Номиналният бвп се измерва: а в експортни цениДата03.01.2022
Размер16.56 Kb.
#111674
Упражение
Свързани:
Упражение, Упражение, Упражнение-6, plan priem 8

 1. Номиналният БВП се измерва:

а. в експортни цени

б. в пазарни текущи цени

в. в базови неизменни цени

г. в цени на предшестващ период
 1. Добавената стойност на стоката е:

а. брутната продукция на предприятието минус текущите материални разходи

б. брутната продукция на предприятието минус текущите материални разходи, но с включени в нея отчисления за амортизация

в. брутната продукция на предприятието минус крайните потребителски разходи на домакинствата

г. брутната продукция на предприятието минус амортизации
 1. Дефлаторът на БНП е отношение между:

а. реален БНП към номинален БНП

б. номинален БНП към номинален БНП

в. номинален БНП към реален БНП

г. реален БНП към номинален БВП
 1. Кое не е вярно за пресмятането на БВП по разходния подход

а. БВП е сумата от личното потребление, брутни инвестиции, правителствени покупки и нетен износ

б. БВП е сумата от лично потребление, брутни инвестиции и амортизации

в. при разходния подход стойността на БВП се получава като сума от направените разходи в стопанството

г. чрез разходния подход се получава структура на БВП по елементи на крайното му използване
 1. При съпоставяне на БВП на различни страни трябва да се съблюдават следните изисквания:

а. съпоставяните показатели да се отнасят към еднакви календарни периоди или години

б. методиката на изчисляване на БВП трябва да е еднаква

в. съпоставяните показатели трябва да бъдат изразени в еднакви парични единици с отчитане на паритет на покупателната способност

г. всички са верни

6. Стойността на междинните продукти:

а. трябва винаги да се смята като част от БНП в разходния подход

б. трябва да се извади от стойността на крайната продукция

в. трябва да е равна на добавената стойност от фирмата

г. трябва да се прибави към стойността на вложените ресурси в определянето на фирмените добавки към БНП
7.БНП е всичко посочено освен:

а.всички парични транзакции в стопанството

б.стойността на всички крайни стоки и услуги, произвеждани за потребление и инвестиране

в. крайните стопански резултати на националните производители, независимо от територията на производство

г.БВП плюс чистия външен доход
8.Номинален БВП=4800лв., реален БВП=1920лв. Дефлаторът е колко?
9.В пресмятане на БВП по разходен подход инвестиционният компонент е

а.нетни инвестиции + амортизациите

б.чистите инвестиции

в.брутни инвестиции – амортизации

г.брутни инвестиции + амортизации
10.Амортизациите са:

а. = на брутни I – нетни I

б.съкращаване на инвентара през годината

в.потреблението на оборотния капитал

г.част от нетните I
11.Нетните I може да са негативни, ако

а. брутните I са по-малки от амортизациите

б. амортизацията е по-малка от брутните I

в. стоковите запаси падат

г. верни са б и в
12.Разполагемият доход

а.не съдържа трансферни плащания

б.съдържа преразпределени фирмени печалби

в.е равен на персоналния доход – личните подоходни данъцияг. всичко е верно

ЗАДАЧИ:

 1. Фермер отглежда памук и го предава на предача за 1200 лв. Предачът от памука произвежда прежда и я продава за 2000 лв. на тъкача, който изтъкава платно и го продава на шивача за 3100 лв. Шивачът от платното ушива пердета и ги продава на търговеца за 3900 лв. Търговецът продава пердетата на клиента за 5000 лв. Изчислете БВП.

 1. Разполагате с примерно стопанство в млн. лв. Изчислете БВП по разходния подход

 1. Правителствени покупки 70

 2. Лично потребление 220

 3. Доходи от собственост 30

 4. Амортизационни отчисления 35

 5. Дивиденти 10

 6. Работни заплати на наемния персонал 200

 7. Косвени данъци 15

 8. Чисти инвестиции 28

 9. Трансферни плащания 10

 10. Корпоративни данъци 28

 11. Фирмени печалби 60

 12. Лични спестявания на домакинствата 15

 13. Чист износ 17Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница