Норд бг груп” еоод фирмено консултиране от ново поколение!Дата27.09.2016
Размер42.88 Kb.
#10946НОРД БГ ГРУП” ЕООД

ФИРМЕНО КОНСУЛТИРАНЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ!
Консултации и обучения по системи за фирмено управление;

Фирмени обучения и HR- консултации;

Рекламна дейност, Информационно-правни услуги.
гр. В.Търново-5000, п.к.278:

ул. ”Цар Калоян” №4 Б


тел. 062/588 936; 0894/61 62 85

e-mail: iso9001@gbg.bg

www.northbg.com

гр. София – тел. 0894/ 61 62 82

гр. Кърджали – тел. 0896/772 407

гр. Варна – тел. 0878/ 931 377
ОП „Конкурентноспособност”

Схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”
Краен срок за кандидатстване: 28.09.2011 г.

Бюджет по схемата: 48 895 750,00 лева
Безвъзмездно финансиране

75% от общите допустими разходи по проекта, минимален размер - няма, максимален размер - 391 166 лв.


Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;


• Да имат седалище в България;

• Имат минимум 1 приключена финансова година (2010)

• Имат годишен оборот за последната финансова година (2010) равен на или надвишаващ 150 000 лева.

Не са допустими за кандидатстване по схемата предприятия, които:

• Осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;


• Осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на ЕО;
• Микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини.
• Микропредприятия  - за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”


- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
- 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
- 10.81. „Производство на захар”
- 10.83 „Преработка на кафе и чай”
- 10.9 „Производство на готови храни за животни”
- 11.01. „Производство на спиртни напитки”
- 11.02. „Производство на вина от грозде”
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
- 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
- 11.05. „Производство на пиво”
- 11.06. „Производство на малц”


Допустими проекти

1. Въвеждане и сертифициране на международни стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 13485, ISO/TS 16949 и др. Не е допустимо  въвеждането на  OHSAS 18001 - системи за здравословни и безопасни условия на труд.


2. Получаване на CE маркировки, екомаркировки; постигане на продуктови стандарти IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium); оценка на съответстието;
3. Въвеждане и удостоверяване на добри производствени практики (GMPs);

4. Внедряване на системи за управление на ресурсите в предприятията (ERP) и/или системи за управление на работа с клиенти (CRM), и/или системи за управление на производствените процеси и ресурси (MOM).
Допустими разходи

Допустими по настоящата процедура са разходи за:


а) Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление; предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите в предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията; и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти; и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;
б) Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/и за управление и/или за постигане на съответствие на продукти с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или за въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на добри производствени практики, както и за насърчаване на инвестициите в софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите на предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията.
в) Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.
Други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проектите по схемата:
а) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по схемата - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
б) Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева.


За разработка на проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”, може да се свържeте с консултантите на

НОРД БГ ГРУП” ЕООД на телефони:


за контакти:

тел. 0894/61 62 85; 0889/385 468; ; 0888/ 67 16 61; 0879/68 46 99

офис – 062/588 936

e-mail: nordbg_project@abv.bg

www.northbg.com

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница