Нормативна основа на енергийната ефективност в сградиДата22.07.2016
Размер95.53 Kb.
18.04.2012

Нормативна основа на енергийната ефективност в сгради

XXXX - НОВ ХХХХ – ИЗМЕНЕН ХХХХ - ОТПАДА

Европейски директиви

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) (Официален вестник n° L 153 , 18/06/2010 стр. 0013 – 0035)Dir En harakteristiki-2010.pdf
Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета. (Официален вестник на ЕС, L 114, 27.04.2006)

Dir EE KP uslugi.pdf
Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО. (Официален вестник на ЕС, L 140 от 05.06.2009 г.

Dir 2009-28 VEI.pdf
Национални стратегии, програми и планове

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., приета с Решение на Народното събрание от 1 юни 2011 г. (Обн. ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г.)EnStrategy 2020.pdf
Национална дългогодишна програма по енергийна ефективност до 2015 г., приета с Решение на МС от 4 юли 2005 г.

NATIONAL_EE_PROGRAMME.pdf
Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г., приет с Решение на МС от 4 октомври 2007 г.

Action_Plan.pdf
Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 – 2013 г., приет с Протокол № 36.14 на Министерския съвет от 28.09.2011 г.

NPDEE-2.pdf
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. МИЕТ, 30 юни 2010 г.

NPDEVI.pdf
Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2005-2015 г., МИЕ/АЕЕ, декември 2005 г.

NDPVEI.pdf
Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България, приета с Решение на Министерския съвет от 20 януари 2005 г.

Nat programa obnovyavane jilishta.pdf
Стратегия за финансиране на изолацията на сгради за постигане на енергийна ефективност и план-програма за изпълнението й, приета с Решение на МС от 14 юли 2005.

510-STRATEGIA-IZOLATSIA-2005.pdf
Законодателство
Закон за енергийната ефективност. (Обн. ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм. ДВ, бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г.,бр. 15, 52 и 97 от 2010 г. и бр. 35 от 3 май 2011 г.)

ZEE-03-05-2011.pdf

Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. на МИЕТ и МРРБ за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати. (Обн. ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г.)Nar 16-1057 obsledvane.pdf
Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. на МИЕТ и МРРБ за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. (Обн. ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г.)

Nar 16-1058 en_harakteristiki.pdf
Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с Постановление на Министерския съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г.)

Nar metodiki.pdf

Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. на МИЕ за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.)


Nar 16-346 promishleni sistemi.pdf
Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. на МИЕ и МФ за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.)

Nar 16-347 DGR.pdf

Наредба № РД-16-348 от 2 април 2009 г. на МИЕ за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.)


Nar 16-348 vpisvane.pdf

Наредба № РД-16-301 от 20 март 2009 г. на Министерството на икономиката и енергетиката за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. (Обн. ДВ, бр.25 от 3 април 2009 г.)


Nar 16-301 EE info.pdf
Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. на МИЕТ за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях. (Обн. ДВ, бр. 89 от 10 ноември 2009 г.)

Nar 16-932 EE kotli I klimatitsi

Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, приета с Постановление на Министерския съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г.)


Tarifa spestyavania.pdf
Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, приета с Постановление № 325 от 7 декември 2004 г. (ДВ, бр. 109 от 14 декември 2004 г.)

Tarifa AEE.pdf
Двете горни тарифи отпадат и се заменят с:
Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с Постановление № 26 от 10 февруари 2012 г. на Министерския съвет. (ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2012 г.)

Tarifa AUER.pdf

***
Закон за енергетиката. (Обн. ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г.)

ZE-03-05-2011.pdf
Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. на МИЕ за топлоснабдяването. (Обн. ДВ, бр. 34 от 3 април 2007 г., попр. ДВ, бр. 39 от 15 май 2007 г., изм. бр. 58 от 17 юли 2007 г. и бр. 45 от 16 юни 2009 г.)

Nar toplosnabdyavane-16-06-2009.pdf
Наредба на МЕЕР № 6 от 9 юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. (ДВ, бр. 74 от 24 август 2004 г., изм. ДВ, бр.27 от 29 Март 2005 г. и бр. 25 от 5 март 2008 г.)

Nar 6 el prisaedinyavane.pdf
Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. (ДВ, бр. 90 и 91 от 13 и 14 октомври 2004 г., изм. бр. 108 от 19 декември 2007 г.)

Nar 3 el uredbi el linii.pdf
Наредба № 7 от 9 юни 2004 г. на МЕЕР за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи. (ДВ, бр. 63 от 20 юли 2004 г.)

Nar 7 gaz prisaedinyavane.pdf
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление на МС № 171 от 16 юли 2004 г. (Обн. ДВ, бр. 67 от 2 август 2004 г., изм. многократно, посл.изм. ДВ, бр. 7 от 21 януари 2011 г.)

Nar sgradni gazovi uredbi .pdf

***
Закон за енергията от възобновяеми източници. (Обн. ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29 от 10 април 2012 г.)

ZEVI-10-04-2012.pdf

Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. на МИЕТ за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. (Обн. ДВ, бр.84 от 28 октомври 2011 г.) В сила от 01.01.2012 г.


Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. на МИЕТ за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. (ДВ, бр. 70 от 9 септември 2011 г.)

Nar 16-869 VEI.pdf
Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, приета с Постановление № 247 от 30 август 2011 г. на Министерския съвет. (ДВ, бр. 70 от 9 септември 2011 г.)

Nar sanktsii zamarsyavane OS. Pdf
Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. на МИЕТ за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. (Обн. ДВ, бр.84 от 28 октомври 2011 г.) В сила от 01.01.2012 г.

Nar 16-1117 proizhod VEI.pdf

***
Закон за устройство на територията. (Обн. ДВ, бр.1 от 2 януари 2001 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г.)

ZUT-14-10-11.pdf
Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. (Обн. ДВ, бр. 3 от 13 януари 2004 г., изм. бр. 10, 11, 51 и 63 от 2005 г., бр. 41 от 22 април 2008 г.)

Nar 7 pravila normi UT.pdf
Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. на МРРБ за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на Европейската система за проектиране на строителни конструкции. (Обн. ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г.)

Nar RD-02-20-1.pdf
Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите. (Обн. ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г. изм. ДВ, бр. 38 от 11 април 2008 г., бр.22 от 19 март 2010 г. и бр. 98 от 13 декември 2011 г.)

Nar 5 techn pasporti-2011.pdf
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. (Обн. ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм. ДВ, бр. 85 и 96 от 2009 г.)

Nar 4 invest proekti-Dec-2009.pdf

Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. (Обн. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 27 октомври 2009 г., попр. ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г.)Nar 7 toplosahranenie-2010.pdf
Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. (Обн. ДВ, бр. 89 от 14 октомври 2008 г., попр. ДВ, бр. 95 от 4 ноември 2008г.)

Nar 2-2008 Hidroizolatsii.pdf
Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (Обн. ДВ, бр. 68 от 19 август 2005 г., изм. ДВ, бр. 78 от 2005 г. и бр. 20 от 2006 г.) В сила от 20 февруари 2006 г.

Nar 15 proektirane toplo.pdf
Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (публ., БСА, бр. 7 от 2006 г.)

Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради.

Методика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради.

Методика за изчисляване на влажностен товар.

Методика за изчисляване на отделяните опасни вещества.

Четирите методики са разработени на основание съответно на чл. 198, 201, 204 и 205 от Наредба № 15 от 2005 г. на МРРБ. Отпечатани са в Бюлетин Строителство и архитектура (БСА), издание на МРРБ, София: ИТУС’98, бр. 7/2006, 91 с.

Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. (Обн. ДВ, бр. 107 от 7 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2012 г.)Nar proektirane gaz.doc

***


Закон за техническите изисквания към продуктите. (Обн. ДВ, бр. 86 от 1 октомври 1999 г., изм. многократно, посл.изм. ДВ, бр. 38 от 17 май 2011 г.)

ZTIP-2011.pdf
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 от 6 декември 2006 г. (Обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г., попр. ДВ, бр. бр. 3 и 9 от 2007 г., изм. и доп. бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 18 от 2012 г.) В сила от 01.01.2007 г.

Nar iziskvania stroeji.pdf
Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министреския съвет от 2011 г. (Обн. ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г., изм. ДВ, бр. 93 от 25 ноември 2011 г.) В сила от 20.07.2011 г.

Nar etiketirane PSE.pdf

Указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им. АЕЕ, 2010, http://www.seea.government.bg/Ukazania_ZOP_EE.pdf

***


Закон за управление на етажната собственост. (Обн. ДВ, бр.6 от 23 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 15 от 2010 г. и бр. 8 от 25 януари 2011 г.) В сила от 01.05.2009 г.

ZUES-2011.pdf
Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост. (ДВ, бр. 50 от 3 юли 2009 г.)

Nar 3 registar etajna sobstvenost.pdf
Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. (ДВ, бр. 78 от 2 октомври 2009 г.)

Nar 6 prilejashta plosht.pdf

***

Постановление № 62 от 21 март 2007 г. на Министерския съвет за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 30 март 2007 г., изм. ДВ, бр. 93 от 2009 г., ДВ, бр. 58 от 2010 и ДВ, бр. 21 от 15 март 2011 г.)PMS 62 dopustimi razhodi-2011.pdf
Постановление № 245 от 9 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма “Регионално развитие” , съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г. (Обн. ДВ, бр. 83 от 16 октомври 2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 53 от 10 юни 2008 г., изм. ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г.)

PMS 245 OPRR-2010.pdf
Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -2013 г. (Обн. ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г., изм. ДВ. бр.30 от 12 април 2011 г.)

Nar 24 obnovyavane-2011.pdf
Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (Обн. ДВ, бр. 72 от 15 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г. и ДВ, бр. 30 от 12 април 2011 г.)

Nar 25 rural-2011.pdf
Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. на Министерството на земеделието и храните за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (Обн. ДВ, бр. 83 от 23 септември 2008 г., изм. ДВ, бр. 55 от 2010 г. и ДВ. бр.30 от 12 април 2011 г.)

Nar 32-turist deinost-2011.pdf

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница