Нормативно основание: чл. 92а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа – оповестяване на съобщение за увеличение на капитала под условие в полза на притежателите на варантиДата26.09.2018
Размер55 Kb.


Нормативно основание: чл. 92а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа – оповестяване на съобщение за увеличение на капитала под условие в полза на притежателите на варанти.

„Свинекомплекс Николово” АД, на основание чл. 92а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, че могат да запишат обикновени акции от бъдещото увеличение на капитала под условие, чрез издаване в следствие на упражняване на варанти на до 2,625,000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев) и емисионна стойност (цена на упражняване) от 2.50 лв. (два лева и петдесет стотинки) за акция.

Емисията обикновени акции се издава въз основа на Протокол на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово ” АД на заседание, проведено на 18.12.2017г.

Проспектът за първично публично предлагане на варанти е одобрен с Решение на КФН № 981 – E от 18.12.2013г.

Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 7 дни след по-късната дата между датата на оповестяване на решението в Търговския регистър и публикуването му във в-к „Капитал Дейли“, в-к „24 часа”, на интернет страницата на Дружеството и на интернет страницата на обслужващия инвестиционен посредник.

Началната дата, от която започва да тече срокът за упражняване на варантите и записване на обикновени акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението в Търговския регистър, публикацията му във вестник „Капитал Дейли” и в-к „24 часа” и публикуването му на интернет страницата на Емитента и на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД.Срокът за упражняване на варантите е 15 работни дни.

Ред и условия за упражняване на варанти и записване на обикновени акции:

Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Eмитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД, обслужващ увеличението на капитала, на адрес: бул. “Княз Александър Дондуков” №125, ет.1, ап.1, телефон: +359 (2) 944 02 17, лице за контакт: Росен Георгиев, от 10:00 до 17:00часа.

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:  • удостоверение за актуално състояние на заявителите - юридически лица. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

  • документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

  • копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител/ респ. пълномощника на юридическото лице.

  • нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подсметка.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по следната специална набирателна сметка:

IBAN: BG97 UBBS 8002 5066010140

BIC: UBBSBGSF

ВАЛУТА: BGN

ТИТУЛЯР: „Свинекомплекс Николово ” АД

БАНКА: Обединена българска банка АД

Лицата, упражняваще варанти, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.

Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента преди успешното приключване и регистрирането на увеличението на капитала на Емитента в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, при подаване на заявка за записване на акции, притежателите на варанти следва да представят доказателства пред инвестиционния посредник, че са заплатили емисионната стойност на записваните акции.

12.01.2018г.

С уважение:

_______________Мариана Киселова
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница