Нормативното битие на правотостраница2/3
Дата03.03.2023
Размер20.94 Kb.
#116752
1   2   3
НОРМАТИВНОТО БИТИЕ НА ПРАВОТО
Директивите са актове, които осъществяват влияние върху човешкото поведение. Такива са например императивите, съветите, поученията, нормите. За разлика от всички други, нормите регулират относително постоянно и категорично поведението, постановени са от авторитет, който има възможности да изисква спазването им. Зад правните норми стои авторитета на държавата и другите социални институции. Те са предписания или забрани за определено поведение. Имат задължаваща сила. Съществуват социални, правни, морални, естетически, технически, езикови, научни норми.


4. Логическата структура на нормите
Те могат да бъдат изразени чрез условни изречения от типа: “Трябва да е така, че ако някой има свойствата Q, при настъпването на определени обстоятелства C, то той да извърши (да не извърши) действието D”. В началото е изразът, който определя задължението (забраната), след него хипотезата на нормата с нейния адресат и фактически обстоятелства (областта на приложение), а диспозицията задава действията (бездействията) на адресата. Класът на неговите възможни бъдещи действия е областта на нормиране на нормата.


5. Видове норми:
А) Общи и единични – общи са тези норми, чиито адресати са определени само чрез набор от общи характеристики. Единичните са отправени към отделни личности.
Можем ли да твърдим, че конституционните изисквания за избор на президент (чл.40) представляват единична норма, защото се прилагат към отделни кандидати?
Б) Абстрактни и конкретни – първите предписват на техния адресат да постъпва по определен начин постоянно или многократно, ако са налице дадени обстоятелства. Конкретните предписват еднократно постъпване (“Х да си плати данъка до 30 дни след подаване на декларацията”).
! Правните норми са общи и абстрактни. Дайте примери!


6. Онтологични концепции за природата на нормите
А) Лингвистични (езикови) образувания – резултат от прескриптивната употреба на езика;
Б) Идеални образци (платонизъм) – отнасят се до дължимо поведение;
В) Обективни социални отношения между нормативния авторитет и адресата (натурализъм);
Г) Перформативи (действия с езиков израз) – решения на нормативния авторитет за разделяне на универсума на възможните действия на адресата при определени обстоятелства на задължителни и забранени.


7. Обосноваване на нормите
А) Тетично – чрез авторитет, който може със силата на принудата да наложи нейното изпълнение;
Б) Аксиологично – спазването на дадена норма се разглежда като добро или позитивно ценно според нечии оценки.
!Обосноваването гарантира валидността (обвързващата сила) на нормите.


8. Валидност на правните норми:
А) Нормата действа, когато е задължаваща, има обвързваща сила;
Б) Системно понятие за валидност: една норма действа, ако е член на действаща нормативна система;
В) Фактическо понятие – нормата е валидна, когато се прилага за решаване на дела (казуси);
! В правото приложимостта на една норма може да надхвърли периода на нейното съществуване в правния ред – вече отменени норми може да се прилагат за нормативна квалификация на действия, извършени, когато са действали.
Г) Аксиологическо – нормата е валидна като позитивно ценна.


9. Правни нормативни системи
А) В логически план – системата е тоталност от следствия, които са изводими от една съвкупност от приети изречения (аксиоматична база на системата);
Б) Правните нормативни системи – процеси на разширяване, свиване, промяна. Отмяната на дадена норма влече и отмяна на всички нейни следствия. При приемане на дадена норма в системата, която е в противоречие с друга, вече приета или с нейни следствия, те подлежат на отстраняване. В избора на “остатък” при промяната на нормативната система се вземат предвид критерии за ефективност и ценност.
В) Времева динамика на правните системи – действащите в даден момент системи са моменти нормативни системи;
Г) Динамиката на правните нормативни системи практически не може да отстрани противоречията в тях – но те трябва да бъдат елиминирани при тяхното прилагане;
Д) В процеса на правното тълкуване се установява йерархията на правните норми в системата.
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница