Нотариална кантора Дарина СтойковаДата22.12.2018
Размер27.68 Kb.
#109424
Нотариална кантора Дарина Стойкова

гр. София, ул. Солунска № 43, ет.1, ап.1 Тел.9816342; 9816343


П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният(та)................................…........................................…................


................................................................…....................................................................

(име,презиме, фамилия)


л.п.серия.........N......……......,издаден от .............................на.............../……....год. и с
л.к. N......................., издадена от .......................на..…............, ЕГН …………………..

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :


................................................................…..........................................................................

(име,презиме, фамилия)


л.к. N......................., издадена от .......................на..…............, ЕГН ………………….. със следните права :

1.Да управлява цялото ми движимо и недвижимо имущество, като сключва от мое име и за моя сметка съответните договори и извършва и получава от мое име плащания във връзка с тях. Да управлява в страната и чужбина всички МПС, които притежавам, като във връзка с това ме представлява пред гранични и митнически органи. Да има правото по своя преценка да закупи от мое име и за моя сметка автомобил в страната или от чужбина при условия каквито договори, за което да ме представлява пред всички физически и юридически лица, като заплати от мое име и за моя сметка продажната цена; да ме представлява пред митническите органи, застрахователни дружества и органите на КАТ при вноса и регистрацията на автомобила в страната.

2. Да закупува недвижими имоти на мое име, да ги заплаща и да бъде въвеждана във владение на така придобитите имоти.Да ме представлява, получава и подписва всякакви документи и да извършва всякакви действия от мое име във връзка с избора, закупуването, заплащането и въвеждането във владение. Да съставя и подписва от мое име всякакви декларации, изискуеми от мен по повод покупката.

3.Да ме представлява пред съдебните власти по всички дела, заведени от и срещу мен / наказателни и граждански/, да предявява, оттегля и изменя искове, да сключва съдебни и извън съдебни спогодби, да се разпорежда с предмета на делото, да ангажира адвокати по своя преценка, да обжалва от мое име пред всички инстанции съдебни актове.

4.Да тегли и внася суми неограничено по всички мои сметки при кредитните учреждения в страната / ДСК и абсолютно всички банки в страната без изключение/, да открива и закрива сметки, да извършва преводи от една сметка в друга.

5.Да получава колетни пратки, суми, и писма на мое име, изпратени от страната и чужбина.Също да ме представлява пред Митницата.

6. Да получава личната ми пенсия за осигурителен стаж и възраст, а в случаите когато ми се полагат и социални помощи и надбавки от службите по социално осигуряване, от пощенски станции, БДСК АД, банки и всички други институции, които ги изплащат. Да ме представлява пред “Социални грижи-София”, НОИ, Пенсионно осигуряване, във връзка с полагащите ми се помощи и всички допълнителни парични надбавки, както и да получава същите.

7.Да ме представлява пред Електроснабдяване София, Топлофикация София, БТК, ВиК, ХЕИ и др. като има право да подава получава и подписва всички необходими документи във връзка с абонамента ми към тези дружества.

8.Да ме представлява пред Столична Община, Районна администрация, съответните Данъчни подразделения към тях , като подписва-подава и получава- всякакви документи - данъчни декларации и други.

9.Да ме представлява пред всички държавни, общински съдебни, митнически, правораздавателни органи и институции и извършва всички правни и фактически действия от мое име и за моя сметка, навсякъде, където са необходими и по повод всички действия, които изискват моето лично явяване.

Да ме представлява пред всички органи на държавна власт и държавно управление в страната / местна администрация , данъчни власти и др./ .

Да преупълномощава трети лица изцяло или с част от горепосочените права.

Изброяването на горните права не изключва извършването на всички други действия , които са в мой интерес, от мое име.

гр.София УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.........................г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница