Нови измерения на глобалния тероризъм гл ас д-р Боян Хаджиев, катедра „Международни отношения“, унссДата17.03.2017
Размер120.76 Kb.
#17181
Нови измерения на глобалния тероризъм
гл. ас. д-р Боян Хаджиев, катедра „Международни отношения“, УНСС
В една или друга форма действия на политическо насилие са извършвани през цялата човешка история. Тези актове се превръщат в предмет на публичния дискурс, когато започват да бъдат извършвани в по-голям мащаб. В отделните исторически периоди този феномен започва да се разпространява поради различни причини. Днес, светът е поставен пред заплахата на тероризъм, който има свои нови аспекти и характеристики. Тези нови тенденции се свързват най-вече с появата на организацията Ислямска държава. Тя представлява нов тип заплаха и поставя различни предизвикателства към регионалната и международна сигурност. Тази организация притежава свои уникални характеристики и не може да бъде причислена към познатите радикални ислямистки групировки. Зад формирането и изграждането на тази групировка стоят много въпроси, които в близко бъдеще няма да получат еднозначен отговор. Но въпреки това, в момента не може да се отрече, че Ислямска държава съществува. Нейното създаване поставя някои изследователски въпроси. Отговорът, на които би помогнал за вникването, доколкото е възможно, в същността на тази организация и получаването на едно по-пълно знание за нея.

Кои са основните фактори, допринесли за възникването и мащабното развитие на тази терористична организация? Какво в действителност е Ислямска държава? Дали е „държава“ или е терористична група? Дали е временно явление, което ще изгуби своя смисъл или трайно установила се заплаха, която тепърва ще се развива? С какво тя е се различава от останалите радикални организации? Каква е ролята на информационната среда и глобализацията за увеличаващото се влияние на Ислямска държава?

Настоящият доклад разглежда три групи фактори (виж. Фигура 1), които според автора са в основата на подема и развитието на Ислямска държава:

– фактор на конфликтната среда,

– информационни фактори и

– организационни фактори.

Фигура 1: Фактори, създаващи подходящи условия за развитието на Ислямска държава

Разбирането на връзката и взаимодействието между тези фактори позволява по-пълно разбиране и адекватна оценка на явлението Ислямска държава – нейната история, същност и основа.Конфликтна среда

Сложните геополитически процеси и непрестанните конфликти в региона на Близкия Изток са ключови променливи създали плодородната почва, на която Ислямска държава „пусна своите корени“. В тази група фактори влизат няколко важни геополитически, религиозни и конфликтни процеси.На първо място, религиозните сблъсъци и борбата за влияние между шиити и сунити е важен аспект, обясняващ причините за развитието на Ислямска държава. В Близкия Изток е налице геополитическо противопоставяне между „сунитските държави“ (Саудитска Арабия, Катар и Турция) и „шиитския полумесец“ (Иран, Ирак, Сирия и Хизбула). Този сблъсък се характеризира с подкрепата на Иран за запазването на Башар Асад начело на Сирия, както и с непрекъснатото нарастващо влияние на Техрен в Ирак. Това от своя страна води до подкрепа от страна на Саудитска Арабия и Катар за радикални сунитски групировки и поставянето им като преграда пред шиитското (иранско) влияние в региона. Така Ислямска държава се превърна във важен инструмент в стратегията на саудитци и катарци за ограничаване на шиизма.

На второ място, войната от 2003 г., последвалото управление на Нури ал-Малики и „дебасификацията“ доведоха до отчуждаването на сунитската общност в Ирак. Този процес, освен че доведе до гражданска война в Ирак 2006-2008 г., също така допринесе за радикални групировки като Ал Кайда, а в последствие и Ислямска държава, да намерят широка основа за своите радикални идеи и развитие.

На трето място, важна роля за установяването и укрепяването на Ислямска държава изигра и активната роля на Турция. В духа на нео-османизма, водена от стремежа си да свали недотам приятелския режим в Дамаск и да ограничи възможността за изграждане на автономна сирийска кюрдска област, която би се превърнала в територия управлявана от Кюрдската работническа партия (ПКК), Анкара пряко и непряко подкрепи установяването и развитието на Ислямска държава. Като доказателство могат да бъде посочено навлизането на радикални бойци от Турция в Сирия, нелегалната търговия с петрол между Турция и Ислямска държава, подозрителното поведение на турската армия при ислямистката обсада на град Кобани и не на последно място все по-често излизащите снимки и материали, показващи сътрудничество между ислямистите и турската армия. В интерес на Турция е, поне в краткосрочен план, съществуването на Ислямска държава, която да се противопоставя на кюрдските стремежи и да ограничава влиянието на Иран.

На четвърто място, към тези характеристики на средата, трябва да се прибави и газовата геополитика. От една страна откритите през 2011 г. големи залежи на газ по границата с Ливан и в град Хомс в Сирия. От друга страна възпирането на проект за газопровод Иран-Ирак-Сирия, който не в интерес на много от регионалните сили1. Това допълнително покачва залога в Сирийския конфликт и допринася за сблъсъка на различни регионални и глобални геополитически интереси.

Обобщено казано, финансовата подкрепа, предоставяна от Саудитска Арабия и Катар с цел ограничаването на шиитски Иран, отчуждаването на сунитите в Ирак, турските геополитически интереси, енергийните ресурси и стратегическото местоположение на Сирия са част от основните фактори на конфликтната среда допринесли за създаването на условия за развитието на Ислямска държава.Организационни фактори

Организационните характеристики на Ислямска държава са друг важен фактор и източник на сила и влияние.Терористична организация или квазидържава?

На пръв поглед, разграничението между терористична група и държава изглежда лесно. Обикновено, престъпниците и терористите си остават такива и никога не успяват да придобият монопол над легитимното насилие, което е в основата на държавата. Но дали Ислямска държава в действителност е просто терористична група? Подобно твърдение може да бъде възприето като погрешно поради няколко причини2.Първо, ИД трудно влиза в това определение, въпреки че използва тероризма като тактика, тя всъщност се различава от досега познатите терористични организации.

Второ, терористичните мрежи като Ал Кайда обикновено имат едва няколко десетки или стотици членове, нападат преди всичко цивилни, не притежават територия и не могат да се изправят в пряк сблъсък с редовни военни сили. ИД от своя страна притежава около 30,000 бойци, поддържа широки военни способности, контролира комуникации, командва инфраструктура, самофинансира се и се ангажира в широкомащабни и сложни военни операции. Трето, и може би най-важното − владее територия в Ирак и Сирия. Окупацията на територия е една от отличителните черти на Ислямска държава. Никоя друга терористична група не са постигали подобен контрол над територия. Ислямска държава се стреми да контролира територия и да създаде сунитска ислямистка държава, да наложи шериата и да заличи създадените от западните сили през ХХ век политическите граници в Близкия Изток3. Ислямска държава се стреми да се позиционира като единствената политическа, религиозна и военна власт над всички мюсюлмани по света. За кратко време тя успя да изгради една от най-успешните и добре финансирани терористични организации в света4.

По-голямата част от парите си ИД набира от петролните полета в Ирак5. Но също така тя успява да наложи административен контрол над завладените територии и да въведе определена форма на данъчна система. В допълнение, изследване на National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism доказва, че Ислямска държава има силно изразена организационна легитимност в резултат на уникалната комбинация от лидерски стил, стратегически „брандинг“ и последователност в посланията. Стратегията на тази „държава“ да се самопредставя като успешна организация с идеологическо превъзходство води до създаването и възприемането на легитимност, която е особено магнетична в среда, характеризираща се с корупция, конфликти, лошо управление и недоверие към съществуващите институции. Сред симпатизиращите общности Ислямска държава придобива репутация на легитимен актьор, който може да предостави алтернатива. По-специално, тя влага голяма част от времето и ресурсите си, за да утвърди своята легитимност пред местното население и по-широката умма6.Таблица 1. Съпоставка между характеристики на квазидържавата (КД) и терористичната организация (ТО), приложени към случая на Ислямска държава.

Критерии за сравнение

КД

ТО

политически цели

търсене на медийно внимание

използване на политическо насилие

окупирани територии


административен контрол


данъчна система


способности за пряк сблъсък с редовна армия


организационна легитимност

Източник: авторска разработка.

Окупираните територии, административният контрол, боеспособността, финансовата мощ и утвърждаването на организацията като легитимен политически актьор са някои от основните причини, поради които може да се твърди, че Ислямска държава е по-близо до определението за квазидържава, ръководена от конвенционална армия, отколкото до „традиционна“ терористична организация.Информационна среда

Освен че Ислямска държава успява да демонстрира сила чрез собствената си армия и овладяването на територия, в същото време тя изгражда един идеализиран образ за себе си във виртуалното пространство. ИД притежава широка легитимна подкрепа във Мрежата. Причина за това е добре премислената и последователната кампания, която се води в социалните медии и Интернет като цяло. ИД успешно се адаптира от чат-форуми към социалните медии. Увеличаващата се активност на организацията в социалните медии, в много отношения отразява новото естество на съвременните войни и мястото на технологиите в тях. Все по-важно значение придобива битката „за умовете и сърцата на хората“, а тази битка използва нови инструменти – онлайн базираните технологии. В съвременните измерения сблъсъкът във виртуалното пространство става все по-важен фактор в днешните конфликти. Лидерите на Ислямска държава осъзнават това и създават разнообразни форми на пропаганда и прилагат различни инструменти, за да представят своята кауза. Тази организация постига свои комуникационни, пропагандни и политически цели възползвайки се от възможностите на Интернет. Мащабите на виртуалната пропаганда на Ислямска държава е ключов фактор за нейния възход. Организацията използва комбинация от различни средства – социални мрежи, хакерско звено (IS Hackers Division), електронни списания (Dabiq, Islamic State Report), видеосподеляне (продуцентски, операционни, заложнически и др. видео клипове7), форуми, чат-стаи, сайтове и др. Излседване от лятото на 2015 г. показва, че само за един месец Ислямска държава разпространява 1,146 различни пропагандни материали – снимки, видео, аудио и др8. Трябва да се отбележи, че нивото на качество на тези пропаганди продукти е изключително високо и организацията демонстрира умения да се възползва от новата медийна среда.

Информационно-пропагандните операции на Ислямска държава изглежда, че имат две основни цели: да провокират страх в своите противници, както и да привлекат мюсюлмани от цял свят. Тези цели се постигат умело. В първия случай, най-ужасяващите клипове от обезглавявания на журналисти доведоха до реакция на Запада. А в същото време все повече млади мюсюлмани се саморадикализират —припознават каузите и целите на Ислямска държава или поне намират изгода от присъединяването си към нея. Условията, които създават информационните технологии, открива много повече възможности за реализацията на пропагандни цели по един ефективен начин. Инструментите и техниките, използвани от Ислямска държава, са сложни и разнообразни. С други думи, едни от най-големите противници на глобализацията са сред най-глобализираните и мрежови групи на планетата и най-умелите в използването на средства осигурени от глобализацията.

В дългосрочен план, все по-често Ислямска държава ще се стреми да компенсира своите недостатъци във военно отношение с увеличава­не на оползотво­рява­нето на възможностите, които предоставя Интернет за пропаганда и психологическа война. Това засилва значението и ролята, която се отда­ва на внимателното подбиране на представяните образи за символичен или идеологически ефект. Чрез адаптиране към новите технологии Ислямска държава успява на една ниска цена да постига значими резултати. Информацията в съвременните конфликти има изключително важно значение и представителите на Ислямска държава в пълна степен осъзнават това. Изграждането на образи и разпространението им ди­рек­­тно към целеви аудитории допринася за моделирането на информационно-конф­ликт­ната среда. Разпространението на определена гледна точка, послания и символи става все по-значима част от конфликта в Ирак и Сирия.

Ислямска държава демонстрират т.нар. пълен контрол над медийното съдържание и отразяване и така организацията придобива много по-голямо влияние. Тя създава, редактира, моделира и директно разпространява своите информационни послания. По този начин постига радикализация, разпространение на мотиви и привличане на внимание.

Реакцията към видео клиповете, снимките и интернет списанията, разпространени от Ислямска държава е доказателство за огромното въздействие на Интернет в моделирането и промяната на характеристиките на съвременното бойно поле. Все по-често противниците на Ислямска държава ще се съобразяват с новите им способности и ще трябва да отделят подобаващо внимание на информационния елемент в стратегията си.

В конролираните от Ислямска държава територии тя се утвърждава като устойчиво движение. В един нестабилен регион военната ѝ мощ, икономическият ѝ потенциал и организационната ѝ легитимност допринасят за тази „устойчивост“. Тази групировка съумя да създаде силна организационна „марка“ с помощта на раздялата си с Ал Кайда, представянето си като идеологическо „чисто“ и трайно движение със стабилни ресурси и способности9. Ислямска държава извлича полза от недоволството от режимите в Ирак и Сирия и печели подкрепа сред част от населението. Комбинацията от ресурси, способности и възможности на средата, допринасят за цялостната легитимност и уникалност на Ислямска държава и превръщането ѝ в организация, която трудно може да бъде имитирана10.

Библиография

Cronin, A., ISIS is not a Terrorist Group, Foreign Affairs, достъпно на: http://www.foreignaffairs.com/articles/143043/audrey-kurth-cronin/isis-is-not-a-terrorist-group

Intel Center (2005) Evolution of Jihadi Video, достъпно към ноември, 2015 на адрес: http://www.intelcenter.com/EJV-PUB-v1-0.pdf

Ligon, G. S., Harms, M., Crowe, J.,Lundmark, L., Simi, P.. The Islamic State of Iraq and the Levant: Branding, Leadership Culture and Lethal Attraction, College Park, MD: START, 2014, p. 49.

Miller, G. ‘Inside the Surreal World of the Islamic State’s Propaganda Machine’ достъпно към ноември 2015 г. на адрес: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/inside-the-islamic-states-propaganda-machine/2015/11/20/051e997a-8ce6-11e5-acff-673ae92ddd2b_story.html?tid=sm_fb

Minin, D. ‘The Geopolitics of Gas and the Syrian Crisis: Syrian “Opposition” Armed to Thwart Construction of Iran-Iraq-Syria Gas Pipeline’ достъпно към ноември 2015 г. на адрес: http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-of-gas-and-the-syrian-crisis-syrian-opposition-armed-to-thwart-construction-of-iran-iraq-syria-gas-pipeline/5337452

Solomon, E. The Isis economy: Meet the New Boss, Financial Times, достъпно на: http://www.ft.com/cms/s/0/b2c6b5ca-9427-11e4-82c70144feabdc0.html#axzz3WstobGLv

The Economist, Where Islamic State Gets Its Money, достъпно на: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/01/economist-explainsWallace, Т. and Hadian, S. What Everyone Needs to Know about ISIS достъпно на: http://www.rightsidenews.com/2015032835645/world/terrorism/what-everyone-needs-to-know-about-isis.html


1Minin, D. ‘The Geopolitics of Gas and the Syrian Crisis: Syrian “Opposition” Armed to Thwart Construction of Iran-Iraq-Syria Gas Pipeline’ достъпно към ноември 2015 г. на адрес: http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-of-gas-and-the-syrian-crisis-syrian-opposition-armed-to-thwart-construction-of-iran-iraq-syria-gas-pipeline/5337452

2 При анализирането на някои от характеристиките на Ислямска държава в следващите параграфи е използвано изследването на Cronin, A., ISIS is not a Terrorist Group, Foreign Affairs, достъпно на: http://www.foreignaffairs.com/articles/143043/audrey-kurth-cronin/isis-is-not-a-terrorist-group

3 През юни 2014 г. бойци на Ислямска държава заличиха сирийско-иракската граница и обявиха „края на договора Сайкс-Пико“, който поставя Близкия Изток под френски и английски контрол. Виж Solomon, E. The Isis economy: Meet the New Boss, Financial Times, достъпно на:

http://www.ft.com/cms/s/0/b2c6b5ca-9427-11e4-82c7-00144feabdc0.html#axzz3WstobGLv

4 What Everyone Needs to Know about ISIS достъпно на: http://www.rightsidenews.com/2015032835645/world/terrorism/what-everyone-needs-to-know-about-isis.html

5 Where Islamic State Gets Its Money, The Economist, достъпно на: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/01/economist-explains

6 Ligon, G. S., Harms, M., Crowe, J.,Lundmark, L., Simi, P.. The Islamic State of Iraq and the Levant: Branding, Leadership Culture and Lethal Attraction, College Park, MD: START, 2014, p. 49.

7 За видовете терористични клипове виж: Intel Center (2005) Evolution of Jihadi Video, достъпно към ноември, 2015 на адрес: http://www.intelcenter.com/EJV-PUB-v1-0.pdf

8Miller, G. ‘Inside the Surreal World of the Islamic State’s Propaganda Machine’ достъпно към ноември 2015 г. на адрес: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/inside-the-islamic-states-propaganda-machine/2015/11/20/051e997a-8ce6-11e5-acff-673ae92ddd2b_story.html?tid=sm_fb

9 Ligon, Harms, Crowe, Lundmark, Simi (2014) op. cit., p.49.

10 Ibid.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница