Новоизбраният председател Жан-Клод ЮнкерДата15.01.2018
Размер70.53 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 септември 2014 г.Комисията „Юнкер“ – авторитетен и опитен екип ще работи за промяна

Днес новоизбраният президент Юнкер разкри състава на своя екип и новата структура на следващата Европейска комисия. След като Европейският съюз премина през един от най-тежките периоди на изпитания в своята история, едно от най-големите предизвикателства ще бъде да се убедят хората, че нещата ще се променят. За да постигне промяна, Комисията трябва да бъде открита за реформа. Новата Европейска комисия ще съсредоточи основно вниманието си върху справянето с големите политически предизвикателства, пред които е изправена Европа: да върне хората на работа при достойни условия на труд, да привлече повече инвестиции, да гарантира, че банките отново отпускат заеми за реалната икономика, да създаде свързан цифров пазар и надеждна външна политика и да направи така, че Европа да разполага със собствени ресурси, когато става въпрос за енергийната сигурност. Новият начин, по който ще бъде създадена Комисията, отразява тези Политически насоки, въз основа на които Жан-Клод Юнкер беше избран от Европейския парламент.

Новоизбраният председател лично проведе събеседвания с всички кандидати за членове на Комисията и е убеден, че неговият авторитетен и опитен екип е в състояние по-ефикасно да изпълни мисията си, като се опира на съвместните усилия на своите членове.

Новоизбраният председател Жан-Клод Юнкер заяви: „В настоящия исторически момент европейските граждани очакват от нас да постигнем видими резултати. След години на икономически трудности и често болезнени реформи европейците очакват икономика с по-добри показатели, устойчиви работни места, по-добра социална закрила, по-безопасни граници, енергийна сигурност и възможностите, предоставяни от цифровия свят. Днес представям екипа, който ще върне Европа отново на пътя, водещ към растеж и заетост. В новата Европейска комисия структурата произтича от функциите. Трябва да бъдем открити за промяна. Трябва да покажем, че Комисията може да се промени. Днес ви представям политическа, динамична и ефективна Европейска комисия, която е в състояние да даде на Европа ново начало. Разпределих портфейлите според личностите, а не според държавите. Изкарвам 27 играча на терена, всеки от които има специфична роля — това е моят печеливш отбор.“

Нов начин на работа

В новия колегиум ще има седем заместник-председателя – шестима1 плюс върховният представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (Федерика Могерини), като всеки от тях ще води екип по проект. Те ще направляват и координират работата на няколко комисари, организирани в състави, които могат да се променят в зависимост от нуждите и възникването на нови проекти с течение на времето (вж. приложение 2). Тези екипи по проекти отразяват Политическите насоки. Примери за това са „Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност“, „Цифров единен пазар“ или „Енергиен съюз“. Това ще осигури динамично взаимодействие между всички членове на колегиума, разчупване на стереотипите и изоставяне на закостенелите структури. Заместник-председателите ще действат като ефективни заместници на председателя.Новоизбраният председател Жан-Клод Юнкер заяви: „В новата Комисия няма първоразредни или второразредни комисари – налице са ръководители на екипи и екипни играчи. Те ще работят заедно в дух на колегиалност и взаимна зависимост. Искам да преодолея стереотипите и да въведа нов начин на съвместна работа в области, в които Европа наистина може да постигне много.“

Той очаква с нетърпение изслушванията в Европейския парламент на кандидатите за членове на Комисията. Тези изслушвания ще гарантират демократичния процес на изясняване и одобряване на целите и политическата програма на Комисията.Важни новости

  • Първият заместник-председател (Франс Тимерманс) ще бъде дясната ръка на председателя. За първи път има комисар, който се занимава специално с програмата за по-добро законотворчество, което ще гарантира, че всяко предложение на Комисията наистина е необходимо и че целите не могат да бъдат постигнати по-добре от държавите членки самостоятелно. Първият заместник-председател ще действа също като страж, следящ за спазването на Хартата на основните права и върховенството на закона във всички дейности на Комисията.

  • Новият портфейл вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП (ръководен от Елжбиета Биенковска) ще бъде двигателят на реалната икономика. За първи път също така специално се споменават малките и средните предприятия, които са гръбнакът на нашата икономика.

  • Новият портфейл икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически въпроси (ръководен от Пиер Московиси) ще гарантира, че политиките в областта на данъчното облагане и митническия съюз са неделима част от задълбочен и истински икономически и паричен съюз и допринасят за плавното функциониране на цялостната рамка за икономическо управление на ЕС.

  • Беше създаден стабилен потребителски портфейл. Политиката за защита на потребителите вече не е разпокъсана между различни ресори, а заема важно място в портфейла на комисаря, отговарящ за правосъдието, потребителите и равенството между половете (Вера Журова).

  • Както новоизбраният председател вече обяви в речта си пред Европейския парламент на 15 юли, той създаде и комисар, специално занимаващ се с миграцията (Димитрис Аврамопулос), който ще има за задача да отдаде приоритетно място на нова политика за миграцията, чрез която да се справи енергично с незаконната миграция, като същевременно Европа стане привлекателна дестинация за най-талантливите.

  • Редица портфейли бяха преформулирани и рационализирани. От особена важност е обединяването на портфейлите околна среда и морско дело и рибарство (ръководени от Кармену Вела). Това отразява двойната логика на „синия“ и „зеления“ растеж – политиките за околната среда и защитените морски територии могат и следва да играят ключова роля в създаването на работни места, съхраняването на ресурсите, стимулирането на растежа и насърчаването на инвестициите. Опазването на околната среда и поддържането на нашата конкурентоспособност вървят ръка за ръка, тъй като и двете се отнасят до устойчивото ни бъдеще. Същата логика беше следвана, когато се реши установяването на един комисар, отговарящ както за действията по климата, така и за енергетиката (Мигел Ариас Каньете). Увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници не е само въпрос на отговорна политика в областта на изменението на климата. То е едновременно с това императив на промишлената политика, ако Европа все още желае да има достъпна енергия в средносрочен план. И двата нови портфейла ще бъдат част от екипа по проект „Енергиен съюз“, ръководен и координиран от Аленка Братушек.

  • Портфейлът европейска политика за съседство и преговори за разширяване (ръководен от Йоханес Хаан), наред с подсилването на политиката за съседство, поставя акцента върху продължаването на преговорите за разширяване, като същевременно се признава, че няма да има разширяване на Европейския съюз през следващите пет години, както посочи новоизбраният председател Юнкер в своите Политически насоки.

  • Новият портфейл финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари (ръководен от Джонатан Хил) ще съсредоточи съществуващия експертен опит и отговорност на едно място – в новосъздадена генерална дирекция – и ще гарантира, че Комисията остава активна и бдителна при прилагането на новите правила за надзор и оздравяване на банки.

За пълна разбивка и общ поглед върху екипите по проекти и разпределението на портфейлите вж. приложение 4.

Подходящите постове за подходящите хора

При определянето на портфейлите, новоизбраният президент Юнкер се грижи много да се намери точният баланс между половете, политическите убеждения и компетенциите.Политически опит

Авторитетен и опитен екип, предложената Комисия „Юнкер“ включва 5 бивши министър-председатели, 4 заместник министър-председатели, 19 бивши министри, 7 връщащи се за нов мандат комисари и 8 бивши членове на Европейския парламент. 11 от тях притежават солидни икономически и финансови познания, а 8 имат богат опит в областта на външните отношения. Комисията „Юнкер“ разполага с необходимите експертни знания и опит, за да се справи с настоящите икономически и геополитически предизвикателства, пред които е изправена Европа (вж. приложение 4).

Демократична легитимност

Една трета от членовете на новата Комисия (9 от 28), включително новоизбраният председател, участваха в тазгодишната предизборна кампания за европейски избори, като се допитаха до гражданите и потърсиха тяхната подкрепа.

Женският фактор

След интензивни преговори и настойчивостта на новоизбрания председател Юнкер относно жените кандидати, съставът на Комисията „Юнкер“ се състои от 9 жени и 19 мъже, като трима от седемте заместник-председатели са жени.Следващи етапи

Като следващ етап Европейският парламент трябва да даде своето одобрение за целия колегиум от комисари, включително за председателя и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия. Това се предшества от изслушванията на кандидатите за членове на Комисията от компетентните парламентарни комисии в съответствие с правило 118 от Правилника за дейността на Европейския парламент. След като Европейският парламент даде съгласието си, Европейският съвет официално назначава Европейската комисия в съответствие с член 17, параграф 7 от ДЕС.За повече информация:

Вж. подробните въпроси и отговори в MEMO/14/523.

След проведена в целия ЕС предизборна кампания на 27 юни 2014 г. Европейският съвет предложи Жан-Клод Юнкер за кандидат за председател на Европейската комисия. Въз основа на Политическите насоки, които изложи пред Европейския парламент, на 15 юли 2014 г. на негово пленарно заседание Жан-Клод Юнкер беше избран за следващия председател на Европейската комисия с голямо мнозинство от 422 гласа.

Интернет страница на новоизбрания председател Жан-Клод Юнкер:http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Политически насоки за следващата Европейска комисия: „Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“:http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_bg.htm

Следете съобщенията на новоизбрания председател в Twitter: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Следете съобщенията на говорителите на новоизбрания председател в Twitter: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud


1 Франс Тимерман, Кристалина Георгиева, Андрус Ансип, Аленка Братушек, Валдис Домбровскис и Юрки Катайнен.


За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или наелектронния адрес на информационната службаIP/14/984

Каталог: content -> file
file -> 1Уводни разпоредби 1Цел
file -> Уважаеми иноватори
file -> Наредба №20 от 27 октомври 2015 Г. За прилагане на подмярка "инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка "инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 Г
file -> Бизнес делегация до Сингапур, 30 септември 4 октомври 2012
file -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file -> First name: Peyo Last name: Ralinsky Company
file -> Да заминем на професионален стаж с аиесек!!!


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница