Nuk термометър FlashДата03.01.2017
Размер112.88 Kb.


NUK термометър Flash

Термометърът е предназначен за бързо и лесно измерване на телесната температура, както и за измерване на температурата на повърхности /напр. водата за къпане на бебето/ и на въздуха.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, прочетете инструкцията внимателно преди да използвате термометъра!  1. NUK термометъра Flash е предназначен за безконтактно измерване на телесната температура чрез използване на инфра ред технология. Предупреждение за повишена температура се получава чрез LED сигнал. Температурата на помещението е показана на дисплея, когато термометъра не се използва за измерване на телесната температура. С приложената батерия термометъра е готов за употреба веднага. Термометърът има и функция да пази информация за измерваната температура. Този термометър е предназначен за използване в домашни условия.

  2. Информация за вашата сигурност – тази информация е с цел да осигури сигурното и безопасно използване на уреда.

Независимо от правилното използване на термометъра и в съответствие с инструкцията за употреба, възможно е след повече от 3 години след първата употреба, той да започне да дава неточна информация. Ако забележите такова отклонение, не използвайте термометъра занапред.

Термометърът е предназначен за употреба от възрастен или млад човек, който може да борави с него. С него не бива до боравят хора с физически, сензорни или ментални увреждания или такива, които нямат достатъчно познания, за да могат да го използват правилно. Ако се използва от неопитен човек, то той трябва да получи достатъчно изчерпателни напътствия.

Термометърът е предназначен за употреба в домашни условия, на закрито. Използването му на открито трябва да се избягва, за да не получи въздействие върху показанията от силен вятър, външна температура и др. подобни.

Винаги търсете съвет на лекар, ако отчетете висока температура или показанията на термометъра са противоречиви или съмнителни.

Проверявайте уреда за външни признаци на повреда и ако забележите такива, не го използвайте.

Проверявайте точността на уреда след удряне или падане от повече от 1м височина като направите няколко контролни измервания на температурата. Ако имате съмнения относно неговата изправност се свържете с търговеца, от който сте го закупили.

Промени по устройството може да се правят само от производителя.

Използвайте и съхранявайте устройството в съответствие с инструкцията за употреба.

Не използвайте части, които не са от това устройство..

Не дръжте устройството в ръцете си по-дълго от необходимото, за да не отчете грешна температура при меренето.

Ако алармата за температура показва, че е висока, продължете да наблюдавате телесната температура непрекъснато и се консултирайте с лекар.

При измерване на температурата е добре да се поддържа относително постоянна температура на заобикалящата среда поне 5 минути преди измерването.

Преди измерване на температурата е добре да се избягват физически натоварвания около 30 мин преди това, както и да не се прави гореща вана или душ, непосредствено преди меренето.

При мерене на температурата челото трябва да е сухо, чисто и без грим. Избягвайте участъци с белези.

Пазете батерията далеч от деца. Съществува риск от поглъщането й.

Батерията трябва да се смени, когато на дисплея се появи символ за празна батерия.

Пазете защитната капачка далеч от деца. Съществува опасност от поглъщането й.

Не потапяйте устройството във вода, не го излагайте на въздействие на влага.

Изхвърляйте батериите на специалните за целта места.

Не изхвърляйте устройството заедно с битовите отпадъци.

1.3 Описание на устройството

1. Предпазен капак

2. LCD дисплей

3. SCAN бутон

4. Накрайник за мерене

5. Капак на отделението за батерията

6. Отразяващо огледало със сензор

7. Гнездо за отключване на отделението на батерията

8. Бутон за включване/памет

9. CR2032 батерия/поставена в устройството/2. УПОТРЕБА

2.1 Преди първата употреба

Отстранете опаковката, както и изолиращата ивицата за батерията. Почистете устройството, както е описано в раздел 3.2.2.2 Базова информация

2.2.1 Треска – състояние на повишена телесна температура

Телесна температура – нормалната телесна температура е около 36,5 до 37 градуса С. по-високата температура се наблюдава рано вечерта. Различните стойности варират в зависимост от мястото, на което температурата се мери – в устата, под мишницата, в ануса, в ухото, на слепоочието.

Причини – простуда, респираторни инфекции, чревни инфекции и др.

Симптоми и диагнози – изпотяване, треперене, треска са признаци за повишена телесна температура.

Трябва да се консултирате с лекар: когато започне треска, защото тя може да има негативен ефект върху цялото тяло. Зависи от възрастта на пациента, както и от общото състояние на организма. Информирайте вашия лекар за стойностите на температурата.

2.2.2 Телесен термометър

NUK термометъра Flash е предназначен за измерване на телесната температура на челото чрез използване на инфра ред сензор. Не е необходим контакт с кожата.

В режим на измерване на челото, чрез аларма се индикира повишената температура, ако тя надвишава 37,5 градуса Целзий/99,5 Фаренхайт/. Чуват се три кратки сигнала „бийп“, последвани от един по-продължителен.

Използвайте уреда на закрито, за да избегнете въздействието на околната среда.

Винаги се консултирайте с лекар при висока температура или несигурни показания на термометъра.

Факторите, които могат да повлияят на измерването са: дебелината на кожата , запотяване на слепоочието, нанесени медикаменти, кожни проблеми, овлажняващ крем върху кожата.2.3 Използване на термометъра

2.3.1 Измерване на температурата на челото

Използването на термометъра не замества консултация с лекар. При показване на повишена температура три пъти, потърсете съвет на специалист.

За да се отчете реална температура е необходимо човека да не е извършвал физически натоварвания поне 30 мин преди измерването, както и да не се е загрявал с вана или душ преди това.

Уверете се, че челото е чисто. Избягвайте измерване в участъци от кожата с наранявани.

Термометърът трябва да е бил на постоянна стайна температура 15 минути преди измерването.


 1. Натиснете бутон ON/MEM , за да включите устройството. Ще се появи на дисплея символа за чело и ще се чуе двоен сигнал „бийп“. Стандартно е зададен при включване режима за измерване на температурата.

 2. Отстранете капака от измерващия накрайник – фиг.1,4

 3. Задръжте термометъра в средата на челото, точно над очите – фиг.3 1. Натиснете и задръжте бутона SCAN, докато чуете сигнал „бийп“. На дисплея се появява символ /пясъчен часовник/, че измерването в процес. След приключване на измерването, символа изчезва и се чува двоен къс сигнал „бийп“.

 2. Разчетете температурата на дисплея. Ако искате да повторите измерването, изчакайте пясъчния часовник да изчезне и повторете стъпки 3, 4 и 5.

 3. Устройството автоматично се включва не режим за измерване на стайна температура след около 1 минута.

2.3.2 Други функции

Аларма за висока температура - В режим на измерване на челото, чрез аларма се индикира повишената температура, ако тя надвишава 37,5 градуса Целзий/99,5 Фаренхайт/. Чуват се три кратки сигнала „бийп“, последвани от един по-продължителен.

Стайна температура – ако не са натискани никакви бутони, то устройството автоматично преминава в режим за измерване на стайна температура и се показва знака за термометър.

За да сменяте режимите на измерване е необходимо устройството да бъде включено и след това натиснете и задръжте бутон ON/MEM и едновременно с това натискайте бутон SCAN. Ще се сменят различните символи на дисплея. При измерване на температурата на околната среда е добре да се приближите максимално до обекта на измерване, за да се избегнат неточности при измерването.

Натиснете кратко бутон SCAN, за да извършите измерването.

Натиснете и задръжте бутон SCAN, за да проверявате постоянно температурните стойности. Този режим е подходящ, за да измерите температурата на вода, мляко, облекло, кожа или други обекти. Показва само температурата на повърхността.Предишна температура – използва се за имерена температура на челото. При всяко ново измерване, предишната температура ще се показва горе на екрана за сравнение.

При включено устройство, последователно натискайте бутон ON/MEM, за да видите предишните 25 измервания. Паметта се означава със символ М на дисплея.Превключване от Целзий на Фаренхайт – когато устройството е на режим стайна температура, натиснете и задръжте бутон SCAN и едновременно натиснете бутон ON/MEM за 3 секунди. На дисплея ще се изпише C или F, което ще показва текущата скала на измерване.

Тих режим – при включено устройство, натиснете и задръжте бутон ON/MEM за 3 секунди. На дисплея ще се появи мигащ символ за тих режим и устройството няма да възпроизвежда звуци. За да върнете звука, изпълнете същата процедура.

Изключване – натиснете бутон ON/MEM докато се появи символ OFF. Отнема около 8-10 секунди.

3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

3.1 Смяна на батерията

Пазете батерията от деца, има опасност от поглъщане. Батерията трябва да се смени, кога се появи символ за изтощена батерия на дисплея.

Смяна:


 1. С тънък остър предмет натиснете част 7, за да отворите отделението като същевременно с пръсти избутвате капака 5 – фиг.4.

 2. Извадете батерията – фиг.5

 3. Поставете нова батерия CR2032 обърната с + надолу и натиснете, докато щракне на мястото си. Неправилното поставяне на батерията може да повреди капака или устройството – фиг.6

 4. Затворете капака на отделението за батерията.


3.2 Почистване и съхранение

Накрайникът за измерване е най-чувствителната част на устройството. Поддържайте и почиствайте тази част с особено внимание. Не докосвайте огледалото или сензорите, за да не ги замърсявате. Винаги съхранявайте с предпазния капак.

Не потапяйте устройството във вода и не го поставяйте на директна влага.

Ако огледалото и сензорите са замърсени се препоръчва почистване с памучно топче, натопено в разтвор от вода и алкохол.

За транспортиране препоръчваме да използвате кутията на термометъра.

Когато не го използвате за дълго време, дръжте устройството изключено. Пазете го на сухо и хладно място, далеч от директна слънчева светлина.
  1. Изхвърляне – изхвърляйте всички отпадъци на специалните за това места и отделно от битовите.


5.ПРОБЛЕМИ И ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ

Съобщение

Проблем

Възможна причина

Решение

Грешка - Er

Устройството не работи правилно

Грешка на софтуера

Отстранете батерията, изчакайте 1 мин. и я поставете отново. Ако съобщението не изчезне – свържете се с търговеца.

Пясъчен часовник

Докато на дисплея е този символ, ново измерване не може да се стартира.

Устройството не е готово да прави ново измерване.

Изчакайте, докато символа изчезне и след това задайте нови измерване.

AbH

Стайната темература, по-висока от 40 градуса С.

Устройството не е съхранявано правилно.

Поставете устройството на стайна температура между 10 и 40 градуса С за окло 30мин.

AbL

Стайна температура, по-ниска от 10 градуса С

Устройството не е съхранявано правилно.

Поставете устройството на стайна температура между 10 и 40 градуса С за окло 30мин.

Hi

В режим чело – измерената температура е по-висока от 42,2 градуса С

За температура на повърхности - измерената температура е по-висока от 80 градуса С
Измерването е направено извън препоръчаните указания и условия

Направете нови измерване, съгласно изискванията на производителя.

Lo

В режим чело – измерената температура е по-ниска от 34 градуса С

За температура на повърхности - измерената температура е по-ниска от - 22 градуса С
Измерването е направено извън препоръчаните указания и условия

Направете нови измерване, съгласно изискванията на производителя.

Празен дисплей

Устройството не се включва и дисплея не показва нищо

Не е отстранена ивицата за активиране на батерията.

Батерията е празна.

Батерията не е поставена правилно


Отстранете ивицата.

Сменете батерията.

Поставете батерията правилно.5.ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурни граници:

За измерване на телестата температура – от + 35,00 до 42,00 градуса С.

За температура на повърхностите – от -22,00 до 42,2 гр.С.

Температура при използване – от 10,00 до 40,00 гр.С.

Температура за съхраняване – от -20,00 до +50,00гр.С. и влажност под 85%.

Температура при транспортиране – под 70гр.С и под 95% влажност.

Точност:


Н челото: +-0,3

На повърхности: +-0,3 в диапазона 22,00 до 42,2гр.С, извън зоната +-4%.

Атмосферно налягане: 800-1013 hPa

Клас на защита: BF

Степен на защита: IP22.

Батерия: 1 CR2032 литиева

Живот на батерията: приблизително 3000 измервания, около 1 година.

В съответствие с : ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56, IEC/EN60601-1-2 ECM, IEC/EN60601-1 Safety, ISO10993, RoHS

На база на клинична преценка, NUK термометърът Flash е еквивалент на термометрите за измерване на температурата в устата на бебето.

LOT и серийния номер са отбелязани от вътрешната страна на капака за батерията.

Термометърът е калиброван по време на неговото производство, ако имате някакви съмнения относно коректността на измерванията, моля свържете се с търговеца, от който сте го закупили.
6. ГАРАНЦИЯ

При грижлива употреба и спазване на всички указания, които са дадени в инструкцията за употреба, ние

поемаме гаранционно обслужване на този уред за период от 24 месеца от датата на покупката. Ще ремонтираме този уред безплатно в случай, че повредата се дължи на производствен дефект или дефект на материала, които са се проявили в период от две години от датата на покупката. Всички останали повреди, причинени от неправилна употреба или неправилно обслужване са изключени от кръга на гаранционното безплатно обслужване.

При предяваване на претенция за ремонт в периода на безплатното гаранционно обслужване е необходимо да се представи надлежно оформена гаранционна карта, която показва търговеца, от който е закупен уреда, както и датата на покупка.

Производител МАПА Германия, представител за територията на Република България :

„БЕБОЛИНО” ООД, София, ул. „Христо Иванов Големия” 9, тел. 02 955 75 00, 855 07 06

ГАРАНЦИОННА КАРТА

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ
 1. “Беболино”ООД, вносител на продуктите NUK за България, гарантира на потребителя високо качество на продукта, за който се издава гаранционна карта.

 2. Срокът за гаранционно обслужване е 24 / двадесет и четири/ месеца от датата на продажбата.

 3. Гаранцията е валидна при изричното условие да се спазват точно инструкциите за употреба на продуктите и не се признава, ако тези инструкции са нарушени и ако са отстранени части от продукта, които не трябва да се отстраняват.

 4. В случай, че се установи някаква неизправност на продукта, се обърнете за съдействие към търговеца, от който сте го закупили.
Дата на рекламация

Дата на ремонт

Причина за рекламация

Подпис на техника
Място и дата на продажбата Подпис и печат на търговеца

Произв. МАПА Германия,

Вносител: Беболино ООД, 02 955 75 00

Ул. Христо Иванов Големия 9
7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на стандарт DIN EN 12470-5 /Клинични термометри/, както и на съответните европейски директиви. Декларацията зъ сътветствие можете да изискате от производителя или да намерите на www.nuk.deПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница