О б л а с т б у р г а с з а п о в е д № рд-09-237/26. 04. 2017г гр. Камено На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 7 и ал. 2, от змсма, във връзка с чл. 71, чл. 77 и сл от нрпурои и в изпълнение на решениеДата25.03.2018
Размер36.52 Kb.
#63213
О Б Щ И Н А К А М Е Н О, О Б Л А С Т Б У Р Г А СЗ А П О В Е Д
РД-09-237/26.04.2017г.

гр.Камено
На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 7 и ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 71, чл. 77 и сл. от НРПУРОИ и в изпълнение на решение на Общински съвет Камено по т. 17 от Протокол № 19 от 30.03.2017г.
З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна общинска собственост, както следва:


  1. Колесен трактор – Автобагер, марка: Беларус ЮМЗ 6 КМ с дизелов двигател с регистрационен номер А 5907 ЕЕ и година на производство 1993г.

Начална тръжна цена – 3 500.00 /три хиляди и петстотин лева/ лева, без ДДС, съгласно експертна оценка;

Стъпка на наддаване – 350.00 /триста и петдесет/ лева, (Предложенията за наддаване в търга не могат да бъдат по-малки от 10% от първоначалната тръжна цена).

Депозит за участие в търга е в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева;
II. Търгът за продажба на Колесен трактор – Автобагер, марка: Беларус ЮМЗ 6 КМ с дизелов двигател с регистрационен номер А 5907 ЕЕ и година на производство 1993г., ще се проведе в гр. Камено в сградата на общинска администрация Камено на 16.05.2017 г. от 10:20 часа.

III. Условия за участие: в търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна документация за участие в търга: Тръжната документация за участие в търга се получава в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. “Освобождение” № 101, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа до 15.05.2017 г.
Цената на комплекта тръжна документация е 12.00 лв. с включен ДДС, платими в брой на касата на общината.

V. Условия за плащане на цената и депозита: плащанията се извършват в български левове по банкова сметка на Община Камено – ВIC: FINVBGSF, IBAN-BG28FINV915084KA226298, „Първа Инвестиционна Банка” АД или на касата в ЦУИГ на Община Камено.

VI. Информация за движимата вещ, обект на търга, е изложена в общината и на интернет страницата на Община Камено www.kameno.bg

VII. Оглед на движимата вещ може да се извършва всеки работен ден до 15.05.2017г., от 09:00 до 16:00 часа, с представител на Общината, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документация:

Заявление за участие – образец;

Декларация, че към община Камено няма непогасени задължения;

Декларация, че участникът не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

Декларация, че участникът не е обявен в несъстоятелност;

Декларация, че участникът е запознат с регламента за участие в търга;

Декларация за оглед на движимата вещ;

Регламент за участие;

Проект на договор за покупко-продажба;

Решение на общински съвет;

Копие от регистрационния талон;

Препис от настоящата заповед;


IX. Кандидатите следва да представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочват имената на физическото лице, ЕГН, съответно наименованието на търговеца, Единния идентификационен код (ЕИК), както и движимата вещ, за която кандидатства. Документите се подават до 16:00 часа на 15.05.2017 год. в Община Камено, като в запечатания плик се слагат следните задължителни документи за участие:

Заявление за участие;

Документ за заплатен депозит за участие;

Документи, установяващи самоличността на участника. Когато участникът е физическо лице се представя копие от лична карта. Когато участникът е юридическо лице се представя документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 ЗТР. Допустимо е представяне на извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписванията.

Декларация – 5 броя по образец;

Документ за закупена тръжна документация;

Наддавателно предложение (цена), което се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, подписан и надписан от кандидата с посочване на имената му, както и обекта, за който кандидатства, след което се поставя в общия плик с другте документи. (Наддавателното предложение представлява посочване на началната тръжна цена, броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена, както и посочване цифром и словом на конкретно предложената цена). За валидно се приема наддавателно предложение, с което е направена поне една стъпка, над началната цена. Всяко предложение, представено в незапечатан плик или което не съдържа изискуемите данни е недействително.

Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Копие от личната карта на пълномощника.X. При неявяване на кандидати, следващ търг ще се проведе на 23.05.2017г. от 10:20 часа. Закупуване на документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършва до 16:00 часа на 22.05.2017г.
Настоящата Заповед да се публикува в местен ежедневник, на страницата на Общината в интернет и да се обяви на видно място в общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ / П /

Кмет на Община Камено

Заповедта е обявена на таблото за обяви на 27.04.2017г.


ЖВ/РБ
Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница