О б л а с т Х а с к о в о община тополовград гр. Тополовград, пл. „Освобождение” №1


РАЗДЕЛ IІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТАстраница2/3
Дата25.07.2016
Размер404.19 Kb.
1   2   3

РАЗДЕЛ IІ.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТАВ изпълнение на възложените му дейности от обхвата на предмета на настоящата обществена поръчка, съответният Изпълнител следва да осъществи строително-ремонтни и строително-монтажни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности, включващи:

- демонтаж, грундиране и монтаж на гръмоотводна мрежа;

- демонтаж обшивка по бордаве и поли от поцинкована ламарина;

- демонтаж на компрометирана хидроизолация;

- почистване на основата;

- обработка на фуги и изкърпване на язви, където е необходимо;

- ревизия, почистване и възстановяване на воронки;

- изравнителна замазка за оформяне на наклон;

- полагане на грунд,изпълнение на нова хидроизолация;

- доставка и монтаж на обшивка по бордове и поли с поцинкована ламарина;

- бояджийски работи за отстраняване щетите от компрометирания покрив и др.

Обекта, предмет на поръчката, е ІІІ-та (трета) категория, съгласно чл.6, ал.3, т.4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ.

!!! Пълно и детайлно описание на конкретните видове работи, включително съответното, необходимо количество за изпълнение от обхвата, предмет на поръчката, са отразени в приложената техническа спецификация и изготвената и одобрена количествена сметка, приложение към утвърдената от Възложителя публична покана и Документация за участие в обществената поръчка.
!!! Предвид спецификата на подлежащите за изпълнение строителни работи, посещението на строителната площадка и запознаването на място с обекта на поръчката, е задължително условие за всички Участници, за да могат те обективно да оценят на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на офертите си и изпълнението на договора.

Оглед (посещение) на място на обекта, предмет на поръчката може да се извършва всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:30 ч., считано до деня преди определената крайна дата за представяне на офертите.

!!! Изпълнението на посоченото задължително условие за посещение на място и запознаване с особеностите на обекта, предмет на поръчката се удостоверява посредством представяне на Констативен протокол, подписан от представителя на Участника, извършил огледа и съответното длъжностно лице, представител на Възложителя.

РАЗДЕЛ IІІ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) Изисквания към участниците
1. Общи изисквания


1.1. При възлагането на настящата обществена поръчка могат да участват като подават оферти всички български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни Обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществените поръчки, одобрените от Възложителя изисквания в Публичната покана и настоящите Указания.

Всеки Участник има право да представи само една оферта, включваща изпълнението на всички дейности от предмета на поръчката.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на дейността по възлагане на обществени поръчки изключително формален характер, като всяко нарушение на разписаните процедурни правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя.

Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие по изключително формални причини, налага Участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на приложимата и относима нормативна уредба.

Представянето на оферта за участие в настоящата обществена поръчка, задължава Участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези Указания и Публичната покана, при спазване на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на Участник не ангажира по никакъв начин Възложителя.


1.2. В случай, че Участникът е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, партньорите/членовете в Обединението следва да са сключили Договор/споразумение (или еквивалентен договор/документ).

Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в настоящето възлагане (или допълнително споразумение към предходен договор, с който е учредено вече съществуващо неперсонифицирано обединение), следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му да се съдържа посочване на: (1) представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) обществената поръчка за участие в която се обединяват партньорите в него.

Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението, или анекс към подобен документ) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

1.2.1. всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

1.2.2. всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

1.2.3. между отделните партньори/членове на Обединението е направено разпределение на дейностите по между им, с ясно и конкретно посочване на:

а) дейностите от предмета на възлагане, които всеки от партньорите ще изпълнява в рамките на договора по конкретното възлагане;

б) съответните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, като критерии подбор и допустимост в настоящата обществена поръчка, които ще бъдат доказвани от конкретен/ните партньор/и в Обединението.Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да го представлява в процедурата и за целите на обществената поръчка. В хипотеза, че в Договора/Споразумението, обсъдени по-горе, не е посочено лицето, което представлява участниците в Обединението, следва да се представи и документ, подписан от партньорите, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение или друг еквивалентен документ за създаването на Обединение (вкл. и в хипотезата на прилагане на чл.68, ал. 7 – ал. 9 от ЗОП), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът може да бъде отстранен от участие във възлагане на настоящата обществена поръчка.
1.3. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е Обединение от физически и/или юридически лица.
1.4. В съответствие с разпоредбата на чл.56, ал.2 от ЗОП, Участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители, като в офертата си следва да посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.


2. Условия за допустимост на участниците2.1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие всеки Участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

2.1.1. лицето (лицата), което по силата на закон или по делегация е негов представляващ (лицето/лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП):

а) е осъдено с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитирано;

б) лишено е от правото да упражнява определена професия или дейност в областта на строителството, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

в) осъдено е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд,

г) осъдено е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците;

д) осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2.1.2. по отношение на юридическото лице – Участник, е налице някое от следните обстоятелства:

а) обявено е в несъстоятелност;

б) в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

в) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

г) срещу него е открито производство по несъстоятелност, или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) виновно е за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение.

2.1.3. чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. „а” до б. „з” по-долу), е свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

*** „Свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: (1) роднините по права линия без ограничение; (2) роднините по съребрена линия до четвърта степен включително; (3) роднините по сватовство - до втора степен включително; (4) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; (5) съдружници; (6) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; (7) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.!!! Не са свързани лица Дружество, чийто капитал е 100% (процента) държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

2.1.4. Участник, който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

2.1.5. представил е оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в одобрената Публична покана и настоящите Указания;

2.1.6. представил е оферта, която не отговаря на изискванията за комплектованост, разписани по-долу в Раздел „Б“ от настоящите Указания, съобразени с нормата на чл. 101в от ЗОП.
*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2.1.1. (б. „а“ – б. „д“) са приложими и относими към следните физически лица, техни представляваващи:

а) при събирателно дружество – за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго (лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон),

б) при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници (лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници);

в) при дружество с ограничена отговорност – за Управителят/ите (лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон);

г) при акционерно дружество –за членовете на Съвета на директорите, съответно на Управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им, при спазване на процедурата по чл.235, ал.2 от Търговския закон (овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон);

д) при командитно дружество с акции –за един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду членовете на Съвета на директорите (лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон);

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

з) в случаите по б. „а” - б. „ж” – и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
!!! При подаване на офертата, Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1.1. – т. 2.1.4. с една декларация, подписана от лицето/лицата, които го представляват.

В декларацията Участникът следва да посочи и информация, относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните от него обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.
2.2. Външните експерти, вписани в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, участвали в разработване на документацията в настоящата обществена поръчка (техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите), не могат да участват, подавайки оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка, самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници във възлагането.

2.3. Не може да участва пряко или косвено и физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон.

2.4. Посочените в т. 2.1.1.- 2.1.4. изисквания се отнасят, както за Участника, така и когато участникът е Обединение - за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени в Обединението.

2.5. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, посочените по-горе изисквания в т. 2.1.1., б. „а“, т. 2.1.2, б. „а“ - б„в“, т.2.1.3. и т.2.1.4., важат за всеки отделен подизпълнител;

2.6. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или Обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в т. 2.1.1. и т. 2.1.2. в държавата, в която са установени.

3. Общи условия и изисквания за прилагане и спазване на критериите за подбор

Определянето и въвеждането на минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация, като критерии за подбор и допустимост в процедурата за възлагане на обществена поръчка, е правна възможност, предоставена на Възложителя с нормата на чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, доразвита и конкретизирана в чл. 51 от ЗОП, субсидиарно приложима към обществените поръчки, провеждани по реда и при условията на Глава 8 „А“ от ЗОП.
4. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците


Всеки Участник в настоящата обществена поръчка трябва да осигури необходимата експертиза за изпълнението й, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите Указания и съобразно разпоредбите на приложимите и относими към обекта на обществената поръчка нормативни актове, както следва:


4.1. Всеки Участник следва да има регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от ІІІ-та (трета) категория, съгласно чл.6, ал.3, т.4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ.

За целта, Участникът представя съответно Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден еквивалентен документ.

При участие в общствената поръчка на чуждестранно физическо или юридическо лице, то следва да представи съответен валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

В случай, че Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, което не е вписано в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), или еквивалентен регистър, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 14-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС, или съответния регистър, съобразно националното му законодателство, което е еквивалентно на вписването в ЦПРС, в случай, че в страната, в която Участника е установен не е въведено аналогично изискване и задължение за първоначално вписване в еквивалентен регистър.


!!! Пояснение: В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, посоченото минимално изискване важи и следва да бъде доказано от този член на Обединението, който, според направеното разпределение на дейностите в договора за Обединение ще вземе участие в конкретните СМР и СРР, според категорията на строежа, съобразена с разпоредбите на чл. 137 от ЗУТ.
4.2. Всеки Участник следва да докаже, че през предходните 5 години, считано от датата на подаване на офертите има опит в съответствие с предмета на обществената поръчка и да е изпълнявал строителна дейност, еднаква или сходна с предмета на поръчката. !!! Под „строителна дейност" с еднакъв или сходен с предмета на поръчката предмет трябва да се разбира: изпълнение на всякакви СМР или СРР - ново изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт, включително полагане на хидроизолация на покриви;
Забележка: Наличието на съответствие с поставените в т. 4.2. минимални изисквания за технически възможности, Участниците следва да докажат, посредством представените от тях документи, изброени в Раздел III, Б), т. 2.6.2. и т. 2.6.3. (т. 2.6.3.1 – т.2.6.3.3.) от настоящите Указания за участие.
4.3. Важимо по отношение на Участниците е изискването да предложат инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката и пряко ангажирани за изпълнението на обекта, предмет на поръчката:

4.3.1. Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:

а) има придобита образователно-квалификационна степен и специалност, отговарящи на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във връзка с чл.163а, ал. 4, изр. първо от ЗУТ, или еквивалентна специалност (за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);

б) има минимум 5 години професионален стаж по специалността и

в) придобит не по-малко от 3 години опит като технически ръководител при изпълнението на минимум един строителен обект.


4.3.2. Координатор/специалист по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна специалност;

б) притежава валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.

в) има придобит минимум 2 години опит като експерт по безопасност и здраве.


4.3.3. Отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ,б) притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за преминат курс за контрол на качеството и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството.
!!! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав).
!!! Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствието с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.

Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.
!!! Участникът, след като бъде определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.
4.4. При подаване на оферта за участие Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимото собствено и/или наето строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.
Забележка: Предлаганите от Участника техническото оборудване, строителна техника и механизация, следва да бъдат събразени с технологичните възможности и условия за извършване на СМР и СРР, предвидени в техническата спецификация и Количествената сметка.
4.5. Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен.
4.6. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.
4.7. Участникът трябва да има внедрена система за безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS  18001:2007, или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.

Сертификатите по т.4.5. - т.4.7. трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

!!! Съобразно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда.


Забележка: В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците, разписани от т.4.2. до т.4.7. важат за Обединението като цяло, а не за всяко от лицата, включени в състава му, а доказателства за наличието им следва да бъдат представени от този/тези от членовете в него, чрез който/които Обединението доказва съответствието си с конкретно поставения критерий за подбор.
!!! Определянето на съответен партньор в Обединението за поемащ задължението за доказване на съответствие с определен/и критерий/ии за подбор трябва ясно и недвусмислено да е разписано в Споразумението (договора) за създаване на Обединението.
!!! Пояснение: На основание чл. 51а, ал. 1 от ЗОП, Участник в обществената поръчка може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.

В тези случаи, освен документите, определени в Публичната покана и настоящите Указания за доказване на съответните възможности, Участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица.
Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания (при спазване и след субсидиарно прилагане на процедурния ред по чл. 68, ал.7 – ал. 9 от ЗОП).
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница