О б л а с т Х а с к о в о община тополовград гр. Тополовград, пл. „Освобождение” №1


Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертатастраница3/3
Дата25.07.2016
Размер404.19 Kb.
1   2   3

Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата
  1. Условия за валидност

За да отговори на изискванията за административно съответствие и допустимост в настоящата обществена поръчка, Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите Указания и одобрената от Възложителя Публична покана.

Офертата се представя в срока и на адреса, посочени в Публичната покана, по реда, описан по-долу в настоящия раздел.

Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации утвърдени от Възложителя за целите на обществената поръчка. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя, при всички случаи води до отстраняването му (при спазване и след субсидиарно прилагане на процедурния ред по чл. 68, ал.7 – ал. 9 от ЗОП).

Лице, което участва в Обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Ако Участник в настоящата обществена поръчка е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, като в офертата си е приложил надлежно подписана негова декларация (по образец № 9) и едновременно лицето, сочено за подизпълнител е подало самостоятелна оферта, в този случай това лице ще бъде отстранено от участие в обществената поръчка.

Физическо или юридическо лице, което е партньор в Обединение, не може да бъде партньор в друго Обединение - Участник в същата и/или другата от обособените позиции в настоящата обществена поръчка.

Свързани лица или свързани предприятия, по смисъла на §1, т.23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници.

*** „Свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: (1) роднините по права линия без ограничение; (2) роднините по съребрена линия до четвърта степен включително; (3) роднините по сватовство - до втора степен включително; (4) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; (5) съдружници; (6) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; (7) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

*** „Свързано предприятие" по смисъла на §1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, е предприятие: (1) което съставя консолидиран финансов отчет с Възложител, или (2) върху което Възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или (3) което може да упражнява доминиращо влияние върху Възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или (4) което заедно с Възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

Всеки Участник може да представи само една оферта.. Оферти за част от обхвата на поръчката не подлежат на разглеждане.Варианти на предложения в офертата и/или опции не се приемат.

Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от настоящите Указания за участие, Публичната покана, техническите изисквания, разписани в спецификацията и Количествената сметка, приложени към Документацията за участие.

Офертата се подписва от представляващия Участника или от надлежно упълномощено/и от него лице/а, в който случай в офертата се прилага изрично, нотариално заверено пълномощно от представляващото участника лице.

Изключение от посоченото условие, даващо възможност за подписване на офертата или отделни нейни части от пълномощник, са изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретното/ните лице/а - представляващо/и участника и които не могат да се попълнят и подпишат от името на пълномощник, каквато е декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените по-долу в т.2 от настоящия раздел документи се представят в превод на български език, с изключение на документа, представен в съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, който се представя в официален превод (съобразно дефиницията, изведена в §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е направено отбелязване: „Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и свеж печат на Участника (ако разполага с такъв).

Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Възложителят кани Участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл.

Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.
2. Изисквания към съдържанието на офертата:
Офертата задължително съдържа:2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал).

2.2. Оферта и срок за нейната валидност - попълва се образец №1.Пояснение: Когато Участникът в обществената поръчка е Обединение, офертата се представя за Обединението като цяло, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на Обединението, съгласно споразумението, което се изисква по-горе в указанията за участие в настоящата поръчка.

2.3. Данни за лицето, което прави предложението – Административни сведения по образец №2.Пояснение: При участие на Обединение, образецът се попълва за Обединението като цяло (не и за отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на Обединението, съгласно споразумението/съответния документ за създаване/учредяването му.

2.4. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или БУЛСТАТ.Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен документ, и/или друга идентифицираща информация, в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен, в официален превод.

Забележка: „Официален превод”, съобразно нормата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

Физическите лица, участници в поръчката или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в официален превод.

Забележка: Когато Участникът е Обединение, документите по т. 2.4 се представят от всеки един от членовете на Обединението (за всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението).
2.5. Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице - Договор/Споразумение/допълнително споразумение към предходен договор, с който е учредено вече съществуващи неперсонифицирано обединение, или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението за участие в настоящата обществена поръчка.

Документът за създаване на Обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен в оригинал или нотариално заверено копие, с посочен представляващия Обединението.В случай, че в Договора (съответния еквивалентен документ) не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи и документ, подписан от партньорите в Обединението, в който се посочва представляващият.

2.6. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:2.6.1. Валидно към датата на подаване на офертата Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България за изпълнение на строежи от ІІІ- та (трета) категория, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ.

Чуждестранните юридически лица представят съответен валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията им в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното им законодателство.

Забележка: В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, посоченото удостоверение се представя от тези членове на Обединението, които, според направеното разпределение на дейностите в договора за Обединение ще вземат участие в конкретните СМР.
2.6.2. Списък на строителството, изпълнено от Участника през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, съдържащ данни и за изпълняваната строителна дейност, „сходна“ със съответния обект на поръчката, за изпълнението на която се подава офертата (съобразно изведените в т. 4.2. на подраздел „А“ по-горе дефиниции за „сходност“) - по образец №3.
!!! Уточнение: При подготовката на офертите си, Участниците трябва да съобразят следното: в съответния списък следва да бъдат посочени и вписани само основните обекти и тези, определяни като „сходни“ с предмета на възлагане, посредством които Участникът доказва признат опит в изпълнението на:

- СМР или СРР - ново изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт, включително полагане на хидроизолация на покриви.
2.6.3. По отношение на строителство, което е еднакво или сходно с предмета поръчката, Участникът следва да представи и един или повече от алтернативно посочените в чл. 51, ал. 1, т. 2, б. „а“ – б. „в“ от ЗОП документи или информация (субсидиарно приложими и към настоящата обществена поръчка), а именно:

2.6.3.1. посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството,или

2.6.3.2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания,или

2.6.3.3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.


!!! Удостоверенията по т.2.6.3.2. следва да съдържат дата и подпис на издателя им и данни за контакт.
!!! Уточнение: По отношение на всеки един, посочен в списъка договор, на основание чл. 51, ал. 1, т. 2, б. „а“ – б. „в“ от ЗОП, следва да бъдат приложени визираните доказателства, удостоверяващи верността на отразените в списъка данни.
!!! В случай че съответен договор, на който се позовава Участника, е изпълняван от него като член в Обединение и Удостоверението е издадено на Обединението - изпълнител по договора, или на Участника като партньор в това Обединение, следва да се представи копие от споразумение между членовете на Обединението, от което категорично да е видно: (1) кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на Обединение/подизпълнител в настоящата обществена поръчка и (2) тяхната стойност.

Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на удостоверените данни с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от участие.


2.6.4. Декларация за водещия инженерно-техническия състав на Участника, определен за изпълнение на строителството на обекта - предмет на обществената поръчка, съдържаща посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата от състава му, които отговарят за извършването на строителството - по образец №4.
2.6.5. Всеки един от експертите, част от екипа на Участника, следва да представи декларация за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност - по образец №5.

*** Ако лице, представило декларация за изключително участие в екип на участник, подаде самостоятелна оферта, това лице ще бъде отстранено от участие при възлагането на настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разглеждана.
2.6.6. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката, с приложени доказателства за собственост, респективно правното основание на което Участника ще ползва конкретното оборудване (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи) – свободен текст.
2.6.7. Заверено копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.
2.6.8. Заверено копие на Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.
!!! Съобразно чл.53, ал.4 от ЗОП Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
2.6.9. Заверено копие на Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS  18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.
*** Когато участникът е Обединение, изискуемите доказателства по т.2.6. се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в обществената поръчка доказва съответствието си с критериите за подбор.

2.7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (по образец №6).Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Декларацията се представя и от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на Обединение, когато Участникът е неперсонифицирано лице.

!!! На основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка Участник, за когото са налице едно или повече от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, декларациите се представят и в превод.


2.8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник, в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец №7.
2.9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, обективираща посочване от страна на Участника на: (1) предвидените подизпълнители; (2) видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат за изпълнение от подизпълнители и (3) съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка - по образец №8.
2.10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения образец №9 към настоящата документацията.

Забележка: В случай, че участник няма да използва ресурсите на подизпълнител, декларация образец №9 не се попълва и не се прилага.
2.11. В хипотеза на участие в обществената поръчка с използване на подизпълнител/и, посочения/ните в представената декларация по обр. №9 подизпълнител/и, представят декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП, за липса по отношение на тях на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП – по обр. №10.
2.12. Декларация от членовете на Обединението (когато е приложима) по образец №11.

2.13. Декларация (свободен текст), че Участникът е извършил оглед на строителната площадка, придружена от Констативния протокол, подписан от представители на Възложителя и Участника при запознаването на място с обекта на поръчката;


2.14. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по образец №12.
2.15. Техническото предложение, изготвено по образец №13, при съблюдаване на Техническите спецификации и количествените сметки, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката и включващо:

2.15.1. Обяснителна записка (оформена като Приложение № 1) със следното съдържание:

а) Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, в което число: описание на видовете СРР и СМР и тяхната последователност на изпълнение, подготвителни дейности, организация и подход на изпълнение, в това число и за временното строителство, описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични условия, описание на предлаганата организация на изпълнението, включително разпределение на трудовите и техническите ресурси, тествания, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора

б) Организацията на контрола на качеството.

в) Мерки за управление на рисковете с оглед обезпечаване на качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката, включващи следните описания по отношение на всеки дефиниран от възложителя в настоящата точка риск:

- обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

- мерки за недопускане/предотвратяване на риска, респ. обосновка на невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай;

- мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.г) Всяка друга информация (по преценка на Участника), способстваща за доказване на съответствието на офертата с изискванията и условията за изпълнение на строителството от обхвата на поръчката.
2.15.2. Срок за изпълнение на поръчката (времетраене на СРР и СМР), в календарни дни, цяло положително число, а не дроб (макс. 45 кал. дни), в което число следва да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.
2.15.3. Подробен Линеен календарен графикоформен като Приложение № 2 към обр. №13 и обосноваващ предложения срок за изпълнение на поръчката.

!!! Указания: При изготвянето на Линейния си график, Участниците следва да спазват следните изисквания и условия:

Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството.

Графикът следва да бъде изготвен по етапи на строителство и в него следва да са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към документацията за участие.

Началото на изпълнение на дейностите свързани с изпълнението на поръчката се определя от датата на сключване на договора, спрямо която следва да се изготви графика.

От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от работите.

Крайната дата на изпълнение на поръчката се определя с датата на съставяне и подписване на констативен протокол за приемане на възложените СРР и СМР, което следва да е видно от представения в офертата линеен график.

При изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и атмосферните влияния и особеностите на терена.

Обяснителната записка към графика трябва да съдържа обосновка на сроковете и други пояснения на графичната част, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника.!!! Неизпълнението на разписаните указания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на линейния график, води до отстраняване на Участника.
Графикът трябва да е подписан на всеки лист от лицето, подписващо офертата.
2.15.4. Гаранционен срок - Предложеният гаранционен срок следва да бъде не по- кратък от предвиденият в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.
2.16. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в хипотеза, че Участникът е решил да се възползва от правната възможност, регламентирана и предоставяна му с цитираната норма – свободен текст.

2.17. Ценовата оферта се подготвя от Участника на хартиен и електронен носител (във формат Excel), по образец №14 и съпътстващите го приложения(1) попълнената количествено – стойностна сметка и (2) анализи за всички видове строително - монтажни работи.!!! Участниците задължително изготвят ценовите си предложения при съобразяване с максимално допустимата прогнозна стойност, посочена от Възложителя в раздел I, Г) на настоящите Указания.

Стойностите се изписват с точност до 2-ри знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания се запечатват в един общ непрозрачен плик, който се надписва по следния начин:


ОФЕРТА
До

Община Тополовград

Пл. „Освобождение” № 1,

Гр. Тополовград

За участие в обществена поръчка, възлагана по реда на гл. 8 „А“ от ЗОП, с предмет: „Основен ремонт покрив Читалище -Тополовград (Подмяна хидроизолация и вътрешен ремонт)“

...........................................................................................................................................................

/име на Участника /

.........................................................................................................................................................../пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава

.........................................................................................................................................................../лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

3. Изискване за представяне на оферта и срок за представянето й:
Оферта за участие в обществената поръчка, изготвена съгласно образеца и изискванията в поканата, може да се представи в деловодството на Община Тополовград, в гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ №1, в Център за услуги и информация, лично, или от упълномощен от Участника представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на горепосочения адрес, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч., най-късно до 16:00 ч. на датата, оповестена в Публичната покана.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки Участник в поръчката може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.


4. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаването им.

РАЗДЕЛ IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Дата и място за отваряне на офертите. Ред за работа на Комисията, определена за разглеждането и оценката на офертите:
1.1. Отварянето на офертите, подадени за участие в обществената поръчка ще се проведе в заседетелната зала на Общински съвет - Тополовград, находяща се в административната сграда на Община Тополовград, в гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1, ет. 3, от 15:00 часа на 01.07.2015 година.
1.2. За получаването, разглеждането и оценката на офертите, Възложителят с писмена заповед назначава комисия, в състава на която се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на настоящата поръчка.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като членовете й подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

а) не са „свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с участник в обществената поръчка или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

б) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

в) не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата;

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.


2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Тополовград.

След отварянето на офертите Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.


Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена.
Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.

Когато не е подадена нито една оферта, Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител, при обвързаност с прогнозната стойност на поръчката, посочена по-горе в настоящите Указания, с техническите спецификации и проекта на договор.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница