О б щ и н а г о р н а о р я Х о в и ц а з а п о в е дДата23.10.2018
Размер143 Kb.


О Б Щ И Н А Г О Р Н А О Р Я Х О В И Ц АЗ А П О В Е Д

№ 199


Горна Оряховица, 12.01.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал.1, т.1 и ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с утвърден Протокол от 11.01.2016 г. от работата на комисия назначена със Заповед № 184/08.01.2016г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти имот № 000082 /отдел 32 – у/ в землището на с. Паисий, община Горна Оряховица, за имот № 065007 /отдел 127 – а/ в землището на с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица.О П Р Е Д Е Л Я М:

За спечелил търга с явно наддаване „КиД Г.О. Груп” ООД, ЕИК 200105042 със седалище и адрес на управление гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, ул. „Александър Стамболийски” № 7 с управител Анелина Илиева Бакалова за сумата от 23 701,00 лв. /Словом: двадесет и три хиляди седемстотин и един лева/ без ДДС или 28 441,20 лв. /Словом: двадесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и един лева и двадесет стотинки/ с ДДС.

Сумата следва да се внесе по сметка на Община Горна Оряховица по IBAN BG50UNCR75278444051200, BIC: UNCRBGSF, код за плащане 44 70 00 в “УниКредит Булбанк”.

Преди сключване на договора, КУПУВАЧЪТ е длъжен да внесе 50 % (петдесет процента) от цената в размер на 14 220,60 лв. /Словом: четиринадесет хиляди и двеста и двадесет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС по горепосочената банкова сметка на Община Горна Оряховица и да сключи договор за продажба.

При сключване на договора, купувачът внася 5 % гаранция за изпълнение в размер на 1422,06 лв. /Словом: хиляда четиристотин двадесет и два лева и шест стотинки/ по сметка на Община Горна Оряховица: IBAN BG06UNCR75273343690530, BIC: UNCRBGSF, в “Уни Кредит Булбанк” клон Горна Оряховица.

Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 61 от АПК. Заповедта се публикува и на интернет страницата на Община Горна Оряховица.


Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс.

инж. Добромир Добрев

Кмет на Община Горна Оряховица

Съгласувал:……………………………

Заместник кмет /Деница Коева/
Съгласувал:………………………………

Ст. Юрисконсулт /Миглена Петкова/


Изготвил:……………………………..

Гл.специалист /Андреана Баждарова/
Каталог: gorna -> attachments -> article
article -> Министерство на земеделието и храните
article -> Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
article -> С п и с ъ к на класираните кандидати за домашни помощници по проект „осигуряване на независим живот в община горна оряховица”
article -> Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
article -> София Филм Фест гостува на Горна Оряховица за пета поредна година
article -> Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
article -> О б щ и н а г о р н а о р я Х о в и ц а заповед
article -> Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
article -> Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница