О б щ и н а к ъ р д ж а л и на основание чл. 44, ал. 2 от змсма, чл. 59 от Административно процесуалния кодексДата17.08.2018
Размер52.5 Kb.
#80539
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.82, ал.1 и ал.5, във връзка с чл. 81от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с със земи от общинския поземлен фонд за 2011год.
О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд/ОПФ/ на територията на Община Кърджали при следните условия:

1. Обект на търга са свободни земеделски земи от ОПФ по землища с площ над 10 дка, представляващи ниви и ливади, включени в Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд за 2011год.

2. Срок за отдаване под наем – до 5 стопански години за ниви и ливади и до 10 стопански години за отглеждане на трайни насаждения.

3. Начална наемна цена за една стопанска година – 16 лева за дка за ниви и ливади. За трайни насаждения – съгласно Приложение № 2.

4. Необходими документи за участие в търга:

4.1. Заявление за участие/по образец/ подадено лично или чрез нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване.

4.2. предложение за годишна наемна цена/ по образец/

4.3.документ за внесен депозит за участие в търга.

4.4.документ за закупена тръжна документация;

4.5. При участие на юридически лица и еднолични търговци е необходимо на плика да се изписва ЕИК на фирмата.

5. Размер на депозита за участие и срок за внасяне- Депозитът за участие в търга се определя в размер на 500 лева, който се внася всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга – в касата на общината стая 321, ет.3 в сградата на Общинска администрация Кърджали на бул. “България” № 41.Сумата на депозита не се възстановява на участника в търга само в случай, че спечелилия търга откаже да сключи договор за наем.

6. Място за закупуване на тръжна документация – Тръжна документация се закупува всеки работен ден, до деня, предхождащ провеждането на търга от стая № 501 и стая № 506, етаж V на Община Кърджали срещу такса от 50 лева, платима в касата на Информационния център на Общината, ет. І.

7. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня предхождащ провеждането на търга, в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имота, а за землище Кърджали в присъствието на служител от общинска администрация.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга- Офертите за участие в търга се завеждат в информационния център на Община Кърджали в деня на провеждане на търга и се представят пред тръжната комисия лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, в случаите на упълномощаване.

9. Кандидатите за участие в търга подават писмено заявление по образец, което се предоставя от стая № 501 и стая № 506, ет. 5 на общинска администрация.

10. Търговете ще се проведат в стая 408 , ет.4 в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 41по землища, както следва:На 28.04.2011 г.

Землище Скалище от 9.30 часа

Землище Жинзифово от 10.00 часа

Землище Широко поле от 10.30 часа

Землище Прилепци от 11.00 часа

На 03.05.2011 г.

Землище Конево от 9.30 часа

Землище Сипей от 10.00 часа

Землище Перперек от 10.30 часа

Землище Ненково от 11.00 часа

Землище Кърджали от 11.30 часа


На 05.05.2011 г.

Землище Калоянци от 9.30 часа

Землище Гняздово от 10.00 часа

Землище Сватбаре от 10.30 часа

Землище Мургово от 11.00 часа

На 09.05.2011 г.

Землище Стремци от 9.30 часа

Землище Седловина от 10.00 часа

Землище Скална глава от 10.30 часа

Землище Зайчино от 11.00 часа

На 11.05.2011 г.

Землище Севдалина от 9.30 часа

Землище Багра от 10.00 часа

Землище Майсторово от 10.30 часа

Землище Кобиляне от 11.00 часа

На 13.05.2011 г.

Землище Кьосево от 9.30 часа

Землище Тополчане от 10.00 часа

Землище Висока поляна от 10.30 часа

Землище Зорница от 11.00 часа

На 16.05.2011 г.

Землище Лисиците от 9.30 часа

Землище Орешница от 10.00 часа

Землище Звезден от 10.30 часа

Землище Гъсково от 11.00 часа

На 18.05.2011 г.

Землище Бялка от 9.30 часа

Землище Чифлик от 10.00 часа

Землище Голяма бара от 10.30 часа

Землище Върбенци от 11.00 часа

На 20.05.2011 г.

Землище Илиница от 9.30 часа

Землище Ходжовци от 10.00 часа

Землище Повет от 10.30 часа

Землище Панчево от 11.00 часа

На 23.05.2011 г.

Землище Мъдрец от 9.30 часа

Землище Три могили от 10.00 часа

Землище Стремово от 10.30 часа

Землище Долище от 11.00 часа

На 25.05.2011 г.

Землище Бяла поляна от 9.30 часа

Землище Страхил войвода от 10.00 часа

Землище Бойно от 10.30 часа

Землище Вишеград от 11.00 часа

На 27.05.2011 г.

Землище Островица от 9.30 часа

Землище Македонци от 10.00 часа

Землище Пепелище от 10.30 часа

Землище Дъждино от 11.00 часа

На 30.05.2011 г.

Землище Крушевска от 9.30 часа

Землище Костино от 10.00 часа

Землище Чеганци от 10.30 часа

Землище Звънче от 11.00 часа

Землище Кокиче от 11.30 часаНа 01.06.2011 г.

Землище Стражевци от 9.30 часа

Землище Яребица от 10.00 часа

Землище Кокошане от 10.30 часа

Землище Каменарци от 11.00 часа
На 03.06.2011 г.

Землище Звезделина от 9.30 часа

Землище Ястреб от 10.00 часа

Землище Опълченско от 10.30 часа

Землище Солище от 11.00 часа

На 06.06.2011 г.

Землище Иванци от 9.30 часа

Землище Невестино от 10.00 часа

Землище Велишане от 10.30 часа

Землище Срединка от 11.00 часа
При неявяване на кандидати на определените дати, повторни търгове за всички землища ще се проведат на 08.06.2011 г., 10.06.2011 г.; 13.06.2011 г., 15.06.2011 г., 17.06.2011 г.; 20.06.2011 г., 22.06.2011 г., 24.06.2011 г., 27.06.2011 г. и 29.06. 2011 г. на същото място и при същите условия.

Допълнителна информация за процедурата за провеждане на търговете може да се получи в стая №501, стая №506 и стая №509 в общинска администрация Кърджали и на тел. 0361/67 360; 0361/67 367 и 0361/ 67 355.
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

инж. ХАСАН АЗИС


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница