О б щ и н а к а з а н л ъ к о б я в л е н и еДата22.07.2016
Размер54.44 Kb.
#136
О Б Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 4 от Наредба № 2 / 15 март 2002 година на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и във връзка с Решение № 270 / 28.06.2012 г. на Общински съвет – Казанлък , със заповед №1403/27.07.2012на Кмета на община Казанлък, са открити конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси, както следва:1. Конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми - квота на Община Казанлък и по вътрешноградски линии №13 и №13-ф от общинската транспортна схема, съгласно приложението към настоящото обявление.

2. Възложител на превозите: Кмета на Община Казанлък, гр.Казанлък, ул.”Розова долина”, № 6, тел. 0431/98201, упълномощен с Решение № 270 / 28.06.2012 г. на Общински съвет – Казанлък.

3. Предмет на конкурсите: Възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми - квота на Община Казанлък и по вътрешноградски линии №13 и №13-ф от общинската транспортна схема, съгласно приложението към заповедта.

4. Основание за откриване на конкурсите: чл.17 от Наредба № 2 / 2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Решение № 270 / 28.06.2012 г. на Общински съвет – Казанлък.

5. Изисквания към кандидатите: До участие в конкурсите се допускат физически или юридически лица регистрирани като търговци, както и обединения на търговци, които:

- подадат в община Казанлък предложение за участие във всеки конкурс поотделно, комплектовано с документите, определени с документацията за участие в конкурса;

- притежават валиден лиценз за превоз на пътници, издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване в несъстоятелност;

- не се намират в ликвидация;

- нямат парични задължения към държавата и община Казанлък;

- притежават необходимия брой автобуси от съответния клас, определен от възложителя, включително и резервни, като за същите нямат сключени договори след проведен конкурс;

- притежават и участват в конкурса с автобуси, които са одобрени съгласно изискванията на приложение № 12 от Наредба № 97 / 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача;

- представят документи за наличието на осигурена гаражна и сервизна база;

- удостоверението за професионална компетентност на лицето, ръководещо превозната дейност, трудов договор или договор за управление, освен в случаите, когато управляващия представлява търговеца (ЕТ или търговското дружество) по силата на съдебен акт за регистрация;

- отговарят на всички изисквания на Наредба № 33 на МТ и Закона за автомобилните превози7. За участие в откритите конкурси кандидатите следва да разполагат със следния брой автобуси:

- за конкурс № 1 - с 22 (двадесет и два) броя основни автомобила, необходими за изпълнение на превозите и минимум 10 % (десет процента) резерв спрямо необходимите, т.е.общо не по- малко от 25 (двадесет и пет) автомобила, в т.ч. не по- малко 3 (три) броя съчленени, като автобусите трябва да притежават Удостоверение за техническа изправност на ППС или Протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС за класовете определени с приложението;

- за конкурс № 2 - със 7 (седем) броя основни автомобила необходими за изпълнение на превозите и минимум 10 % (десет процента) резерв спрямо необходимите, т.е. общо не по- малко от 8 (осем) автомобила, като автобусите трябва притежават Удостоверение за техническа изправност на ППС или Протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС за класовете определени с приложението.

8.Срок на възлагане на превозите, предмет на конкурсите:

За конкурс № 1 - 10 (десет) години;За конкурс № 2 до 31.12.2012 г.

9. Документация за участие в изброените конкурси се получава от 08.08.2012 г. до 24.08.2012 г. вкл. от гише № 2 “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, гр.Казанлък, ул.”Розова долина”, № 6, срещу квитанция за платена цена за конкурсна документация в размер на 1000 лева, за всеки конкурс поотделно, внесени в касата на Община Казанлък.

10. Гаранция за участие в конкурсите: Гаранция се внася в касата на Община Казанлък в Центъра за информация и услуги за всеки от конкурсите, за които се кандидатства, в размер, както следва: за конкурс № 1 - 3000 лв. (три хиляди лева), за конкурс № 2 - 2000 лв. (две хиляди лева) или по сметка на Община Казанлък, Общинска банка АД, клон Казанлък, както следва: IBAN BG88SOMB91303321727301, BIC SOMBBGSF. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за участие в конкурсите са посочени в конкурсната документация.

11. Гаранция за изпълнение на договорите: Кандидатът, спечелил конкурса следва да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер: за конкурс № 1 - 15000 лв. (петнадесет хиляди лева), за конкурс № 2 - 5000 лв. (пет хиляди лева). Гаранцията за изпълнение се внася по сметка на Община Казанлък, Общинска банка АД, клон Казанлък, по сметка, както следва: IBAN BG88SOMB91303321727301, BIC SOMBBGSF, преди сключване на договора. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора са посочени в конкурсната документация.

12. Предложенията за участие в конкурсите се подават в срок до 31.08.2012 г. (петък) вкл. в Центъра за информация и услуги, гише № 2 “Деловодство” в сградата на Община Казанлък, гр.Казанлък, ул.”Розова долина” № 6, всеки делничен ден в рамките на работното време на Центъра

13. Отваряне на предложенията – 01.09.2012 год. от 10,00 часа в сградата на Община Казанлък, ул.”Розова долина”, № 6, стая № 21.

14. Мястото, реда и графика на огледа на автобусния парк, предложен от кандидатите за участие в конкурсите , ще се определи на заседание на комисията.

15. Приемане и съхраняване на предложения за участие в конкурсите:

а) служителите, обслужващи гише № 2 “Деловодство” в Центъра за информация и услуги, приемат предложенията за участие в конкурсите всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 18.00 часа на 31.08.2012 г.

б) предложенията се приемат само, ако са поставени в запечатан непрозрачен плик със запазена цялост, подписан от представляващия фирмата, подпечатан с мокър фирмен печат на кандидата и с надпис името на кандидата и текст ”За конкурс №............. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт”. Предложението може да бъде внесено от кандидата или от негов упълномощен представител;

в) при приемане на предложението върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часът на подаване, и данните се записват във входящия регистър на общо деловодство на Общината, за което на преносителя се издава бележка с входящия номер;

г) предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема. Не се приема и предложение, което не отговаря на изискванията по буква “б”. Такова предложение незабавно се връща на вносителя;

д) до изтичане на срока за подаване на предложенията, всеки кандидат по конкурсите може да внесе допълнение или писмено да оттегли предложението си. Допълнение към внесено предложение се приема, ако отговаря на изискванията по буква “б”. За оттегляне на внесено предложение вносителят подава заявление за оттегляне на предложението си. Всяка промяна по първоначално внесеното предложение се вписва във входящия регистър към номера на завеждане по буква “в”;

е) приетите и вписани предложения се предават в Дирекция „Устройство на територията и транспорт” за съхранение през времето до първото заседание на комисията, назначена за провеждане на конкурсите;

ж) в определения ден и час за първо заседание на комисията, предложенията за участие в конкурсите се предават на председателя на комисията с приемателно – предавателен протокол, съдържащ списък с постъпилите предложения.

ГАЛИНА СТОЯНОВА / Кмет на Община Казанлък/
Каталог: common -> images -> src -> file
file -> Регистър на читалищни колективи за любителско художествено творчество в община казанлък, 2012-2013 Г
file -> Културен календар на нч в община казанлък за 2014 година месец февруари
file -> Регистър на читалищни колективи за любителско художествено творчество в община казанлък, 2013-2014 Г
file -> Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие
file -> Регистър на читалищни колективи за любителско художествено творчество в община казанлък
file -> Културен календар на нч в община казанлък за 2014 година месец февруари
file -> Събитие цени
src -> На записаните деца в първа група за учебната 2017 / 2018 година
file -> Регистър на читалищни колективи за любителско художествено творчество в община казанлък
file -> Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница