О б щ и н а к р у ш а р и о б л а с т д о б р и чДата14.01.2019
Размер57 Kb.
#110195
О

Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч


9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

З А П О В Е Д
№РД-08-606

Крушари, 05.12.2017г.

На основание чл.44 ал.1 т.2 от ЗМСМА, чл.112 ал.2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и протокол от проведен търг на 04.12.2017г.

О П Р Е Д Е Л Я М :
1. ”Нарцис 88” ЕООД ЕИК 204805280 с адрес на управление с.Крушари, ул.”Девети септември” №29 с управител Фикри Фикретов Салиев за наемател на общински имот – публична общинска собственост, а именно:

- 25,00 кв.м., представляващи част от сградата на Училище с.Крушари с идентификатор 40097.501.389.2 по кадастралната карта на с.Крушари за продажба на закуски за срок от 5 (пет) години.

2.Определям месечната наемна цена за имота по т.1 в размер на 50,00 лв.(петдесет лева), съответстваща на достигнатата на търга цена, която ще се заплаща до 25 число на текущият месец по банков път или в брой в касата на общината.

Задължавам наемателят да внесе сумата от 35,00лв. (тридесет и пет лева) в брой в касата на общината или по банков път по сметка на общината: BG04IORT80888497522700, вид плащане 444100 при “Инвестбанк” АД, клон Добрич, офис Крушари, като същия е внесъл депозит в размер на 15,00лв. (петнадесет лева) с приходен ордер от 01.12.2017г.

3.Наемателят е длъжен да внасе гаранция за изпълнение на задълженията по договора за наем, равняваща се на 100,00 лв. (сто лева) в брой в касата на общината или по банков път по сметка на общината: BG36 IORT 80883387611303 при “Инвестбанк” АД, клон Добрич, офис Крушари.

4.Договорът за наем се сключва в 7 (седем) дневен срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта (14 дни от издаването й), след представяне на платежен документ за внасяне на горепосочените суми. Ако наемателят не внесе сумите в определения срок се приема, че се е отказал от сключването на сделката и внесения му депозит се задържа.

5.Заповедта се обявява на таблото за обяви в сградата на Община Крушари и на интернет страницата на общинската администрация – www.krushari.bg.

6.Настоящата заповед да се връчи на наемателя и на съответните длъжностни лица от общинската администрация за сведение и изпълнение.ДОБРИ СТЕФАНОВ /п/

Кмет на Община Крушари
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница