О б щ и н а п а в е л б а н я процедура по реда на глава vіііа от зоп публична покана с предмет



страница10/12
Дата30.07.2018
Размер1.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ІІ. Срок за изпълнение

Чл. 8. Настоящият договор се сключва за срок от три месеца, считано от датата на подписването му или до изчерпването на финансовият ресурс по договора, което от събитията настъпи по-рано.


ІІІ. Гаранция на доставените хранителни стоки.

Чл. 9. /1/ Гаранцията на доставените хранителни стоки се определя от вида и характеристиките им съобразно техническите спецификации и офертата, и Изпълнителят отговаря за това съгласно изискванията на БДС или еквивалент.

(2) Неприетите и неотговарящи на изискванията хранителни стоки са за сметка на Изпълнителя и не се заплащат от Възложителя.

ІV. Права и задължения на Възложителя

Чл. 10. Възложителят има право :

1.Във всеки момент от изпълнението на договора да контролира качеството, количеството и цената на извършените доставки лично и /или чрез упълномощени представители по начин, не затрудняващ работата на Изпълнителя, включително и да не приема доставените продукти, когато те не отговарят на заявеното качество и количество или не са придружени с предвидените санитарни документи;

2. При предаване на всяка доставка лично или чрез свой представител да я прегледа за недостатъци.

3. Да поиска данни за производителите на доставените хранителни продукти.

4. По всяко време да извършва лабораторни анализи за качеството, както и да измерва /преброява/ количеството на всяка отделна доставка. Лабораторните анализи се правят в специализирана лаборатория чрез вземане на средна проба от доставената партида в присъствието на представители на двете страни. Заключението е задължително за страните;

5. Да изисква от Изпълнителя точно съобразяване на доставените хранителни стоки в съответствие с изискванията на действащите стандарти и нормативи, като недостатъци се констатират в деня на периодичната доставка.

Чл.11. (1) Възложителят има право когато Изпълнителятсе е отклонил от изискванията за доставката по настоящия договор, да откаже приемането й, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение. Заплащат се само действително доставените и приети хранителни продукти.

(2) При установяване на отклонения от качеството и/или количеството на доставените хранителни продукти да изисква пълна подмяна на артикулите с отклонения в качеството и/или количеството.

Чл. 12. (1) Възложителят се задължава да заплаща доставяните от Изпълнителят хранителните продукти, предмет на настоящия договор на единични цени, предложени от Изпълнителя по договора в ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор.

(2) Възложителят се задължава да заплаща договорената сума за доставеното количество по конкретната заявка на Изпълнителя съгласно предвидените в чл.3 от Договора срокове.

(3) При констатирано надвишаване по конкретна заявка на единичните цени по представената от Изпълнителя оферта, Възложителят заплаща на Изпълнителя по договорената в офертата сума, като има право и да прекрати договора.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

2. Да изисква сертификат за качество и произход, или друг аналогичен документ, за продуктите към всяка отделна доставка.

3. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставките, отговарящи на изискванията на настоящия договор, чрез подписване на складова разписка (приемо-предавателен протокол).


V. Права и задължения на Изпълнителя

Чл. 14. Изпълнителят има право:

1. Да получи стойността на извършените от него и приети от Възложителя доставки на хранителни продукти при условията и в срока съгласно раздел І от настоящия договор.

2. Да получи своевременно информация за промени по доставката, свързани с отпуски и ваканции на детските заведения.

3. Да иска от Възложителя необходимото съдействие и информация за осъществяване на доставката.

Чл. 15. Изпълнителят се задължава:

1. да осъществи изпълнението на предмета на договора според изискванията на Възложителя.

2. Да извърши доставката с грижата на добрия търговец при спазване на нормативните изискванията и правила, в това число здравните изисквания съгласно действащото законодателство.

3. Да достави на Възложителя на свой риск хранителните продукти по вид, количество и качество в съответствие с получените заявки, Техническата спецификация и на единични цени предложени с Ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор, ведно с всички съпътстващи доставката документи, в това число сертификати за качество и произход.

4. Да извърши всяка заявена доставка в срок и на мястото на изпълнението съгласно условията на настоящия договор.

5. При изпълнение на доставките да спазва всички изисквания и нормативни документи, действащи в Република България.

6.Да отстранява за своя сметка всички недостатъци на некачествени или несъответствуващи на предложението му хранителни стоки, неудовлетворяващи изискванията на Възложителя, както и нарушаващи посочените в нормативната уредба изисквания;

7. Да извършва доставките на хранителните продукти с транспортните средства, описани в Описа/списък-декларация на транспортните средства – част от офертата му/, неразделна част от настоящият договор, който да отговаря на нормативните изисквания за превозване на хранителните продукти.

8.Да отговаря за качеството и количеството доставките ,както и за съответствието на транспортните средства, с които се осъществяват доставките до краен потребител с изискванията на ХЕИ и др. специализирани органи и институции.

9. При предаване на доставката да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговия представител необходимото време да я прегледа за недостатъци.

10. Ежемесечно да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура за изпълнените доставки съгласно изискванията на Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти.

11.Да спазва нормите за безопасни условия на труд и доставка на хранителните стоки. Изпълнителят е длъжен преди и по време на доставката да извършва всички изисквани инструктажи на работниците си ангажирани с доставката. В случай на трудови злополуки или хранителни отравяния последиците се възмездяват от Изпълнителя.

12. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи – сертификати, удостоверения и др., съдържащи информация за качеството и произхода на доставените хранителни продукти, съгласно изискванията на Закона за храните.

13. Да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации за количество и качество на доставените хранителни продукти.

14. Да осигурява присъствие и достъп на Възложителя, чрез лицата по чл. 6 при приемането на периодичните доставки , и при извършваните проверки по качеството , цените и количеството хранителни стоки

15. Да не извършва изменения на видовете и характеристиките на хранителните стоки .

16.Да извърши за своя сметка всички работи, предназначени за отстраняване на рекламации, пропуски и грешки при изпълнението на договора, констатирани от Възложителя.

17. Да пази доброто име на Възложителя и по никакъв начин – с действия, думи или бездействия, да не уронва неговия престиж.

18. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството, годността за употреба и безопасността на доставените хранителни продукти.
VІ. Рекламации
Чл. 17. Рекламации, отнасящи се до количество, се предявяват в момента на получаване на стоката. При установяване на разлики в количеството се съставя двустранно подписан протокол.

Чл. 18. (1) Рекламации, отнасящи се до качеството, могат да бъдат предявени в 7-дневен срок от датата на доставката и складовата разписка (приемо-предавателния протокол) или в по – късен етап за продукти (дълбоко замразени, консервирани) в срок на годност.

(2) При доставка на некачествен хранителен продукт Изпълнителят го заменя за своя сметка.

(3) Основание за рекламацията може да бъде и анализно свидетелство на специализирана лаборатория. Заключението на лабораторията е задължително за страните.

(4) Изпълнителят е длъжен незабавно и своевременно да замени за своя сметка рекламираната стока с качествена в срок до 24 часа от предявяване/получаване на рекламацията.
VІІ.Санкции и неустойки

Чл. 19 При забавяне на доставката по направената заявка за срок по- голям от 24 часа Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на ………………% от стойността на направената заявка, съгласно Техническата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящият договор. При доставка, несъответстваща на изискванията на възложителя, в т.ч. доставка която не е придружена със Сертификат или доставка извършена с автомобил, извън списъка – Приложение 1 от настойщият договор, Възложителят има право да я откаже, а Изпълнителят е длъжен в срок от 24 часа да поправи несъответствието. В противен случай Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на ………………% стойността на направената заявка съгласно Техническата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящият договор.


VІІІ. Прекратяване на договора

Чл. 20. Настоящият договор се прекратява при наличие на някои от следните хипотези:

1. При изтичане на срока на договора или при изчерпването на финансовият ресурс по него – което от събитията настъпи по-рано.

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3. При продажба на търговското предприятие на Изпълнителят, ако не се постигне споразумение с правоприемника;

4. При възникване на непредвидими и непреодолими обективни обстоятелства /форсмажорни обстоятелства/за изпълнение на договора, страните могат предсрочно да прекратят договора без да си дължат взаимни обезщетения за прекратяването.

5. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при виновно неизпълнение на задълженията по договора от другата страна.

6. С писмено едноседмично уведомление от Възложителя при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба от Изпълнителя.

7.С писмено едноседмично предизвестие от Възложителя без излагане на мотиви.

Чл. 21. (1) Едностранното разваляне на договора се допуска само при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно условията на чл. 87-88 от ЗЗД.

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 30-дневно писмено предизвестие до другата страна.

(3) При отказ на Изпълнителя да извършва дейността по договора за срока на предизвестието, последният се задължава да заплати на Възложителя и неустойка в размер на стойността, заплатена за последните 1 (един) месеца, предхождащи предизвестието.

Чл. 22. Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за реално извършеното от страна на Изпълнителя.

Чл. 23. (1) Възложителят може да развали договора едностранно, с 30-дневно писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) дни;

2. Не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя срок;

3. Бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

4. Изпълнява поръчката с подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за участие в обществената поръчка;

5. При системно неизпълнение на задълженията по настоящия договор по вина на Изпълнителя.

6.В случай че констатира доставка на хранителни стоки , неотговарящи на изискванията на БДС и ХЕИ, както и при констатирано несъответствие с цените по офертата, или при несъответствие с предварително договореното като заплати разходите по извършената да този момент работа без тези, за които е установено, че не отговорят на изискванията.

7. В случай, че установи и отклонения от декларираните при участие в процедурата други условия .
ІХ. Други условия

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на посочените от него в настоящия договор наименование, седалище и адрес на управление, телефон и/или факс незабавно писмено в тридневен срок да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение на задължението по предходното изречение всички уведомления отправени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочения от последния в настоящия договор адрес, телефон, факс се считат за редовно връчени, респективно направени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 25. Адресите за кореспонденция на страните са тези, посочени в началото на договора. При промяна на адресите за кореспонденция, всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата за новия си адрес в тридневен срок. Всички уведомления, съобщения и призовки се смятат за надлежно връчени на страната, ако са изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка на обявените по-горе адреси за кореспонденция или връчени лично на страната.

Чл. 26. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и по нерешените с него въпроси се решават по споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България, пред съда по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



Чл. 27. За неуредени с договора въпроси се прилагат нормите на Закона за обществени поръчки, Закона за задълженията и договорите, Закона за храните, както и други приложими нормативни актове на българското законодателство.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

Чл. 29. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 30. С подписването на настоящия договор страните декларират, че са съгласни и доброволно предоставят посочените в него лични данни, както и че са съгласни същите да бъдат обработвани.

Чл.31. Всички спорове, възникващи във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, приложенията към него и свързаните с него документи, ще бъдат уреждани от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на ГПК.

Неразделна част от настоящия договор са:


  • Техническа спецификация - Описание на предмета на поръчката;

  • Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

  • Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор е изготвен и подписан в четири еднообразни екземпляра.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ Станимир Христов Радевски / / ………………………………./

Гл.счетоводител:

/ Мима Бобева

Приложение №5.2
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, E-mail: mayor_ pb @mail.bg


ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“

в пет обособени позиции както следва :

ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.

Проект на Договор по Позиция 2и Позиция 3
ПОЗИЦИЯ №2.

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА Ц Д Г

ПОЗИЦИЯ №3

ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИЧЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ/ ЗА ЦДГ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ :
ДОГОВОР №……/ ……..…
Днес, …. . в гр.Павел баня, на основание чл.101е от ЗОП, и в резултат на проведена процедура за обществена поръчка по реда на Глава VІІІа от ЗОП – с публична покана №……….., с предмет: „ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“ в пет обособени позиции, както следва :

ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.,както и във Днес, ………………... в гр.Павел баня, след проведена процедура за избор на изпълнител на доставката по реда на ЗОП , във връзка с доставка на хранителни стоки за ЦДГ в община Павел баня до краен потребител, между:
1.ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,

гр.Павел баня, Ул. Освобождение 15,



БУЛСТАТ 000817931, НДР 1243600215

Представлявана от СТАНИМИР ХРИСТОВ РАДЕВСКИ – Кмет на Общината и Гл.счетоводител –Мима Бобева, от една страна наричана по-долу за краткост Възложител,



и

2…………………………………………………………..

от друга страна ,наричана по-долу в договора



Изпълнител

Се сключи настоящия договор, като страните по договора се споразумяха за следното
І. Предмет на договора

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава на свой риск и срещу възнаграждение за срока на настоящият договор да извършва следното: Доставка на хранителни продукти/важи за Обособена позиция №2/ или доставка на други хранителни продукти - плодове, зеленчуци, консерви /важи за Обособена позиция №3/ за нуждите на:



 1. ЦДГ”Синчец” гр. Павел баня;

 2. ЦДГ”Радост” с.Турия;

 3. ЦДГ”Радост”с.Скобелево;

 4. ЦДГ”Детелина” с.Долно Сахране;

 5. ЦДГ”Детелина” с. Горно Сахране;

 6. ЦДГ”Славейче” с.Габарево;

 7. ЦДГ”Ален мак” с.Търничене;

 8. ЦДГ”Дружба” с. Александрово”;

 9. ЦДГ”Незабравка” с. Тъжа;

 10. ЦДГ”Еделвайс” с. Манолово;

 11. ЦДГ”Радост” с. Осетеново,

(2) Количеството и видовете на хранителните стоки ще бъдат уточнявани в конкретни заявки.

(3) Единичните цени на хранителните стоки са съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящият договор - Приложение №2 към договора.

(4)Доставяните хранителни продукти са съобразно изискванията на Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и Наредба №2/07.03.2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухня.

(5)Доставките се извършват четири пъти месечно по заявка на на Гл. счетоводител на Дейност Образование.

(6)Доставката на хляб е ежедневна/важи за обособане позиция №2/.

Чл. 2. (1) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя по договора възнаграждение в размер на сумата, предложена от него в ценовата му оферта по Обособена позиция №..........от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VІІІа от ЗОП за избор на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за ЦДГ в община Павел баня, която е неразделна част от настоящия договор, но не по-вече от ………………………………………с ДДС.

(2) Възложителят се задължава да заплаща доставяните от Изпълнителят хранителните продукти, предмет на настоящия договор по единични цени, предложени от него в Ценовата му оферта.

Чл. 3. Възложителят ще изплаща на Изпълнителя възнаграждението по настоящия договор периодично за всяка извършена доставка с платежно нареждане, по посочена от изпълнителя сметка, в срок до 30 календарни дни от доставяне на конкретната заявка до крайния потребител и приемане на всяка периодична доставка, на база изготвена от приелия доставката справка и издадена фактура.

Чл.4 Главният счетоводител на дейност “Образование “ при Община Павел баня осъществява контрол по :

а/ съответствието на доставките със заявките и цените по офертите

б/фактически контрол на базата на първичните документи/фактури-количество,офертни цени/

в/ дали доставките се осъществяват с превозните средства описани в описа неразделна част от настоящият договор.

Чл.5 Доставките до краен потребител се приемат от домакина на детското заведение и директора , като се издава складова разписка и носят отговорност за доставеното количество и качество , което са приели.

Чл.6 Лицата по чл. 5 представят справка до главния счетоводител на дейност “Образование“ при Община Павел баня , който на тази база изготвя обобщена справка по количества, цена и асортимент на доставените хранителни стоки.

Чл. 7. Срокът за периодичното доставяне на хранителните стоки е не по- вече от 24 часа от момента на заявката до Изпълнителя, в която трябва да се посочи точен ден и час на конкретната доставка.

ІІ. Срок за изпълнение

Чл. 8. Настоящият договор се сключва за срок от три месеца, считано от датата на подписването му или до изчерпването на финансовият ресурс по договора, което от събитията настъпи по-рано.


ІІІ. Гаранция на доставените хранителни стоки.

Чл. 9. /1/ Гаранцията на доставените хранителни стоки се определя от вида и характеристиките им съобразно техническите спецификации и офертата, и Изпълнителят отговаря за това съгласно изискванията на БДС или еквивалент.

(2) Неприетите и неотговарящи на изискванията хранителни стоки са за сметка на Изпълнителя и не се заплащат от Възложителя.

ІV. Права и задължения на Възложителя

Чл. 10. Възложителят има право :

1.Във всеки момент от изпълнението на договора да контролира качеството, количеството и цената на извършените доставки лично и /или чрез упълномощени представители по начин, не затрудняващ работата на Изпълнителя, включително и да не приема доставените продукти, когато те не отговарят на заявеното качество и количество или не са придружени с предвидените санитарни документи;

2. При предаване на всяка доставка лично или чрез свой представител да я прегледа за недостатъци.

3. Да поиска данни за производителите на доставените хранителни продукти.

4. По всяко време да извършва лабораторни анализи за качеството, както и да измерва /преброява/ количеството на всяка отделна доставка. Лабораторните анализи се правят в специализирана лаборатория чрез вземане на средна проба от доставената партида в присъствието на представители на двете страни. Заключението е задължително за страните;

5. Да изисква от Изпълнителя точно съобразяване на доставените хранителни стоки в съответствие с изискванията на действащите стандарти и нормативи, като недостатъци се констатират в деня на периодичната доставка.

Чл.11. (1) Възложителят има право когато Изпълнителятсе е отклонил от изискванията за доставката по настоящия договор, да откаже приемането й, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение. Заплащат се само действително доставените и приети хранителни продукти.

(2) При установяване на отклонения от качеството и/или количеството на доставените хранителни продукти да изисква пълна подмяна на артикулите с отклонения в качеството и/или количеството.

Чл. 12. (1) Възложителят се задължава да заплаща доставяните от Изпълнителят хранителните продукти, предмет на настоящия договор на единични цени, предложени от Изпълнителя по договора в ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор.

(2) Възложителят се задължава да заплаща договорената сума за доставеното количество по конкретната заявка на Изпълнителя съгласно предвидените в чл.3 от Договора срокове.

(3) При констатирано надвишаване по конкретна заявка на единичните цени по представената от Изпълнителя оферта, Възложителят заплаща на Изпълнителя по договорената в офертата сума, като има право и да прекрати договора.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

2. Да изисква сертификат за качество и произход, или друг аналогичен документ, за продуктите към всяка отделна доставка.

3. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставките, отговарящи на изискванията на настоящия договор, чрез подписване на складова разписка (приемо-предавателен протокол).


Каталог: UserFiles -> File -> Ob6testveni%20pora4ki
Ob6testveni%20pora4ki -> Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013
Ob6testveni%20pora4ki -> Решение №рд-122/11. 05. 2015г на Кмета на община Павел баня за откриване на процедурата ІІ
Ob6testveni%20pora4ki -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
Ob6testveni%20pora4ki -> Документация за участие в открита процедура от зоп за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, Ал. 3, Т. 2 С предмет
Ob6testveni%20pora4ki -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
Ob6testveni%20pora4ki -> Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Декларация за липса на свързаност
Ob6testveni%20pora4ki -> Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел баня


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница