О б щ и н а п а в е л б а н я процедура по реда на глава vіііа от зоп публична покана с предметстраница5/12
Дата30.07.2018
Размер1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2. Стойността на поръчката е до 60 175 лв.(шестдесет хиляди и сто и седемдесет и пет лева) без ДДС, която стойност представлява сумата от стойностите по петте обособени позиции, а именно :

2.1. Стойността на доставката по обособена Позиция №1 е до 5 500 лева ( пет хиляди и петстотин лева) без ДДС;

2.2. Стойността на доставката по обособена Позиция №2 е до 23 400,00 лева( двадесет и три хиляди и четиристотин лева) без ДДС ;

2.3 Стойността на доставката по обособена Позиция №3 е до 11 500 лв. ( единадесет хиляди и петстотин лева ) без ДДС;

2.4 Стойността на доставката по обособена Позиция №4 е до 15 400 лв. ( етнадест хиляди и четиристотин лева) без ДДС;

2.5 Стойността на доставката по обособена Позиция №5 е до 4 375лв. (четири хиляди и триста и седемдесет и пет лева ) без ДДС

2.6. Схема на плащане

Приложима е една и съща схема на плащане и по петте Обособени позиции. Схемата на плащане ще се осъществи по следния начин : всяка доставка ще се заплаща по банкова сметка на Изпълнителя в срок до 30 календарни дни от датата на доставяне на конкретната заявка до крайния потребител и приемане на всяка периодична доставка, на база изготвена от приелия доставката справка, както и след издадена фактура.


2.7.Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.


3.Място за изпълнение на поръчката – населени места в община Павел баня/ гр. Павел баня, с. Габарево, с. Скобелево, с. Горно Сахране, с.Долно Сахране, с.Тъжа, с.Осетеново, с.Александрово, с.Манолово, с.Турия, с.Търничене/ посочени в описанието на доставката за всяка обособена позиция.
4.Срокът за изпълнение на поръчката за всяка една от Обособените позиции е до три месеца, считано от датата на сключване на договора за доставка или до изчепването на финансовия ресурс по договора, което от събитията настъпи по-рано.Договорът за доставка може да бъде прекратен от Възложителя с едноседмично писмено предизвестие.
Всеки от участниците следва да предложи оферта за доставка на целия обем от доставката на хранителните продукти, предвидени за изпълнение по съответната Обособена позиция, по която участва. Оферта по една или по-вече обособени позиции, която съдържа само някои от подлежащите на доставка продукти, няма да се разглежда и няма да бъде оценявана, а участниците, представили такива оферти, ще бъдат отстранявани от участие.
ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

  1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ) или по националното си законодателство – за чуждестранни лица, включително и техните обединения, съгласно чл.9 от ЗОП.

  2. Обединение (консорциум): В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението сключват споразумение за обединение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура;

- всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

В споразумението за обединение Участниците в обединението трябва да определят (да упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Пълномощните за нуждите на процедурата трябва да включват в представителната власт, възможността на представляващия обединението валидно да задължи обединението с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително декларация за приемане на условията в проекта за договор и ценовото предложение. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение, или е дало съгласието си да фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.


  • Разглеждането, оценяването и класирането на участниците се извършва за всяка една обособена позиция поотделно.

  • Договор се сключва за всяка една от обособените позиции поотделно.


КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Оценяването на оферти се извършва по критерия „Най-ниска цена”

Офертите на участниците ще бъдат оценявани по критерий „Най-ниска цена”, като при оценяването ще се взема предвид обща крайна цена за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция. Предложените цени следва да са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, като следва да включват и всички разходи по доставката – доставно-складови разходи, печалба и т.н. Ще се оценява предложената от участника общата крайна цена за изпълнението на поръчката с ДДС, като предложените от участниците цени без ДДС, следва да бъдат закръглени до вторият знак след десетичната запетая.При несъответствие/констатирана грешка при пресмятането/ между предложените единични цени без ДДС и общата крайна цена за изпълнението на поръчката без ДДС и с ДДС, валидни ще бъдат единичните цени в офертата на участника.В случай, че бъде открито такова несъответствие, участниците ще бъдат задължение да приведат общата крайна цена за изпълнението на поръчката в съответствие със сбора от единичните цени в офертата.
Оценяването ще се извърши по следната формула:
К = най-ниска предложена цена х 100

предложена цена на участника
Забележка: Предложението с най-ниска цена получава максимален брой точки –100.


 1. Класирането на офертите се извършва във низходящ ред на получената оценка. На първо място се класира офертата с най-голям брой точки – 100, респективно най-ниска предложена цена.

 2. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато поръчката се възлага по критерий „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.


СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА
Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик и да съдържа следните документи :

1.Административни сведения – Приложение №1;

2.Техническа оферта за всяка обособена позиция, по която участникът подава оферта – Приложение №2;

3.Ценова оферта за всяка обособена позиция, по която участникът подава оферта - Приложение №3.1, №3.2, №3.3, №3.4 и №3.5 от документацията за участие.

4.Декларация-Списък на транспортните средства, с които ще се извършват доставките, в случай, че участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка – Приложение №4.Към списъка участниците следва да приложат и заверено копие на документ за собственост или договор за наем на транспортно средство за срок не по-малък от срока на изпълнение на поръчката.
ДРУГИ УКАЗАНИЯ

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


ПРИЛОЖЕНИЯ
1.Приложение №1 –Административни сведение;

2.Приложение №2 – Техническа оферта;

3.Приложение №3.1. – Ценова оферта по обособена позиция №1;

4. Приложение №3.2. – Ценова оферта по обособена позиция №2;

5.Приложение №3.3 – Ценова оферта по обособена позиция №3;

6.Приложение №3.4. – Ценова оферта по обособена позиция №4;

7.Приложение №3.5. – Ценова оферта по обособена позиция №5;

8.Приложение №4 - Декларация-списък на транспортните средства;

8.Приложение №5.1. – Проект на договор по обособена позиция №1;

9.Приложение №5.2. – Проект на договор по обособена позиция №2 и №3;

10.Приложение №5.3 – Проект на договор по обособена позиция №4 и №5;

Приложение № 1
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, E-mail: mayor_ pb @mail.bg


ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ “в пет обособени позиции както следва :

ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Официално име на участника и фирмени данни относно регистрацията:

- седалище и адрес на управление:


 • гр.…………………………..............................................……….………...............

 • ул. …………………………………………............., №........, вх.……., ап. ..........

 • представлявано от ................................................................... ..........................

в качеството му на ..........................................................................................................

- съдебна регистрация: • регистрация № ………..........…...., том. ..….........…, стр. …...…...................... по ф. д. № …........./…........... г. на ...............................................................................съд (в случай, че участникът не е вписан в единния търговски регистър към Агенцията по вписванията)

- статистическа регистрация:

 • EИК по чл.23 от Закона за търговския регистър ...................................................

 • ЕИК по БУЛСТАТ (в случай, че участникът не е вписан в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията) .............................................

 • ДДС идент. № .................................................(в приложимите от закона случаи)

2. Адрес за кореспонденция: ............. ...................................................................

...............................................................................................................................................

телефон: ........................... факс: .................................... е-mail: .......................................
3. Лице за контакти: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

длъжност................................................. телефон ............................, факс .......................

е-mail: .............................................4. Обслужваща банка: ............................................................................................

IBAN…………………………………………………………….…………….…………,

BIC код ..............................................................................................................................
Дата ............. /........ год. подпис и печат: ...........
Приложение №2

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, E-mail: mayor_ pb @mail.bg


ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ “в пет обособени позиции както следва :

ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

/ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА/
От…………………………………………………………………………………………

(Име, Презиме, Фамилия, ЕГН)


лично или по пълномощно №
................................................................................................
като представител на фирмата:
...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

(Име и адрес на фирмата)
БУЛСТАТ: .......................................

НДР: ..................................................

Рег. По ф.д. № ........... / .................... г. на Окр. Съд
До Община Павел баня гр. Павел баня

Уважаеми Госпожи/Господа,
С настоящото Техническо предложение за изпълнение на поръчката/техническа оферта/ кандидатствам в обявената процедура по реда на Глава VІІІ от ЗОП – Публична покана с предмет : „ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“ в пет обособени позиции, както следва :

ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.

Като Ви представям :
 1. С тази оферта участвам в процедурата по Позиция

№…………………………………………;


2 . Представям срок на валидност на офертата / не по-малък от 180 календарни дни / по Позиция № ................
………………………………………..календарни дни ;
3.Известно ми е че срокът за доставка не може да бъде по-голям от 24 часа след направена заявка.
4.Известно ми е че доставката на хляб е ежедневна/ при участие по Обособени позиции №1, №2 и №4/
5. Предлагам % на неустойката по Позиция № ..............при недоставяне в срок на направената заявка, при недоставяне на заявка съгласно изискванията на Възложителя, в т.ч. доставка без Сертификат и при използване на недекларирани автомобили в срок по-дълъг от 24 часа по всяка позиция, както следва :
......................................проценти.

/не по-малко от 50% /петдесет процента/ и не повече от 100%/сто процента/


Дата…………2014 г. ………….………....…… /подпис и печат /

Приложение № 3.1
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, E-mail: mayor_ pb @mail.bg

ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ “в пет обособени позиции както следва :

ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.
П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А

От……………………………………………………………………………………

(Име, Презиме, Фамилия, ЕГН)

лично или по пълномощно №

................................................................................................
като представител на фирмата:
..............................................................................................
......................................................................................................................................

(Име и адрес на фирмата)


БУЛСТАТ: .......................................

НДР: ..................................................

Рег. По ф.д. № ........... / .................... г. на Окр. Съд .............................................................

До Община Павел баня гр. Павел баня
Уважаеми Госпожи / Господа,

След запознаване с Документацията за участие в провеждана от Вас Процедура по реда на Глава VІІІа от ЗОП – Публична покана с предмет : „ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“ в пет обособени позиции, както следва :ПОЗИЦИЯ № 1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

ПОЗИЦИЯ № 2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ № 3 :„ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

ПОЗИЦИЯ №4 :“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

ПОЗИЦИЯ №5 :“ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.

предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:


Предлагана цена на продукти по Позиция №1 както следва :
Артикул

Мерна единица

Разфа
совка


Количе

ство

Ед. цена с ДДС

Обща цена с ДДС

1.

Амонячна сода

Бр.

0,010гр.

102.

Бакпулвер

Бр.

0,010гр.

253.

Банан

Кг.
304.

Бисквити обикновеннинаЖитен дар

Бр.

0,230кг.


775.

Боб сух

Кг.

1,000кг.

126.

Брашно тип 500

Кг.

1,000кг.

507.

Ванилия

Бр.

0,0002кг

678.

Грах консерва /кутия голяма/без консерванти и ниско съдържание на сол

Бр.

0,800кг.

629.

Галета

Бр.

0,500кг.

210.

Грис

Бр.

0,500.

2511.

Гювеч консерва без консерванти и с ниско съдържание на сол

Бр.

0,680кг.

2212.

Джоджен

Бр.

0,010кг.

2013.

Дини

Кг.
3014.

Бутер тесто

Кг.

1.000

615.

Домати пресни

Кг.
1616.

Домати консерва/белени/без консерванти и ниско съдържание на сол

Бр.

0,680кг.

5217.

Жито

Бр.

0,500кг.

718.

Захар”Рафинирана бяла захар”

Кг.

1,000кг.

3519.

Зелеви листа

Бр.

1,700.кг.

1220.

Зеленчуков микс/замразен/

Бр.

1,000кг.

2021.

Зеле прясно

Кг.
1722.

Зелен фасул-консерва без консерванти и ниско съдържание на сол

Бр.

0,680кг.

3523.

Зелен фасул пресен клас “І”

Кг.
5Извара-сурватъчна

- кашкаваленаБр.

Бр.


0.500кг.

0,500кг.


8

424.

Кайма –телешка 60% свинска 40 %-без консерванти

-без стабилизатори

-без соя

-без протеини,ниско съдържание на мазнини не повече от 12,5%от общата маса;сол не повече от 1,5% от общата масаКг.

45
25.

Картофи

Кг.
12526.

Карфиол пресен

Кг.
527.

Кашкавал/вакумиран/ /краве мляко/БДС 14:2010

Кг.
1728.

Кимион - смлян

Бр.

0,010кг

1529.

Кисели краставици

Бр.

0,800кг.

3230.

Кисело мляко 3,6% краве,БДС 12:2010

бр

0,500кг

125031.

Компот

Бр.

0,800кг.

13532.

Кайсии - пресни

Кг.
733.

Конфитюр- разни/над 60% плодово съдържание и захар под 50% от общото съдържание

Бр.

0,360кг.

2534.

Кори за баница”Фамилия”

еквивалент “Одрински”Бр

Бр..


0,500кг.

0,500кг.


15

435.

Краставици пресни

Кг.
2036.

Кус-кус буквички,звездички

Бр.

0,400кг.

5037.

Краве масло

Кг.
1538.

Какао на прах “Киндер”

Бр.

0,070кг

239.

Копър сух

Бр.

0,010кг.

540.

Леща

Бр.

1,000кг.

1041.

Лимони

Кг.
742.

Течен шоколад “Нутела”

Бр.

0,500кг.

543.

Лук сух

Кг.
5044.

Лютеница

Бр.

0,320кг

1545.

Лук пресен

Врз.

10бр.

1046.

Макарони

Бр.

0,400кг

1247.

Мандарини

Кг.
1448.

Мармалад шипка-60% плодово съдържание и под 50%съдържание на захар от общото съдържание

Бр.

0,360кг.

1049.

Маслини

Кг.
650.

Мед 100%

Бр.

0,900кг.

1551.

Майонеза краси

Бр.

0,200кг.

552.

Минерална вода

Бр.

10л.

2553.

Моркови

Кг.
5754.

Нектар/да не превишава съдържанието на моно-идизахариди от 20% от общата маса

Бр.

0,500л.

37555.

Нишесте

Бр.

0,070кг.

22556.

Оцет

Бр.

0,750л

257.

Олио

Бр.

1,000л

5058.

Ориз

Бр.

1,000кг.

2559.

Овесени ядки

Бр.

1,000кг

560.

Печена белена капия консерва/без консерванти и с ниско съдържание на сол/

Бр.

0,800кг


1561.

Пилешки бут бързо замразен , 100% натурален продукт

Кг.

1,000кг

9562.

Портокал

Кг.
2063.

Праз лук

Бр. връзки
564.

Праскови

Кг.
1565.

Прясно мляко/кутия/

Л.

1,000л.

40066.

Пудра захар

Бр.

0,250кг.

267.

Пъпеш

Кг.
4268.

Сирене/вакуумирано/ краве млякоБДС 15/2010

Кг.

1,000кг.

4069.

Сода бикарбонат

Бр.

0,080кг.

1070.

Сол

Бр.

1,000кг.

1071.

Спанак пресен

Кг.
672.

Спанак замразен

кг

1,000кг

273.

Сини сливи

Кг.

1,000кг

574.

Тиква за варене

Кг.
3775.

Тиквички

Кг.
2576.

Телешко месо –шол/замразено вакумирано/Регламент №853/2004/

Кг.
1277.

Фиде

Бр.

0,400кг.

4278.

Халва

Бр.

0,500 кг

579.

Хекпангасиус /вакуумирано/

Кг.

1,000кг.

3780.

Хляб

Бр.

0,700кг.

20081.

Чай /плодов / кутия

Бр.
1282.

Червен пипер

Бр.

0,080кг.

2283.

Черен пипер

Бр.

0,010кг.

884.

Чубрица

Бр.

0,010кг.

1785.

Чушки пресни

Кг.
3086.

Череши

Кг.
587.

Чесън сух

Кг.
188.

Чесън на прах

Бр.

0,010гр.

589.

Ябълки

Кг.
8790.

Яйцаклас А

Бр.
86291.

Ягоди

Кг.
792.

Царевица консерва кутия

Бр.

0,800кг.

4Каталог: UserFiles -> File -> Ob6testveni%20pora4ki
Ob6testveni%20pora4ki -> Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013
Ob6testveni%20pora4ki -> Решение №рд-122/11. 05. 2015г на Кмета на община Павел баня за откриване на процедурата ІІ
Ob6testveni%20pora4ki -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
Ob6testveni%20pora4ki -> Документация за участие в открита процедура от зоп за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, Ал. 3, Т. 2 С предмет
Ob6testveni%20pora4ki -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
Ob6testveni%20pora4ki -> Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Декларация за липса на свързаност
Ob6testveni%20pora4ki -> Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел баня


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница