О б щ и н а п е т р и ч о б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и яДата05.03.2018
Размер285.05 Kb.

[Въведете текст] О

Б Щ И Н А П Е Т Р И Ч


О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ул. „Цар Борис III” № 24 тел.: 0745/69112; тел.факс:0745/62090

гр. Петрич e- mail: oa_petrich@mbox.contact.bgТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към

Тръжна документация за възлагане на Обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Петрич”  1. Изисквания към участниците

  1. Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл.39 във връзка с чл. 69 и чл.69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група.

Това обстоятелство се доказва с декларация или заверено копие на такъв лиценз. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.

ВАЖНО! Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група преди подписване на договора.

  1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „сходни“ доставки с предмета на настоящата поръчка се разбира доставка на електрическа енергия.

За доказване на това изискване се представя:

Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (по образец).

Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.


  1. Участникът трябва да притежава въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Изискването се доказва със заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

  1. Участникът следва да има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „ЧЕЗ България Електроразпределение“, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа.

Изискването се доказва с представяне на Удостоверение от „ЧЕЗ България Електроразпределение“, че между същия, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа и участника има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

  1. Пълно описание на предмета на обществената поръчка и технически спецификации

1. Предмет на поръчкатаНаселено място

Адрес на обекта

Клиентски номер

Обект номер

Абонатен номер

Мощност кВт

Прогнозно потребление МWh

1

Петрич

ул.Тракия 2, МВР

210006822215

6006601356

1310307158

6

12,24

2

Петрич

ул.Цар Борис III 24, ОБЕКТ

210006822215

6006601635

1310103298

6

15,37

3

Петрич

ул.Цар Борис III 33, ДОМ

210006822215

6006627037

1310405283

15

16,39

4

Петрич

ул.Славянска 2, КУХНЯ

210006822215

6008989712

13600071

30

111,37

5

Петрич

Спортна зала

110005170081

6009415951

13600171

157

62,15

6

Петрич

ул.Цар Борис III 15, ГУМ

210007421041

6006629531

13600028

360

228

7

Петрич

ул.Славянска 8, вх.А, КУХНЯ

210006822215

6006626996

13600150

100

5,48

8

Петрич

Сцена преместваема

210006822215

6008168503

13173005

180

0,24

9

Петрич

Кметство, ул.Покл.Дрангов 1

210006822710

6006601324

13600097

132

71,15

10

Петрич

ул.Дим.Гощанов, Канцеларии

210006822710

6006602244

13600147

100

13,34

11

Петрич

ул.Ген.Тодоров 2

210006822215

 

1310603293

15

1

12

Петрич

ул.Ванга 10 /Опълченска/

210006822710

6008145878

1310110084

15

2,5

13

Петрич

ул.Вардар, кв.361, Жил.сграда и маг.

210006822710

6008195144

1310109008

1

0,3

14

Петрич

ул.Цар Борис III 24, Канцеларии

210006822710

6008199977

1310501114

6

12

15

Петрич

ул. Ас.Златаров 8, ЦЕХ

210006822710

6008834313

1310113257

15

0,5

16

Петрич

ул.ЦарБорис III 16, Канцеларии

210006822710

6008989417

1310109205

15

40,74

17

Петрич

ул.Ел.Тепе 3Б, Кметство

210006822710

6008989678

1310511223

6

0,06

18

Петрич

ул.Ген.Тодоров 1, фестивал Беларок временно захранване

210006822710

6009246495

1310603292

50

2,4

19

Петрич

ул.България 1, Магазин

210006822710

6009652956

1310109208

3,64

0,1

20

Баскалци

Канцеларии

210006822710

6006628993

1311215106

6

0,1

21

Беласица

ЦЕХ

210006822710

6009215099

1311505264

15

8,2

22

Беласица

СЪВЕТ

210006822710

6006629360

1311510230

6

7

23

Боровичене

Канцеларии

210006822710

6006628950

1311211145

6

0,1

24

Вишлене

Канцеларии

210006822710

6006628766

1311213146

6

0,1

25

Габрене

Канцеларии

210006822710

6006629255

1310807292

15

0,1

26

Габрене

Пречиствателна станция за битови отпадни води

110005170081

6009611703

13500052

100

6,44

27

Габрене

Помпа

210006822215

6006561605

13600154

15

7,12

28

Ген.Тодоров

Сграда

210006822710

6006601592

1311109293

6

9,77

29

Ген.Тодоров

Кметство

210006822710

6006601512

1311109287

6

7,84

30

Гега

Канцеларии

210006822710

6006628940

1311209140

6

0,10

31

Долно Спанчево

Канцеларии

210006822710

6006603305

1311406099

15

0,09

32

Долна Крушица

Канцеларии

210006822710

6006628963

1311201148

6

12,96

33

Дрангово

Кметство

210006822710

6006601446

1311106166

6

3,64

34

Кавракирово

Кметство

210006822710

6007045865

1311001307

6

7,39

35

Кавракирово

Помпена станция

210006822215

6008989694

13172064

15

18,58

36

Кавракирово

Помпена станция

210006822215

6008989706

13172058

20

120,13

37

Камена

Канцеларии

210006822710

6006564478

131097162

6

0,5

38

Капатово

Кметство

210006822710

6006601145

1311107180

15

0,504

39

Ключ

Канцеларии

210006822710

6006629264

1310804164

6

0,651

40

Коларово

СЪВЕТ

210006822710

6006629231

1310909222

15

8

41

Коларово

Кафе

210006822215

6008248649

1310909244

6

1

42

Коларово

Зала

210006822710

6006629299

1310909224

6

4,9

43

Коларово

Гробищен парк

210006822710

6009478053

1310904157

5

0,4

44

Кромидово

Кметство

210006822710

6006601202

1311108153

6

0,324

45

Кърналово

Кметство

210006822710

6006629129

1311301270

6

6,5

46

Кърналово

Съблекалня, Стадион

210006822710

6008950099

1311301300

6

3,4

47

Кърналово

ул.Хан Аспарух 1, Цех

210006822215

6006565961

1311301259

15

10,02

48

Кърналово

м.Чикуто, Пазар

210007769053

6006531832

13171030

15

52,5

49

Кулата

Канцеларии

210006822710

6006601234

1311402220

6

8,316

50

Марикостиново

Стадион

210006822710

6009465377

1311409017

15

1,7

51

Марикостиново

Клуб

210006822215

6006598252

1311403260

15

11,091

52

Марино поле

Кметство

210006822710

6008626655

1311105138

15

4,164

53

Митино

Канцеларии

210006822710

6006601688

1311102139

15

8,26

54

Михнево

Кметство

210006822710

6006629198

1311504340

15

4,2

55

Ново Кономлади

Кметство

210006822710

6006601209

1311407132

6

1,548

56

Първомай

ул.М.Войвода, ЦНСТ, Център за настаняване от семеен тип

210006822710

6009349914

1311002157

40

21

57

Първомай

ул.Младост 1, Помещение

210006822710

6009144269

1311002346

15

7,7

58

Първомай

СЪВЕТ

210006822710

6007045863

1311002347

15

13,272

59

Рупите

Кметство

210006822710

6006629120

1311308276

6

6,9

60

Рупите

ул.8-ми март 2, Фризьорски салон

210006822710

6008579019

1311305139

6

1

61

Ръждак

Площадка

210006822215

6008989685

13191030

15

14,52

62

Ръждак

Кметство

210006822710

6006601535

1311112176

6

0,024

63

Самуилово

Кметскво

210006822710

6006601096

1310906109

15

14,748

64

Скрът

Канцеларии

210006822710

6006629292

1310810084

6

9

65

Старчево

Канцеларии

210006822710

6006629138

1311312274

6

4,3

66

Струмешница

Кметство

210006822710

6006629004

1311206108

6

0,25

67

Струмешница

Кметство

210006822710

6006629014

1311206109

6

0,2

68

Струмешница

"Самуилова крепост"

210006822710

6008598528

13181148

50

23

69

Тополница

Кметство

210006822710

6006601530

1311113278

6

2,28

70

Чуричене

Канцеларии

210006822710

6006629036

1311503115

6

0,1

71

Чучулигово

Канцеларии

210006822710

6006578725

1311405141

6

4

72

Яворница

Канцеларии

210006822710

6006629283

1310808300

15

6,5


Общо

1061,758

За срока на договора, Възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи. В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора и предвидения финансов ресурс, Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по договорената с изпълнителя цена, която не може да надвишава 75,00 лв (седемдесет и пет лева) лева/ МWh без ДДС нетна активна енергия.III. Финансова рамка на поръчката и срок на изпълнение

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 160 358,39 (сто и шестдесет хиляди триста петдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки) без включен ДДС.

Доставката на електроенергия ще се финансира с бюджетни средства на Община Петрич.

Цената следва да бъде представена в български лева без ДДС. Участникът следва да предложи крайна цена за един MWh нетна активна електроенергия за ниско напрежение, включваща разходи за балансиране и разходи за прогнозиране на потреблението, която не следва да надвишава 75,00лв./MWh без включен ДДС нетна активна енергия.

В горепосочената цена не се включват допълнително дължимите суми за акциз, добавка „задължение към обществото“, такса пренос и достъп по електропреносната и електроразпределителната мрежа и добавка към цената за отдадена/консумирана реактивна енергия.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката.

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката  • Срок за изпълнение на поръчката - 12 /дванадесет/ месеца, като същия започва да тече от първо число на месеца, следващ сключването на договора за настоящата обществена поръчка.

  • Място за изпълнение на поръчката - на територията на Община Петрич, съгласно приложения списък от 72 обекта на Община Петрич – обществени сгради, общински обекти, обслужващи звена и социални центрове, намиращи се на територията на общината и съставните селища.

  • Начин на плащане

1. Доставката ще се финансира с бюджетни средства от бюджета на Община Петрич.

2. Плащането на сумата, ще се извърши в български лева, по банков път, въз основа на представени данъчни фактури в оригинал към Община Петрич, придружени с отчет на изразходваното количество енергия за всеки обект поотделно, в срок, предложен от доставчика при оферирането по настоящата поръчка и заложен в договора между страните.IV. Критерии за оценка на офертите

Офертите постъпили за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител достигнали до етап оценка се оценяват по критерий за възлагане „Най-ниска цена“.

Икономически най-изгодната оферта ще се определи при използване на критерий най-ниска цена в съответствие с разпоредбата на чл.70, ал.2, т. 1от ЗОП.Оценката на предложенията на участниците в процедурата ще бъде изчислявана по следната формула

ЦО = (Ц min / Цi) х 10

където:

Цi е предложената от участника цена

Цmin е най-ниската предложена цена от участниците.

На първо място се класира участника предложил най-ниска цена.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница