О б щ и н а п л о в д и в, код 6 6 0 9 обяснителна записка по о т ч е т а за изпълнение на бюджета за периода от 01. 01. 2014 година до 31. 12. 2014 година с решениестраница1/19
Дата05.02.2018
Размер3.45 Mb.
#54518
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703


О Б Щ И Н А П Л О В Д И В, КОД 6 6 0 9

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ПО О Т Ч Е Т А ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРИОДА ОТ
01.01.2014 ГОДИНА ДО 31.12.2014 ГОДИНА

С Решение № 4, взето с Протокол № 1 от 23.01.2014 на Общински съвет – Пловдив се прие бюджета на Община Пловдив за 2014 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 година, като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на 219 257 495 лева, в това число:
 • приходи за държавни дейности 102 591 126 лв. , от които обща субсидия и други трансфери за държавните дейности 92 188 287 лв.; 468 465 лв. – собствени приходи на общинските училища; остатък от средствата от 2013 година – 9 934 374 лева, от които 6 850 731 лева остатък в лева по банкови сметки и 83 643 лв. – левова равностойност на наличностите по валутни сметки към 31.12.2013 година. От наличните средства 3 000 000 лв. към 31.12.2013 година са на срочни депозити.
 • приходи за местните дейности 116 666 369 лв., от тях: окончателен годишен патентен данък - 800 000 лв.; имуществени данъци 39 330 000 лв.; неданъчни приходи - 60 472 479 лева; обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини - 4 560 600 лв.; целева субсидия за капиталови разходи - 1 221 400 лева; трансфери – 809 794 лв.; времени безлихвени заеми в размер на «минус» 500 000 лв.; придобиване на дялове, акции и съучастия - «минус» 50 000 лв.; предоставена временна финансова помощ – «минус» 11 325 лв.; заеми от други банки в страната – «минус» 408 894 лв.; погашения на държавни (общински) ЦК – «минус» 4 545 455 лв.; друго финансиране – «минус» 2 216 662 лв.; остатък от средства от 2013 година за местните дейности (преходен остатък) общо в размер на 17 204 432 лева, от тях: 2 792 068 лева – остатък в лева по сметки от 2013г. и са налични на 01.01.2014 година; 212 264 лева – левова равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2014 година. От наличните средства 14 200 100 лв. към 31.12.2013 година са на срочни депозити.

и съответно план за разходите в размер на 219 257 495 лева, от които:
 • разходи за държавните дейности 102 591 126 лева;

 • разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 4 163 065 лева;

 • разходи за местните дейности 112 214 839 лева.

 • резерв за непредвидени и неотложни разходи 288 465 лева.

Към 31.12.2014 година уточненият план на приходите е в размер на 253 692 306 лева, в това число - 115 578 146 лв. приходи за делегирани от държавата дейности и 138 114 160 лева - местни приходи.

 1. П Р И Х О Д И
  1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  1. Уточнен план към 31.12.2014 година

Към 31.12.2014 година приходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 115 578 146 лв. или с 12 987 020 лв. повече от първоначално приетите за 2014г.


(в лева)

§§

П Р И Х О Д И

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИ-РАНИТЕ ОТ ДЪРЖА-ВАТА ДЕЙНОСТИ
СЕСИЯ


ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИ-РАНИТЕ ОТ ДЪРЖА-ВАТА ДЕЙНОСТИ
31.12.2014 г.


1

2

3

4
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ

468 465

731 537

24-00

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ

344 851

418 174

24-04

нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

22 330

41 729

24-05

приходи от наеми на имущество

312 917

366 742

24-06

приходи от наеми на земя

9 604

9 686

24-08

лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-)
17

27-00

ОБЩИНСKИ ТАKСИ

132 000

135 908

27-08

за ползване на общежития и други по образованието

132 000

135 908

28-00

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ
1 188

36-00

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1 600

29 495

36 01

реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)
-18

36 11

получени застрахователни обезщетения за ДМА
544

36-19

други неданъчни приходи

1 600

28 969

37-00

ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ПО ПРОДАЖБИТЕ

-9 986

-11 521

37-02

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)

-9 986

-11 521

40 00

Постъпления от продажба на нефинансови активи
45

40 21

постъпления от продажба на компютри и хардуер
45

45-00

ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА

0

148 493

46-00

ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА

0

9 755
ІІІ. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ

92 188 287

104 905 235

31-00

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО)

92 188 287

103 728 822

31-11

обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)

92 188 287

96 664 602

31-18

получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
1 117 000

31-28

получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х
5 947 220

61-00

ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ. (НЕТО)

0

1 174 206

61-01

трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
1 119 912

61-02

трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

 

-22 500

61-05

трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)

 

76 794

64 -00

ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА
2 207
ІV. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

0

7000

76-00

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НЕТО)

 

7 000

 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

9 934 374

9 934 374

95-00

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО)

9 934 374

9 934 374

95-01

остатък в левове по сметки от предходния период (+)

6 850 731

6 850 731

95-02

остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)

83 643

83 643

95-03

остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)

3 000 000

3 000 000

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:

102 591 126

115 578 146

Промяната в уточнения план на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2014 година се дължи на следните корекции:
 • НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ

Към 31.12.2014 година е завишена приходната и разходната част на бюджета на Община Пловдив със 114 579 лв. – собствени приходи на общинските училища въз основа на заповеди на директорите на училищата.

Към 31.12.2014 година по приходен параграф 45 00 – Помощи и дарения от страната са постъпили 148 493 лв. в това число: §§ 45 01 „Текущи помощи и дарения от страната” - ОУ „Душо Хаджидеков” – 5 380 лв.; СОУ „Св. Климент Охридски” – 10 660 лв.; ОУ „П. Славейков” - 2 155 лв.; ОУ „Елин Пелин” – 785 лв.; СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 77 лв., ОУ „Димитър Димов” – 640 лв., СОУ „Христо Г. Данов” – 5 400 лв.; ЕГ „Пловдив” – 25 690 лв.; ЕГ „Иван Вазов” – 27 987 лв.; СОУ „Бр. Миладинови” – 1 050 лв.; ОУ „Димитър Талев” – 16 766 лв.; СОУ „Константин Величков” – 850 лв.; СОУ „Св. Софроний Врачански” – 1 180 лв.; НУ „Петко Рачов Славейков” – 1 670 лв.; ОУ „Кочо Честименски” – 1 063 лв.; ОУ „Панайот Волов” – 4 771 лв.; СОУ „Патриарх Евтимий” – 1 769 лв.; СОУ „Пейо Кр.Яворов” - 9 506 лв.; СОУ „Св.Константин – Кирил Философ” - 700 лв.; ОУ „Алеко Константинов” - 3 461 лв.; ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян” – 12 255 лв.; ОУ „Георги Бенковски” – 537 лв.; ОУ „Васил Петлешков” – 5 000 лв.; ОУ „Гео Милев” – 225 лв.; ОУ „Захари Стоянов” – 500 лв.; СОУ „Любен Каравелов” – 400 лв.; СОУ „Найден Геров” – 400 лв.; СОУ „Св. Седмочисленици” – 500 лв.; СОУ „Черноризец Храбър” - 300 лв.; ОУ „Васил Левски” – 225 лв.; §§ 45 03 „Капиталови помощи и дарения от страната” - ОУ „Димитър Талев” – 512 лв.; ЕГ „Иван Вазов” – 3 579 лв.; СОУ „Св. Климент Охридски” – 2 500 лв.
Към 31.12.2014 година по приходен параграф 46 00 – Помощи и дарения от чужбина са постъпили 9 755 лв. – ЕГ «Иван Вазов»


 • ТРАНСФЕРИ

Към 31.12.2014 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:
 1. С писмо № ФРС – 1/27.02.2014г. увеличава получени от общината целеви трансфери от ЦБ (§ 31 28) с 1 298 252 лв., от които компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за I-во тримесечие – 666 306 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за първото тримесечие на 2014 година – 631 946 лева;

 2. С писмо № 08-00-536/25.03.2014 година МФ увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) със 72 660 лева, корекцията е във връзка с увеличаване на капацитета на Център за настаняване от семеен тип с 15 места.;

 3. С писмо № 08-00-537/25.03.2014 година МФ увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 98 258 лева, корекцията е във връзка с: увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция; увеличаване на капацитета на Преходно жилище; увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция; намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас включително или до навършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст.

 4. С писмо № ФРС – 4/28.04.2014г. увеличава получени от общината целеви трансфери от ЦБ (§ 31 28) с 1 298 252 лв., от които компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за второ тримесечие – 666 306 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за второто тримесечие на 2014 година – 631 946 лева;

 5. С писмо ФО - 8/22.04.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 24 153 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдени издръжки за първо тримесечие на 2014 година;

 6. С писмо № ФО – 10/07.05.2014 година МФ увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 1 082 357 лева, корекцията е определена съгласно информацията за 2014г. за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности по образование, съгласно информационната система на Министерството на образованието и науката „Админ М”;

 7. С писмо № ФО – 11/07.05.2014 година МФ намалява обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 36 309 лева, корекцията е определена съгласно информацията за 2014г. за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности по образование, съгласно информационната система на Министерството на образованието и науката „Админ М”. Промяната следва да се отрази по разходен параграф §§ 40 „Стипендии”.;

 8. С писмо № ФО – 12/22.05.2014 година МФ намалява обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) със 140 297 лева, корекцията е определена съгласно информацията за 2014г. за броя на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена и предложението на Министерството на здравеопазването за промени в броя на децата в детските ясли, в детските кухни и на здравните медиатори в делегираните от държавата дейности по здравеопъзване, съгласно информационната система на Министерството на образованието и науката „Админ М”.;

 9. С писмо № ФО-16 от 30.05.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 1 559 лв. за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни;

 10. С писмо № ФО-18 от 10.06.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 38 070 лв. Средствата са за неизплатените стипендии на ученици от общинските училища по Програмата за 2013г.;

 11. С писмо № ФО-18 от 10.06.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 2 017 487 лв. Средствата са за осигуряване на учебници и учебни помагала на учениците от I до VII клас и на децата от подготвителните групи в общинските детски градини и училища.;

 12. С писмо № 08-00-1101/01.07.2014 година МФ намалява обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) със 17 291 лева, корекцията е във връзка със закриване на Дневен център за стари хора с капацитет 15 места.;

 13. С писмо № 08-00-1103/01.07.2014 година МФ намалява обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 275 697 лева, корекцията е във връзка със: закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас включително или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст с капацитет 44 места – 270 747 лв., в т.ч. месечна помощ на ученик – 14 520 лв.; намаляване на месечна помощ на ученик в Преходно жилище – 15 ученика – 4 950 лв.;

 14. С писмо № ФО - 22/14.07.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 136 924 лева. Средствата са за изплащане на стипендии за образователни резултати от държавни зрелостни изпити по български език и по математика на общинските училища.;

 15. С писмо № ФО-23 от 16.07.2014 година МФ увеличава получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х (§ 31 18) с 8 000 лв. Средствата са за подпомагане дейността на народните читалища и следва да се разходват за дейностите, съгласно приложение към чл.1, ал.2 от ПМС № 183/04.07.2014г.;

 16. С писмо № ФО - 24/17.07.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 15 051 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдени издръжки за второ тримесечие на 2014 година;

 17. С писмо № ФРС – 6/17.07.2014г. увеличава получени от общината целеви трансфери от ЦБ (§ 31 28) с 1 298 252 лв., от които компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания – 666 306 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 631 946 лева;

 18. С писмо № ФО - 26/01.08.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 114 908 лева. Средствата са за реализиране на дейностите от Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в у,чилище”, „Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната мрежа”, модул „Рационализация на мрежата от професионалните училища”, Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”.;

 19. С писмо № ФО - 27/01.08.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 51 363 лева. Средствата са за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014г.;

 20. С писмо № ФО - 30/18.08.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 1 308 лева. Средствата са въз основа на представената от общината справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второ тримесечие на 2014г.;

 21. С писмо № ФО - 31/18.08.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 15 600 лева. Средствата са за финансиране на сформираното в общината доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последствията от тях.;

 22. С писмо № ФО - 33/05.09.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 156 321 лева. Средствата са определени съгласно стандартите в делегираните от държавата дейностипо образование от приложение № 4а към т.4а от Решение на Министерския съвет № 533 от 2014г. и за допълнение на РМС № 249 от 2013г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014г. с натурални и стойностни показатели, изменено с РМС № 658 от 2013г.;

 23. С писмо № 08-00-1792/03.10.2014 година МФ увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 559 лева, корекцията е във връзка с: намаляване капацитета на Социален учебно-професионален център с 5 места – 7 238 лв.; увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция с 12 места – 7 797 лв.;

 24. С писмо № 08-00-1793/03.10.2014 година МФ увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 55 249 лева, корекцията е във връзка с: откриване на Център за настаняване от семеен тип – 5 броя с капацитет общо 70 места – 50 750 лв., в т.ч. месечна помощ на ученик – 2 310 лв.; откриване на Защитено жилище с капацитет 8 места – 4 499 лв.

 25. С писмо № ФО-35 от 03.10.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 2 025 лв. Средствата са за стипендии на ученици от общинските училища, класирани на мероприятия от Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014г.;

 26. С писмо № ФО-36 от 14.10.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 9 000 лв. Средствата са за обновяване на фондовете на регионалните и общински библиотеки;

 27. С писмо № ФО - 37/16.10.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 24 030 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдени издръжки за третото тримесечие на 2014 година;

 28. С писмо № ФО - 39/21.10.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 174 516 лева, средствата са за реализиране на дейностите по националните програми от Приложение към чл.1, ал.1 към ПМС 297 от 2014г. Корекцията се отнася за функция Образование;

 29. С писмо № ФО-41 от 28.10.2014 година МФ увеличава получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х (§ 31 18) с 1 100 000 лв. Средствата са по ПМС 340 за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия – възстановяване на мост на бул. «Васил Априлов»;

 30. С писмо № ФО - 42/29.10.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) със 129 129 лева, средствата са за реализиране на дейностите по национална програма „Модернизация на материалната база в училище”.

 31. С писмо № ФО- 43 от 14.11.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 1 260 лв. за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през третото тримесечие на 2014г.;

 32. С писмо № 08-00-2204 от 27.11.2014 година МФ намалява общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 10 575 лв. Корекцията е във връзка с прекратяване дейността на Дом за временно настаняване на пълнолетни деца и на Заведение за отрезвяване.;

 33. С писмо № ФО- 46 от 01.12.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 115 990 лв. за реализиране на Национална програма «С грижа към всеки ученик».;

 34. С писмо № ФО- 47 от 02.12.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 82 197 лв. за реализиране на дейностите по Национални програми «Информационни и комуникационни технологии в училище» и «Оптимизация на училищната мрежа», модул «Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития».;

 35. С писмо № ФО- 48 от 02.12.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 19 305 лв., средствата са за стипендии на ученици от общинските училища, класирани на мероприятия от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.;

 36. С писмо № ФРС – 7/03.12.2014г. увеличава получени от общината целеви трансфери от ЦБ (§ 31 28) с 2 052 464 лв., от които компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания – 1 420 519 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 631 945 лева;

 37. С писмо № ФО- 49 от 12.12.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 141 662 лв., средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите. Корекцията се отнася за функция Образование;

 38. С писмо № ФО- 50 от 15.12.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 865 лв. за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвърто тримесечие на 2014г.;

 39. С писмо № ФО- 52 от 15.12.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 3 375 лв., средствата са за стипендии на ученици от общинските училища, класирани на мероприятия от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014г.;

 40. С писмо № ФО - 53/15.12.2014г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 29 216 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдени издръжки за четвъртото тримесечие на 2014 година;

 41. С писмо № ФО- 54 от 15.12.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 112 233 лв., средствата са за финансиране: на целодневната организация на учебния ден на учениците от 5 клас, на новите защитени училища от 15.09.2014 г. и за намаление в средствата за целодневна организация на учебния ден за учениците от 1-ви до 4-ти класс от новите средищни училища от 15.09.2014 г.;

 42. С писмо № ФО- 55 от 15.12.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 11 703 лв. за реализиране на Национална програма «На училище без отсъствие».;

 43. С писмо № ФО- 56 от 15.12.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 143 274 лв. за реализиране на дейностите по Национални програми «Оптимизация на училищната мрежа», модул «Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития» и «Модернизация на материалната база в училище», модел «Подобряване на училищната среда».;

 44. С писмо № ФО- 57 от 18.12.2014 година МФ увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 115 017 лв., средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища.;

 45. С писмо № ФО- 60 от 19.12.2014 година МФ намалява общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 31 140 лв. Промяната е за функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи».;

Към 31.12.2014 година


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница