О б щ и н а с в и л е н г р а д н а р е д б а №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги наредба е приета с Решениестраница1/6
Дата30.07.2018
Размер1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6
О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д


Н А Р Е Д Б А № 10
ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ
И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
Наредба е приета с Решение №95/19.03.2008 год.

Изменена с Решение №144/29.05.2008 год., Решение №178/26.06.2008г., Решение №268/30.10.2008г., Решение №375/26.03.2009 год., Решение №514/24.09.2009г.; Решение №577/22.12.2009год.; Решение №579/22.12.2009 год; Решение №580/22.12.2009год.; Решение №616/28.01.2010год.; Решение №669/29.04.2010год.; Решение №685/27.05.2010год.; Решение №757/30.09.2010год.; Решение №839/22.12.2010 год.; Решение 851/27.01.2011год. Решение 27/22.12.2011год.; Решение №184/26.04.2012г; Решение №371/28.11.2012г. Решение №386/18.12.2012г.; Решение №390/18.12.2012г.; Решение №391/18.12.2012г.; Решение №544/24.04.2013год.; Решение №626/31.07.2013г; Решение №679/30.10.2013г; Решение №704/18.12.2013г. и №713/18.12.2013г.; Решение №808/30.04.2014г; Решение №910/30.07.2014г;

2008 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, получавани от гражданите, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Свиленград.

Чл.2 Тази Наредба има за цел предлагане на достъпни и качествени услуги на гражданите на Общината чрез:

1. Осигуряване на самофинансиране на общинските услуги, предоставяни на конкретни получатели;

2. Стимулиране на ефективното разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;

Чл.3 (1) На територията на община Свиленград се събират следните местни такси:

1. За битови отпадъци;

2. За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. За ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински услуги;

4. отм. Р-е №910/30.07.2014г.

5. За технически услуги;

6. За административни услуги;

7. отм. Р-е №851/27.01.2011г.

8. За откупуване на гробни места;

9. Други местни такси, определени със закон.

(2) На територията на Общината се събират приходи от услуги, с изключение на тези по ал.1, по цени, определени с тази Наредба.

(3) Размера на местните такси по ал.1 е определен в Приложение №1 и Приложение №6, неразделна част от настоящата наредба.РАЗДЕЛ І
Определяне размера на общинските такси и услуги
Чл.4 (1) Размерът на местните такси и цените на услугите се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово и в брой на касата на общината.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугата, с изключение на тези, за които има друг ред в ЗМДТ.Чл.5 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1. Възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата;

2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

4. Насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставяни за всеобщо ползване.

Чл.6 (1) Пълните разходи на Общината по предоставяне на определена услуга включват:

1. Преките и непреки трудови разходи /работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски/;

2. Материални, режийни и други непреки разходи /доставка на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми/;

3. Разходи за управление и контрол;

4. Инвестиционни разходи.

(2) Пълните разходи се определят при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и други актове по неговото прилагане.

(3) Заплащането на съответната такса става съобразно периода на ползването на услугата.

Чл.7 (1) /изм. Р-е №704/18.12.2013г./ Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на Общината по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществен интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи /споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет/. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”


Чл.8 Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за ползвания период.

Чл.9 Общинският съвет може да освобождава определени категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси и услуги, което не може да става за сметка на приходи от такси и услуги.

Чл.10 В случаите, когато предоставянето на услуги се извършва и от други субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на услугите могат да бъдат пазарни стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл.11 (1) Събирането на местни такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на Общината.

(2) Таксите и приходите от предоставените услуги се събират от службите, указани в тази Наредба или от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината.

(3) Всички други такси и приходи от услуги, за които няма указание в Наредбата, се събират от Общинската администрация.

(4) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.

(5) Кметът издава разрешение за разсрочване или отстрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата за издаване на разрешението.

(6) /изм. Р-е №851/27.01.2011г./ Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.РАЗДЕЛ ІІ
Промяна на размера на местните такси и цените на услугите
Чл.12 Промяна на размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане.

Чл.13 (1) Кметът на Общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не повече от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) При необходимост Общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

(3) Анализът по ал.1 съдържа:

1. Оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

2. Преглед на всички други програми на Общината за вземане на решение дали основанията за предоставяне на услугата са все още на лице;

3. Препоръки за подобряване администрирането на таксите.Чл.14 Общинската администрация поддържа данни за:

  1. Услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

  2. Ползвателите на предоставените услуги;

  3. Изключения от общата политика;

  4. Използваната информация за въвеждане на такси и цени и методиките, използвани за определяне на размера им;

  5. Събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.


Глава втора

МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ І


Каталог: Obs -> ordinance
ordinance -> Правилник за организация и управление на Общински пазари в гр. Свиленград Глава 1 Общи условия
ordinance -> Решение №628/22. 02. 2010 г./ Глава първа Такси за ползвания от горите в общинския горски фонд Раздел І
ordinance -> Н а р е д б а №23 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи
ordinance -> Решение за промяна датата на последното редовно заседание на Общински съвет- свиленград за 2011 год
ordinance -> Решение за промяна на датата на последното редовно заседание на Общински съвет-гр. Свиленград за 2015г
ordinance -> Доклад за изпълнение план за действие
ordinance -> Наредба за символиката на град свиленград


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница