О б щ и н а в е л и к о т ъ р н о в о заповедстраница1/3
Дата31.03.2018
Размер495.37 Kb.
#63898
  1   2   3
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О
ЗАПОВЕД
№ РД 22 - 2343
гр. Велико Търново, 27. 11. 2015г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1, ал.2 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: 09.09.2015 г.; 28.09.2015 г.; 16.10.2015 г. и 12.11.2015 г.; 24.11.2015г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22 – 1847/08.09.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за изпълнение на обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Почистване на коритото на р. Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново” (дължина 400 м)”, открита с Решение РД 24-28 /29.07.2015г. на Кмета на Община Велико Търново, във връзка с Решение РД 24-29/11.08.2015г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер 00073-2015-0022 в регистъра на АОП и публикувано обявление № 679734 от дата 29.07.2015 г.
НАРЕЖДАМ:
І. На основание чл. 73, ал.2 от ЗОП и на основание констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа, отстранявам от участие в процедура с предмет: „Почистване на коритото на р. Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново” (дължина 400 м)”, следните участници и оферти:
І.1 Оферта с вх. № 5300-5466/07.09.2015 г. от 14:07 часа на ДЗЗД „ЯНТРА ВТ 2015”, гр. София 1680, ул. „Ралевица” № 98, ет. 1, тел: 02/980 22 99, факс: 02/986 22 36, e-mail: valentin.milushev@pmg-holding.com, при мотиви обстоятелствено изложени в протокол от дата 16.10.2015 г. на комисията.
Комисията е констатирала, че Плик № 2 не отговаря на предварително обявените условия на обществената поръчка. Налице са основания за отстраняване на участника, съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП, а именно участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Комисията единодушно е взела решение да предложи за отстраняване от процедурата участника, поради следните мотиви:
Мотиви за отстраняване на участника от процедурата:
1. Комисията при разглеждането на документите на участника е установила, че в приложения към документацията образец № 12 – Оферта за участие, е заявил срок на валидност на представената от него оферта за период от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите, а съгласно предварително обявените от възложителя условия - обявление за обществена поръчка раздел ІV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата, същият следва да е „не по-малко от 210 дни” от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Съгласно раздел 2. Съдържание на „Плик № 2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, стр. 33 – Участниците прилагат в плик № 2 – Образец № 12 „Оферта за участие в открита процедура”, подписана и подпечатана, която съдържа срок за изпълнение и срок на валидност на офертата, считано от крайния срок за получаване на оферти. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията.” Изрично е посочено, че /Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок за валидност или ако представи оферта със срок, съответстващ на изискванията на документацията, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи/”

На следващо място в Раздел 3 от документацията „Разглеждане, оценка и класиране на офертите”, на стр. 16 е посочено, че: участник, се отстранява от участие в процедурата, когато Участникът не е декларирал, липсата на определени обстоятелства или не всички лица, за които има изискване да декларират липсата на определените обстоятелства са го направили или не е поел с техническото си предложение, изискан от възложителя ангажимент или в същото не е посочил срок на валидност на офертата или е посочил по- малък срок от посочения в обявлението”

Участниците следва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.”

Оферирания срок на валидност от участник ДЗЗД „ЯНТРА ВТ 2015” е по-кратък от изискуемия. Съгласно предварително обявените условия, това е информация, която участникът трябва да приложи в плик № 2, по документите, съдържащи се в който ЗОП не предвижда възможност за отстраняване на нередовности и пропуски.
Комисията е счела, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП. Съгласно императивно разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска отстраняване на нередовности, пропуски и липси. Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОП, 19а. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП указва, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, което не отговаря на изискванията на възложителя. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължава да го предложи за отстраняване.

Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно е решила да предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.
2. Комисията при разглеждането на документите на участника е установила, че в приложения към документацията образец № 12 – Оферта за участие, е заявил срок за изпълнение на поръчката – 1,30 месеца, а в приложения към обяснителната записка линеен график е отбелязан срок за изпълнение 40 дни.

Съгласно глава VІІ „Методика за определяне на комплексна оценка на офертата” относно показател П2 - срок за изпълнение е посочено:

„………………(П2) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показателя „Срок за изпълнение” се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая (ако при следване на алгоритъма по-долу не се получава цяло число). При изчисляването от календарни дни, съгласно линейния график, в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30 като се следва алгоритъма: общия брой календарни дни, необходими, съгласно линейния график се разделя на 30 и полученото число е съответният срок за изпълнение на поръчката в месеци.

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на дейностите по поръчката.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (СminА1 / СnА1) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сn A1.. е предложения срок на изпълнение за поръчката, съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin A1.. е най-краткия предложен срок на изпълнение за поръчката съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници..………”

Посоченият от участникът срок за изпълнение по показател П2 - 1,30 месеца, не отговаря на посочените в линейния график 40 дни. Съгласно методиката - 1,30 месеца х 30 дни = 39 дни.

Комисията е констатирала, че участникът е предложил вариант на срок за изпълнение, което е категорично забранено, съгласно предварително обявените от възложителя условия в обявлението за обществената поръчка раздел ІІ.1.9) Информация относно вариантите „Ще бъдат приемани варианти” е отбелязано – „НЕ”. На стр. 38 от документацията Глава V Пълно описание на поръчката, Технически изисквания към изпълнението т. 8 също е посочено: „8. Възможност за представяне на варианти в офертите: Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.”
При тези обстоятелства, комисията е била възпрепятствана да оцени офертата на участника, поради липса на еднозначно предложение по един от показателите за оценка. Комисията не може да изиска от участника писмено да отстрани това несъответствие с изискванията на документацията, защото това е информация, дължима за представяне в плик № 2 и касае предложение по показател от методиката. Подобно действие на комисията би влязло в остро противоречие с принципите на Закона за обществените поръчки за равнопоставеност на участниците и за честна и лоялна конкуренция. Противоречието с основните принципи на ЗОП ще произтече от факта на оповестените оферти на другите участници по ред на чл. 68, ал.5 от ЗОП и факта, че сроковете за изпълнение са станали публични при подписване на всяка страница на пликове № 2 от присъстващите представители на участниците на първото заседание на комисията.

Изложените обстоятелства са мотивирали комисията да предложи участника за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, поради неотговаряне на предварително обявените условия на възложителя.


І.2 Оферта с вход. № 5300 – 5478/07.09.2015 г. от 16:05 часа на ЕТ „НАДЕЖДА – Надежда Христова”, гр. Велико Търново 5000, ул. „Моско Москов” № 17, тел: 0887 784 648, e-mail: n_transport@abv.bg, при мотиви обстоятелствено изложени в протокол от дата 12.11.2015 г. на комисията.
В изпълнение на императивни изисквания на закона за обществените поръчки комисията е изискала обосновка на направеното предложение по показател П2-Срок за изпълнение (в месеци), от участник ЕТ „НАДЕЖДА – Надежда Христова. Комисията е подложила на детайлен анализ обосновката и техническото предложение, в резултат на който е решила да не приеме обосновката. Предвид установени несъответствия с предварително обявените условия на процедурата комисията е предложила участника за отстраняване, като е изложила подробни мотиви:
Комисията е подложила на анализ предложената обосновка, заедно с техническото предложение на участника от стр. 3 до стр.227 с приложен график и е установила противоречива информация, както и несъответствие на предложената организация на работа с линейния график, както и несъответствие на линейния график с изискванията на техническата спецификация. Представения линеен календарен график с обосновката е по- разширен от линейния календарен график представен в плик № 2, като в графика към обосновката, участникът е посочил поименно персонала, организиран за изпълнението.
1. Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка в част Глава „Пълно описание на предмета на поръчката” видовете работи се реализират в съответствие с проект/и, които са публикувани в раздела на поръчката в профил на купувача” https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/343/.
Участниците са имали достъп до проектите и до всички условия на документацията от датата на откриване на процедурата.
В публикувания „План за безопасност и здраве” в V.2 от проекта за „Втори участък” са посочени „етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ, като са обособени „три организационни етапа за изпълнение на строежа” с детайлно определяне на всеки един от тях:
„V. 2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ. Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.

Предвидено е строителството да се извърши от една строителна фирма, като са обособени три организационни етапа за изпълнение на строежа.

V.2.1. Първи етап включва следните окрупнени видове дейности :

- временно строителство-изграждане на временни постройки битови, складови и подобни.  • временно електро и водоснабдяване.

  • подготовка на технологични пътища за подход към обектите.

- подготовка на площадки за временно депониране на дървесина и на наносни маси

В деня на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка под отговорността и контрола на Възложителя, строителят трябва да постави на видно място информационна табела със съдържание :

-дата на откриване на строителната площадката

-номер и дата на разрешението за строеж

-точен адрес на строителната площадката

-възложител

-вид на строежа

-строител

-координатор по безопасност и здраве

-планирана дата за започване на работа на строителната площадката -планирана продължителност на работа

-планиран максимален брой работещи на строителната площадката -планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка -данни за вече избрани подизпълнители

Временно строителство.:

Подаването на ток:

Осигуряването на временно ел. захранване за строителни нужди се урежда от Възложителя (Строителя) в съответствие с получено от Електроразпределение предписание и мощност. Местоположението на главното ел. табло (заземено) е показано на Схема 2. Всички ел. съоръжения се заземяват и зануляват, а ел. таблото се обезопасява от дъжд и сняг.

Временното електрозахранване се изпълнява под ръководството и контрола на техническия ръководител.

Електротехническият персонал, на който е възложено изпълнението и поддържането на временното електрозахранване на строителната площадка, предварително да се запознае със схемата за временното захранване от техническия ръководител, отговорен за изпълнението му.

Кабелите, използвани за временно ел. захранване с дължина над 3.0м, които се полагат въздушно, да се окачат към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така че изолацията им да не се подлага на механични увреждания.

План за безопасност и здраве на обект „Почистване на коритото и бреговете на р. Янтра и р. Негованка на тер. на община В. Търново"-подобект: II участък (поставя се съответна конкретна схема или се прави препратка към т. 2 -Строителен (общ) ситуационен план).

Вода : По време на строителството вода за питейни нужди ще се осигурява от водоноска.

Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони. Първи фургон - канцелария и склад, втори фургон - съблекалня за две групи. Оборудвана е обектова аптечка. Монтира се оборудвано противопожарно табло. Временна столова и кухни също не се предвиждат. На строителната площадка ще има само съблекални, канцелария за инженерно-техническия състав, временна тоалетна, склад материали.

Тоалетни: За периода на строителството на обекта да се достави един брой химическа тоалетна, като мястото на разполагането й е показано на схемата. Временни пътища не се предвиждат.

Строителните материали, изделия и конструкции ще се доставят на строителната площадка с автотранспортни средства. Местоположенията на приобектните складове е определено на условието за минимални разстояния до строящите се сгради”


На схема № 2 „План на временното строителство”, неразделна част от проекта за „Втори участък” се посочва обособяване на: фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване- водоноска; обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци.

На схема № 3 „Организация на движението по вътрешни пътища, маршрути, пътни знаци, табели” към проекта е указано, че относно „Втори участък” е задължително обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване- водоноска; обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци, табели и знаци.
В публикувания „План за безопасност и здраве” в V.2 от проекта за „Трети участък” са посочени „етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ, като са обособени „три организационни етапа за изпълнение на строежа”.
„V. 2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ. Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.

Предвидено е строителството да се извърши от еднa строителна фирма ,като са обособени три организационни етапа за изпълнение на строежа .

V.2.1. Първи етап включва следните окрупнени видове дейности :

- временно строителство-изграждане на временни постройки, битови, складови и подобни.  • временно електро и водоснабдяване.

  • подготовка на технологични пътища за подход към обектите.

- подготовка на площадки за временно депониране на дървесина и на наносни маси

В деня на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка под отговорността и контрола на Възложителя, строителят трябва да постави на видно място информационна табела със съдържание :

-дата на откриване на строителната площадката

-номер и дата на разрешението за строеж

-точен адрес на строителната площадката

-възложител

-вид на строежа

-строител

-координатор по безопасност и здраве

-планирана дата за започване на работа на строителната площадката -планирана продължителност на работа

-планиран максимален брой работещи на строителната площадката -планиран брой строители и лица ,самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка -данни за вече избрани подизпълнители

Временно строителство.:

Подаването на ток :

Осигуряването на временно ел. захранване за строителни нужди се урежда от Възложителя (Строителя) в съответствие с получено от Електроразпределение предписание и мощност. Местоположението на главното ел. табло (заземено) е показано на Схема 2. Всички ел. съоръжения се заземяват и зануляват, а ел. таблото се обезопасява от дъжд и сняг.

Временното електрозахранване се изпълнява под ръководството и контрола на техническия ръководител.

Електротехническият персонал ,на който е възложено изпълнението и поддържането на временното електрозахранване на строителната площадка, предварително да се запознае със схемата за временното захранване от техническия ръководител, отговорен за изпълнението му.

Кабелите, използвани за временно ел. захранване с дължина над 3.0м, които се полагат въздушно, да се окачат към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така че изолацията им да не се подлага на механични увреждания.

(поставя се съответна конкретна схема или се прави препратка към т. 2 -Строителен (общ) ситуационен план).План за безопасност и здраве на обект „Почистване на коритото и бреговете на р. Янтра и р. Негованка на тер. на община В. Търново"-подобект: III участък

Вода: По време на строителството вода за питейни нужди ще се осигурява чрез временно присъединяване към водоснабдителната мрежа.

Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони. Първи фургон - канцелария и склад, втори фургон - съблекалня Оборудвана е обектова аптечка. Монтира се оборудвано противопожарно табло.

Временна столова и кухни също не се предвиждат. На строителната площадка ще има само съблекални, канцелария за инженерно-техническия състав, временна тоалетна, склад материали.

Тоалетни: За периода на строителството на обекта да се достави един брой химическа тоалетна, като мястото на разполагането й е показано на схемата. Временни пътища не се предвиждат.

Строителните материали, изделия и конструкции ще се доставят на строителната площадка с автотранспортни средства. Местоположенията на приобектните складове е определено на условието за минимални разстояния до строящите се сгради”


На схема № 2 „План на временното строителство” към проекта е указано, че относно „Трети участък” е задължително обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване-от уличен водопровод. Обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци. Същите са показани и на Схема № 3 «Организация на движението по вътрешни пътища, маршрути, пътни знаци, табели с обозначаване и на изискуемите табели и знаци.
Съгласно документацията за участие „Съдържание на Плик № 2 Предложение за изпълнение на поръчката” /стр.33-35/ обяснителната записка с методологията за изпълнение, следва да съдържа:

10. Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.Линейният график (продължителността на изпълнението в месеци), участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите. Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка.”

Предвид предварително обявените условия, част от които са и условията на техническата спецификация и проекта участникът трябва да представи линеен график, който да показва продължителността на изпълнение. Обема на изпълнението и етапите са ясно и детайлно посочени, в проектите за втори и трети участък. На стр. 37 в документацията се посочва: „Технически изисквания към изпълнението: 1. Видовете работи се реализират в съответствие с проект/и.»
Комисията предвид краткия срок, предложен от участника в сравнение с другите двама участника е изискала обосновка. Участника отново е представил график с допълнена информация.
Комисията е установила, че нито в първоначално представения график, нито в допълнително представения график с обосновката участникът не е предвидил дейностите определени по- горе и задължителни съгласно проектите за втори и трети участък.

Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка, участниците трябва да приложат „линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.”. Обхвата на изпълнението, съгласно предварително обявените условия на проектите включват дейностите цитирани по- горе. Видно е от линейните календарни графици на участника, че в тях не се посочват тези дейности, които са задължителни, съгласно проектите. Графика на участника, представен с офертата почва направо с дейност „изсичане и изкореняване на храсти и дървета” и по двата участъка. В този смисъл, и за втори участък и за трети участък в линеен календарен график на участника не са посочени задължителни за изпълнение дейности, които също имат своето времево отражение в рамките на общия срок. Още повече, че предвид планираното от участника едновременно паралелно изпълнение и по ляв и десен бряг на втори участък и по ляв и десен бряг на трети участък, то задължителните дейности по- долу трябва да бъдат изпълнени и за двата участъка.- Втори участък - задължително обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване- водоноска; обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци, табели и знаци.

- Трети участък - обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване-от уличен водопровод. Обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци. Същите са показани и на Схема № 3 «Организация на движението по вътрешни пътища, маршрути, пътни знаци, табели с обозначаване и на изискуемите табели и знаци.

В обяснителната си записка участникът предвижда и за двата участъка „подготвителни мероприятия, но те не са намерили отражение в линейния календарен график, който трябва да покаже и обоснове продължителността на изпълнението с обхват, съгласно предварително обявените условия на поръчката. В допълнително представения календарен график, също не се визират цитираните от техническите проекти дейности, част от изпълнението. Констатирания пропуск е основание за отстраняване на участника съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.


2. На следващо място в техническите проекти и за двата участъка се посочва като 4-ти етап възстановяване на терена. Комисията е констатирала, че в линейния календарен график не се посочват дейности по приключване на строителството: Освобождаване на заетите площи със склад, санитарен възел, пункт за медицинска помощ и противопожарно табло, демонтаж на ограда и информационни и предупредителни табели; Демонтаж на временното ел. захранване, демонтиране на временното ел. табло; Демонтиране на временно захранване с вода и демонтиран на временния водомер. Почистване на околното пространство на строежа и освобождаване на заетите площи със контейнер за отпадъци и санитарен възел и други дейности по Закриване на строителните дейности. Това са дейности, които са включени в обхвата на изпълнението съгласно публикуваните технически проекти, неразделна част от документацията за участие, а участникът не ги е посочил в линейният си календарен график в предложената продължителност на изпълнението. Този пропуск отново прави определения срок по показател „П2 Срок за изпълнение на поръчката” необоснован и определен при несъобразяване с предварително обявените условия на обществената поръчка. Констатирания пропуск е основание за отстраняване на участника съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.
3. На следващо място изложението на участника в част „А. Организация на работа” влиза в противоречие с представения график с офертата и с представения график с обосновката. Констатираното противоречие се отнася и за двата участъка.
На стр. 14 в техническото предложение се посочва, че втори и трети етап на СМР вървят успоредно. Двете бригади на левия и на десния бряг се движат успоредно и самостоятелно в изпълнението на СМР „извършване на строително- монтажни работи по отстраняване на растителност”. Посочва се също, че „Изсичане на дървета ще се извършва от четирима резача на десния бряг и четирима резача от левия бряг. На стр. 16-20 участникът е представил организация на техника и човешки ресурси при извършване на дейности на втори участък. На стр. 19 са посочени обаче общо 4-ма резача


Никола Великов СлавеевРезач моторен трион

Изсичане на храсти и дървета, нарязване на дървета

Ляв бряг


Корито на река

Иван Йорданов НиколовРезач моторен трион

Изсичане на храсти и дървета, нарязване на дървета

Ляв бряг

Стоян Костадинов Стоянов

Резач моторен трион

Изсичане на храсти и дървета, нарязване на дървета
Десен брягКалоян Иванов Йорданов

Резач моторен трион

Изсичане на храсти и дървета, нарязване на дървета
Десен бряг

Корито на река


Така представената информация на стр. 19, влиза в противоречие с информацията на стр.15. А информацията от стр. 15 в Обяснителната записка, влиза в противоречие с представените графици.

В посочения допълнително с обосновката график се разпределени като резачи за дейност от т.1 до т.4 /участък № 2, подобект „Десен бряг”- лицата Стоян Стоянов и Калоян Йорданов, т.е по двама резачи за всяка от дейностите от т.1 до т.4 за десен бряг.

За ляв бряг за всяка от дейностите от т.1 до т.4 са разпределени също по двама резача за всяка дейност- Никола Великов Славеев и Иван Йорданов Николов.

В този смисъл на стр. 15 участникът посочва, че ще организира по четирима резача на десния бряг и четирима резача на левия бряг, а на стр. 19 в обяснителната си записка посочва, че всъщност резачите ще са общо 4 за целия участък/ляв и десен бряг/. В линейния календарен график представен с обосновката, участника също посочва по двама резачи на бряг, което е в противоречие с информацията в обяснителната му записка на стр. 15.
За трети участък участника е допуснал същото противоречие, като на стр. 47 в офертата посочва „изсичане на дървета ще се извършва от четирима резача на десния бряг и четирима резача от левия бряг”, а на стр. 53 посочва общо четирима резача за целия участък/десен и ляв бряг/
4. Освен пропуска за непосочване на задължителни работи, част от изпълнението в линейния календарен график, освен наличието на явно противоречие между графика и изложението на обяснителната записка, комисията констатира и несъответствие на техническото предложение с предварително обявените условия на обществената поръчка.

Съгласно проекта за втори участък, в част Хидротехническа „Обяснителна записка”, т. 2 „Организация на извършване на строителството” се посочва:
последователността на строителните работи е следната:

2.1 Изкопаване машинно на наносните отложения от по-отдалечения остров. Изкопът се извършва с багер с обратна лопата. Оставя се на брега за отцеждане и след това се натоварва на самосвал. След това се почиства левия бряг от същите образувания. Изкопа се извършва също с багер с обратна лопата, отцежда се и после се натоварва на самосвал. Почистените отложения се извозват съгласно приложения протокол на 9 км. до депото за битови отпадъци с. Шереметя.


Съгласно проекта за трети участък, в част „Обяснителна записка”, т. 2 „Организация на извършване на строителството” се посочва:
„5.Почистването на наносите по левия бряг, откъм водното течение с багер с обратна лопата, изнасяне на брега за отцеждане и натоварване на самосвал”.
Участникът не предвижда отцеждане на „наносните отложения”. На стр. 24 в Обяснителната записка участника посочва: „Почистване на наноси с натоварване-Образуваните наноси в участъка за почистване на р. Янтра са предимно от тиня, пясък и клонове”. При направен оглед не са забелязани битови отпадъци. Отстраняването ще се извърши с верижен багер. Изкопаните наносни маси ще се натоварват директно на самосвали и ще се извозват на определено за целта място, за последващо връщане на работната площадка след завършване на строителните работи”.
Констатираното несъответствие с техническия проект е несъответствие с предварително обявените условия на обществената поръчка.
Комисията счита, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП. Съгласно императивно разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска отстраняване на нередовности, пропуски и липси. Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОП, 19а. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП указва, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, което не отговаря на изискванията на възложителя. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължава да го предложи за отстраняване.

Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.
5. На следващо място на стр.17 в техническото предложение участника посочва, че Христо Любомиров Стефанов е оператор Челен товарач на Втори участък и Трети участък. Пояснява се, че той ще работи и на ляв и на десен бряг от втори участък и на ляв и десен бряг на трети участък. Така се посочва и в графика, като дейностмеханизирано почистване на храсти с изкоренител” ще бъде извършвана с челен товарач от Христо Любомиров Стефанов, както следва:

- участък 2 десен бряг-4 и 5 ден

- участък 2 ляв бряг- 6 и 7 ден

- участък 3 десен бряг- 8, 9, 10 ден

- участък 3 ляв бряг- 11 и 12 ден
Поради тази причина записа на стр. 11 в техническото предложение, че двете бригади на левия и на десния бряг се движат успоредно и самостоятелно в изпълнението на СМР, не се потвърждава от графика, от който се вижда, че едно и също лице ще работи от четвъртия ден до дванадесетия ден с челен товарач, т.е общо 9/девет дни/ без прекъсване, което е незаконосъобразно. Първо тази организация в линейния график не удостоверява написаното на стр. 14 и стр. 47 в обяснителната записка, че за втори участък „двете бригади на левия и на десния бряг се движат успоредно и самостоятелно в изпълнението на СМР/ стр.14/ и за трети участък „че двете бригади на левия и на десния бряг се движат успоредно и самостоятелно в изпълнението на СМР”/стр.47/. Тази организация не се удостоверява поради това, че едно и също лице последователно извършва работите:

участък 2 десен бряг-4 и 5 ден

- участък 2 ляв бряг- 6 и 7 ден

- участък 3 десен бряг- 8, 9, 10 ден

- участък 3 ляв бряг- 11 и 12 ден

Няма как дейностите в този смисъл да се извършва успоредно и самостоятелно, защото изпълнението на всяка следваща дейност зависи от срочността на изпълнението на предходната. На следващо място комисията установява, че е налице незаконосъобразност при определяне на работното време, тъй като съгласно чл. 153 от КТ не е осигурена междуседмична почивка на това лице.

Чл. 153. (1) При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., бр. 52 от 2004 г.) При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.”


6. На следващо място на стр. 16 в техническото предложение участникът посочва, че Иванко Делчев Цветков е технически ръководител на „Втори участък”. Предвид организацията на участника се извършват дейности без прекъсване 23 дни, защото се извършват и на двата бряга. По същия начин на стр. 50 в офертата се посочва като технически ръководител за трети участък Лиляна Димитрова Иванова. Предвид организацията на участника се извършват дейности без прекъсване 22 дни, защото се извършват и на двата бряга. От графика излиза, че предвид липсата на прекъсване в тези дни техническите ръководители също работят без междуседмична почивка. Аналогично участникът предвижда на стр. 50 Георги Иванов Тонков да осъществява функциите на Координатор по безопасност и здраве на „Втори участък” /десен бряг и ляв бряг/ и „Трети участък”/десен бряг и ляв бряг/. Предвид организацията на участника лицето ще работи 23 дни без прекъсване. По същия начин Георгий Митков Христов е определен като отговорник контрол върху качеството на Втори участък” и „Трети участък”.
От представения към обосновката линеен календарен график се вижда, че:
7. Мирослав Томов оператор комбиниран багер работи от 14-21 ден на Участък 2, дейност 21, т.е общо 8 дена без прекъсване. Същото се отнася и за булдозерист Досю Досев.
8. Лицата посочени по дейност 19 от Участък 2, десен бряг работят 10 календарни дни без почивка.
9. Тихомир Петков – багерист е разпределен в графика, както следва:
Участък 2, десен бряг
-дейност 5- на 6 ден

дейност 8- на 8 ден

дейност 11 на 9 ден

дейност 13 на 3 ден

дейност 16 на 10,11 ден

дейност 17 на 20,21 ден

дейност 18 на 12,13,14,15,16,17,18,19 ден
Участък 2, корито река

-дейност 2- на 21,22,23 ден
Комисията е констатирала, че участника показва на линейния календарен график, представен с обосновката, че Тихомир Петков, багерист ще работи без прекъсване от 8-ми до 23 ден включително, без почивка- т.е 16 дни без полагащата му се междуседмична почивка, съгласно действащото законодателство.

10. На следващо място комисията установи необоснованост в така представения допълнително с обосновката линеен график., а именно:

-лицето Тихомир Петков – багерист е разпределен в графика, че на 21 ден ще работи осем часа по дейност 17, от участък 2, десен бряг. А именно осем часа ще работи по дейност: „изкоп с багер на транспорт за разваляне на свързваща дига и натоварване на самосвал. Същото лице на същия ден е предвидено в графика да работи също осем часа по дейност 2, от участък 2, корито на река, а именно: извършване на масов изкоп от коритото на реката за оформяне на дъното с багер на транспорт при две утежнени условия коренова система и подвода. От така представената информация излиза, че лицето ще работи общо 16 часа. /осем часа за дейност 17 от участък 2, десен бряг и осем часа по дейност 2, от участък 2, корито на река. Така определени часовете са включени в общите човекочасове посочени в линейния календарен график, представен с обосновката- 6760. Всички тези обстоятелства правят полученото число 6760 неправилно, защото няма как това лице да работи 16 часа и да прави изкоп извършване на масов изкоп от коритото на реката за оформяне на дъното с багер на транспорт при две утежнени условия коренова система и подвода през нощта. Това не е нито технологично издържано, нито законосъобразно.


11. Относно Мирослав Ангелов Андреев- оператор верижен багер също се констатира незаконосъобразност, а именно лицето по представения с обосновката график ще работи без прекъсване и междуседмична почивка- от ден 3 до ден 19 включително, т.е 17 дена без почивка и след това от 21 календарен ден до 23 ден включително. Обстоятелството се установява от представения с обосновката линеен календарен график.
Лицата по дейност 20 от ляв бряг на Участък 3 също работят 10 дена без прекъсване /без междуседмична почивка/.
Комисията е констатирала, че и за други лица в представения линеен календарен график в офертата са разпределени в противоречие с трудовото законодателство, което не отговаря на поставените с предварително обявените условия изисквания за законосъобразно изпълнение на поръчката.
Предвид множество несъответствия и пропуски в техническото предложение комисията единодушно е решила да предложи отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП. Основание за отстраняване е налице и по чл. 70, ал.3 от ЗОП, тъй като посочените обстоятелства в обосновката не са обективни, а и от анализа извършен по-горе и от допълнително представения с обосновката линеен график се установяват пропуски и непълноти в предвиждания от участника срок за изпълнение, както и че същият е определен в противоречие на техническите проекти, трудовото законодателство и предварително обявените условия на обществената поръчка. Многогодишен опит и собствено оборудване не може да се определи като изключително благоприятни условия за участника, защото всички допуснати участници разполагат с необходимото оборудване и опит. На следващо място всеки строителен обект се характеризира със специфика, която трябва да бъде отчетена. Това, че участник се е справил добре и бързо по един обект не може да удостоверява, че е обоснован срока му по друг обект. Участника трябва да обоснове, че с предложената организация на работа за настоящата поръчка ще изпълни в предложения срок обекта, съгласно всички изисквания на възложителя и относимото законодателство. Наличието на сервизна база комисията намира, че не може да обоснове краткия срок, тъй като законово задължение на строителя е да поддържа в изправност механизацията, с която работи ангажирания от него персонал. Не са представени доказателства, с които да се удостоверява, че тази сервизна база би реагирала по- бързо от друга външна на участника. Няма представена информация нито за това какъв екип работи там, нито къде се намира, нито се обосновава с колко това обстоятелство скъсява срока за изпълнение. Наличието на персонал и техника не може да се счете за изключително благоприятно условие, защото всички допуснати участници имат необходимия персонал и техника. Тук трябва да се отбележи, че комисията констатира множество несъответствия в организацията на персонала с законовите изисквания. В този смисъл комисията предвид подробно описаните по- горе констатации не може да приеме квалифицирания инженерно- технически и изпълнителски състав като изключително благоприятно обстоятелство. Първо защото това условие е налице за всички допуснати участници и второ не може да се приема обосновка /линеен график към обосновката/, съгласно който лицата работят по 16 и повече дни без междуседмична почивка и то като оператори на механизация. На следващо място не винаги е удачно струпване на тежка механизация на едно място, тъй като следва да се направи преценка и за необходимия периметър за работа, който трябва да бъде осигурен за спазване на безопасност.

Например: съгласно приложимото законодателство при Механизирано изкореняване на пънове не се разрешава присъствието на други лица на разстояние, по-малко от 10 метра от работещата машина.Забранява се непрекъснатата работа с моторни триони, храсторези и почвени свредли. При работа с тях на всеки 40-45 мин. се прави 10-15 мин. почивка. Общата продължителност на работа за един ден (смяна) не трябва да превишава 3,5-4 часа. Участникът обаче предвижда много по- голяма продължителност на работа.
В анализа по- горе комисията е констатирала, че едни и същи лица работят с една и съща механизация без почивка.
Независимо от това с каква механизация разполага участника и производителността на механизацията, тя функционира на база човешки труд, който трябва да бъде организиран само в съответствие с нормативната база.Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница