О б щ и н а в е л и к о т ъ р н о в о заповедстраница3/3
Дата31.03.2018
Размер495.37 Kb.
#63898
1   2   3

Комисията не е приела съкращаване на срока поради несъобразена с КТ организация на персонала. Така предложеният срок за изпълнение в графика не посочва редица дейности, задължителни за изпълнение и част от дължимото изпълнение, съгласно техническите проекти и предварително обявените условия. На стр. 104 участника посочва, че ще прави изкопни работи за полагане на тръбопроводи, което несъответства на предварително обявените условия на поръчката. На стр. 144 участника посочва: „Отчитайки спецификата на обекта, очакваме основните количества отпадък да бъдат свързани с развалянето на съществуващите сгради” Комисията е отчела отново, че изложението на обяснителната записка от плик № 2 на участника не съответства на предмета и обекта на поръчката.

Налице е не само правно основание за неприемане на представената обосновка, съгласно чл. 70, ал.3 от ЗОП, но и правно основание за отстраняване на участника от последващо участие поради представяне на оферта, която несъответства на предварително обявените условия на обществената поръчка, съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП. Комисията е взела единодушно решение да отстрани участника, като това решение се подкрепя и от постоянната практика на ВАС по напълно аналогични случаи, примери за които са Решение № 17120 от 23.12.2011 г. на ВАС по адм. д. № 13807/2011 г., IV о., докладчик председателят Галина Матейска.
І.3 Оферта с вход. № 5300 – 5480/07.09.2015 г. от 16:24 часа на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД, гр. Велико Търново 5006, бул. „България” № 25, ет. 3, тел: 062/62 03 61, факс: 062/62 35 86, e-mail: vodno-vt@mbox.digsys.bg, при мотиви обстоятелствено изложени в протокол от дата 12.11.2015 г. на комисията.

Комисията при анализа на съдържанието на плик № 2 с оглед осъществяване на оценка по предварително обявените условия на методиката за икономически най- изгодна оферта на обществената поръчка е установила, че са налице основания за отстраняване на участника от процедурата. Комисията с оглед новоустановените обстоятелства по офертата единодушно е решила да отстрани участника от последващо участие в процедурата поради подробно изложените мотиви по- долу.


1. Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка в част Глава „Пълно описание на предмета на поръчката” видовете работи се реализират в съответствие с проект/и, които са публикувани в раздела на поръчката в профил на купувача” https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/343/.
Участниците са имали достъп до проектите и до всички условия на документацията от датата на откриване на процедурата.
В публикувания „План за безопасност и здраве” в V.2 от проекта за „Втори участък” са посочени „етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ, като са обособени „три организационни етапа за изпълнение на строежа” с детайлно определяне на всеки един от тях:
„V. 2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ. Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.

Предвидено е строителството да се извърши от еднa строителна фирма, като са обособени три организационни етапа за изпълнение на строежа.

V.2.1. Първи етап включва следните окрупнени видове дейности :

- временно строителство-изграждане на временни постройки битови, складови и подобни.  • временно електро и водоснабдяване.

  • подготовка на технологични пътища за подход към обектите.

- подготовка на площадки за временно депониране на дървесина и на наносни маси

В деня на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка под отговорността и контрола на Възложителя, строителят трябва да постави на видно място информационна табела със съдържание :

-дата на откриване на строителната площадката

-номер и дата на разрешението за строеж

-точен адрес на строителната площадката

-възложител

-вид на строежа

-строител

-координатор по безопасност и здраве

-планирана дата за започване на работа на строителната площадката -планирана продължителност на работа

-планиран максимален брой работещи на строителната площадката -планиран брой строители и лица ,самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка -данни за вече избрани подизпълнители

Временно строителство.:

Подаването на ток :

Осигуряването на временно ел. захранване за строителни нужди се урежда от Възложителя (Строителя) в съответствие с получено от Електроразпределение предписание и мощност. Местоположението на главното ел. табло (заземено) е показано на Схема 2. Всички ел. съоръжения се заземяват и зануляват, а ел. таблото се обезопасява от дъжд и сняг.

Временното електрозахранване се изпълнява под ръководството и контрола на техническия ръководител.

Електротехническият персонал ,на който е възложено изпълнението и поддържането на временното електрозахранване на строителната площадка, предварително да се запознае със схемата за временното захранване от техническия ръководител, отговорен за изпълнението му.

Кабелите ,използвани за временно ел. захранване с дължина над 3.0м ,които се полагат въздушно ,да се окачат към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така че изолацията им да не се подлага на механични увреждания.

План за безопасност и здраве на обект „Почистване на коритото и бреговете на р. Янтра и р. Негованка на тер. на община В. Търново"- подобект: II участък (поставя се съответна конкретна схема или се прави препратка към т. 2 -Строителен (общ) ситуационен план).

Вода: По време на строителството вода за питейни нужди ще се осигурява от водоноска.

Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони. Първи фургон - канцелария и склад, втори фургон - съблекалня за две групи. Оборудвана е обектова аптечка .Монтира се оборудвано противопожарно табло. Временна столова и кухни също не се предвиждат. На строителната площадка ще има само съблекални, канцелария за инженерно-техническия състав, временна тоалетна, склад материали.

Тоалетни: За периода на строителството на обекта да се достави един брой химическа тоалетна, като мястото на разполагането й е показано на схемата. Временни пътища не се предвиждат.

Строителните материали, изделия и конструкции ще се доставят на строителната площадка с автотранспортни средства. Местоположенията на приобектните складове е определено на условието за минимални разстояния до строящите се сгради”


На схема № 2 „План на временното строителство”, неразделна част от проекта за „Втори участък” се посочва обособяване на: фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване- водоноска; обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци.

На схема № 3 „Организация на движението по вътрешни пътища, маршрути, пътни знаци, табели” към проекта е указано, че относно „Втори участък” е задължително обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване- водоноска; обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци, табели и знаци.
В публикувания „План за безопасност и здраве” в V.2 от проекта за „Трети участък” са посочени „етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ, като са обособени „три организационни етапа за изпълнение на строежа”.
„V. 2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ. Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.

Предвидено е строителството да се извърши от еднa строителна фирма, като са обособени три организационни етапа за изпълнение на строежа .

V.2.1. Първи етап включва следните окрупнени видове дейности :

- временно строителство-изграждане на временни постройки, битови, складови и подобни.  • временно електро и водоснабдяване.

  • подготовка на технологични пътища за подход към обектите.

- подготовка на площадки за временно депониране на дървесина и на наносни маси

В деня на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка под отговорността и контрола на Възложителя, строителят трябва да постави на видно място информационна табела със съдържание :

-дата на откриване на строителната площадката

-номер и дата на разрешението за строеж

-точен адрес на строителната площадката

-възложител

-вид на строежа

-строител

-координатор по безопасност и здраве

-планирана дата за започване на работа на строителната площадката -планирана продължителност на работа

-планиран максимален брой работещи на строителната площадката -планиран брой строители и лица ,самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка -данни за вече избрани подизпълнители

Временно строителство.:

Подаването на ток :

Осигуряването на временно ел. захранване за строителни нужди се урежда от Възложителя (Строителя,) в съответствие с получено от Електроразпределение предписание и мощност. Местоположението на главното ел. табло (заземено) е показано на Схема 2. Всички ел. съоръжения се заземяват и зануляват, а ел. таблото се обезопасява от дъжд и сняг.

Временното електрозахранване се изпълнява под ръководството и контрола на техническия ръководител.

Електротехническият персонал ,на който е възложено изпълнението и поддържането на временното електрозахранване на строителната площадка, предварително да се запознае със схемата за временното захранване от техническия ръководител, отговорен за изпълнението му.

Кабелите ,използвани за временно ел. захранване с дължина над 3.0м ,които се полагат въздушно, да се окачат към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така че изолацията им да не се подлага на механични увреждания.

(поставя се съответна конкретна схема или се прави препратка към т. 2 -Строителен (общ) ситуационен план).План за безопасност и здраве на обект „Почистване на коритото и бреговете на р. Янтра и р. Негованка на тер. на община В. Търново"-подобект: III участък

Вода : По време на строителството вода за питейни нужди ще се осигурява чрез временно присъединяване към водоснабдителната мрежа.

Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони . Първи фургон - канцелария и склад, втори фургон - съблекалня Оборудвана е обектова аптечка .Монтира се оборудвано противопожарно табло .

Временна столова и кухни също не се предвиждат. На строителната площадка ще има само съблекални, канцелария за инженерно-техническия състав, временна тоалетна, склад материали .

Тоалетни: За периода на строителството на обекта да се достави един брой химическа тоалетна, като мястото на разполагането й е показано на схемата. Временни пътища не се предвиждат.

Строителните материали, изделия и конструкции ще се доставят на строителната площадка с автотранспортни средства. Местоположенията на приобектните складове е определено на условието за минимални разстояния до строящите се сгради”


На схема № 2 „План на временното строителство” към проекта е указано, че относно „Трети участък” е задължително обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване-от уличен водопровод. Обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци. Същите са показани и на Схема № 3 «Организация на движението по вътрешни пътища, маршрути, пътни знаци, табели с обозначаване и на изискуемите табели и знаци.
Съгласно документацията за участие „Съдържание на Плик № 2 Предложение за изпълнение на поръчката” /стр.33-35/ обяснителната записка с методологията за изпълнение, следва да съдържа:
10. Прилага се линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.

Линейният график (продължителността на изпълнението в месеци), участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите. Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка.”

Предвид предварително обявените условия, част от които са и условията на техническата спецификация и проекта участникът трябва да представи линеен график, който да показва продължителността на изпълнение. Обема на изпълнението и етапите са ясно и детайлно посочени, в проектите за втори и трети участък. На стр. 37 в документацията се посочва: „Технически изисквания към изпълнението: 1. Видовете работи се реализират в съответствие с проект/и.»

Комисията установи, че в представения график, участникът не е предвидил дейностите по- горе определени в проектите като задължителни за втори и трети участък.

Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка, участниците трябва да приложат „линеен график за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.”. Видно е от линейният календарен график на участника, че в него не се посочват тези дейности, които са задължителни, съгласно проектите. Графика на участника, представен с офертата почва направо с дейност „изсичане и изкореняване на храсти и дървета” и по двата участъка. В този смисъл, и за втори участък и за трети участък в линеен календарен график на участника не са посочени задължителни за изпълнение дейности, които също имат своето времево отражение в рамките на общия срок за изпълнението. Още повече, че предвид планираното от участника едновременно паралелно изпълнение, то задължителните дейности по- долу трябва да бъдат изпълнени и за двата участъка.- Втори участък - задължително обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел.захранване; временно водоснабдяване - водоноска; обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци, табели и знаци.

- Трети участък - обособяване на фургон за технически ръководител, фургон за работници, временна тоалетна/химическа/, временно ел. захранване; временно водоснабдяване-от уличен водопровод. Обособяване на открита площадка за материали; площадка за ГСМ; контейнер за отпадъци. Същите са показани и на Схема № 3 «Организация на движението по вътрешни пътища, маршрути, пътни знаци, табели с обозначаване и на изискуемите табели.

В линейния календарен график не са посочени дейности, задължителни съгласно техническите проекти и част от изпълнението. Констатирания пропуск е основание за отстраняване на участника съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.


2. На следващо място в техническите проекти и за двата участъка се посочва като 4-ти етап възстановяване на терена. Комисията констатира, че в линейния календарен график не се посочват дейности по приключване на строителството: Освобождаване на заетите площи със склад, санитарен възел, пункт за медицинска помощ и противопожарно табло, демонтаж на ограда и информационни и предупредителни табели; Демонтаж на временното ел. захранване, демонтиране на временното ел. табло; Демонтиране на временно захранване с вода и демонтиране на временния водомер; Почистване на околното пространство на строежа и освобождаване на заетите площи със контейнер за отпадъци и санитарен възел и други дейности по Закриване на строителните дейности. Това са дейности, които са включени в обхвата на изпълнението съгласно публикуваните технически проекти, неразделна част от документацията за участие, а участникът не ги е посочил в линейният си календарен график в предложената продължителност на изпълнението.

Участникът не е предвидил в линейния график дейности свързани с почистване на строителната площадка, освобождаване на местата, на които е разгърнато временното строителство, възстановяване на мястото на временното строителство в изискания вид.

Този пропуск прави определения срок определен при несъобразяване с предварително обявените условия на обществената поръчка. Констатирания пропуск е основание за отстраняване на участника съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.
3. Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка „Линейният график (продължителността на изпълнението в месеци), участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на обектите. Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка.”

Комисията установи, че участникът не е изготвил офертата при спазване на условието за кореспондиране на линейния график с диаграмата на работната ръка. В представения линеен график в плик № 2 участникът посочва във ІІ месец 25-30 ден, че ще организира 8 работника за дейност затревяване на земния откос / Втори участък, ляв бряг, т. 22 /

В диаграмата на работната ръка е отбелязано за 55-60 ден/което съвпада с 25-30 ден на втори месец/ че ще са организирани 10 работника, а не 8, както е посочено в линейния график. Констатирания пропуск е основание за отстраняване на участника съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.
4. Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка участника трябва да разпредели техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, брой работници. Видно от линеен график участникът за много от дейностите не е посочил брой работници или организирана механизация. В хода на изложението участника за някои работи е посочвал механизация и /или ангажирани лица, но не за всички работи е изложена такава информация.
5. На следващо място линейния график на участника предвижда варианти на продължителност на изпълнението на отделните видове работи. Пример:

Втори участък, десен бряг

- по т.2 „Изсичане на единични дървета с 10-45 см.” участника посочва „3 календарни” дни, а е оцветено, че ще изпълнява от 1- ви -5 -ти календарен ден включително.

- по т.3 „Изсичане на единични дървета с 46-75 см. участника посочва 4 календарни дни, а е оцветено, че ще изпълнява от от 5- ти до 15 –ти календарен ден включително

В обяснителната записка на участника в част организационни възможности, методи на работа, гарантиращи срочност не се предоставя информация обясняваща това противоречие. На стр. 13 в обяснителната записка се посочва:

„Механизацията се разпределя приблизително на два екипа, и започва работа паралелно на втори и трети участък.

Почистване на храстите, изкореняването на пъновете, направата на временните подходи, едновременно и на двата участъка ще се изпълнява от екипи с по един багер, един булдозер и един самосвал, броя на самосвалите ще се увеличи след започване на масовия изкоп за отстраняване на наносите.” Друга информация обясняваща линейния график не се предоставя. В този смисъл, участникът не е изложил организационни възможности, методи на работа, гарантиращи срочност по т.2 от задължителното съдържание на обяснителната записка, съгласно предварително обявените условия по раздел 2 „Съдържание на Плик № №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
6. Съгласно проекта за втори участък, в част Хидротехническа „Обяснителна записка”, т. 2 „Организация на извършване на строителството” се посочва:
последователността на строителните работи е следната:

2.1 Изкопаване машинно на наносните отложения от по-отдалечения остров. Изкопът се извършва с багер с обратна лопата. Оставя се на брега за отцеждане и след това се натоварва на самосвал. След това се почиства левия бряг от същите образувания. Изкопа се извършва също с багер с обратна лопата, отцежда се и после се натоварва на самосвал. Почистените отложения се извозват съгласно приложения протокол на 9 км. до депото за битови отпадъци с. Шереметя.


Съгласно проекта за трети участък, в част „Обяснителна записка”, т. 2 „Организация на извършване на строителството” се посочва:
„5.Почистването на наносите по левия бряг, откъм водното течение с багер с обратна лопата, изнасяне на брега за отцеждане и натоварване на самосвал”.
Участникът не предвижда отцеждане на „наносните отложения”. На стр. 6 в Обяснителната записка участника посочва: „ 4. Изкопаване машинно на наносни отложения от по- отдалечения остров. Изкопът се извършва с багер с обратна лопата с натоварване на самосвал като самосвала влиза на заден ход. Почистените отложения се извозват съгласно приложения протокол на 9 км до депото за битови отпадъци с . Шереметя.

5. Почистване на наносния остров непосредствено след моста. Изкопът се извършва с багер с обратна лопата с натоварване на самосвал. Почистените отложения се извозват на 9 км до депото за битови отпадъци с. Шереметя”.

На стр. 8 в Обяснителната записка участника посочва: „4. Изкопаване машинно на наносните отложения от по. отдалечения остров. Изкопът се извършва с багер с обратна лопата с натоварване на самосвал като самосвала влиза на заден ход. Почистените отложения се извозват съгласно приложения протокол на 9 км до депото за битови отпадъци с. Шереметя.”


Констатираното несъответствие с техническия проект е несъответствие с предварително обявените условия на обществената поръчка.
Комисията счита, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП. Съгласно императивно разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска отстраняване на нередовности, пропуски и липси. Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОП, 19а. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП указва, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, което не отговаря на изискванията на възложителя. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължава да го предложи за отстраняване.

Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

7. Липсва описание на конкретната организация на работа за дейност затревяване на земния откос, предвидената в проекта за Втори участък, десен бряг, т. 22; Втори участък, ляв бряг, т. 22; Трети участък, десен бряг, т.22 и Трети участък, ляв бряг, т.23. Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.ОБЯВЯВАМ:

ІІ. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: „Почистване на коритото на р. Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново” (дължина 400 м)”
1-во място за оферта с вх. № 5300 – 5477/07.09.2015 г. от 15:26 часа на ДЗЗД „ЯТРУС 2015”, гр. София 1504, ул. „Шипка” № 16, тел: 02/494 04 05, e-mail: buildingcomfort.ltd@gmail.com с Комплексна оценка-88

Мотиви за класирането:
- мотиви, посочени в протокол от дата 12.11.2015 г. от работата на комисията и оповестените публично резултати и оценки по показателите от методиката, както следва:
Показател „Срок за изпълнение – П2” – 100 т. и резултат 10

Показател „Методология за изпълнение - П3”, включващ подпоказатели:

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА – 60 т.

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА- 20 т.

Общо за Методология за изпълнение – П3 - 80т. и резултат 48
- мотиви, посочени в протокол от дата 24.11.2015г. от работата на комисията и оценката по показател П1- Ценови критерий- 100т. и резултат 30

ІІІ. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Почистване на коритото на р. Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново” (дължина 400 м)”:
ДЗЗД „ЯТРУС 2015”, гр. София 1504, ул. „Шипка” № 16, тел: 02/494 04 05, e-mail: buildingcomfort.ltd@gmail.com с оферта с вх. № 5300 – 5477/07.09.2015 г. от 15:26 часа с Комплексна оценка- 88

ІV. Съгласно чл. 73, ал.3 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на участниците в 3 - дневен срок.

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията, град София, бул.Витоша №18. Всички протоколи от работата на комисията ще бъдат публикувани в законовия срок на профил на купувача https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/343/


Контрола по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
(П)
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново
Съгласували:
(П)

Десислава Йонкова

Директор на Дирекция „Правна”
(П)

Надя Петрова

Директор дирекция ОСОП
(П)

Теодора Минкова

Началник отдел ОП
(П)

Изготвил:

Русанка Александрова

Главен юрисконсулт отдел ПО
Вярно с оригинала,

подписан на хартия

Вярно с оригинала,

подписан на хартия
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница