О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а дстраница1/7
Дата26.10.2018
Размер2.04 Mb.
#101082
  1   2   3   4   5   6   7


О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я - С И М Е О Н О В Г Р А Д

пл.”Шейновски” № 3 тел.03781/23 41;факс 03781/ 20 06;е-mail : obshtina_simgrad@abv.bg


О Б Я В А

На основание Наредбата за общинската собственост, приета от Общински съвет - Симеоновград с решение № 119/30.10.2008г. и заповед № 272/ 05.06.2013 г. на Кмета на община Симеоновград се обявява публичен търг с явно наддаване на 25.06.2013 г. от 14.00 часа в зала № 14 на втори етаж в сградата на общинска администрация – Симеоновград, за отдаване под наем на общински помещения и терени-частна общинска собственост, отдаване под наем на общински имоти-публична общинска собственост, представляващи пасища,мери, продажба на имоти - частна общинска собственост и учредяване право на строеж върху общински терен , както следва:І. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕРЕНИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1.Общинско помещение в УПИ –VІ, в кв. 19 по плана на с. Навъсен / бивша дискотека / с площ от 90.00 м2. АОС № 106/11.01.1999 г.

Първоначална тръжна цена - 54.00 лв./мес.

2.Общинско помещение /тоалетна/ в УПИ–ІІІ- за кооперативен пазар и магазини, в кв.33 по плана на гр.Симеоновград / тоалетната на общинския пазар/ с площ от 25.00 м2. АОС № 133/ 02.03.1999 г.Първоначална тръжна цена - 25.00 лв./мес.

3.Общинско помещение – столова на първи етаж в училище СОУ”Св.Климент Охридски” гр.Симеоновград /АОС № 41/03.08.1998г./ с площ от 100 м2 за столово хранене на ученици.Първоначална тръжна цена - 100.00 лв./мес.

4.Общинско помещение с площ от 50.00 м2, находящо се на първи етаж в сградата на читалището в УПИ-ІV-224-за читалище в кв.34 по плана на с. Свирково. АОС № 98/06.01.1998 г./.Първоначална тръжна цена - 30.00 лв./мес.

5.Общинско помещение с площ от 58.00 м2, находящо се в УПИ-ХІІІ-за кметство и пища в кв.10 по плана на с. Троян. АОС № 123/16.02.1999 г./.Първоначална тръжна цена - 34.80 лв./мес.

6.Общински терен за поставяне на кафе-машина с площ от 1.00 м2, находящ се на ул. ”Янко Сакъзов” до северозападната фасада на търговски обект ”Халите”, който се намира в УПИ І-923 в кв.46 по плана на гр.Симеоновград, съгласно скица № 43/11.03.2010 г./Първоначална тръжна цена - 30.00 лв./мес.

7.Общински терен за поставяне на временен търговски обект , находящ се в УПИ І-2425 в кв.48 по плана на гр.Симеоновград с площ от 12.00 м2. АОС №155 / 15.02.2000 г.Първоначална тръжна цена - 12.00 лв./мес.

8.Общински терен за поставяне на кафе-машина с площ от 1.00 м2, находящ се на ул.”Д.Благоев”, пред УПИ ХІ-1510 в кв.73 по плана на гр.Симеоновград, на Господин Айгъров, съгласно скица № 277/23.08.2008 г.Първоначална тръжна цена - 30.00 лв./мес.

9.Терен за производство на селскостопанска продукция , представляващ УПИ VІІ- за далекопровод в кв.78 по плана на гр. Симеоновград с площ от 1970 м2.АОС № 533/16.10.2001 г.Първоначална тръжна цена - 98.50 лв./година

10.Терен за производство на селскостопанска продукция , представляващ УПИ І­І – за БКС в кв.40 по плана на гр.Симеоновград, с площ от 2077 м2, АОС № 762/01.09.2004 г. /намира се в близост до ул.”Ал.Стамболийски” ,зад ветеринарната лечебница./Първоначална тръжна цена - 103.85 лв./година
ІІ.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПАСИЩА,МЕРИ

В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СИМЕОНОВГРАД

СПИСЪК

на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – ЕКАТТЕ 47278


№ по ред

Имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Начална тръжна годишна наемна цена-лв000002

БЕРКЕ БОРУМ

Пасище, мера

V

9,308

55.85000004

БЕРКЕ БОРУМ

Пасище, мера

V

2,517

15.10000005

БЕРКЕ БОРУМ

Пасище, мера

V

3,088

18.53000019

САЛАДИНИЦА

Пасище, мера

IV

29,369

176.21000039

КЮМЮР ДЕРЕ

Пасище, мера

V

14,740

88.44000045

СРЪБЧАТА

Пасище, мера

V

2,475

14.85000079

АВРАМОВ ЕГРЕК

Пасище, мера

V

12,556

75.34000098

ДЕРМЕН ДЕРЕ

Пасище, мера

IV

9,570

57.42000108

ДЕРМЕН ДЕРЕ

Пасище, мера

IV

3,544

21.26000128

БЪРЧИНАТА

Пасище, мера

IV

9,955

59.73000133

КАРА ЕГРЕК

Пасище, мера

IV

9,945

59.63000134

КАРА ЕГРЕК

Пасище, мера

IV

8,529

51.17000135

КАРА ЕГРЕК

Пасище, мера

IV

2,659

15.95000136

КАРА ЕГРЕК

Пасище, мера

IV

10,901

65.40000139

БЪРЧИНАТА

Пасище, мера

IV

5,678

34.07000142

КАРА ЕГРЕК

Пасище, мера

IV

4,869

29.21000146

НОВАТА ЧЕШМА

Пасище, мера

IV

11,217

67.30000156

ПАЛДЪМОВА ЧУКА

Пасище, мера

V

9,280

55.68000174

ЦИГАНИНА

Пасище, мера

IV

6,026

36.15000186

ВЕРАН ЧЕШМА

Пасище, мера

IV

3,823

22.94000192

АСАН БУНАР

Пасище, мера

IV

8,293

49.76000196

ГЕРГУДЕЦ

Пасище, мера

IV

25,047

150.28000199

ПРЕД ХАСАРА

Пасище, мера

IV

14,481

86.87000204

ГЕРГУДЕЦ

Пасище, мера

IV

4,176

25.05000206

ГЕРГУДЕЦ

Пасище, мера

IV

3,767

22.60000213

ШИРОКА ПОЛЯНА

Пасище, мера

IV

2,570

15.42000221

ТРИТЕ ДЪБА

Пасище, мера

VI

5,247

31.48000256

ЦИГАНИНА

Пасище, мера

IV

23.567

141.40000290

ПРЕД ХАСАРА

Пасище, мера

IV

2,776

16.65000291

ПРЕД ХАСАРА

Пасище, мера

IV

8,129

48.77000292

ПРЕД ХАСАРА

Пасище, мера

IV

3,873

23.24000293

ПРЕД ХАСАРА

Пасище, мера

IV

3,679

22.07000311

ШИРОКА ПОЛЯНА

Пасище, мера

IV

10,165

61.00000345

КАРАЧКО ДЕРЕ

Пасище, мера

V

21,682

130.09000365

ГОРЕН БЕЛАН

Пасище, мера

V

4,212

25.27000375

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

IV

2,064

12.38000387

АЗМАКА

Пасище, мера

IV

16,934

89.66000388

БЕЛАН

Пасище, мера

V

10,747

64.48000426

ШАРЛАНСКА АДА

Пасище, мера

VI

3,716

22.30000450

ЧЕШМЕ ДЕРЕ

Пасище, мера

V

4,850

29.10000452

МЕЗАРЛЪКА

Пасище, мера

V

8,844

53.06000468

УРУЧКО ДЕРЕ

Пасище, мера

IV

19,920

119.52000479

ГЕРЕН КОРИЯ

Пасище, мера

V

6,247

37.48000481

ГЕРЕН КОРИЯ

Пасище, мера

V

3,290

19.74000482

ГЕРЕН КОРИЯ

Пасище, мера

V

2,532

15.19000486

ГЕРЕНЯ

Пасище, мера

IV

2,597

15.58000489

ГЕОРЧОВ КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

V

7,106

42.64000490

БАЙРЯМ СЪРНЪ

Пасище, мера

V

12,449

74.69000503

СТАРА ЧЕШМА

Пасище, мера

V

2,721

16.32000511

ДОМУЗ ОРМАН

Пасище, мера

V

2,491

14.95000513

БЕШАЧ

Пасище, мера

V

2,252

13.51000515

МЕЗАРЛЪКА

Пасище, мера

V

3,338

20.03000560

ГЕРЕН КОРИЯ

Пасище, мера

V

58,520

351.12000583

АЗМАКА

Пасище, мера

VI

10,201

61.20000589

ЛАГЕРА

Пасище, мера

IV

8,269

49.61000590

НАД ГАРАТА

Пасище, мера

VI

26,409

158.45000602

ЛАГЕРА

Пасище, мера

IV

6,074

36.44000640

ЧЕЛИ БРЯСТ

Пасище, мера

V

19,320

115.92000650

ВЪРБАКА

Пасище, мера

IV

2,802

16.81000655

ГЕРЕНИТЕ

Пасище, мера

IV

7,267

43.60000656

ВЪРБАКА

Пасище, мера

IV

15,108

97.20000657

ГЕРЕНИТЕ

Пасище, мера

IV

2,872

17.23000658

ПРЕД ХАСАРА

Пасище, мера

IV

5,304

31.82000670

АЛЕКСАНДРОВО КЛАД.

Пасище, мера

V

2,965

17.79000672

ДЖОВАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

4,799

28.79000678

ТОЛЕВА БАХЧА

Пасище, мера

V

11,498

69.99000680

САРА СЮИТ

Пасище, мера

VI

2,729

16.37000681

САРА СЮИТ

Пасище, мера

VI

34,882

209.29000691

ЛАГЕРА

Пасище, мера

IV

13,164

78.98000692

ЛАГЕРА

Пасище, мера

IV

2,521

15.13000699

НАД ГАРАТА

Пасище, мера

IV

14,300

85.80000705

САРА СЮИТ

Пасище, мера

V

4,690

28.14000710

НАД ГАРАТА

Пасище, мера

IV

3,974

23.84000715

САРА СЮИТ

Пасище, мера

VI

6,785

40.71000741

ГЕРЕНЯ

Пасище, мера

IV

5,750

34.50000766

ГЕРЕН КОРИЯ

Пасище, мера

V

12,017

72.10000772

НАД ГАРАТА

Пасище, мера

IV

7,926

47.55000782

ДАМАРИТЕ

Пасище, мера

VI

29,397

176.38000784

НАД ГАРАТА

Пасище, мера

VI

6,149

36.89000799

ДАМАРИТЕ

Пасище, мера

V

6,020

36.12000800

ДАМАРИТЕ

Пасище, мера

VI

10,302

61.81000822

ЯНЧОВА БАХЧА

Пасище, мера

VI

3,400

20.40000823

ДАМАРИТЕ

Пасище, мера

VI

21,424

128.54000845

ЙОИК

Пасище, мера

IV

13,175

79.05000850

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IV

6,790

40.74000865

ПОП МИЛЬОВА ЧЕШМА

Пасище, мера

VI

5,437

32.62000869

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

V

4,504

27.02000894

ДЕРВИШКОТО ТАБЕ

Пасище, мера

VI

4,572

27.43000913

ТЪПАНА

Пасище, мера

IV

15,304

91.82000927

МИТРОВСКА ЧЕШМА

Пасище, мера

VI

14,451

86.70000929

ГЛУХ ИВАНОВ КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

VI

7,962

47.77000930

ГЛУХ ИВАНОВ КЛАДЕНЕЦ

Пасище, мера

IV

23,076

138.46000936

ПАЗАРЛАН

Пасище, мера

VI

3,866

23.20000958

БИКЧИЛНИЦАТА

Пасище, мера

IV

2,727

16.36000999

ЖЕЛЪБА

Пасище, мера

IV

9,216

55.30001002

ЖЕЛЪБА

Пасище, мера

IV

2,743

16.46001008

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

V

2,452

14.71001036

ГЕРЕН КОРИЯ

Пасище, мера

V

3,411

20.47001075

КЪРА

Пасище, мера

IV

4,974

29.84001081

ЯНЧОВА БАХЧА

Пасище, мера

VI

5,238

31.43001097

АСАН БУНАР

Пасище, мера

IV

2,641

15.85001178

УРУЧКО ДЕРЕ

Пасище, мера

VI

2,672

16.03001338

СЛАМ ЧЕЛИЯ

Пасище, мера

IV

29,709

178.25001343

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

3,054

18.32001581

КЪРА

Пасище, мера

IV

11,412

68.47546002

ПЕТРОВ ШУМАК

Пасище, мера

IV

6.300

37.80610007

КАЛЯ ЦЪРКВА

Пасище, мера

VI

3.000

18.00610011

КАЛЯ ЦЪРКВА

Пасище, мера

VI

6,400

38.40610012

КАЛЯ ЦЪРКВА

Пасище, мера

VI

4,999

30.00610013

КАЛЯ ЦЪРКВА

Пасище, мера

VI

6,301

37.80612019

ГРАДЕНА ЦЪРКВА

Пасище, мера

VI

3,928

23.57616003

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

4,888

29.33616021

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

4,700

28.20644010

ЯНЧОВА БАХЧА

Пасище, мера

VI

3,800

22.80653001

ЦЕРЯ

Пасище, мера

VI

6,049

36.29661001

КОРИЙСКИЯТ БЛОК

Пасище, мера

IV

3,972

23.83000576

БЕРКЕ БОРУМ

Пасище, мера

V

34,833

209.00000628

ЧУКАТА

Пасище, мера

V

13,748

82.49000637

ЧУКАТА

Пасище, мера

V

2,517

15.10000744

ЛАГЕРА

Пасище, мера

IV

11,957

71.74000959

ЯНЧОВА БАХЧА

Пасище, мера

VI

5,345

32.07000971

КОРИЙСКИЯТ БЛОК

Пасище, мера

IV

8,888

53.33000262

ЦИГАНИНА

Пасище, мера

IV

20.908

125.45000261

ЦИГАНИНА

Пасище, мера

IV

2.659

15.95000583

АЗМАКА

Пасище, мера

VI

10.201

61.21000365

ГОРЕН БЕЛАН

Пасище, мера

V

4.212

25.27000108

ДЕРМЕН ДЕРЕ

Пасище, мера

IV

3.544

21.26106004

ПЕРАЛОТО

Пасище, мера

IV

11.679

70.07000678

ТОЛЕВА БАХЧА

Пасище, мера

V

11.497

68.98000611

ЧУКАТА

Пасище, мера

V

17.814

106.88000672

ДЖОВАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

4.798

28.78000657

ГЕРЕНИТЕ

Пасище, мера

IV

2.872

17.23000691

ЛАГЕРА

Пасище, мера

IV

13.164

78.98661001

КОРИЙСКИЯТ БЛОГ

Пасище, мера

IV

3.972

23.83000969

КОРИЙСКИЯТ БЛОГ

Пасище, мера

IV

14.960

89.76000344

МАСКАРАТА

Пасище, мера

IV

65.036

390.22


Каталог: article images -> source -> TURG
TURG -> О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а д
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Техническо задание за проектиране
TURG -> О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а д


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница