О б щ и н с к и с ъ в е т – в и д и н



Дата29.03.2017
Размер34.99 Kb.
#18007

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В И Д И Н



Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел./факс 094/601 159

www.vidin.bg, e-mail: obs_vidin@mail.bg
До: ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНА ВИДИН
Председателят на Общински съвет Видин, на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от “Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Видин и взаимодействие с общинската администрация” (ПОДОСВВОА), свиква редовно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 23.07.2012 година, от 09.00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет Видин.
Предложение за дневен ред на заседанието:



 1. Питания към Кмета на Община Видин.




 1. Предложение №08-00-170/04.07.2012г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно издаване Запис на заповед, във връзка с искане за получаване на аванс по проект „Домашен уют и грижа за деца в риск” в изпълнение на т.4.1 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) № BG161PO001/1.1-12/2011/007 сключен на 28.12.2011 година.

Докладва: Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Становище: ПК по ФБ, ПК по ЗСДСП и ПК по ЕФПМС


 1. Предложение №08-00-182/12.07.2012г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по отношение ПИ 006027 местност „Край село” по картата на възстановената собственост землище с. Капитановци.

Докладва: Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Становище: ПК по ТСУОД


 1. Предложение №08-00-167/04.07.2012г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение № 20, взето с Протокол №2/27.02.2012 год. на Общински съвет Видин.

Докладва: Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Становище: ПК по ОСОДППСК


 1. Предложение №08-00-169/04.07.2012г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно актуализиране и промяна на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение № 20, взето с Протокол №2/27.02.2012 год. на Общински съвет Видин.

Докладва: Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Становище: ПК по ОСОДППСК


 1. Предложение №08-00-181/11.07.2012г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно Молба с Вх. №26 00-8931/11.07.2012г. от ЕТ „Пламекс – Цветан Георгиев” с ЕИК 815137735, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к. ”###”, бл.#, вх.#, ап.# за продължаване на договор за наем на помещение публична общинска собственост, находящо се в гр. Видин, пл. „Бдинци” №2 /сградата на Община Видин, партерен етаж/ с площ 42,30 кв.м.

Докладва: Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Становище: ПК по ОСОДППСК


 1. Предложение №08-00-168/04.07.2012г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно доклад с Вх.№ 24 00-7601/21.11.2011г. от Маргарита Атанасова Маркова – директор Дирекция „Социално подпомагане” – Видин и териториален обхват Община Видин и Община Ново село, относно подновяване на договор за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост, представляващ масивна триетажна сграда със ЗП – 336 кв.м., находящ се в гр. Видин, ПИ 241 ЦГЧ, ул.”Еделвайс” № 5 за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” Видин за срок от 3 /три/ години.

Докладва: Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Становище: ПК по ОСОДППСК


 1. Предложение №08-00-141/11.06.2012г. от Герго Гергов – Кмет на община Видин, относно приемане на Наредба за поддържане и опазването на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Видин.

Докладва: Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Становище: ПК по ЗГООС и ПК по ЗМСНУЕООР


 1. Предложение №08-00-187/16.07.2012г. от Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно допълване на Раздел VIII „Пълномощия на кметските наместници” в Правилника за организация и дейност на ОбС – Видин и взаимодействие с общинската администрация.

Докладва: Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Становище: ПК по ЗМСНУЕООР


 1. Отчет №08-00-5860/17.07.2012г. от Пламен Павлов Трифонов – Председател на Общински съвет - Видин, относно отчет за дейността на Общински съвет – Видин и неговите комисии за първото полугодие на 2012 год.

Докладва: Пламен Трифонов – Председател на Общински съвет - Видин




 1. Предложение №08-00-185/13.07.2012г. от Герго Тошев Гергов – Кмет на Община Видин, относно смяна на адресите на ОУ „Свети Климент Охридски” гр. Видин, ул. „Княз Борис I” №25 и Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I” – гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф I” №1, считано от 01.08.2012 г. с цел готовност за 2012/2013 учебната година.

Докладва: Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Становище: ПК по ОНК и ПК по ОСОДППСК


 1. Предложение №08-00-161/02.07.2012г. от Герго Тошев Гергов – Кмет на Община Видин, относно именуване на улица с общинско значение в село Кутово, общ. Видин.

Докладва: Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Становище: ПК по ОСОДППСК и ПК по ТСУОД

Председател на Общински съвет – Видин



Пламен Трифонов



Стр. от
Дневен ред на Общински съвет Видин за заседание на 23.07.2012 год.



Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница