О б щ и н с к и с ъ в е т гълъбово н а р е д б а за символиката на община гълъбово настоящата Наредба е приета на основание чл. 22 ал. 1 от змсма с РешениеДата17.08.2018
Размер67 Kb.
#80221


Наредба за символиката на Община Гълъбово

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - ГЪЛЪБОВО

Н А Р Е Д Б А
ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
(Настоящата Наредба е приета на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА

с Решение № 344 по Протокол № 36/09.12.2005 г.)


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящата Наредба урежда отношенията от местно значение, свързани с:

1. Вида, съдържанието, начина за ползване и реда за полагане на символите на Община Гълъбово.

2. Статута на празника на град Гълъбово.

3. Статута на наградите на Община Гълъбово.

Чл.2. Символите на Община Гълъбово са:

1. Герб на Община Гълъбово

2. Знаме на Община Гълъбово

3. Значка „Гълъбово”

4. Химн на община Гълъбово

5. Печат на Община Гълъбово

Чл.3. Официалният празник на град Гълъбово е 27 август – Денят, в който с Указ на Народното събрание през 1969 г. Гълъбово е обявен за град.

Чл.4. Наградите на Община Гълъбово са:

1. Почетен гражданин на град Гълъбово.

2. Награда „Отличителен знак на град Гълъбово” за високи постижения в областта на културата и просветата.

3. Специално отличие „Почетна институция на Гълъбово” за изключителна народополезна дейност на отделни институции в община Гълъбово.

4. Награда „Ученик на годината”

Чл.5. Носителите на награди се вписват в специални книги, както следва:

 за Почетни граждани на град Гълъбово –води се от Общински съвет;

 за носители на Награда „Отличителен знак на град Гълъбово” – води се от „Протокол и връзки с обществеността”

 за носители на Специално отличие „Почетна институция на Гълъбово” - води се от Общински съвет.

 за носители на Награда „Ученик на годината” – води се от „Протокол и връзки с обществеността”
ГЛАВА ВТОРА

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РАЗДЕЛ І

ГЕРБ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Чл.6. Гербът на Община Гълъбово е символ, израз на местното самоуправление и местната администрация. Той има щитовидна форма. В него участват два различни щита, сложени един върху друг и разделени от основния символ - гълъб. В големия щит, известен в хиралдиката като „Френски” е привнесен малък кръгъл щит, който е огледално изображение на слънцето. Гълъбът е показан с разперени криле и опашка в момент на излитане, а главата му е обърната наляво. В основния символ е вложена символиката на „ИН” и „ЯН”. На лента под герба написан девиза на Гълъбово - „Възроден, за да бъде”. Гербът е съставен от три цвята: бял, зелен и златен (Приложение № 1).

Чл.7 (1) Гербът е централен елемент в знамето и печата на Община Гълъбово. Гербът е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Гълъбово.

(2) Гербът се поставя задължително в кабинетите на Кмета на Общината, Председателя на Общинския съвет, Главния секретар на Общината, Заместник кметовете, Кметовете на кметства и залата, където се провеждат заседанията на Общинския съвет.

Чл.8. Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при спазване на съотношенията между отделните елементи в него, след получено писмено разрешение от Кмета на Община Гълъбово и по изработени от Общинската администрация изисквания за приложението му.
РАЗДЕЛ ІІ

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Чл.9. Знамето на Община Гълъбово е зелено. В дясната страна (официалната) е поставена фигурата от малкия щит на герба. Около този знак са изведени 28 лъча, подредени в четири групи като всяка група образува отделен триъгълник, чийто връх е скрит зад кръга с основния символ. В лявата страна на знамето е поставена буквата А- първата буква от българската глаголическа азбука.

Чл.10. Знамето се изработва като уникат от копринен плат с размери 94/142 см. Символите се извезват с копринени конци в бял, зелен и червен цвят. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво с диаметър 2,0 см и дължина 2,36 м. Завършва с дървен конусовиден връх.

Чл.11. Знамето се съхранява в специална стъклена витрина в кабинета на Кмета.

Чл.12. Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в следните случаи:

1. Официалните празници на Република България.

2. Празника на град Гълъбово.

3. Празници и чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на Община Гълъбово и България.

4. Тържествени заседания на Общинския съвет.

Чл.13. Редът за участие на знамето в тържествата и честванията по чл.12 се урежда в Правилник, изготвен от „Протокол и връзки с обществеността”, при съобразяване с изискванията на държавния протокол.

Чл.14. Знамето на Община Гълъбово може да бъде възпроизведено в различни варианти при условията на чл.8 от тази наредба.
РАЗДЕЛ ІІІ

ЗНАЧКА “ГЪЛЪБОВО”

Чл.15 (1) Значка “Гълъбово” е символ на Община Гълъбово и представлява контурно релефно изображение на герба на общината. Тя има отличителен, почетен и сувенирен характер.

(2) Значката се изработва в два варианта:

1. представителна

2. сувенирна

Чл.16. Длъжностните лица, които носят представителната значка при изпълнение на служебните си задължения, както и по време на националния празник на Република България, официалните празници, празника на град Гълъбово и други градски и национални тържества и ритуали, са:

1. Кметът на Община Гълъбово

2. Председателят на Общинския съвет

3. Гл.секретар, Зам.кметовете и лицата, заемащи ръководни длъжности в общинската администрация

4. Общинските съветници

Чл.17. Като почетен знак представителната значка “Гълъбово” може да се връчва на български и чуждестранни граждани със заслуги при изпълнението на гражданския или служебния им дълг, за принос в развитието на Общината и съхраняването на историческата й памет и за дарителство.

Чл.18. Като знак със сувенирен и рекламен за Общината характер, значка “Гълъбово” може да се връчва на участници във форуми с международен, национален или местен характер, да се разпространява и продава в подходящи за целта търговски обекти.


РАЗДЕЛ ІV

ХИМН НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Чл.19 (1) Химн на община Гълъбово е песента „Гълъбово ято” по текст и музика на Пейо Пеев.

(2) Химнът се изпълнява в следните случаи:

1. Празника на град Гълъбово

2. Празници и чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на община Гълъбово и България.

3. Тържествени заседания на Общинския съвет.

(3) Редът за изпълнение на химна в празници и чествания по чл.19 се урежда в Правилника, посочен в чл.13.
РАЗДЕЛ V

ПЕЧАТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Чл.20. Печатът на Община Гълъбово има кръгла форма. В централната му част са изобразени символите „ИН” и „ЯН”. Около него, в лявата половина на кръга е разположен надпис “община”, в дясната - „Гълъбово”, а в долната - надпис “Кмет” (Приложение 2)

Чл.21 Печатът на Община Гълъбово се съхранява от Кмета.

Чл.22 Печатът на Община Гълъбово се полага след подписа на Кмета на Община Гълъбово върху оригиналите на:

1. Споразумения, договори и други документи с важно за Община Гълъбово значение.

2. Пълномощни за представляване на Община Гълъбово в отношенията с други държави и побратимени градове.

3. Декларации от името на Община Гълъбово.

4. Удостоверения за удостояване с наградите на Община Гълъбово.

5. Други документи с представителен за общината характер или изискуеми по закон.
ГЛАВА ТРЕТА

ПРАЗНИК НА ГРАД ГЪЛЪБОВО
Чл.23. Празникът на град Гълъбово се провежда под патронажа на Кмета на Община Гълъбово и се организира от отдел “Култура” и отдел “Образование”.

Чл.24. Програмата се внася за разглеждане и утвърждаване от Постоянната комисия по образование, култура, спорт, туризъм, защита правата и интересите на децата и младежите при Общинския съвет ежегодно до 31 март.

Чл.25. Подготовката и провеждането на Празника на град Гълъбово се финансират от:

1. Бюджета на Община Гълъбово.

2. Спонсорство и реклама.

3. Други източници.

Чл.26. Финансовият план и отчетът за провеждане на Празника се утвърждават от Кмета на Община Гълъбово.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

НАГРАДИ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РАЗДЕЛ І

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ГЪЛЪБОВО

Чл.27 (1) С наградата “Почетен гражданин на град Гълъбово” се удостояват физически лица с изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортен живот на града.

(2) Наградата се придружава от грамота, огърлица и плакет (Приложение 3).

(3) Удостояването с наградата по ал.1 може да се извършва и посмъртно.

Чл.28. Номинации за наградата се внасят до Председателя на Общинския съвет от структури на гражданското общество, Кмета на Общината, общинските съветници.

Чл.29. Удостояването с наградата “Почетен гражданин” се извършва от Общинския съвет с решение, прието с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници, съгласно чл.34 ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Гълъбово.

Чл.30 (1) Наградата се връчва от Кмета на Община Гълъбово и Председателя на Общинския съвет на тържествена сесия в навечерието на Празника на град Гълъбово. На тържеството се канят да присъстват почетните граждани на град Гълъбово.

(2) По изключение наградата може да се връчва от Кмета на общината и Председателя на ОбС и при други тържествени поводи.


РАЗДЕЛ ІІ

НАГРАДА”ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК НА ГРАД ГЪЛЪБОВО”

Чл.31. Наградата “Отличителен знак на град Гълъбово” се присъжда в навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост на лица с високи постижения в областта на културата и просветата (Приложение 4).

Чл.32 (1) Предложенията за наградата обхващат периода от месец май на предходната година до месец май на годината, в която се присъжда наградата.

(2) Предложенията се приемат от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Гълъбово.

1. Председател на комисията е лице с доказани професионални качества в областта на културата или просветата.

2. За членове на комисията се привличат изявени представители на просветата и културата.

(3) Действието на комисията е една година, считано от 30 май, като през този период следи цялостния културен живот в общината.

(4) Комисията внася конкретни предложения в постоянната комисия по образование, култура, спорт, туризъм, защита правата и интересите на децата и младежите към Общински съвет.

Чл.33. Предложения за присъждане на наградата, адресирани до комисията, могат да правят и отделни граждани

Чл.34 (1) “Отличителен знак на Община Гълъбово” може да се връчва като индивидуална и като колективна награда.

(2) Наградените лица и колективи получават грамота, отличителен знак и парична сума в размер:

1. За колективна награда - І-ва степен - от 300 до 500 лв.; ІІ-ра степен - от 150 до 300 лв.;

2. За индивидуална награда - І-ва степен - от 100 до 150 лв.; ІІ-ра степен - от 50 до 100 лв.

Чл.35. Удостояването с наградата се извършва с Решение на Общински съвет по предложение на Кмета на община Гълъбово или по предложение на Председателя на Общински съвет .

Чл.36. Наградата е ежегодна, но се присъжда само, когато има действителни и безспорни творчески постижения.

Чл.37. Наградата се връчва от Кмета на Община Гълъбово или Председателя на Общинския съвет.


РАЗДЕЛ ІІІ

СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ „ПОЧЕТНА ИНСТИТУЦИЯ НА ГЪЛЪБОВО”

Чл.37. Специалното отличие се присъжда на отделни институции за изключителна народополезна дейност, доказана във времето и съвременна значимост за развитието на общината.

Чл.38. Отличието се присъжда в Деня на народните будители - 1 ноември.

Чл.39. Отличието се връчва като колективна награда.

Чл.40. Специалното отличие се придружава от почетен знак (Приложение5), грамота и парична сума в размер от 300 до 1000 лв.

Чл.41. Удостояването се извършва с Решение на Общински съвет по предложение на Кмета на община Гълъбово, Председателя на Общински съвет, общински съветници.

Чл.42. Специалното отличие се връчва от Кмета на Община Гълъбово или Председателя на Общинския съвет.
РАЗДЕЛ ІV

НАГРАДА „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА”

Чл.43. Наградата „Ученик на годината” представлява ежегодна стипендия и се присъжда в навечерието на 1 юни.

Чл.44. С наградата се удостояват до трима ученика, обучаващи се в общинските училища, живеещи в община Гълъбово, за отличен успех и траен интерес към учебната дейност.

Чл.45 (1) Предложенията се внасят от Директорите на съответните училища.

(2) Предложенията се внасят всяка година в отдел „Образование” в срок до 1 май.

Чл.46. Предложенията трябва да съдържат биография на кандидата, както и изчерпателна мотивировка и аргументация.

Чл.47 (1) Определянето на стипендиантите се извършва със Заповед на Кмета на Община Гълъбово по предложение на назначена от Кмета комисия в състав: Зам.Кмет по образование, Гл.специалист „Образование”, членовете на ПК по образование при ОбC и двама представители на МОС.

(2) Комисията се председателства от председателя на ПК по образование, култура, спорт, туризъм, защита правата и интересите на децата и младежите при ОбС - Гълъбово

(3) Комисията излъчва наградените с тайно гласуване и обикновено мнозинство.

(4) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените стипендии.

Чл.48. Стипендиите се изплащат от Община Гълъбово, от бюджета на дейност „Общинска администрация” ежемесечно, в рамките на една учебна година, считано от 1 октомври на текущата година, като всяка от тях е в размер на 30% от минималната работна заплата за страната.

Чл.49. Наградите се връчват от Кмета на общината или Председателя на ОбС на церемония в навечерието на 1 юни.ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.50. Забранява се ползването на тиражирани варианти на символите на Община Гълъбово за политически и религиозни послания или по начин, който уронва престижа й.

Чл.51 (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание - глоба в размер от 50 до 500 лв.

(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват с временно лишаване от право да упражняват определена професия или дейност.

Чл.52 Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на Общината или определен от него Зам.Кмет въз основа на акт, съставен от длъжностни лица от Общинска администрация - Гълъбово.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба отменя Правилника за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Гълъбово” и Решение № 140 от Протокол №19/01.03.2001 г.

§2. Настоящата Наредба влиза в сила в едномесечен срок от датата на приемането й.ЯНКА ПЕТРОВА /п/

Председател на Общински съвет – Гълъбово
Вярно с оригинала: ....................... /Живка Динева/Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница