О б я в а на основание Заповед № рд 49-173 от 14. 10. 2010 г на Министъра на земеделието и храните, мзх обявява търг с явно наддаване по реда на глава V от ПравилникаДата08.05.2018
Размер38.54 Kb.
#69071
О Б Я В А
На основание Заповед № РД 49-173 от 14.10.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, МЗХ обявява търг с явно наддаване по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавно горско стопанство (ДГС) – Твърдица, представляващ комплекс от три броя сгради, разположени в имот № 293014 - ДГФ в землището на с. Сборище с ЕКАТТЕ 65499, община Твърдица, местност „Чакалица”, а именно:

1. хижа „Блягорница” – разгъната застроена площ 292,13 кв.м., построена 1966г., двуетажна сграда с масивна стоманобетонна конструкция:

- първият етаж е със застроена площ 145,17 кв.м., състои се от шест помещения, три коридора, санитарен възел и тераса. Помещенията са обособени по следния начин: кухня, склад, три стаи и хол. От хола има вътрешно дървено стълбище за втори етаж.

- вторият етаж е със застроена площ 146,96 кв.м., състои се от седем помещения и санитарен възел. Помещенията са обособени като пет стаи, хол, санитарен възел и склад. В хола има изградена камина.

Технически характеристики на сградата: покривна конструкция – дървена с покривно покритие LT – ламарина; носеща конструкция – носещи каменни зидове, дървен гредоред, частично стоманобетонна конструкция; основи – ивични каменни фундаменти; фасади – каменна зидария от дялан камък; дограма – дървена; настилка – частично бетон, дюшеме и паркет; стени – измазани и с каменна зидария; сградни инсталации – ел. инсталация, водопровод и канализация.

Състояния на сградата: общото състояние на сградата е сравнително добро. Корозирала е LT – ламарината, има повреди по покривната конструкция, дограмата, настилките, мазилката и облицовките, повредени са сградните инсталации.

2. стопанска сграда (за дизелов агрегат) – застроена площ 21,56 кв.м., построена 1979г., масивна едноетажна сграда, състои се от едно помещение. Сградата е на груб строеж.

Технически характеристики на сградата: покривна конструкция – стоманобетонна плоча; носеща конструкция – носещи тухлени зидове; основи – ивични каменни фундаменти; фасади – неизмазани тухлени зидове; стени – неизмазани; без дограма, настилки и сградни инсталации.

Общото състояние на сградата е задоволително.

3. стопанска сграда – застроена площ 14,50 кв.м., построена 1960 г., едноетажна полумасивна страда, състояща се от едно помещение.

Технически характеристики на сградата: носеща конструкция – тухлени зидове; основи – ивични каменни фундаменти; фасади – неизмазани тухлени зидове; настилка – бетон; стени – неизмазани; без дограма и сградни инсталации.

Общото състояние на сградата е лошо, покривната конструкция е пропаднала, сградата подлежи на основен ремонт.

Водоснабдяването на сградите е от местен водоизточник чрез каптаж, електрозахранването е от дизелов агрегат, канализацията на хижата е в септична яма.

Определената начална тръжна цена, под която участниците не могат да слизат и от която трябва да започне наддаването за недвижимия имот, предмет на търга е в размер на 27 600,00 (двадесет и седем хиляди и шестстотин) лева без ДДС. Определената стъпка за наддаване е в размер на 2000,00 (две хиляди) лева.

Участниците имат право да подадат за участие само едно заявление, което включва и трите сгради, описани по - горе.

Търгът ще се проведе от 10.00 ч. на 14.12.2010 г. в административната сграда на ДГС Твърдица с адрес: гр. Твърдица, ул. „Балкан” № 29. За спечелил търга се обявява кандидата, предложил най-висока цена на имота. Търгът с явно наддаване може да се проведе в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по - ниска от първоначалната тръжна цена. Когато на търга с явно наддаване не се яви кандидат, той се обявява за не проведен и се насрочва нов търг в едномесечен срок. В последния случай повторен търг ще се проведе на 29.12.2010 г. от 10.00 часа в административната сграда на ДГС Твърдица. Оглед на сградите, закупуване на документи, внасяне на депозит за участие в повторния търг и депозиране на заявления и необходимите документи се извършват всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа до 28.12.2010 г. включително. Повторният търг се провежда при същите условия като първоначалния търг. Когато на повторния търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия търга по банков път по разплащателната сметка на ДГС Твърдица, ЕИК 829079270, ЕИК по ДДС BG829079270: IBAN: BG90STSA93000015837988, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД – гр. Твърдица. Спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта на Областния управител за определяне на купувача. Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за платена цена, представен от купувача, Областният управител на област Сливен сключва договор за продажба на имота в 7-дневен срок.

Тръжната документация се закупува срещу заплащане на такса в размер на 200,00 (двеста) лева без ДДС – невъзстановими, вносими в касата на ДГС Твърдица, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.00 часа до 13.12.2010 г. включително в деловодството на ДГС Твърдица.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 часа до 15.00 часа в срок до 13.12.2010 г. включително в деловодството на ДГС Твърдица.

До участие в търга се допускат както физически, така и юридически лица.

Оглед на сградите може да се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 15.00 ч. в срок до 13.12.2010 г. включително в присъствието на представител на ДГС Твърдица с превоз на кандидата. Разходите за извършване на огледа са за сметка на кандидата.


За справки и информация на адреса на ДГС Твърдица или на телефон: 0454 42534


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница