О б я в л е н и е министерството на околната среда и водите съобщава, че на основание чл. 16, ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1, и чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. II. 2, от РешениеДата26.08.2016
Размер49.39 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че на основание чл.16, ал.4, във връзка с чл.16, ал.1, т.1, и чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. II.2, от Решение на Министерски съвет № 335 от 26.05.2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011г.), е изготвен проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици Западни Родопи, с идентификационен код BG0002063, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/19.12.2008г.).

Увеличението на защитената зона е в землищата на с. Осеново, община Банско, област Благоевград, с. Ковачевица, с. Осиково, с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, с. Розово, община Брацигово, област Пазарджик, с. Бозьова, гр. Велинград, с. Грашево, с. Кръстава, с. Медени поляни, с. Побит камък, с. Сърница, община Велинград, област Пазарджик, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, с. Борино, община Борино, област Смолян, гр. Девин, община Девин, област Смолян, гр. Доспат, с. Късак, община Доспат, област Смолян.

Пълният текст на проекто-заповедта е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg и е на разположение в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" №3, ет.4), РИОСВ – Смолян (гр. Смолян, ул."Дичо Петров" № 16) и РИОСВ – Благоевград (гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1).В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Публикувано на 15.08.2013г.Проект!
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД

№………………


София, ………………..

На основание чл.16, ал.4, във връзка с чл.16, ал.1, т.1, и чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. II.2, от Решение на Министерски съвет № 335 от 26.05.2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011г.):


1. Увеличавам с 617 686,591 дка площта на защитена зона Западни Родопи, с идентификационен код BG0002063, в землищата на с. Осеново, община Банско, област Благоевград, с. Ковачевица, с. Осиково, с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, с. Розово, община Брацигово, област Пазарджик, с. Бозьова, гр. Велинград, с. Грашево, с. Кръстава, с. Медени поляни, с. Побит камък, с. Сърница, община Велинград, област Пазарджик, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, с. Борино, община Борино, област Смолян, гр. Девин, община Девин, област Смолян, гр. Доспат, с. Късак, община Доспат, област Смолян, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/19.12.2008г.).
2. Общата площ на защитена зона “Западни Родопи”, с идентификационен код BG0002063, в границите й определени със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/19.12.2008г.) и настоящата заповед, възлиза на 1 339 5137,760 дка.
3. Предмет на опазване в защитена зона “Западни Родопи”, с идентификационен код BG0002063 са следните видове птици:
3.1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Полски блатар (Circus cyaneus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), Бухал (Bubo bubo), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Уралска улулица (Strix uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio);


2.2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Пчелояд (Merops apiaster).


4. Промяната на площта на защитената зона по т. 1 е с цел:
4.1 опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

4.2 възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.


5. Координатният регистър на границите включващи настоящото увеличение на площта на защитена зона “Западни Родопи”, с идентификационен код BG0002063, е съгласно Приложението, неразделна част от настоящата заповед, който се съхранява и е на разположение в МОСВ, РИОСВ - Пазарджик, РИОСВ - Благоевград и РИОСВ - Смолян.
6. В границите на увеличената площ на защитената зона по т.1 се въвеждат забраните, регламентирани със Заповед обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/19.12.2008г.) както следва:
6.1. залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

6.2. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.


7. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границите на увеличението на площта на защитена зона “Западни Родопи”, с идентификационен код BG0002063, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.
8. В срок до две години от влизане в сила на настоящата заповед, РИОСВ - Пазарджик, РИОСВ - Благоевград и РИОСВ - Смолян да предприемат необходимите действия по отразяване на защитената зона в Картата на възстановената собственост, Кадастъра и имотния регистър за съответните землища.
9. Промяната на защитена зона “Западни Родопи”, с идентификационен код BG0002063, да се впише в регистрите на защитените зони водени в МОСВ, РИОСВ - Пазарджик, РИОСВ - Благоевград и РИОСВ - Смолян.
10. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателни разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.
11. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.
12. Заповедта не подлежи на обжалване.

МИНИСТЪР: ХХХХХХ

/ ИСКРА МИХАЙЛОВА/
Каталог: upload -> file -> aktualno
file -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
file -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
file -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
file -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
file -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
file -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
aktualno -> 2 февруари 2015 година Световен ден на влажните зони и нашето бъдеще
aktualno -> Приложение 2 Списък с фирми, притежаващи инсталации за извършване на рециклиране и/или регенериране на контролирани вещества
aktualno -> Последен полет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница