О б я в я в а : Публични търгове с тайно наддаванеДата19.10.2018
Размер30 Kb.
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 94, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решения №104 от 30.07.2009г. и №196 от 23.12.2009г. на Общински съвет гр.Кърджали


О Б Я В Я В А :
Публични търгове с тайно наддаване
на 11.02.2010 г. в стая 409 на Община Кърджали за продажба на следните обекти:

1. УПИ V-788, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.103.210, с площ 237кв.м. и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, с първоначална тръжна цена 11 400 лв., сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. УПИ ІV, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.103.209, с площ 660 кв.м. и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, ведно с построените и подлежащи на събаряне в него: сграда с идентификатор 40909.103.209.1 със застроена площ 43 кв.м. и сграда с идентификатор 4090103.209.2 със застроена площ 49 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Кърджали, с първоначална тръжна цена 36 600 лв., сделката подлежи на облагане с ДДС.

3. Търговете ще се проведат в следната последователност:

- УПИ V-788, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.103.210 по Кадастрална карта на гр.Кърджали - от 9.30 часа.

- УПИ ІV, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.103.209 по Кадастрална карта на гр.Кърджали - от 10.00 часа.

4. Депозит за участие в търговете в размер на 30 % от първоначалната тръжна цена на обектите, се заплаща до 09.02.2010г. /включително/ по сметка, посочена в тръжната документация.

5.Тръжна документация се закупува всеки работен ден до 16.30 часа на 09.02.2010г. /включително/ в стая 502, ет.5 на Община Кърджали срещу такса от 50 лева за всеки от имотите платима на касата на Общината в Информационен център – І-ви етаж.

6. Цената на обектите се заплаща в левове еднократно при сключване на договора за покупко-продажба.

7. Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден до 09.02.2010г. /включително/, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 25.02.2010 г., 11.03.2010 г. и 25.03.2010 г. на същото място по същото време при същите условия.

Допълнителна информация в стая 502, тел. 67 357.

Кмет на


Община Кърджали:...........……........

/инж.Хасан Азис/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница