O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царевостраница1/6
Дата04.09.2016
Размер1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6
O Ц E Н К А
за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на

Община Царево

( Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.)

октомври 2007 г.Съдържание
1. Анотация на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево;
2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона;
3.Описание на елементите на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево;, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи;
4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на план, програма и проект/инвестиционно предложение;
5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево върху предмета и целите на опазване на защитената зона:

а) Описание и анализ на въздействието на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево върху типовете природни местообитания и видовете - прeдмет на опазване в защитените зони;

б) Описание и анализ на въздействието на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево; върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение;
6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево върху защитените зони и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки;
7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива;
8. Картен материал с местоположението на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево спрямо защитената зона и нейните елементи; Приложения
9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22;
10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана,
11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация;
12. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3.
Възложителят и експертите, изготвящи доклада са провели консултации с дирекцията на ПП Странджа, Басейнова дирекция Черноморски район, Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада . 
Oцeнката за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево е изготвена съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.)
8. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3.

Възложителят и експертите, изготвящи доклада са провели консултации с дирекцията на ПП Странджа, Басейнова дирекция Черноморски район, Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада . 


Oцeнката за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево е изготвена съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.)


 1. Анотация на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево;

Територията на община Царево е 513,208 кв. км. В общината са включени 13 населени места с 9870 жители.

- гр. Царево.- 6173 жит- административен център

- гр. Ахтопол 1428 жит;

- с. Лозенец- 584 жит;

- с. Варвара 273,5 жит.;

- с. Синеморец- 346 жит.,

- с. Резово- 75,7 жит.

- с. Кости-338,8 жит. ,

- с. Българи- 122,9;

- с. Бродилово- 346,1 жит.,

- с. Изгрев- 26,11 жит.,

- с. Велика – 87,12 жит.,

- с. Фазаново- 47,13 жит,

- с. Кондолово- 25 жит.
Община Царево е разположена в югоизточхия край на Република България, като на изток достига до крайбрежието на Черно море, а на юг в източната част на планината Странджа – до р. Резовска, която е на границата с Република Турция.

В Община Царево е българската част на Приморска Странджа – една добре обособена в морфологично отношение планина. Ниските и полегати хълмове на Странджа планина, обрасли с вековни дъбови гори, плавно се спускат към морето, нарязало брега на десетки малки заливи и полуострови.

Наличието на тези географски дадености планината и морето несъмнено играят важна роля в развитието на района. Районът има излаз на Черно море, което е много важна предпоставка за развитие на туризма.
актуализацията на Общият устройствен план на община Царево ( изменение на ОУП Царево) e в изпълнение на договор № 296/28.11.2006 г. между МРРБ и “А.С.А” ООД и изискванията на плановото задание, утвърдено от община Царево.

С решението № 61 на ОС Царево от 1 март 2004г , с протокол № 5 се одобрява заданието за изменение та ТУП от 1997г . Предложени са промени в ползване на земята от земеделска в зони за рекреация, спорт и атракции , конкретно по месности и по землища.


Препоръките към плана от този протокол следва да се спазват и при следващи етапи на проектиране:

т. 8.1.“Проектантите да предвидят крайбрежна пешеходна алея за публична общинска собственост с ширина мин. 5 м от границата на поземлените имоти граничещи с Ченоморското крайбрежие/ изключителна държавна собственост- плажове, скали/

т. 8.2. Линията на застрояване да отстои на разстояние 15-20 м. От крайбрежната пешеходна алея.

т. 8.3. Тези решения да важат за местностите , които подлежат на урбанизцация

С изменението на ОУП на Община Царево се определя :

С решението № 61 на ОС Царево от 1 март 2004г , с протокол № 5 се одобрява заданието за изменение та ТУП от 1997г

Предложени са промени в ползване на земята от земеделска в зони за рекреация, спорт и атракции , конкретно по месности и по землища.


  • Според предложенията на ОУП на Община Царево (частта от територията, която се предвижда за урбанизиране е по- малка според тази предвидена в действащия ТУП, като частта от нея попадаща на територията на ПП”Странджа” се равнява на 6212.9 дка. от общите 6871.5 дка. предвидени за урбанизиране. С актуализация на ОУП се предлага компесаторна мярка увеличаване на ПП”Странджа” с 27744.3 дка горска площ.

  • Курортните територи (Ок = 306.9 дка.) са спрямо общата предвидена за урбанизиране територия в ОУП (6871.5 дка) и са 4,446%, а спрямо предвидената урбанизирана зона за вилен отдих (Ов = 4574.1 дка.) курортната зона е 6,7 %..Чрез това решение се дестимулира високоетажното строителство в крайбрежните зони, намаляват се и плътността на застрояване и коефицента на интензивност на застрояването, като се предвижда и по-голяма площ на рекреационната устройствена зона за вилен отдих.

  • Общата площ на плажовете, намиращи се на територията на Община Царево е около 636,00 дка, от тях само 361 дка.(по-малко от 50%) се намират по предвижданията на ОУП пред урбанизирана зона за курортна дейност. Останалата част попада в защитени територии, пред селищата и пред зони за вилен отдих.


Основание за актуализация на ОУП на Община Царево.

- Спечелен конкурс обявен от МРРБ и въз основа на сключен договор №296/28.11.2006 с министъра на МРРБ.- Задание за проектиране и актуализация на ОУП съставено от община Царево, съгласувано с главния архитект и одобрено от кмета на общ.Царево с протокол въз основа на решение на Общински Съвет. Заданието е съставено след допитване на кметовете на населените места на територията на община Царево, които отразяват желанието на местното население за развитие на отделните селищни територии. В опорно сравнителния план с червен цвят са показани урбанизирани територии извън ПП”Странджа” и такива в самия него, предвидени според действащия ТУП на община Царево и със одобрени Подробни Устройствени Планове (ПУП).

  • Заявки за сериозни инвестиционни намерения от страна на наши и чужди инвеститори.

  • Спазване на изискванията на екологичното законодателство и проектиране на балансирано решение спрямо инвестиционните намерения на частни и държавни инвеститори. В този смисъл проекта за актуализация на ОУП на община.Царево увеличава площта на ПП”Странджа”, като включва 27744.3дка., като 600.9 дка. от тях са в земл.Царево, а останалите в землището на с.Изгрев и са част от тях са предложени да влязат в границите на ПЗЗ „Босна”, предвидена по плановете на проект за „НАТУРА 2000”.

  • Проектът за актуализация на ОУП на община Царево се съобразава със ПЗЗ „Караагач” с площ от 641,60 дка. предложена по плановете за „НАТУРА 2000”, като площа от 138,122 дка, намиращи се на територията на община Царево е предвидена за лесопарк. (21,53% от ЗЗ Караагач).

  • Проектът за актуализация е съобразен и със ПЗЗ BG 0001007 “ Странджа “

  • Проектът за актуализация на ОУП на община Царево изцяло се съобразява със ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и Закона за Устройство на Черномоското Крайбрежие, който ще влезе в сила на 01.01.2008 г. и е приет от НС през юли 2007 г.

  • Нанесени са коректно зона „А” и зона „Б” според чл.10 и чл.11 от Закона за Устройство на Черномоското Крайбрежие.

  • Описани са всички устройствени зони, като устройствените параметри в тях (плътност, Кинт и височина) в 80 % от тях са силно занижени от допустимите по ЗУТ и ЗУЧК.

  • Новите територии, които са предвидени за урбанизиране, находящи се на територията на ПП”Странджа” са земеделски. Почти всички от тях са били обработваеми до преди 10 години, а сега са пустеещи. Основната част от тези земи са били върнати със закона за реституцията (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи Д.В. бр.17 от 01.03.1991г. и Д.В. бр.13 от 09.01.2007 г.), а малка част от тях са останали като собственост на Община Царево. отново по силата на този закон

  • Според предвижданията на ОУП на Община Царево (Сравнителен анализ - баланс на териториите) частта от територията, която се предвижда за урбанизиране е по- малка според тази предвидена в действащия ТУП, като частта от нея попадаща на територията на ПП”Странджа” е 6212.9 дка. от общите 6871.5 дка. предвидени за урбанизиране територии. (с територията предложена с актуализация на ОУП за увеличаване на ПП”Странджа” (27744.3 дка.) е създаден положителен баланс от 21531,4 дка.)

  • Процента на курортните територи (Ок = 306.9 дка.) спрямо общата предвидена за урбанизиране територия в ОУП (6871.5 дка) е само 4,446%, а спрямо предвидената урбанизирана зона за вилен отдих (Ов = 4574.1 дка.), курортната зона е 6,7 %. От тук ясно се вижда, че предвижданията на плана целят да се дестимулира високоетажното строителство в крайбрежните зони, както и да се намалят плътността на застрояване и коефицента на интензивност на застрояването с предвидената по-голяма площ на рекреационната устройствена зона за вилен отдих.

  • От друга страна предвиждането на ОУП за курортни устройствени зони (Ок) е необходимо условие за развитието на Общината и региона с осигуряването на заетост в сферите на туризма и общественото обслужване, въпреки малкия процент цитиран по-горе. По този начин се цели устойчиво развитие на Общината и региона , развивайки икономически зоните с плажна ивица, които са най-важния туристически и икономически ресурс на Общината.

  • Общата площ на плажовете намиращи се на територията на Община Царево е около 636,00 дка, от тях само 361 дка.(по-малко от 50%) се намират по предвижданията на ОУП пред урбанизирана зона за курортна дейност. Останалата част попада в защитени територии, пред селищата и пред зони за вилен отдих. Като туристически ресурс се оказва , че тези плажове, които могат да направят устойчиво развитие на Общината са твърде малко и единствено тяхното рационално и правилно използване ще даде икономически тласък на региона с удовлетворяване на тяхната функция.


Основните цели на Общия устройствен план са в съответствие с целите на Закона за регионално развитие на Република България и се изразяват в следното:

Актуализацията на Общия устройствен план на община Царево отговаря на новите условия и предизвикателства на преходния период, пазарната икономика, респектът към различните видове собственост и тяхната равнопоставеност, засиления инвестиционен процес и др.


Целите на актуализирания Общ устройствен план на община Царево са в съответствие с чл. 3 на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и тяхната реализация:

 • Създаване на планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с Националната стратегия за регионално развитие и с областните и общинските планове за развитие;

 • Създаване на условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално-икономическо развитие;

 • Създаване на равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране на правата им;

 • Определяне границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;

 • Определяне насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед постигане на оптимална териториална структура;

 • Създаване възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение;

 • Предвижда се подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските;

 • Определяне устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение и да осигуряват опазването на културно-историческото наследство;

 • Определяне правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно местните и регионални характеристики на териториите – предмет на устройственото планиране, както и специфичните правила и нормативи към тях.


Специфичните цели на актуализирания Общ устройствен план на община Царево са:


 • Съобразяване с изискванията на Закона за Черноморското крайбрежие;

 • Съобразяване с изискванията за управление на природен парк “Странджа”;

 • Отчитане на нарастващия инвестиционен интерес, който приблизително трикратно надхвърля капацитетните възможности на община Царево;


При разработването на актуализирания Общ устройствен план на община Царево са отчетени:

 • Териториално-устройствения план на община Царево, 1997 г.;

 • Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране за периода 2007 - 2013

 • Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2005 - 2015 г.;

 • План за икономическо развитие на община Царево за периода 2007 – 2013 г.


Конкретната необходимост за изработване и приемане на изменение на ОУП на община Царево се обуславя от предложение за по- добро управление и урбанизиране на селищната, крайселищната и природната среда, при което в много случаи се унищожават природни ресурси (гори, защитени местообитания и хабитати и т.н.), които при внимателно и планирано използване биха гарантирали устойчивото развитие на общината.

Като основен документ за разработването Изменението на ОУП е използвано Задание за Изменение на Общ устройствен план на община Царево от 24.07.2006г.


При изработване на Изменение на ОУП – Царево, съгласно изискванията на Техническото задание са проучени:

 • регулационни граници на общината, обхвата на урбанизираните зони, включително курортни зони

 • определени са териториите по функционално предназначение и режими на устройство в съответствие със ЗУТ, Наредба №7 и Наредба №8 на МРРБ; Наредба № 2 за правила и нормативи за териториалноустройствено планиране на Черноморското крайбрежие, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

 • възможност за развитие на транспортно - комуникационната инфраструктура;

 • възможности за етапното развитие на инженерно - техническата инфраструктура (инженерни мрежи и съоръжения, водоснабдяване и канализация, електрозахранване и газифициране на района);

 • състояние на сметосъбиране и третиране на отпадъците;

 • развитието на селско стопанство и земеделие в общината;

 • развитието на еко туризъм, ловния и риболовен туризъм;

 • възможност за развитие на хранително вкусовата промишленост;

 • насоки за развитие на спорт и екологичен и агротуризъм, рекреативен и голф туризъм, развитие на нетрадиционни видове спорт;

 • насоки за развитие на алтернативен туризъм, с насочване към вътрешността

 • възможности за развитие на вилния отдих; други рекреационни дейности

 • развитието на културното наследство на общината;

 • възможностите за развитие на общината чрез запазване на защитените територии и потенциално защитените зони по Натура 2000;

 • възможността от изграждане на система от микроязовири и евентуално развитие на поливно земеделие

 • устойчиво развитие на социалната инфраструктура и икономика на общината във връзка с хармонизиране и развитие на съседните общини и действащите активни туристически дестинации.


За проектното решение на Изменение на ОУП пряко влияещи определители са:

а) природни фактори

 • теренни дадености свързани със съчетанието на морски, равнинен и планински релеф;

 • наличие на значителни по брой /19/ и обхват плажни ивици, атрактивни брегови участъци

 • преобладаващо добро изложение на отделните територии, климатични дадености и др.;

 • наличие на горски територии /80% от територията/ и режимни зони – НП Странджа, Защитени зони по Натура 2000;

 • наличие на Черно море, реки и контактни територии - с възможности за развитие на спорт (голф и др. спортни съоръжения), риболовен спорт, воден спорт и развлекателен и еко туризъм; целогодишен спа туризъм , алтернативен туризъм

 • възможности за развитие на туристически дестинации.

б) антропогенни фактори

 • нисък дял на урбанизирани територии - селищни и извънселищни – 2 малки градове/. Царево и Ахтопол/, 11 малки и много малки села , куротни територии, вилни зони ; ваканционни селища, други зони за рекреация,

 • селища, обявени за климатични курорти с национално значение/ Ахтопол/ и с местно значение / Лозенец и Синеморец/

 • селскостопанска дейност и производство, включително активен процес на преотреждане за строителство

 • традициооно развита горскостопанска дейност

 • транспортни връзки с опция за развитие

 • изградени хидротехнически съоръжения, включващи се в системата за водоснабдяване и в системата на водния резерв на яз. Ясна поляна.;

 • изградена система за водоснабдяване с ограничен капацитет;

 • електроснабдителни мрежи и съоръжения

 • наличие на слаборазвита промишленост;

 • наличие на нерегламентирани сметища

 • наличие на културно-исторически паметници;

 • Наличие на силно изявена строителна инициатива, насочена предимно към изграждане на леглова база за туризъм в крайбрежната зона и допълнителни жилищни имоти.


Обща концепция на ОУП и изменението му.
Общата концепция на ОУП е залегнала в Плана за изпълнение на Стратегия за развитие на Община Царево, Плана за икономическо развитие на Община Царево за периода 2007-2013г и в ТУП Община Царево-1997г.

Целта на Изменението на Общ устройствен план на Царево е определяне на общи параметри на териториите като граници на разработката, отчитайки демографското развитие и възможностите за социално-икономическо и балансирано развитие на съществуващите и нови функционални системи.


Визия - Община Царево е динамично развиваща се община, насочена към постигане на устойчиво развитие чрез ефективна и конкурентоспособна икономика и висок жизнен стандарт на цялото население на територията и основен приоритет в развитието на туризма.
Развитието на общината е свързано с предизвикателството успешно да се интегрира в процеса на европейската интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.

Структуроопределящ отрасъл е туризма с възможности за различни форми на туризъм: опознавателен, еко и етно-туризъм, пешеходен, яхт туризъм, фото и хоби туризъм, ловен туризъм, спортен и подводен риболов. Курортните комплекси и ваканционно селище - Лозенец, бившите къмпинги “Юг”, “Оазис”, “Арапя”, “Нестинарка”, са подходяща база за различни видове туристическа дейност.

Туристическия потенциал на община Царево е значителен. Територията й представлява уникално съчетание от море, планина и реки с екзотична растителност и многообразие на животинските видове. Също така разполага и с богато културно-историческо наследство. В общината обособенитe плажни ивици сa 19 км. ( 349,2 км2, дължина 9 184 м. и средна ширина 33,6 м.). Капацитета им е над 43 000 места, изчислен по стандартите от 8 м2 площ за едно плажно място. Според литоложката характеристика на плажовете те са основно от ситнозърнест пясък с диаметър 0,34 мм. С най-добри параметри са плажовете в Ахтопол - 60,6 хил. м2 площ и 1 315 м. дължина и къмпинг “Корал” - 33,3 хил. м2 площ и 830 м. дължина.( таблица 9)

Всичко това в съчетание с климатичната характеристика (около 23 - 24 оС средна температура през летните месеци) очертава общината като една от най-атрактивните в Бургаска област и дава предпоставки за развитието на морски, речен, делови, яхт, опознавателен екотуризъм, хоби туризъм, свързан с наблюдения на флора и фауна, селски туризъм, СПА туризъм, ловен туризъм, спортен и подводен риболов и др.

Наличната леглова база на територията на община Царево към 2006 г. възлиза на около 20 хил. легла, в т.ч. в големите хотели - над 7 хил., в семейните - над хиляда, в частни квартири – повече от 6 хил. и в бунгала - около 5 хил. легла. През последните години легловата база при бунгалата силно се редуцира, за сметка на местата в хотелите, които нарастват значително. Все още категорията на преобладаващата част от средствата за подслон е ниска, като в общината се предлагат по-малко от 4 хил. легла в обекти от по-висока категория.Към 2005 г. на територията на общината има регистрирани 9 средства за подслон с общ капацитет от 1 943 броя легла. Потенциала на общината през същата година е 272 948 легла/денонощия, от който е реализиран много под половината като реализацията през 2006 г. нараства почти 2 пъти. Посещаемостта от туристи нараства прогресивно – от 10/15 % в началото до 100 % на година към края на периода. Така през 2005 г. общината е била посетена от 104 956 души, половината от които чужденци, а през 2006 г. посещаемостта нараства почти двойно и достига до 200 000 души. Според прогнозите за развитието на туризма в общината, темпа на растеж от последните години ще се запази.

Общинската стратегия очертава главната цел, визията и специфичните стратегически цели за период до 2013 г. От своя страна Планът съдържа системата от мерки, съвместните програми и проекти за постигане на стратегическите цели, приоритетите и цялостната работа по партньорството със съседните общини от Бургаска област за промяна в развитието и очертаването на състоянието в по-далечен хоризонт.


В стратегията се очертават цели и приоритети. Значително място в структурата на Общинския план за развитие са систематизирани мерките, индикаторите и източниците за финансово осигуряване. Той е опорна точка за целенасочените действия на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и така да се превърне в основно действащ инструмент за развитие на общината. Обединяването на двата документа създава възможност за по-концентрирано внимание към възможностите за развитие.

Приоритети на ОУП Царево и изменението му.

Обективни предпоставки за определяне на приоритетите
Територията на общината представлява 6,8% от тази на област Бургас и само 0,5% от националната територия.

 • В общината попадат 12,7% от горските територии на област Бургас.

 • Населението на община Царево е само 2,1% от това на област Бургас и едва 0,1% от населението за страната.

 • При средна гъстота на населението на страната 72,1 души/км2 и 56,7 души/км2 средно за област Бургас този показател за община Царево е само 17,4 души/км2.

 • Община Царево разполага с 19 плажни ивици с обща площ от 349,2 хил. м2, което е 13,0% от всички плажни ивици по Черноморския бряг в Бургаска област.

 • На територията на община Царево се намира една от седемте влажни зони на страната, която е с континентално значение – комплекса “Ропотамо – Велека”.

 • Община Царево е богата на паметници на културата, някои от които са с регионално и национално значение – останки от мегалитната култура на траките, антична и средновековна крепост Ахтопол и др.

Същността и основните етапи на План за изпълнение на Сратегията за развитие на Община Царево са: икономическо развитие, урбанизация, инфраструктура, транспорт, и опазване на околната среда, здравеопазване, спорт, социално дело, образование и култура, градска сигурност и превенция на престъпността.
Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на Община Царево обхваща:
1. Икономическото развитие

2. Урбанизация, инфраструктура, транспорт и опазване на околната среда

3. Здравеопазване, спорт, социално дело, образование и култура, градска сигурност и превенция
В Плана за икономическо развитие на Община Царево за периода 2007-2013 г. и в Актуализация на ОУП Община Царево са залегнали петте основни приоритета на Плана за икономическо развитие на общината.:


 • Приоритет № 1. - Развитие и технологично обновление на икономиката с основна специализация туризъм. – важна предпоставка за развитие на международния туризъм и особено на рекриативния международен туризъм в перспектива

 • Приоритет № 2. - Изграждане на качествена жизнена среда.

 • Приоритет № 3. - Постигане на териториален баланс в развитието на общинската територия и системата от населени места.

 • Приоритет № 4. - Създаване на общинския капацитет за усвояване на европейските фондове, публично-частни партньорства.

 • Приоритет № 5.- Мониторинг/наблюдение, оценка и актуализация на стратегия и общинския план за развитие.

На базата на преоритетите на Плана за развитие на Община Царево са опредени и целите и преоритетите на изменение на ОУП на Община Царево

Приоритети на изменение на ОУП на Община Царево


 • Приоритет № 1. Осъществяване на конкурентен и печеливш модел на туристическа икономика;

 • Приоритет № 2. Устойчива заетост;

 • Приоритет № 3. Достигане на европейски критерии за урбанизация в екологично чисти територии;

 • Приоритет № 4. Развитие на модерна туристическа инфраструктура, способстваща за удължаване на туристическия сезон;

 • Приоритет № 5. Икономическо управление на природните ресурси;

 • Приоритет №6. Подсигуряване на достъп до качествено образование и здравеопазване.


Проектът съдържа сравнителен анализ между различните категории земи в сегашното състояние на територията, отчита предвижданията на одобрения ТУП от 1997 г , ДОВОС към него, съобразява одобрените градоустроиствени решения през периода 1995-2007, решенията на Общинския съвет,и изготвя предложения за актуализация на ОУП на Община Царево.

Подробните сравнителни данни са в таблици № № 1-9 в т.ч. опорно- сравнителен план.Балансът на територията дава характеристика на следните територии:
По данни към 09.2007г. Общата площ на община Царево е 513208 дка, От нея най-голям дял се пада на горския фонд /401999,7 дка- 78.33% /, земеделски територии /-95337,8 дка 18.58%/, водни площи и течения /2526 дка - 0.49% /, за транспорт и техническа инфраструктура-/ 2830 дка -0.55%/. Населените места и други урбанизирани територии съгласно актуализирания ОУП са 6871,5 дка, което представлява само 1.34% от площа на общината, а съгласно предходен ТУП урбанизираните територии са предвидени с площ 9354,8 дка- 1,82%.
Най-съществената промяна в режимите на застрояване са предлагaните промени в обхвата на ПП Странжа: Увеличение на ПП с включване на 27744дка земи от горски фонд и изключване на 6212.9 дка територии от ПП Странджа. Последните се предлагат за застрояване като вилни зони/25/, ваканционни селища/5/, курортна зона/1бр “Ставро”, до с. Варвара/.(табл NN 1,2,3,4,5,6,7,8,9)


 • Таблица №1- Баланс на територията - на Община Царево Изменение на ОУП

 • Таблица № 2 - Общо Територии извън населените места

 • Таблица № 3 - Баланс на територията на Община Царево Изменение на ОУП , включена в ПЗЗ Странджа без включване на допълнителни територии(предложени в актуализация на ОУП). (Обща площ от Община Царево, включена в ПЗЗ Странджа е 381157 дка. Урбанизирана площ с изменението на ОУП 5369,7дка – 1,41% от общата площ от общината, включена в ПЗЗ Странджа.).

 • Таблица № 4 - Баланс на територията на Община Царево, включена в ПЗЗ Странджа с включване на допълнителни територии, съгласно актуализация на ОУП. (Обща площ от Община Царево, включена в ПЗЗ Странджа 400 039,9 дка- (77,934% от общата площ на Общината). Урбанизирана площ с изменението на ОУП 5369,7 дка – 1,35% от общата площ от общината, включена в ПЗЗ Странджа.)

 • Таблица № 5 - Общо Територии извън населените места в ПЗЗ Странджа съгл Изменение на ОУП с включване допълнително на територии от горски фонд на Община Царево

 • Таблица №6 - Предложение за урбанизиране на територии, съгласно Изменение на ОУП Общо за Община Царево по видове устройствени зони

 • Таблица № 7 - Предложение за урбанизиране на територии , съгласно Изменение на на ОУП, по видове устройствени зони, включени в територията на ПЗЗ Странджа.

 • Таблица 8 - Урбанизирани територии за рекреация, включени в изменението на ОУП на Община Царево

 • Таблица 9 - Площ и капацитет на плажната ивица в община Царевол

Като количествен показател площа на ПП Странджа е най- значителна част от общината и се предлага да се увеличи с 27744 дка
По степен на благоустроеност и развитие има силна дифиренциация между крайбрежните територии и вътрешността . Селищата с най-добре изявени курортно туристически функции и като състояние и в предвижванията на ТУП и нов ОУП са административния град Царево, като общински център, заедно гр. Ахтопол и с Лозенец. Териториите за рекреационна дейност следва съгласно ЗУЧК да се оразмерявят при норматив 8 м2 на човек за плажната ивица.
Предлаганите разширения и нови урбанизиране зони са едни от основните мерки за стабилизиране и устойчиво развитие на населените места в Община Царево.


 • Съгласно ТУП от 1997 г. Предложенията за нови урбанизирани територии са общо 9354,8 дка. Разширения не са били планирани само за с. Кондолово и с.Изгрев. Увеличението за курортни цели е било общо 3310 дка. Селищните територии нарастват общо с 563.5 дка, промишлените нарастват с 570 дка. В ТУП урбанизираните територии увеличават дела си 2.45%.

 • Проектът за изменение на ОУП предлага регулационно разширение на всички населени места, на обща площ от 6871.5 дка , т.е. с 2482,5дка по-малко от стария план

 • В актуализирания ОУП делът на урбанизираните територии остава малък - 1.34% (предложени в актуализирания ОУП)


Предложение за урбанизиране на територии с настоящата актуализация на ОУП Общо за Община Царево по видове устройствени зони

Таблица 6

Населено място

Видове устройствени зони

Вилна

зона

Ваканцион но селище

Курортна територия

Други рекреацио нни дейности.

/ Голф с-ще/

Предимно

Пронзводствена

зона

Общо

дка.

дка.

дка.

дка.

дка.

дка.

гр. Ахтопол

1176.7

38.3

-

-

-

1215.0

с. Бродилово

213.8

-

-

-

-

213.8

с. Българи

150.8

-

-

-

14.4

165.2

с. Варвара

122.8

340.4

306.9

1480.2

-

2250.3

с. Велика

216.5

-

-

-

-

216.5

с. Изгрев

322.2

-

-

-

-

322.2

с. Кондолово

132.4

-

-

-

-

132.4

с. Кости

176.9

-

-

-

-

176.9

с. Лозенец

-

-

-

-

12.8

12.8

с. Резово

346.1

-

-

-

-

346.1

с. Синеморец

870.3

-

-

-

-

870.3

с. Фазаново

845.6

-

-
-

845.6

гр. Царево

-

18.0

-

-

86.4

104.4

Общо за Община Царево

4574.1

396.7

306.9

1480,2

113.6

6871,5

*За сведение в актуализация на ОУП на община Царево са предвидени разширения на населените места за с. Лозенец с площ 5,2 дка и за с. Велика- 14,8 дка.
 • Най-голям е дела на вилните зони - 11 зони с обща площ 4574 дка.

 • Ваканционните селища са 3 броя, на площ 396,7 дка

 • Производствените територии са 3 броя на площ от 113.6 дка.

 • Към рекреационните дейности е предвидено голф-игрище на площ от 1480.2 дка в землището на с. Варвара.Терените, традиционно ползвани за отдих в къмпинги, са реституирани и преотредени за куротни зони и вилни селища, поради проведените законови процедури. ТУП предлага да се запази тази форма на екологичен туризъм в крайбрежната част на ПП Странджа ( да се препоръча към следващи подробни фази) за да се запази многогодишната традицията в ползване на тази част на Черноморското крайбрежие.
Предложение за урбанизиране на територии с настоящата актуализация на ОУП, по видове устройствени зони включени в територията на ПЗЗ Странджа

Таблица 7Населено място

Видове устройствени зони

Вилна

зона

Ваканцион но селище

Курортна територия

Други рекреацио нни дейности.

/ Голф с-ще/

Предимно

Пронзводствена

зона

Общо

дка.

дка.

дка.

дка.

дка.

дка.

гр. Ахтопол

1176.7-

38.3

-

-

-

1215.0

с. Бродилово

213.8

-

-

-

-

213.8

с. Българи

150.8

-

-

-

14.4

165.2

с. Варвара

122.8

340.4

306.9

1480.2

-

2250.3

с. Велика

0

-

-

-

-

0

с. Изгрев

0

-

-

-

-

0

с. Кондолово

132.4

-

-

-

-

132.4

с. Кости

176.9

-

-

-

-

176.9

с. Лозенец

-

-

-

-

0

0

с. Резово

346.1

-

-

-

-

346.1

с. Синеморец

870.3

-

-

-

-

870.3

с. Фазаново

0

-

-
-

0

гр. Царево

0
-

-

0

0

Общо за Община Царево

община Царево

3189,8

378.7

306.9

1480,2

14,4

5369,7

От общата територия на ПЗЗ Странджа урбанизираните територии за рекреация съгл. Изменението на ОУП са 1,34% , Общо с ТУП от 1997 г. Общо 1,998 % .

Като се има предвид, че предвидените в изменението на ОУП урбанизирани територии са предимно зони за рекреация и при тях степента на застрояване е н ниска, а озеленяването е голям процент от50% до над 60%, а за голф игрищата достига до 80%.
- Вилни зони – 3189,8 дка - 87% по крайбрежието в землищата на гр.Ахтопол , с. Варвара, с. Синеморец и с. Резово . Като застроената площ е по- малко от 1275 дка ( 60% зелени площи).

- Ваканционни селища край гр. Ахтопол и с. Варвара – 396,7 дка ( мин. 50% озеленяване) т.е. застройаване макс. 188 дка.( 30% са извън крайбрежната зона).


- Голф игрище в землището на с. Варвара – 1480 дка-зелени площи над 70% 1036 дка застрояване 444 дка.
- производствена зона 14.4 дка
Ако се има предвид само застрояването то няма да обхваща повече от 0,6% с изменението на ОУП и общо с застроените площи на предходния ТУП ще се увеличи до 1%.

Алтернативни решения
По искане на Община Царево в Изменението на ОУП е предвидена зона за застрояване за екотуризъм в землището на гр. Ахтопол в границите на ЗМ „Устие на река Велека” за което има Предложение от сдружение „ТТ $”АЙРОДИ”

Предлага се да се обособи зона за екотуризъм с вили с ниско строителство и бунгала на територия от 772 дка – което е 5% от зоната, като терените са в изоставени земеделски земи. Параметри - Плътност на застрояване 25% , 2 етажа - 5,5 м. Кинт 0,5, озеленяване 60% Предложението е дискутирано с специалисти в областта на биоразнообразието, но няма прието становище по предложението от компетентните органи.


Съгласно становище на РИОСВ Бургас не се разрешава строителство в границите на ЗМ „Устие на река Велека” и в такъв случай като алтернативно решение се разглежда предложението за изменение на ОУП без частта от зоната покрай гр. Ахтопол без териториите, попадащи в границите на ЗМ „Устие на р. Велека”.

Урбанизираните територии се намаляват с 11,2 % до 6099,4дка, като са 1,19% от територията на Общината (таблица 6-1 Предложение за урбанизиране на територии с настоящата актуализация на ОУП, по видове устройствени зони, включени в територията на ПЗЗ Странджа ( без включване на зона в границите ЗМ Устие на река Велека))
* Съгласно изменението на ОУП предвидените урбанизирани територии в ПЗЗ Странджа от землището на Община Царево се намаляват с 14,4 %.(4597,9дка), като респективно са 1,15 % от общата територия на Община Царево, включена в ПЗЗ Странджа.(таблица7-1 Предложение за урбанизиране на територии с настоящата актуализация на ОУП, по видове устройствени зони, включени в територията на ПЗЗ Странджа( без включване на зона в границите ЗМ Устие на река Велека)).

I Потенциални защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Потенциално защитени зони на територията на Община Царево
1.Код BG0000143 Караагач Площ 64,16 ха. Статут - Приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г.
2.Код BG0000208 Босна Площ - 16225,89ха. Статут - Отложена от Националния съвет по биологично разнообразие на 21.11.2006 г. за прецизиране на границите по предложение на НУГ до края на май 2007 г.
3.Код BG0001007 Странджа Площ, 118225,03ха. Статут - Приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007
ПЗЗ Странджа BG0001007 Площ 118225,03ха – 1182250,3 дка

Община Царево територия в ПЗЗ Странджа 400039.9 дка – 33,837%

Урбанизирани територии в ПЗЗ Странджа – цялата територия.– общо с ТУП 1997 г – 7992 -дка - 0,676 % Изменението – 5370 дка- 0,45 %.
В урбанизираните територии се запазват мин. 50% от територията за озеленяване т.е в строителство ще се заеме максимум 0,3 % общо и при изменението новите територии ще са с строителство под 0,2 %
II Потенциални защитени зони за опазване на дивите птици

Каталог: upload -> documents -> no-date
no-date -> Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
no-date -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
no-date -> Циркус седемте езера
no-date -> Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
no-date -> Приложение 1
no-date -> Българско дружество за защита на птиците
no-date -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
no-date -> Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево
no-date -> П р и л о ж е н и е т а б л и ц и
no-date -> Екологично сдружение “Хаберлеа” До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница