О ф е р т а за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на “аец козлодуй” еад в случай на авария, съгласно Националния авариенДата08.09.2017
Размер116.06 Kb.

ОБРАЗЕЦ

.................................................................................................................................................

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
гр. Козлодуй


О Ф Е Р Т А
за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в случай на авария, съгласно Националния авариен план, част III-Външен авариен план за АЕЦ “Козлодуй” и Аварийния план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящето, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията за сумата посочена в т.II.1. от Предлагана цена

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Съдържание на офертата:
I. Предложение за изпълнение на поръчката

I.1. Описание на болничните стаи;

I.2. Описание на болничното легло;

I.3. Осигуряване изхранване на пациентите и хигиена;

I.4. Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо).

I.5. Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.II. Предлагана цена

II.1. Ценови таблици /по образец/

II.2. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, ако има такива.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)


______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т.2.1. към офертата

_________________________________________________________________________________

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК/Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А
за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в случай на авария, съгласно Националния авариен план, част III-Външен авариен план за АЕЦ “Козлодуй” и Аварийния план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”Наименование на услугата

Количество

(бр.)

Цена на леглоден

за 1 леглоЦена на леглоден за

10 легла


кол. 3 х кол.4

Обща стойност на договора за 10 легла

кол. 5 х 365дни1

2

3

4

5

6

1


Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки ...


10ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

(за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП)

от Кандидат в процедура с предмет:

Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в случай на авария, съгласно Националния авариен план, част III-Външен авариен план за АЕЦ “Козлодуй” и Аварийния план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”


Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си насъс седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Кандидатът, който представлявам:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

г) не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

д) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган*, или

- има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно.осигурителния процесуален кодекс, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задължения и няма задължения за данъци*, или

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

( невярното се зачертава)

...................................................................................................................................................................

/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или


...................................................................................................................................................................

/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.
г. Декларатор:
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП
ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за подаване на оферта по чл.104а, ал.3 от ЗОП
от Кандидат за участие в процедура на договаряне с обявление

с предмет: Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на АЕЦ Козлодуй ЕАД в случай на авария, съгласно Националния авариен план, част III-Външен авариен план за АЕЦ Козлодуй и Аварийния план на АЕЦ Козлодуй ЕАД


Долуподписаният/-ната/ …........................................................................................................ с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ......................, издадена на ........................... от МВР, гр. .................................., адрес: .............................................................................................,

представляващ ........................................................... в качеството си на .......................................... със седалище ............................ и адрес на управление: .........................................................., тел./факс: ........................, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК .............................................., ИН по ЗДДС № ....................................................Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. В случай, че бъдем одобрени в предварителния подбор и бъдем поканени за участие в договарянето ще представим първоначална оферта.

2. За подготовка и представяне на оферта, съгласно изискванията на документацията, за нас са необходими 10 календарни дни след получаване на писмена покана за представяне на оферта.

3. Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на оферта посочения по-горе срок или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД съгласно чл.104а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, относно срока за представяне на офертите.

4. Запознати сме със законовото право на Възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на оферти с всички кандидати, да определи срок за представяне на офертите, който обаче не може да бъде по-кратък от 19 дни от датата на поканата за участие.

............................................. г Декларатор: .....................................

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОПОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

от Кандидат в процедура с предмет:

Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в случай на авария, съгласно Националния авариен план, част III-Външен авариен план за АЕЦ “Козлодуй” и Аварийния план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”
Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си насъс седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. За Кандидатът, когото представлявам не е налице свързаност с друг кандидат в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки.

2. За Кандидатът, когото представлявам не е налице обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.
г. Декларатор:
Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват кандидата.

ОБРАЗЕЦД Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП

от кандидат в процедура с предмет:

Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в случай на авария, съгласно Националния авариен план, част III-Външен авариен план за АЕЦ “Козлодуй” и Аварийния план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”
Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър при съд по ф.д. № / г. ЕИК ____________ и ИН по ЗДДС _______________
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

І.Видове работи от предмета на поръчката:……………………………………………………….. ..…….......................................................................................................…….………………………..

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)
ІІ. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………..…….. ..…….......................................................................................................…….………………………..

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)


ІІІ. Видове работи от предмета на поръчката:……………………………….…………………….. ..…….......................................................................................................…….………………………..

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

............................................. г Декларатор: .....................................
*Невярното се зачертава.
ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

от Кандидат в процедура с предмет:

Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в случай на авария, съгласно Националния авариен план, част III-Външен авариен план за АЕЦ “Козлодуй” и Аварийния план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”
Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: , представляващ в качеството си на със седалище и адрес на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № , ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата.

г Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОПД Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие
от Кандидат в процедура на договаряне с обявление

с обект: Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на АЕЦ Козлодуй ЕАД в случай на авария, съгласно Националния авариен план, част III-Външен авариен план за АЕЦ Козлодуй и Аварийния план на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК (ф.д. № / г. при съд), ИН по ЗДДС


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Съм съгласен да се извършват проверки на дейностите и параметрите в повереното ми болнично заведение от обема на услугата и гарантираме, че ще осигурим достъп до помещения, съоръжения и документи, използвани за нуждите на обществената поръчка.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г Декларатор:

ОБРАЗЕЦ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА


Наименование на кандидата:

Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация

Седалище по регистрация:

Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата

Точен адрес за кореспонденция

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Лице за контакти

Посочете име, фамилия и длъжност

Телефонен номер

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес
Интернет адрес
Правен статус

Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ..........

ЕИК /Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен/
Банкови реквизити

Банка:

IBAN:

BIC:

Предмет на поръчката

Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ за персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в случай на авария, съгласно Националния авариен план, част III-Външен авариен план за АЕЦ “Козлодуй” и Аварийния план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Номер на поръчката

Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки

Дата на изготвяне на офертата

Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2015 г.


До: (Наименование на Възложителя)
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия кандидата)

______________________ (наименование кандидата)

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница