О ф е р т а за участие в процедура за възлагане на обществена поръчкастраница1/2
Дата09.04.2017
Размер0.56 Mb.
#18782
  1   2


о ф е р т а

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

1. Административни сведения:

1.1. Фирма /наименование/ на участника:

……………………….......................................……………………………………………..…………

ЕИК, БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………..………….

1.2. Седалище и адрес на управление:

…………………………………………………………….........................................…………………

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………......................................…………………………..……….

телефон:…………..........……; факс:………........………; електронен адрес: ………...............……

1.3. Представляващ:…………......................………………….……….……………………………...

длъжност: ……………………………………………………………………………………………...

1.4. Лице за контакти: ……….......................…….…………..; длъжност……………………..……

телефон…………....……..; факс………….…………; електронен адрес: ……....................………

1.5. Обслужваща банка:……………………………………….........................…………..………….

BIC……………….....….., IBAN…………………..................…...................……………..…………

титуляр на сметката ………………………………..........................………………….……………..

Уважаеми госпожи и господа,
Представяме Ви нашата оферта за участие в обявеното от Вас публично състезание за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16054 и предмет: „Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери „LIEBHERR“ модел PR 754”.

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще представим документи по чл.58, ал.1, чл. 67, ал.6 и чл. 112, ал.1 от ЗОП и гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, закръглена до лев, декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП и декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи, както следва:
Приложение № 1 - Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника. /офертата се представя окомплектована в папка, класьор, като всяко от приложенията от настоящата оферта следва да е обособено, обозначено/
I. Документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, както следва:
Приложение № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е приложимо – за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или декларация на основание чл.44, ал. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал.3 от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕДОП може да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени поръчки – www.aop.bg

Забележка: В Раздел III, буква Г от ЕЕДОП кандидатите или участниците следва да попълнят съответната информация за удостоверяване липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)
Приложение № 3 – документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
Приложение № 4 – документи по чл. 37, ал. 4 ППЗОП – нотариално заверено копие от договор за създаване на обединение или друг документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността помежду им и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
II. Техническо предложение, съдържащо документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания.
Приложение № 5 - Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3 от ППЗОП - по образец от документацията.
Приложение № 6 - Документ за упълномощаване

................................................................................................................................................................/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.


Приложение № 7 - мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;
Приложение № 8 - друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката:

- декларация за производителя на резервните части;

- декларация/заверено копие на оторизационно писмо от фирмата производител, че участникът е официален представител на производителя, оторизиран за извършване на сервиз на булдозери „LIEBHERR” ;

- заверено копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 / 2015 или еквивалент на производителя.


III. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение на участника, по представения в документацията за участие образец.
Други документи, по преценка на участника:

...........................................................................................................................................


Забележка: Под заверен от Участника документ се разбира подписан от представляващия фирмата - Участник или упълномощеното от него лице и подпечатан с мокър печат на фирмата документ.

В случай, че се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от офертата, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани Технически предложения и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Подпис...................................

Дата: ......................................... Име: .......................................................

Град: .......................................... Длъжност: ..............................................

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..................................................................................................................................

Адрес:.............................................................................................................................

Тел.: .......................................................факс: .............................................................
Представляващ / Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:

...........................................................................................................................................

/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,


За изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка чрез публично състезание, с рег.№ 16054 и предмет „Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери „LIEBHERR“ модел PR 754”:
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 5 (пет) месеца след датата, определена за краен срок за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
1.Приемаме срок за изпълнение 2 години от датата на подписване на договор или до изчерпване на сумата от 390 000.00 лв., което от събитията настъпи по-рано.

Договорът ще се изпълнява на части, по направена конкретна заявка (писмено или по телефон). Ще осигурим сервизен екип на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД до 24 ч. от заявката за извършване на оглед и диагностика и при необходимост софтуерна настройка на булдозерите. При установяване на необходимост от влагане на резервни части, съответният ремонт ще се извърши до 5 календарни дни от датата на огледа и диагностиката.

2. Предлаганият от нас гаранционен срок е ............ месеца (не по-малко от 6 месеца) от датата на монтаж за всяка вложена резервна част.
3. Други документи, касаещи изпълнението на поръчката, по преценка на участника:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Подпис: ......................................
Дата: ................................... Име:.............................................
Град: ................................... Длъжност: ..................................

ценово предложение

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”/


От ...........................................................................................................................................................

Адрес:......................................................................................................................................................

Тел.: ....................................................................факс: .........................................................................
Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:

...........................................................................................................................................

/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.
Относно: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с рег. № 16054 и предмет: „Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери „LIEBHERR“ модел PR 754”
Уважаеми госпожи и господа,
Предлаганата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е: ............................................. словом .........................................................................................................................../, лв., без ДДС.
Предложената от нас цена е сбор от единичните цени на всички резервни части, цена на труд в ч.ч. (за 1 човекочас), както и разходите за транспорт – от всяка сервизна база (ако са повече от една) на участника до територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД (в двете посоки) и служи само за целите на класирането.
Цена, сбор от единичните цени на всички резервни части, посочени в Приложение № 1 ....................... словом .................................................................................................../, лв., без ДДС.
Цена на труд в ч.ч. (за 1 човекочас)....................... словом ........................................ ....................................................................................................................................../, лв., без ДДС.
Цена за транспорт от сервизна база на участника до територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в двете посоки ....................... словом ................................................................/, лв., без ДДС.
Приемаме следните условия на плащане:

Плащането се извършва до 60 (шестдесет) дни след датата на подписан Монтажно-ремонтен протокол за обема на извършените работи, вложените резервни части, материали и транспортни разходи, издадена фактура - оригинал, съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС и представени документи по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.


Приложно представяме Приложение № 1 - СПЕЦИФИКАЦИЯ с единичните цени на всички резервни части, същата се прилагат в офертата и в електронен вариант (Microsoft Office Excell).

подпис: ....................................


дата: ......................................... име:...........................................
град: ......................................... длъжност:.................................

Приложение 1


СПЕЦИФИКАЦИЯ

на резервни части за сервизно обслужване на булдозери марка „LIEBHERR” модел PR 754НАИМЕНОВАНИЕ

КАТ. №

Ед. цена

лв. без ДДС1

Плъзгач

9789522
2

Ос

9789813
3

Лагер

9788465
4

Хидромотор

11003592
5

Маркуч

10424791
6

Маркуч

5619122
7

Маркуч

10424792
8

Маркуч

10424790
9

Зъбно колело

9443363
10

Лагер

746311301
11

Зъбно колело

9443368
12

Лагер

7610064
13

Лагер

7610063
14

Корпус

9443365
15

Вал

9443366
16

О пръстен

10171299
17

О пръстен

10171296
18

Уплътнение

7610241
19

Уплътнение

7610245
20

Лагер

7610081
21

Лагер

746223801
22

Зъбно колело

9443380
23

Зъбно колело

9443373
24

Вал

9443377
25

Зъбно колело

968900601
26

Зъбно колело

968900901
27

О пръстен

726432901
28

Лагер

746414401
29

Диск

10168670
30

Диск

10168669
31

Уплътнение

10172523
32

Уплътнение

10172522
33

Лагер

746332501
34

Осигурителна шайба

4281018
35

Лагер

746440701
36

Вентил

10289317
37

Вентил

10289327
38

Магнитен клапан

10291224
39

Лагер

9790408
40

Блок

9930340
41

Вентил

7410131
42

Ръкав

7402611
43

Тяло

10038161
44

Ръкав

10040050
45

Куплонг

7365034
46

Помпа

10327124
47

Лагер

10340335
48

Щуцер

7410628
49

Куплонг

9885721
50

Лагер

10340337
51

Семеринг

10119801
52

Зъбен комплект

101199535
53

Лагер

10340336
54

Зъбно колело

9078768
55

О пръстен

7380301
56

О пръстен

7380512
57

О пръстен

7380592
58

О пръстен

7381903
59

Куплонг

5801391
60

Вентил

7415390
61

Помпа

7413416
62

О пръстен

7009131
63

Регулатор

10355069
64

Комплект

10675658
65

Клапан

10101840
66

Клапан

11160304
67

Клапан

7413290
68

Гъвкава връзка

9410961
69

Скоба

7411066
70

Ръкав

9402990
71

Ръкав

9403142
72

Радиатор

10040940
73

Хидромотор

5801658
74

Решетка

9400778
75

Вентилатор

9279077
76

Шайба

9793488
77

Капачка

10023225
78

Капачка

10023226
79

Изравнителна греда

10303879
80

Ос

9403757
81

Лагер

7003526
82

Семеринг

10216513
83

Тампон

9788893
84

Брава

10216602
85

Маркуч

10342503
86

Маркуч

10342504
87

Маркуч

10342505
88

Маркуч

10342506
89

Маркуч

10216143
90

Маркуч

10216144
91

Маркуч

5613039
92

Маркуч

5619267
93

Маркуч

7025503
94

Маркуч

5615259
95

Маркуч

10293978
96

Маркуч

5616806
97

Маркуч

10293988
98

Маркуч

5604643
99

Маркуч

7412679
100

Маркуч

7622515
101

Маркуч

10297010
102

Маркуч

10037392
103

Маркуч

10216146
104

Маркуч

10100592
105

Маркуч

7404016
106

Маркуч

7415276
107

Маркуч

10100593
108

Маркуч

10343710
109

Маркуч

10343725
110

Маркуч

10000966
111

Маркуч

10000523
112

Маркуч

5604292
113

Маркуч

7415194
114

Маркуч

10294025
115

Маркуч

7415206
116

Маркуч

7415196
117

Маркуч

10216147
118

Маркуч

10014861
119

Маркуч

7405450
120

Маркуч

5619065
121

Маркуч

7415389
122

Маркуч

7405778
123

Маркуч

10101386
124

Маркуч

7413018
125

Маркуч

10216150
126

Маркуч

10217846
127

Маркуч

10300458
128

Маркуч

10300462
129

Маркуч

10018324
130

Маркуч

10216153
131

Скоба

10286361
132

Уплътнение

10290518
133

Блок

9402461
134

Филтър

10430289
135

Блок

9402500
136

Филтър

5802444
137

Клапан

11114957
138

Диафрагма

5003558
139

Резервоар

9406227
140

Филтър

7413675
141

Кран

100045027


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница