О к о л н а с р е д а 2 0 0 7 2 0 1 3 г. Европейски съюз решения за европейски фонд за по-добър живот регионално развитие кохезионен фонд инвестираме във вашето бъдеще wwf дунавско Карпатска програмаДата23.08.2016
Размер33.8 Kb.

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

„ О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ РЕШЕНИЯ ЗА

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Инвестираме във вашето бъдеще

WWF Дунавско – Карпатска програма България

ул. Иван Вазов 38, ап. 3-4, 1000 София

Тел. (02) 950 50 40, (02) 950 50 41, Факс (02) 981 66 40

office@wwfdcp.bg, http://wwf.bg


Проект № 5103020-23-666: „Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”

Договор № 5103020–С-012Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител

По т.I (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ДО


ВВФ - Световен фонд за дивата природа,

Дунавско-Карпатска програма България

гр. София 1000, ул.“Иван Вазов”

No.38 ет.2, ап.3-4
Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет: "Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход".

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход в съответствие с изискванията, заложени в пояснителния документ и документацията за участие.Предложените от нас услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в раздел „Предложение на кандидата”.

Ще изпълним обекта на процедурата в срок до ……………………………(попълва се от кандидата, като крайният срок не може да е по-дълъг от 30.09.2014), но не повече от срока указан в обявата в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата - Приложение № 2.Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на бенефициента

ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма БългарияПредложение на кандидата


Производство на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход от някои от следните видове: моруна (Huso huso), руска есетра (Acipenser gueldenstaedti), пъструга (Acipenser stellatus), чига (Acipenser ruthenus) и разселване на рибките на поне 4 места по течението на р. Дунав съгласно Програма за получаване, маркиране и разселване на хетерогенни потомства от автохтонни за Дунав застрашени есетрови видове с доказан произход, приложение към документацията.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
Приложение № 1 – Техническо описание на услугите от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение;

Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата;

Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата).

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Национална

Стратегическа

Референтна рамка

2007 - 2013


Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница