О п р е д е л е н и е гр. Софиястраница1/4
Дата24.10.2023
Размер64 Kb.
#119046
ТипЗаседание
  1   2   3   4
2-6075-2
Свързани:
Document (2), ГОРАТА И ВЕЩИТЕ 6, malkiyat-princ, -20- - - - - - - - - -

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. София, 21.05.2018 г.

Софийски градски съд, I Гражданско отделение, 2-ри с-в, в закрито заседание на 21.05.2018 г., в състав:


Съдия: Евгени Георгиев


разгледа гр. д. No 4483/2017 г., докладвано от съдия Георгиев, и
О П Р Е Д Е Л И:

НЯМА ДАКОВА ИСКАНЕ ПО ДЕЛОТО


[2] ПРИЗОВАВА като ответника ЗАД „ОЗК- Застраховане“ АД, ” АД, в качеството на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.


[3] УВЕДОМЯВА страните, че сроковете, определени от съда в настоящото определение, и предупрежденията за налагане на глоби при неизпълнението на тези срокове целят единствено по-доброто организиране, по-бързото и по-ефективно разглеждане на делото. Постигането на това е в интерес на страните и затова съдът се нуждае и от съдействието на страните.

[4] УКАЗВА в едноседмичен срок от съобщението с писмена молба за другата страна да се уточни следното:


- Механизма на ПТП;
- Причинно-следствената връзка на вредите с ПТП;
- Неимуществените вреди на Коларов вследствие от ПТП:
- Коларов допринесъл ли е за състоянието си по време на ПТП;
- Снежана допринесла ли е, чрез свои действия за осъществяването на ПТП;
- Коларов имал ли е придружаващи заболявания и преди ПТП. ТОВА УКАЗАНИЕ ДО КОГО Е И ЗАЩО СЕ ДАВА

[5] ДА СЕ ВРЪЧИ на Тодор Коларов препис от писмения отговор от 23.05.2018 г. с писмените доказателства към него за кратко писмено становище в срока за становище по проекта на доклад. ТОЙ ВЕЧЕ Е ВРЪЧЕН И ТАКОВА ИМА


[6] ПРИЕМА писмените доказателства, представени с:


- исковите молби на ищците;
- писмения отговор на ответника по исковата молба на Коларов;
- допълнителната искова молбата на ищеца

[7] НЕ ДОПУСКА разпита на свидетел на ответника за установяване на механизма на ПТП. ЗАЩО


[8] ДА СЕ ИЗДАДАТ СЪДЕБНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ на Коларов и на ответника за събиране на необходимата им информация. Удостоверенията ще бъдат издадени по проекти, представени от тях в едноседмичен срок от съобщението. В проекта за удостоверение да се впише следния текст: „Съдът указва на ръководителя на институцията, пред която се представя съдебното удостоверение, че в двуседмичен срок от представянето на удостоверението, следва да предостави на приносителя му търсената информация. При неизпълнение съдът ще наложи 300,00 лева глоба на ръководителя на институцията за възпрепятстване разглеждането на делото.“


[9] До ……2018 г. информацията, за чието събиране съдът издава съдебното удостоверение, следва да бъде представена по делото, с копие за другата страна. Ако тя не може да бъде представена до тази дата, страната следва да представи доказателство, че е представила удостоверението достатъчно рано, за да получи информацията до определената дата. При неизпълнение на някое от указанията съдът ще наложи глоба. До..........2018 г. противната страна следва да се е запознала с информацията, представена от другата страна, като провери делото, и с кратка писмена молба да изрази становище по нея и направи евентуалните си допълнителни доказателствени искания. При неизпълнение съдът ще наложи глоба от 300,00 лева на основание чл. 89, т. 2 от ГПК.


[10] ДОПУСКА събирането на авто-техническа и медецинска експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в исковата молба на Т. Коларов. Определя за вещо лице Райна Пипкова. Определя депозит от 300,00 лева, вносим от Коларов в едноседмичен срок от съобщението. При неизпълнение съдът ще наложи глоба.


[11] Вещото лице следва да започне работа веднага след уведомяването и да представи заключение до…..2018 г. При неизпълнение съдът ще наложи глоба. До...........2018 г. страните следва да се запознаят със заключението (като проверят делото) и с кратка писмена молба с препис до другата страна да изразят становище по тях и поставят евентуални допълнителни въпроси. При неизпълнение съдът ще наложи глоба от 300,00 лева на основание чл. 89, т. 2 от ГПК.


[13] ОТХВЪРЛЯ призоваването на свидетел по искането на ответника за допускането му.

[14] УКАЗВА на страните, че следва да се запознаят с проекта за доклад. С писмена молба с препис за другата страна всяка от страните следва да изрази становището си по проекта за доклад. С нея страните следва да направят и евентуалните си допълнителни доказателствени искания. Тази молба следва да е постъпила по делото до 29.05.2018 г. Ако някоя от страните не изпълни указанието, съдът ще ú наложи глоба от 300,00 лева на основание чл. 89, т. 2 от ГПК за неизпълнение на разпореждане на съда. Ако ответниците физически лица поискат допускането на разпита на свидетели, те следва да ги водят в първото по делото открито съдебно заседание. При неизпълнение съдът ще наложи глоба


[15] Насрочва делото за 21.05.2018 г. от 14:30 часа. Да се призоват страните, като им се връчат преписи от настоящото определение. УКАЗВА на връчителите, обслужващи съответните райони, че до 28.05.2018 г следва да върнат редовно връчените съобщения. При неизпълнение съдът ще наложи глоба.


[16] Делото да се докладва на съдията на. ……..2020 г за: проверка на призоваването; проверка дали страните са представили информацията, за чието събиране съдът им издава съдебни удостоверения; запознаване със становищата на страните по проекта на доклад и заключението на вещото лице1.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница