О п р е д е л я м: І. Предмет на обществената поръчкаДата14.01.2019
Размер83.5 Kb.
#109709
ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД


№……………………
На основание чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Заповед № 2859/02.12.11 г. на Кмета на Община Бургас


О П Р Е Д Е Л Я М:І. Предмет на обществената поръчка:

"Текущ ремонт на котелна инсталация на Община Бургас, съгл. “Наредба за устройството, безопасната работа и техническия надзор на съоръжения под налагане/18.07.2008 г.“


Предметът на поръчката включва следните дейностите:

1. Оглед на котелната инсталация на Община Бургас;

2. Проверка на 4бр. манометри ;

3. Профилактика на 2бр. котли;

4. Проверка на 2 бр. взривни клапи;

5. Демонтаж и монтаж на чугунен радиатор до 30 прешлена – 1 бр.;

6. Промивка на радиатор - 1 бр.;

7. Демонтаж на радиаторен вентил до 1" – 1 бр.;

8. Монтаж на радиаторен вентил до 1" – 1 бр.;

9. Преустройство на автомат за пълнене -1 бр.;

10. Демонтаж на черни тръби 2" и патентови тръби Ф50/57 и 54/60 – 12 м.;

11. Демонтаж на ел.помпа центробежна с тегло до 0,1т. – 1 бр.;

12. Доставка и монтаж на нов разширителен съд 500 л. – 1 бр.;

13. Хидравлично изпитание на отоплителна инсталация;


Котелът ГНВ 1000 е пламъчно-тръбен, триходов, с охладена огнева камера, ексцентрично разположена гладка пламъчна тръба и два конвективни снопа димогарни тръби.Предната димна камера е снабдена с врата за почистване на димогарните тръби.На долната камера е монтиран фукс за димните газове, а на дъно задно на котела е монтиран взривен предпазител, с пещната камера. Котелът е изолиран с шлакова вата, обшит с ламарина и естетично боядисан. Котелът е предназначен за производство на гореща вода с температура до 90°С при отворена система и до 110°С при затворена система.
ІІ. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена“


ІІІ. Изисквания към участниците:
1. Участникът трябва да притежава Удостоверение от ДАМТН за извършване на дейност за поддържане, ремонтиране и преустройство на котли и съоръжения под налягане.

- Участникът следва да представи четливи и заверени копия на валидни удостоверения от ДАМТН за извършване на дейност за поддържане, ремонтиране и преустройство на котли и съоръжения под налягане.


IV. Срок на изпълнение на обществената поръчка – 7 (седем) работни дни, считано от датата на сключване на договора.
V. Място на изпълнение на обществената поръчка – на територията на Община Бургас.
VІ. Длъжностните лица, които са назначени да получат, разгледат, класират и оценят подадените оферти за определяне на изпълнител на настоящата поръчка:
Председател:
Членове:
Резервни членове:
Комисията, следва в срок от 90 /деветдесет/ календарни дни от издаване на настоящата заповед да събере, разгледа и оцени оферти за определяне на изпълнител за настоящата обществена поръчка.
Заседанието на комисията да се проведе на 07.08.2014г. в 11:30ч. в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” 26.
Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените длъжностни лица за изпълнение.


КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.- КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

Страница от
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница