О щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я симеоновградДата24.07.2016
Размер74.05 Kb.
#4440
О Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я - СИМЕОНОВГРАД

пл.”Шейновски” № 3 тел.03781 / 23 41;факс03781 /20 06;е-mail:obshtina_simgrad@abv.bgДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№……. /……….. 2013 г.

За избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договори:

26/322/00960/08.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Преображение“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Дичо Петров“, ул. „Митьо Ганев“ и ул. „Димитър Благоев”,община Симеоновград”

26/322/00961/19.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“,община Симеоновград”

26/321/01286/27.11.2012г. "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново -Тянево"
Днес, …………… 2013 г., в гр. Симеоновград, между:
1.ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, със седалище и адрес на управление: гр. Симеоновград, пл. „Шейновски” № 3, ЕИК по Булстат: 000903729, ДДС BG000903729 представлявана от Пейчо Вълков Стайков – кмет на Община Симеоновград и –Антоанета Димитрова Трифонова- директор дирекция ”ФСД”- главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна:
2…………………………………………………………………….. , със седалище и адрес на управление:…………………………………………,с ЕИК ………………………, ДДС ……………………………., представлявано от …………………………………….. , в качеството на “ ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

утвърден протокол от работата на Комисията назначена със Заповед №………….… на Кмета на Община Симеоновград за класиране на участниците и избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, обявена с публична покана по реда на глава осма «А» от ЗОП и на основание чл.101е от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното: 


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши изготвяне на билборди за осъществяване на информираност по договори:

26/322/00960/08.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Преображение“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Дичо Петров“, ул. „Митьо Ганев“ и ул. „Димитър Благоев”,община Симеоновград”

26/322/00961/19.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“,община Симеоновград”

26/321/01286/27.11.2012г. "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново -Тянево". 


Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции които са, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договор № 26/322/00960/08.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Преображение“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Дичо Петров“, ул. „Митьо Ганев“ и ул. „Димитър Благоев”,община Симеоновград”. Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 6 бр. билборда, които ще се поставят на видно място след изпълнение на дейностите по проекта. Билбордите ще съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”. Да се спазят задължителните изискванията на Наредба 24/29.07.2008г. по Мярка 322 по ПРСР.

1.Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 6 бр. билборда – след приключване на дейностите по проекта.Информацията върху билбордите трябва да бъде съобразена с изискванията на Наредба 24/29.07.2008г. по Мярка 322 по ПРСР. Съдържание на информацията на билборда: Да съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”.

2. Технически параметри, които се изискват при изпълнение на билбордовете:


 • Размер: 3м х 2м

 • Материал: винил или форекс или др. материал – устойчив на атмосферни условия – влага, температурни амплитуди, вятър, UV лъчи

 • Метална рамка за окачване, два пилона – устойчиви на атмосферни условия

 • Цветност: пълноцветен (4+4), UV издържливост

 • Брой: 6 бр.

Проектът на билборда се одобрява предварително от Възложителя.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договор № 26/322/00961/19.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“,община Симеоновград”.Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 6 бр. билборда, които ще се поставят на видно място след изпълнение на дейностите по проекта. Билбордите ще съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”. Да се спазят задължителните изискванията на Наредба 24/29.07.2008г. по Мярка 322 от ПРСР.

1.Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 6 бр. билборда – след приключване на дейностите по проекта.Информацията върху билбордите трябва да бъде съобразена с изискванията на Наредба 24/29.07.2008г. по Мярка 322 по ПРСР.

Съдържание на информацията на билборда: Да съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”.

2. Технически параметри, които се изискват при изпълнение на билбордовете: • Размер: 0,8 х 1,2м

 • Материал: винил или форекс или др. материал – устойчив на атмосферни условия – влага, температурни амплитуди, вятър,UV лъчи

 • Метална рамка- устойчиви на атмосферни условия

 • Цветност: пълноцветен (4+4), UV издържливост

 • Брой: 6 бр.

Проектът на обяснителната табела се одобрява предварително от Възложителя.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Избор на изпълнител за осъществяване на информираност по договор26/321/01286/27.11.2012г. "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново -Тянево". Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 4 бр. билборда, които ще се поставят на видно място след изпълнение на дейностите по проекта. Билбордите ще съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”. Да се спазят задължителните изискванията на Наредба 25/29.07.2008г. по Мярка 321 от ПРСР.

1.Изготвяне на дизайн, доставка и монтаж на 6 бр. билборда – след приключване на дейностите по проекта. Информацията върху билбордите трябва да бъде съобразена с изискванията на Наредба 25/29.07.2008г. по Мярка 321 по ПРСР.

Съдържание на информацията на билборда: Да съдържат описание на проекта, който се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, Националното знаме на Република България, както и думите “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”.

2. Технически параметри, които се изискват при изпълнение на билбордовете: • Размер: 2,8 х 3,5м

 • Материал: винил - устойчив на атмосферни условия – влага, температурни амплитуди, вятър, UV лъчи

 • Метална конструкция - устойчиви на атмосферни условия

 • Фундамент

 • Цветност: пълноцветен (4+4), UV издържливост

 • Брой: 4 бр.

Проектът на обяснителната табела се одобрява предварително от Възложителя

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

– да изпълнява възложената с настоящия договор поръчка с дължимото за този вид дейност качество

– да изпълнява задълженията си в сроковете по договора

– да изпълнява поръчката със свои материали, технически средства, персонал и други необходими

– да изработи билбордовете по предварително одобрен проект от Възложителя

Ако се налагат промени да ги съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

– да получи плащането, предвидено в този договор

2. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

– да одобри предварително проекта за изпълнение на билбордите

– да се яви при покана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на изработените материали

– да плати договорената цена по начин и в срокове, съгласно договора

– в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от поръчката или изпълнението стане невъзможно по причини, които не се дължат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до този момент работи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи при поискване частта на изработените и платени материали до датата на отказа или настъпването на невъзможността.
 
  III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. За цялостното изпълнение на работата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума в размер на ……………………… (словом) лева. без ДДС, или…………………./словом/ лева с ДДС.

2. Посочената цена се заплаща с банков превод както следва:

– авансово плащане в размер 50% от цената по т. 1 – платими в срок от 7 /седем/ дни слез подписване на договора, срещу фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- остатъка след монтажа на билбордите и след подписване на приемо предавателен протокол.

Банкова сметка на Изпълнителя:

Банкова сметка:

ВIC:


Банка:

  IV. СРОКОВЕ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви описаните в договора материали в сроковете както следва : след подписване на договора за възлагане на изпълнението: изработването на билбордите - до приключване на дейностите по договорите, а монтажа им – след приключване на дейностите по договорите.

2. Промяната на сроковете е възможна само с изрично писмено съгласие на страните.

3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши плащанията в посочените срокове, той изпада в забава и дължи неустойка в размер на 1% от дължимата сума за всеки просрочен ден.
 
  V. ГАРАНЦИИ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви материали с качествени материали, отговарящи на предназначението му.

2. Гаранционния срок започва да тече от датата на монтирането на билбордите. 

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

(2) Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.(3) Всички възникнали спорове по изпълнението на настоящия договор, страните ще решават по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно пред АС при БТПП, чиято компетентност и правилник приемат.
 
  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..........................                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................
Каталог: upload doc -> Obshtestveni porachki -> informiranost
upload doc -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
upload doc -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
upload doc -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
upload doc -> Общи положения
upload doc -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
upload doc -> I. Общи разпоредби Ч
upload doc -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
upload doc -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
informiranost -> Bg-гр. Симеоновград публична покана


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница