О т ч е т за дейността на фондация „Български спорт през 2012 година Данните, изводите и оценките в настоящия докладДата05.02.2018
Размер246.23 Kb.
#54392
О Т Ч Е Т

За

дейността на фондация „Български спорт”през 2012 година
Данните, изводите и оценките в настоящия доклад на Управителния съвет на фондация „Български спорт”, се отнасят за периода 11 май 2012 - 9 май 2013 г. Изложеното има за цел да отрази резултатите от изпълнението на програмата на ФБС в първата година след нейното приемане от Общото събрание на Съвета на дарителите.

Социалните и икономическите условия в страната, както и обществено-политическите нагласи през посочените 12 месеца, не бяха благоприятни за ФБС. Каузата на благотворителността и формите на дарителство нямаха почва в прак-

тиката на спортния живот в България. Вълната на потребности от различен харак-

тер многократно надвишаваше реалните възможности за тяхното задоволяване.

В такава обстановка главната задача на УС бе да се придържа стриктно към утвърдените приоритети в разходите и към своевременно задоволяване на неотложните нужди. Стремежът бе да не се допусне намаляване на мащабите и обедняване в основните дейности на фондацията.

Прегледът на извършеното през отчетния период сочи, че ФБС е постигнала добри резултати в дейността си. Повечето от нейните мероприятия срещат общест

вено одобрение и подкрепа. Фондацията има добри позиции в структурата на не-

правителствените спортни субекти. В редица случаи тя посредничи успешно при взаимоотношенията на федерации, клубове и съюзи с държавните органи и обществените организации. В тази връзка специално следва да се отбележи добро-

то взаимодействие на ФБС с МФВС, БСТ, БОКС, НСА и др.

І/ Изпълнение на програмата

1/ Финансирането на ФБС през отчетния период се запази на равнището от 2011 г

С основните източници на приходи (МФВС, БСТ, БОК и СЕЛА) бяха сключени двустранни договори с ясни и точни показатели. Както и в предишните години, договорните отношения бяха точно спазени. Това обстоятелство позволи на УС да упражнява бюджета сравнително ритмично и без нарушения.

В контекста на програмата, ФБС участва в проект за привличане на средства от Еврофондовете. В процес на разработка е и съвместен проект със сродна швейцар-

ска организация.

УС утвърди принципи и правила за стимулиране на колективни и индивидуал-

ни дарения. Подобрена бе и структурата на разходите при упражняване на бюдже-

та, както и административните процедури в тази област.

Оценката за усилията на УС в областта на финансирането обаче, следва да посочи и неизпълнените програмни изисквания. През първата година на новия си мандат не бяха направени опити за организиране на собствена стопанска дейност. Не бе потърсена и квалифицирана помощ от експерти.

Не бяха обсъждани и проекти за привличане на стопански субекти към парт-


- 2.

ньорство. От една страна икономическата обстановка в страната не предлага възможности, а от друга – не бе проявена инициатива от ръководството и члено-вете на УС. По същите причини не се организираха и благотворителни прояви за набиране на средства.

Не бе преодолян и хроническия недъг във взаимоотношенията на ФБС с БСФ –липсата на договореност за съвместна дейност. Едва 7 федерации са дали минималната си финансова подкрепа през 2012 г. -общо около 3.100 лв.

В такава обстановка УС следва да насочи усилията си главно в увеличаване на приходоизточниците. Като актуални задачи на приетата програма ще бъдат записа

ни мероприятия, които да увеличат колективните и индивидуалните дарения и други приходи с минимум 25.000 лв.

2/ През отчетния период подпомагането на пострадали и заболели спортисти, тре-

ньори и деятели продължи да бъде най-мащабната и социално значима дейност на ФБС. УС е разгледал и удовлетворил 76 молби за помощ. За тях са разходвани общо 135.614,47 лв. Не е направен отказ на нито една молба. Средно за всяка молба са отпуснати 1.785 лв. За хирургически операции са изплатени 75.933,47 лв., за възстановяване и лечение след операция – 31.720 лв., за медикаменти и процедури – 27.961 лв.

Като отчита социалната и морално-етична значимост на тази дейност, УС подчертава, че има възможности за повишаване на нейната ефективност. Те ще бъдат намерени, когато бъдат изпълнени мерките, предвидени в програмата, а именно: механизъм на взаимодействие с МЗ и НЗОК и по-конкретен подход за консултации и референтни заключения при разглеждне на молбите. Остава от-

крит и въпросът за участието на федерациите при лечението на състезателите от националните отбори.

3/ През 2012 г. УС се постара да осигури изискването на програмата за активира-

не на фонд „Спортно бъдеще”. По предложение на спортните федерации бяха отпуснати и изплатени 7 стипендии (общо 7.700 лв). През настоящата година броят на стипендиантите е увеличен на 11. В задължение на УС остава да приеме и други форми за стимулиране на подготовката на млади спортисти.

Важността на фонд „Спортно бъдеще” налага да се търсят форми за увеличава-

не на приходите в него. За момента това е възможно, ако се организират благотво-

рителни прояви с конкретни цели за подпомагане на младите (балове, концерти и др.). Решаването на тази задача е възможно само с помощта на основните партньо-

ри – МФВС, БСТ и БОК.

4/ Безспорно, през отчетния период мероприятието с най-голям обществен резонанс бе церемонията за връчване на наградите „Спортен Икар”. От няколко години към нея се прибавят и специалните награди на фондацията и отличията на БОК. Тя запази утвърдения си формат и специфичната си стилистика.

Голяма част от препоръките на Съвета на дарителите бяха внедрени в подготов

ката и провежднето на проявата. Журито проведе дискусията по кандидатурите и номинира носителите на наградите с повишени критерии. Не се допусна увелича-


- 3.

ване на броя на наградените за сметка на разширяване на категориите, в които се разпределят „Икари”-те. Специалните награди на УС и отличията на БОК също бяха ограничени.

Сред присъстващите над 300 спортисти, журналисти и гости бяха представите-

ли на изпълнителната власт, дипломати и общественици. Наградите си получиха лично почти всички наградени. Както и в предишните години, церемонията бе предварително добре разгласена и подходящо отразена във всички печатни и електронни медии.

Неумението в организацията на проявата да се включат достъпни форми за благотворителност (дарителство и спонсорство), не позволи да се постави начало-

то на една традиция, която е абсолютно в духа на каузата, на която е посветена фондацията. Другата слабост в тържеството бе допуснатия шаблон и схематизъм в неговия сценарии, както и некои протоколни пропуски в реализацията му.

За мероприятието бяха изразходвани 10.799,20 лв. (в т.ч. и наградите „Икар” и тези на УС на ФБС).

5/ УС не успя да даде ход на програмния проект за създаване на дом за възрастни спортисти. По принцип идеята се подкрепя от МФВС, БСТ и БОК, но не бе наме-

рено време и форма за нейното обсъждане. Грижите около участието в Олимпий-

ските игри ангажираха вниманието на институциите, а това предполагаше повече инициатива и настойчивост от страна на фондацията.

При сегашните затруднени условия и административни затруднения, проектът за дома следва да бъде поставен незабавно. УС счита, че ще бъде полезно той да получи повече публичност и обществена подкрепа с помощта на медиите и прив-

личане на вниманието както на държавната администрация, така и на бизнес средите.

УС на фондацията следва да намери нужния подход за разглеждане на предло-

жението, заложено в програмата за създаване на Съвет за международна спортна дейност, като консултативен и координационен орган на МФВС, БОК, спортните федерации и други спортни структури. В тази връзка, като член на Европейското движение за феър плей, УС е длъжен да предприеме мерки и за формиране на национален съвет за феър плей – дейност, която в България практически не се провежда. Засега единствено се полагат грижи за нашето участие в Европейското движение (2.727,36 лв. за членски внос и участие в конгрес), без да се постави организирано начало за неговото развитие у нас.

6/ В изпълнение на програмата, през отчетния период фондацията продължи прак-

тиката да се подпомагат некои национални и регионални прояви. Тя се включи в организацията и провеждането на националната спортна панорама за 2012 г., в реализацията на проект на БФ по спелеология, в организацията на състезания от СКЛА „Шампион”, СКБ „Спартак” (гр. Цар Калоян), ПК „Черно море” (Варна), в подготовката на честването на 100-годишнина на ФК „Славия” и подпомогна за-

вършването на образованието на европ. шампионка Р. Андреева. Изразходвани бяха общо 42.300 лв.

- 4.


По решение на УС бяха поети разходите по изработването и монтирането на бюст на проф. Р. Петров (11.520 лв). Подпомогнато беше също издателството на списание „Медицина и спорт” (4.000 лв), както и отпечатването на книгите „Златен век на българския спорт”, „Спортната гимнастика на България” и „Дъхът на моето време” (общо 4.900 лв).

Като цяло, резултатите от изпълнението на програмата през първата година след нейното утвърждаване, могат да се оценят като добри. Те съответстват на финансовите възможности и са били насочвани към главните приоритети, заложени от Общото събрание. Подобрена е информацията за дейността, която придоби по-голяма публичност. Освен в медиите, тя ще може да се види в създадения вече сайт на ФБС, който започва да функционира от началото на месец май т.г.

Проблемът в цялостната дейност на фондацията е отсъствието на реална подкрепа от страна на бизнеса. Не са намерени действени подходи за разработване и реализация на съвместни проекти, както и за привличане на дарения и спонсо-

риране от стопанските субекти.

УС отчита също, че постановките на програмата за съвместна дейност на ФБС със спортните федерации и съюзи се реализират в много ограничени размери. Сериозен неуспех е също неумението да се намери подходяща форма за собствена стопанска дейност, разрешена от ЗЮЛНЦ.

Горните заключения предполагат Общото събрание да актуализира програмата с конкретни задачи през 2013 г.ІІ. Изпълнение на бюджета и щата на ФБС

За 2012 г. Общото събрание утвърди бюджет, който в приходната и разходната част предвиждаше 274.261 лв. Той бе разработен с оглед да осигури добро годиш-

но изпълнение на програмата.

Планирани бяха приходи в размер на 258 хил. лв. С най-голяма тежест бяха очакваните постъпления по договорите с МФВС и БСТ (над 78 %), както и сред-

ствата от Европейския съвет по борба, покриващи разходите за администрация и издръжка на офиса (13 %). Очакваните приходи от БСФ, колективни и индиви-

дуални дарения и членски внос бяха 12.000 лв. Анализът на тези данни води до заключението, че финансовата дейност на фондацията се определяше от средствата, с които тя бе подпомогната от основните си партньори МФВС, БСТ и БОК, докато от класическите форми на благатварителността – даренията – се добавяха едва около 4.5 – 5 %. Тези обстоятелства предпоставяха придържането към консервативни форми и подходи в цялостното управление на бюджета.

Общият размер на приходите през 2012 г. възлезе на 276.564 лв.(18.564 лв над планираното). От МФВС постъпиха 215 хил. лв. (40.000 лв над плана); от БСТ и БОК – 26.000 лв. (около 81 % от очакваното), а от други източници – 21.549 лв. (60 %). Средствата от членски внос и дарения допълниха приходната част с общо 14.015 лв.

- 5.


Изпълнението на приходната част на бюджета се оценява като добро от УС. Специално трябва да се отчете, че своевременното предоставяне на договорените суми от МФВС и БСТ изигра важна роля за осигуряване на финансова стабилност

на ФБС, както и за ритмичността при субсидирането на различните дейности и проекти и особено за подпомагане на заболели.

Фондът за тази цел разходва през 2012 г. 135.614 лв (49 % от общия размер на разходната част на бюджета). С тези средства бяха задоволени в пълен размер всичките 76 подадени молби за помощ. Не е известно какво отношение са проявили и какво са отпуснали по тях заинтересованите федерации.

За подпомагане на организацията и провеждането на национални и регионални прояви УС е насочил общо 42.300 лв. (15 % от общия размер на разходите). Заед-

но със средствата за печатни издания (8.900 лв), церемонията „Спортен Икар” (10.799 лв), участието в европейското движенеие феър плей (2.727 лв) и бюста на проф. Петров (11.520 лв), общият размер на разходите във фонд „Проекти по про-

грами ” е 76.246 лв. (27.5 %). УС отчита този факт като положителен, защото ин-

дикира стремежа за разширяване на мащаба на работата на ФБС. (По план тези разходи следваше да бъдат 45.000 лв. или 16 %).

Както и в предишните години, разходите на фонд „Администрация и управление”-56.783 лв- запазиха своята структура. Средствата за телефон, факс, поща и канцеларски материали са 25.357 лв. и са изплатени с постъпленията от Европейския съвет по борба. За заплати, хонорари, ДОО и ЗОК са изплатени

31.426 лв. Като цяло (в сравнение с 2011 г) обема на разаходите в този фонд е порастнал с 1 % на база общия обем на разходите (от 19.05 на 20.05 %).

Бюджетът е изпълняван в съответствие със законовите разпоредби.. Отчетите на средствата, получени по договори са представени своевременно. Фондацията няма неуредени плащания, кредити, вземания, както и задължения към НОИ, НАП

ЗОК и пр. Средствата на фондацията са вложени в СЖ „Експресбанк”, където са разкрити в лева.

Щатното разписание, утвърдено от Общото събрание е изпълнявано точно. Освен посочените възнаграждения не са допускани бонуси, премии, допълнителни споразумения и др.

Проектите за бюджет и щат на ФБС за 2013 г. са разработени в параметрите от предишните години. УС преценява, че възможностите за увеличаване на приходи-

те не са големи. Не може да се очаква значителен принос на бизнеса към благотво

рителната кауза на фондацията. Въпреки множеството затруднения, УС ще про-

дължи да търси възможност за започване на собствена стопанска дейност. Ще продължат усилията за привличане на средства от европрограми, както и привли-

чане на дарения от индивидуални и колективни партньори. При тези условия разходите ще продължат да се извършват чрез досегашните фондове – „Подпома-

гане на заболели”, „Спортно бъдеще”, „Програмни проекти” и „Администрация и управление”.ІІІ. Работата на Управителния съвет и администрацията

През месец май 2012 г. Общото събрание на Съвета на дарителите избра с ман-

- 6.

дат до 2016 г. Управителен съвет в състав: Н.Божинов – председател,Ц.Ценов-изп. директор и членове: А.Боева, Е. Петрова, З. Йорданова, Б. Горанов, Пл.Кръстев,Пл. Дочевски и Сл.Тепавичаров. Съставът на Надзорния съвет е: Ив.Евстатиев-председател и членове: Е.Велкова и Е.Ефремов.

Заседанията на УС, техният дневен ред и взетите решения са в духа и изисква-

нията на Устава на ФБС. Основната тема на обсъжданията е била изпълнението на програмата. Разглеждани са различни проекти, молбите за оказване на помощ, финансовото състояние в т.ч. финансиране на мероприятия, както и взаимоотно-

шенията с основните партньори.

Отношенията между членовете на УС са колегиални и толерантни. Всички решения са взети с консенсус при наличие на нужния кворум. Проведени са

заседания и са взете общо решения. Не са констатирани случаи на конфликт на интереси. По независими от фондацията причини, беше забавена нейната съдебна регистрация след Общото събрание.

Председателят и членовете на Надзорния съвет са били в течение на дейността на фондацията – участват в заседанията на УС и в изпълнение на важни задачи, произтичащи от програмата. Взаимоотношенията между двата органа са много добри.

Работата на администрацията е протичала системно и ритмично. Спазвани са специфичните изисквания на дейността в сферата на благотворителността. Зада-

чите са изпълнявани делово и с нужната отговорност и дисциплина. Водената до-

кументация отговаря на изискванията на закона. С основните партньори и всички заинтересовани лица е водена коректна кореспонденция.От 2013 г. публичността на дейността на ФБС ще се повиши посредством създадения сайт в Интернет.


Фондация „Български спорт” е утвърден субект в Националната спортна система. Нейните специфични функции на неправителствена, благотворителна организация, регистрирана в обществена полза, срещат разбиране и подкрепа от държавата и обществеността. На основата на натрупания опит тя ще продължи дейността си в духа на своя Устав.

Отчетът е приет от УС на ФБС на заседание, проведено на 23.04.2013 г.

Председател на ФБС:

/Н. Божинов, д-р/

Проект
АКТУАЛНИ ЗАДАЧИ

за

изпълнение през 2013 г.от програмата за дейносттана фондация „Български спорт” в периода 2012-2016
1. Председателят и изп. директор да предложат за утвърждаване от УС на ФБС план за организация на собствена стопанска дейност, разрешена от ЗЮЛНЦ. Да се привлекат експерти за подпомагане на изработването и реализацията на плана.

2.УС да приеме регламент за партньорство и съвместна дейност с нац. спортни федерации, на основата на който да се определят критериите и механизмите за финансово подпомагане

3. С участието на основните партньори да се организира благотворителен летен бал за подпомагане на млади спортни таланти чрез фонд „Спортно бъдеще”. Церемонията „Спортен Икар” да включи и възможност за дарения.

4. УС да разшири състава на експертната лекарска комисия за оценка и препоръки на молбите за подпомагане на заболели спортисти. Да се установят делови контакти с НЗОК.

5. В управлението на фонда „Спортно бъдеще” освен отпускане на стипендии, да се предвидят и други форми за подпомагане на млади и перспективни спортисти.

6. УС да утвърди работна група, която да разработи в детайли проекта „Дом за възрастни спортисти” и да пристъпи към неговата реализация

7. Президентът и изп.директор да предложат на МФВС и БОК проекта за създаване на Съвета за международна спортна дейност. На същите партньори да се предложи и създаването на съвет за феър плей.

8. Освен сключените договори за финанасово подпомагане от основните партньори, УС да предприеме мерки в приходната част на бюджета общият размер на средствата от колективни и индивидуални дарения и членски внос да достигне минимум до 20.000 лв.

9. УС и администрацията на ФБС да започнат реализацията на проект за оборудване на спортна площадка (закупуване, транспортиране и монтаж на уреди) в София за практикуване на спорт и реализиране на спортни резултати през свободното време на гражданите. Проектът да се осъществи съвместно със Столична община.

10. Председателят и администрацията на ФБС да осигурят пълна прозрач-

ност на работата, чрез разкрития сайт в Интернет, както и с по-активни контакти с медиите.

11. Да се установят делови контакти със спортни фондации от различни страни и да се потърсят възможности за партньорство.

Проект

Б Ю Д Ж Е Тна

Фондация „Български спорт” за 2013 г.

І. Наличност на 01.01.2013 г. – 16.481 лв.
ІІ. Приходи

1. По договор с партньори 209.000 лв.

- с МФВС 175.000 лв.

- с БСТ 30.000 лв.

- с БОК 5.000 лв.

2. Вноски от БСФ 4.500 лв.

3. Колективни дарения 5.000 лв.

4. Индивидуални дарения 1.500 лв

5. Други източници 40.000 лв.
Всичко: 261.000 лв.

Общо І + ІІ: 277.481 лв.


ІІІ. Разходи

1. Фонд „Подпомагане на заболели” 140.000 лв.

2. Фонд „Спортно бъдеще” 14.000 лв.

3. Фонд „Проекти по програма” 36.000 лв.

- прояви на клубове и организации 15.000 лв.

- печатни издания 7.000 лв.

- „Спортен Икар” 10.000 лв.

- Феър плей 4.000 лв.

4. Фонд „Администрация и управление” 60.000 лв.

5. Други разходи 11.000 лв.


Всичко: 261.000 лв

Проект


Щ А Т

на

фондация „Български спорт” за 2013 г.длъжност бр. Основна заплата

Изпълнителен директор 1 900 лв.

Сътрудник-администратор 1 650 лв.

Сътрудник шофьор 1 500 лв.

На хонорар:

Счетоводител-касиер 1 400 лв.

Хигиенист 1 100 лв.

П Р О Т О К О Л № 85

от

заседанието на УС на ФБС,проведено на 23.04.2013

Присъстват: г-жа Йорданова и г-дата Ценов, Евстатиев, Кръстев, Дочевски, Тепавичаров

Г-н Ценов открива заседанието и следва предложения дневен ред.

По т. 1 той информира, че при изработването на отчета се е съобразявал с приетата 4-годишна програма с отправните й точки, към които може да се добавят и отнемат задачи. Основното, на което е наблегнато в отчета е, че източниците на финансиране на ФБС са запазени. Слабото място продължава да бъде отношението ни с БСФ и развиването на стопанска дейност, на която по закон ФБС има право. Това обезателно трябва да стане, защото не се знае какво ще е отношението на новото министерство не само към фондацията, а и към спорта изобщо.

Основна дейност през отчетния период е било подпомагането на заболели спортисти и деятели – удовлетворени са 76 молби, а средната ставка се е покачила на 1750 лв. Радостно е, че ФБС успя да раздвижи малко фонд „Спортно бъдеще” – сега вече броят на стипендиантите се е повишил от 7 на 11 и стипендиите се изплащат. За да се набавят повече средства, трябва да се внедри съществуващата идея награждаването „Спортен Икар” да се проведе и с благотворителна цел – събират се много хора и е необходимо да се намери елегантен начин за набиране на помощи. Проектът „Дом за стари хора” не е придвижен изобщо – той е трудно осъществим от една страна поради липса на административен персонал и от друга – необходимостта от помощта на поне още един министър – този на спорта, а и на военния за отдаване на някоя подходяща военна сграда за тази цел.

Що се отнася до изпълнението на плана, фондацията се е придържала към консервативно финансиране с цел средствата да стигнат до края на годината. Планът е преизпълнен, но не от нови източници Нямаме дарения от членски внос от БСФ, индивидуалните дарения са също несъществени. Голям плюс за фондацията е фактът, че нейното седалище е и седалище на СЕЛА, която поема всъщност всички административни разходи.

Като цяло УС е работил по-добре и г-н Ценов предлага да се приеме отчета за дейността на ФБС. Отчетът за дейността на УС през отчеетгния период беше одобрет от УС (виж решение към протокола).

Приетата 4-годишна програма остава с некои нови акценти, като например:

Изграждане на спортна площадка в Борисовата градина за масово спортуване. Има и определен вече терен от общината, избрана е и фирма, която ще достави и монтира съоръженията. Не сме длъжни да обявяваме конкурс, защото цялата сума е по-малка от задължителния минимум. Трябва да се изработи и споразумение за партньорство с БСФ, за да се сложи ред в подпомагането на заболели спортисти. Благотворителният бал също трябва да бъде проведен. Има още един интересен проект – да се създаде някаква организация на спортните журналисти под юрисдикцията на фондацията. Феър плеят също трябва да се раздвижи.

Проектобюджетът е на стойност 257 хил. лв. – не можем да си позволим повече. Проектобюджетът беше одобрен от УС.

Г-н Евстатиев дава информация за броя на българските спортни федерации като цяло и на тези, които плащат членския си внос във фондациятал Оказва се, че броят на последните непрекъснато намалява, а фондацията разчита на тази макар и минимална помощ от тяхна страна. Той смята, обаче, че повечето от федерациите не са запознати с каузата и дейността на ФБС и предлага да се използва някакво събиране на техните председатели при министъра, за да се пропагандира ползата от членството им във ФБС.

Г-н Кръстев отхвърля това предложение поради опасност да ни обвинят в оказване на натиск и рекет чрез МФВС.

Г-жа Йорданова предлага взаимоотношенията на ФБС със спортните федерации да се уредят чрез официално писмо, съдържащо данни и обяснения за фондацията без да се използват техни срещи с министъра. В това писмо да се поставят и условия за финансово подпомагане на заболели спортисти.

Г-н Кръстев добавя, че трябва да се направи и разлика в подпомагане на заболели активни спортисти и ветерани.

Г-н Тепавичаров поддържа предложението – според него спортните федерации смятат,че фондацията е длъжна да ги подпомага без никакво задължение от тяхна страна. Счита,, че трябва да се продължат опитите за организзиране на благотворителни балове, за де се приучват хората и това да стане традиция.

По т. 2 от дневния ред – г-н Ценов информира членовете на УС за постъпили-

те молби, някои от които са удовлетворени поради спешност. Г-н Кръстев предлага парите н заболели спортисти да се превеждат по банков път направо на здравното заведение, в което ще се извършва операцията или следоперативното лечение с цел избягване на злоупотреби. УС удовлетвори молбите за отпускане на финансова помощ (виж решението към протокола)

Протоколирал:

/Р.Златарова/

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НАДАРИТЕЛИТЕ НА ФБС

На основание чл. 8 от Устава на фондация „Българаски спорт”, на заседание-

то си, проведено на 21.02.2013 г., Управителният съвет реши да свика Общото събрание на Съвета на дарителите на 09 май от 15.00 часа в Пресклуб „Бълга-рия”, Национален стадион „В. Левски”, бул. Евлоги Георгиев” № 38,София.
Дневен ред:
1. Отчет за дейността на фондацията през 2012 г.

2. Доклад на Надзорния съвет за дейността му през 2012 г.

3. Становище на Надзорния съвет по проектите за Програма, бюджет и щат на

Фондацията през 2013 г.

4. Утвърждаване на актуалните задачи за изпълнение през 2013 г. от програма-

та на фондацията

5. Утвърждаване на бюджет и щат на ФБС за 2013 г.

6. Разни


Дарения и заплащане на членски внос могат да се правят и в деня на събранието.

Председател:

/дгн Н.Божинов/

ДАРИТЕЛИ

на фондация „БЪЛГАРСКИ СПОРТ”

за 2013 г.


1. БФ „Лека атлетика”

2. БФ „Борба”

3. БФ „Баскетбол”

4. БФ „Бокс”

5. Спортна федерация на глухите в България

6. БФ „Кану-каяк”

7. БФ „Батут”

8. Фирма „Тандем”

9. Пламен Кръстев

10. Белчо Горанов

11. Надежда Ценова

12. Диляна Ценова- Гогова

13. Цено Ценов

14. ДК „Глория Палас”

15. Български спортен тотализатор

16. Книжна фабрика „Искър”

17. Пламен Дочевски

18. Евгения Раданова

19. БФ „Шахмат”

20. БФ „Художествена гимностика”

21. БФ „Самбо”

Р Е Ш Е Н И Е № 220

на

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТна фондация „БЪЛГАРСКИ СПОРТ”

Управителният съвет приема отчета за дейността на ФБС през 2012 г., както и актуалните задачи по програмата за дейност на ФБС (2012-2016 г).


Председател:

/Н. Божинов, дгн/

Решението е взето на заседание на УС,

Проведено на 23.04.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 221

на

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТна Фандация „Български спорт”

Управителният съвет приема проектите за бюджет и щат на фондацията за 2013 г.

Председател:

/Н. Божинов, дгн/


Решението е взето на заседание на УС,

проведено на 23.04.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 222

на

Управителния съвет наФондация „Български спорт”

Управителният съвет реши да бъдат отпуснати следните помощи по Програма за подпомагане на клубове, организации и издателска дейност:

1/ Сдружение „ген. Иван Винаров”, НСБО и спортно училище „Георги Бен-

ковси” – юбилейни чествания за 120 г. от рождениято на ген. Д. Стойчев и

90 г. от създаването на БОК – 625.60 лв.

2/ НСА – Европейско университетско първенство по ръгби – 3.000 лв

3/ Оборудване на спортна площадка с уреди за спортуване с цел и спортни постижения – договор със Столична община – 18.600 лв.

4/ За провеждане на благотворителна футболна среща между ветераните на „Астън Вила” и звездите на България – 8.000 лв.

5/ Лиляна Кънева – за издаване на книгата „Слово за борбата” – 1.344 лв.

6/ Ефрем Ефремов – за участие в конгрес на спортните журналисти – 812 лв.


Председател:

Д-р Н. Божинов/

Решението е взето на заседание на УС,

Проведено на 23.04.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 21

от

Общото събрание на Съвета на дарителитена фондация „Български спорт”, проведено на

23 май 2013 г.

Присъстват: Н. Божинов, Ценов, БСТ (Дамянав), БОК, Евстатиев, Ефремов, Тепавичаров, Йорданова, БФ „Шахмат”, Пл. Дочевски, ДК „Глория Палас”, Диляна Гогова, Н. Ценова, Пл. Кръстев, БФ „Кану каяк”, БФ „Бокс”, БФ „Баскетбол”, БФ „Борба”, БФ „Лека атлетика”.

Кворумът е налице. Г-н Ценов открива събранието , извинява председателя Божинов, който поради спешно повикване трябваше да напусне и подлага на гласуване дневния ред. Дневният ред е приет единодушно. Г-н Ценов предлага да се разглеждат заедно т. 1 и 2 от дневния ред и след това дискусиите по тях да се водят общо. Предложението се приема.

Г-н Ценов чете отчета на УС за дейността на ФБС през 2012 г., след което дава думата на председателя на Надзорния Съвет, г-н Евстатиев, който запознава присъстващите с доклада на НС за дейността му през изтеклата 2012 г. Прочита и становището на НС по проекта за бюджет 2013 г. Извършвайки проверка на документацията за съставянето му, той е констатирал, че само 15 от постъпилите молби за финансова помощ са подкрепени от съответните федерации, а всички други са лични. Освен това те не са придружени от лекарско мнение и затова предлага в здравната комисия на ФБС да се включат още двама лекари, които да подпомагат работата й. Финансови нарушения не са констатирани, с изключение на това, че не е правен одит на финансовата дейност на ФБС.Бюджет 2012 e намален в сравнение с други години, приходът от „Други източници” е едва 51 хил. лв. Г-н Евстатиев препоръчва на Общото събрание да приеме отчета, бюджета и щата на ФБС за 2013 г.

Г-н Ценов подканва присъстващите да направят коментари, предложения или съвети и пръв взима думата. Изказва мнение, че за ФБС най-важно е сътрудничеството с БСФ, с които трябва да се постъпва по различен начин при отпускане на помощи, в зависимост от редовността на плащанията. Трябва да има споразумение с БСФ и всички да разберат значимостта на дейността на ФБС. Надява се, въпросът с улесняване живота на възрастни заболели спортисти и деятели да бъде разрешен – необходимо е да се изчака назначава-

нето на новия кабинет и да се разговаря на ниво министри. В някоя от станциите на Министерство на отбраната може да се предоставят помещения за заболели спортисти, като минимална част от престоя им там да се заплаща от тях самите, а останалата част - от ФБС. Трябва по-гъвкава система за отпускане на помощи предвид спешността в некои случаи – той има пълномо-

щия да отпуска до 2500 лв в отговор на дадена молба, която впоследствие се одобрява от УС. Съгласен е с увеличението на лекарите в медицинската комисия на ФБС – настоящият председател д-р Костов има много здравословни проблеми. Относно феър плея – по редно е той да бъде към БОК, но трябва да се види под каква форма да стане това. Що се отнася до другата комисия – за

- 2.

международната спортна дейност, тя трябва да е нещо като координационен съвет за международната спортна политика на България. Във фондацията не е правен одит, тъй като дълго време дейността й беше под изискуемия минимум. Фондацията е специфичен благотворителен орган и дейността й трябва да се уважава. Жалко е, че дарителството в България не е на мода. Помощта на фондацията трябва да се изразява не само в отпускането на стипендии - може да се подпомага образованието, професионалната ориентация и пр. БСФ могат да помогнат с идеи в това отношение.Г-н Пл. Дочевски е на мнение, че фондацията е свършила много добра работа – на нея разчитат много „излезли вече от строя” спортисти. Според негови сведения почивната станция на Министерство на отбраната в Орешак е слабо натоварена и можем да поскаме да ни се отпусне примерно 10 % капацитет, но трябва да се види кой ще е новия министър. Той подкрепя идеята за съвет за международна дейност – ние трябва да пазим всеки български член на международна спортна организация, а не да се мъчим да ги ликвидираме. Дори намира за редно към тази комисия да има и изучаване на протокол и етикет. И накрая намира, че БОК, който се възползва от наградите „Икар” и е един от основателите на фондацията, трябва да я подпомага поне с 5000 лв.

Г-н Пл. Кръстев напомня, че в България напоследък са на мода граждански-

те обществени съвети – трябва да има такъв и към министерството на спорта със спортно-технически принос. Не намира, че е редно от спортния бюджет да се дават милиони за спортове като голф, ски и др. и по този начин да се лишават БСФ от парите от бюджета.

Г-н Евстатиев предлага още на първото заседание на УС да се разпределят задачите на фондацията между неговити членове с необходимите разумни срокове за изпълнение.

В т. „Разни” г-н Ценов информира за постъпилата молба от г-жа Антоанета Боева, член на УС, да бъде освободена от този ангажимент. Общото събрание освобождава г-жа Боева от състава на УС.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Протоколирал:

/Р.Златарова/

Р Е Ш Е Н И Е № 77

на

Общото събрание наСъвета на дарителите на ФБС

Общото събрание на Съвета на дарителите приема отчета за дейността на Управителния съвет на фондацията през 2012 г.


Председател:

/д-р Н. Божинов/

Решението е взето на събранието,

проведено на 23.05.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 78

на

Съвета на дарителите на ФБСОбщото събрание на Съвета на дарителите на фондация „Български спорт” приема актуалните задачи за работата й през 2013 година.

Председател:

/д-р Н.Божинов/

Решението е взето на събранието,

проведено на 23.05.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 79

на

Общото събрание наСъвета на дарителите на ФБС
Общото събрание на Съвета на дарителите на ФБС приема бюджета и щата на фондацията за 2013 г.

Председател:

/д-р Н. Божинов/

Решението е взето на събранието,

проведено на 23.05.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 80

на

Общото събрание на Съветана дарителите на ФБС

Общото събрание на Съвета на дарителите на ФБС освобождава г-жа Антоанета Боева като член на Управителния съвет.

Председател:

/д-р Н.Божинов/Решението е взето на събранието,

проведено на 23.05.2013 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница