О т ч е т за дейността на национален център по наркоманиистраница1/7
Дата25.07.2016
Размер1.41 Mb.
#5316
  1   2   3   4   5   6   7

О Т Ч Е Т

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН

ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ
2013 година
І. СТРУКТУРА

Националният център по наркомании е създаден с Постановление № 363/ 29.12.2004г. за структурни промени в системата на здравеопазването (обн. - ДВ, бр.3 от 2005г.). Центърът е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, чиято издръжка се формира от бюджетни средства към министъра на здравеопазването. Центърът осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите здравни и лечебни заведения, както и с други ведомства, организации и институции.Националният център по наркомании се състои от три дирекции: Дирекция „Административно – стопанско и правно обслужване”, дирекция „Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация” и дирекция „Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици” (дирекция „МРКДНТН”). Утвърдената численост на персонала е 20 щатни бройки.

Центърът осъществява:

 • Координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните вреди и рeхабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества.

 • Специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества.

 • Експертна дейност в областта на наркоманиите.

 • Научни изследвания в областта на злоупотребата и зависимостите към наркотични вещества.

 • Методическо ръководство по отношението на изграждането и развитието на национална, публична, информационна система по наркотиците и наркоманиите.

 • Развива, подпомага и инициира научноизследователска дейност, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България, нейната социална база и последици.

 • Осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества и последиците от нея.

 • Осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международните публични, информационни системи по проблемите, свързани с употребата на наркотици.

 • Представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.


ІІ. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Националният център по наркомании изпълнява дейности, регламентирани в:

 • Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 02.04.1999 г., посл. изм., ДВ, бр. 29 от 16.04.2010 г.),

 • Закон за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ... посл. изм., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г.);

 • Наредба № 7 от 07.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества (обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2011 г.);

 • Наредба № 8 от 07.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2011 г.);

 • Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-анттагонисти на лица зависими към опиоиди (обн., ДВ. бр. 49 от 29 юни 2012 г.);

 • Наредба за изменение на Наредба№ 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия” (обн .Д В. бр.49 от 29 юни 2012г.);

 • Правилник за организацията и дейността на Национален съвет по наркотични вещества;

 • Правилника за функциите, задачите и устройството на НЦН (обн., ДВ, бр. 29 от 27.03.2001 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13.01.2005 г., изм., ДВ, бр. 46 от 06.06. 2006 г.);

 • Други законови и подзаконови нормативни актове.


III. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
През 2013 г. служители на НЦН взеха участие в следните работни групи:

 • Работна група за актуализиране на медицински стандарт „Психиатрия“, съгласно Заповед № РД-09-197/01.08.2011г. на Министъра на здравеопазването - НЦН предложи текст за Лечение на деца и младежи с Поведенчески разстройства, свързани с употреба на психоактивни вещества и актуализиране на текст Лечение на зависимости.

 • Работна група за изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества; През 2013г. продължи работата по Проект на наредба за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, като Проектът беше одобрен от Ръководството на Министерство на здравеопазването.

В периода от 17.01.2013г. до 13.11.2013г., Проектът на наредбата е преработен 9 пъти от Националния център по наркомании, като в 8 от корекциите са в следствие на получени забележки от Министерство на здравеопазването, а последната – в следствие на получени забележки от Министерство на образованието и науката.

 • Работна група за изготвяне на предложения за оптимизиране на нормативната уредба с оглед интегриране на програмите за психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици в системата от социални и здравни услуги; Работната група се събира 3 пъти в рамките на няколко месеца.

Конкретните предложенията на Националният център по наркомании към работната група за промяна на нормативната уредба с оглед интегрирането в единна система са следните:

 • МТСП и МЗ да намерят и утвърдят механизъм за устойчиво финансиране на програми в областта на психосоциална рехабилитация и интеграция на зависими лица.

 • Да се инициира от МТСП и Министерство на здравеопазването среща на кметовете на общини с цел съдействие и подпомагане за разкриването и развитието на центрове и програми за психосоциална рехабилитация в съответствие на значимостта на проблема на регионално ниво.

 • АСП да инициира изготвянето на проект на междуинституционална програма „Кризисен медико-социален център” като нова резидентна услуга, която представлява комплекс от здравни и социални услуги за цялостно обслужване на деца до 18 г. с хронични заболявания и зависимости, свързани с предоставянето на храна, осигуряването на ежедневни здравни, терапевтични, образователни, рехабилитационни и социални потребности. НЦН предложи в ППЗСП, глава 3, чл.36 (2) да се допълнят видове социални услуги в общността за деца – Кризисен медико-социален център за деца със зависимости..

 • Националният център по наркомании счита за необходимо към цел 1, подточка 1.5. „ Разкриване на социални услуги в общността за деца и семейства” на Националната програма за закрила на детето за 2013 или 2014 година да се предвиди разкриване на нова резидентна услуга за деца с вредна употреба или зависимост към психоактивни вещества, или в рамките на услугите за „Център за социална рехабилитация за деца и възрастни” и разработената нова методика да бъдат осигурени специализирани грижи към такива деца в различни общини.

 • Изработване на система за мониторинг и оценка от експерти на МЗ и МТСП по отношение на ефективността на програмите за психосоциална рехабилитация за зависими лица.

 • НЦН предложи в ППЗСП да се впишат следните отделни социални услуги – резидентна програма за психосоциална рехабилитация на зависими, Дневен център за зависими (полурезидентна програма), ЦСРИ (нерезидентна програма) и защитено жилище за зависими от психоактивни вещества. Изписването на социалните услуги по този начин дава възможност да бъдат целево финансирани и да има остойностяване услугите. По този начин в планирането на Общинските стратегии може да се предвиди спрямо нуждите на общината разкриване и поддържане на такива програми, и няма да се губят сред социалните услуги за деца, възрастни, хора с психични заболявания или увреждания.

Конкретни резултати относно обсъжданите предложения на работната група са: включване на целевата група – зависими към психоактивни вещества в новото методическо ръководство на АСП за социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”, от м. август 2013 г. и е достъпно за всички на сайта на Агенцията за социално подпомагане.

 • Работна група за изготвяне на Алгоритъм при насочване към лечение или към служби за подкрепа на деца и юноши, злоупотребяващи или зависими към психоактивни вещества стартирала дейността си през 2012г. продължи дейността си и през 2013г. На базата на направеният през декември 2012 анализ и идентифицирането на различните групи деца и юноши, застрашени от употреба, вредна употреба и развиване на зависимости към психоактивни вещества е разработена системна процедура за идентифициране, насочване, лечение и взаимодействие в работата при случаи на деца и юноши с вредна употреба и зависимост от психоактивни вещества;

 • Работна група за предложения за включване на нови вещества в наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, разгледани на Експертния съвет към НСНВ;

 • Работна група, назначена от Министъра на здравеопзването за анализ на представена от неправителствени организации платформа за промяна на политиката по отношение на психоактивните вещества в България. Работната група обсъди предложенията и излезе с предложения, отнасящи се до промяна в нормативната уредба (ЗКНВП и НК), които бяха представени на Националния съвет по наркотични вещества:

 • Работна група за подобряване на координацията и обмена на информация между ведомствата при подготовката на национални позиции и доклади, попълване на въпросници, както и за по-оперативна работа;

 • Работна група „Подобряване на грижите и услугите за детето и семейството“, съгласно Заповед № РД-06-119/08.10.2013 г. на Председателя на ДАЗД;

 • Работна група за координиране на изпълнението на Националния план за превенция на насилието 2012 – 2014 г. – работна група „Превенция на насилието и злоупотреба с деца“ , съгласно Заповед № РД-06-18/08.10.2013 г. на Председателя на ДАЗД;

 • Работна група за изработване на нова Национална стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) и План за действие към нея, съгласно Заповед № РД-09-46/26.02.2013 г. на Министъра на здравеопазването; трима експерти от НЦН участваха в изготвянето на Национална стратегия за борба с наркотиците – подготвихме анализ на ситуацията в областта на търсенето на наркотици, анализ на дейностите в областта на намаляване на търсенето, изготвяне на приоритетни области, План за действие и финансов план.

 • Работна група за изготвяне на Годишен доклад на Министъра на здравеопазването за състоянието на здравето на гражданите и изпълнение на Националната здравна стратегия, съгласно заповед № РД-09-144/21.08.2013 г. Експерт от Националният център е изготвил актуална информация за 2012 година по точка 2.2.3.5 от структурата на Доклада за здравето на гражданите, Рискови фактори свързани начин на живот – Употреба на наркотици ,както и по точка 3.5.3 Лечебни заведения за лечение с опиева зависимост. За нуждите на Работната група по изготвянето на Доклад за здравето на гражданите 2012г. е изготвен и отчет по Здравната стратегия 2008-2013г.

 • Работна група за изготвяне на трети, четвърти и пети консолидиран периодичен доклад на Република България по изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето, съгласно Заповед № 06-7/15.05.2013 г. на Председателя на ДАЗД;

 • Работна група 22 „Здравеопазване“, създадена със Заповед № РД-09-184/24.10.2013 г. на Министъра на здравеопазването;

 • Хоризонтална работна група по наркотици (Horizontal WG on Drugs) към Съвета на Европейския съюз .


Промени в нормативната уредба касаеща дейността на Национален център по наркомании, извършени през 2013 г.
През 2013 година служители на Национален център по наркомании взеха участие в промени на следните нормативни документи:

 • Правилник за функциите, задачите и устройството на Национален център по наркомании;

 • Наредба за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества;

 • Актуализация на медицински стандарт „Психиатрия“ ;

 • Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди;

 • Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“


Представителство и участие в Национални съвети:

 • Представителство в Хоризонтална работна група по наркотиците към Съвета на Европа;

 • Представителство в Управителния съвет на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании;

 • Представителство в Национален съвет по превенция на престъпността към Министерство на вътрешните работи – д-р Цвета Райчева;

 • Представителство в Национален съвет по наркотични вещества към Министерство на здравеопазването - д-р Цвета Райчева и Момчил Василев;

 • Представителство в Национален координационен комитет - д-р Цвета Райчева;

 • Представителство в Национален съвет за закрила на детето – д-р Цвета Райчева;

 • Представителство в Експертен съвет по лечение на зависимости;

 • Представителство в Експертен съвет по ХИВ/ СПИН;

 • Представителство в Експертен съвет към НСНВ – Виолета Богданова и Момчил Василев.


През 2013 година служители на Национален център по наркомании взеха участие в следните медийни събития:


 • Национално представяне на Годишния доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) на 28 май 2013 г. в национален пресклуб „Софияпрес“ с участието на г-н Лукас Висинг, експерт „Инфекциозни болести и моделиране“ в ЕЦМНН. На събитието присъстваха журналисти от водещи медии, национални експерти и партньори в областта на зависимостите, членове на Националния съвет по наркотични вещества. В доклада са представени основните тенденции в употребата на наркотици в Европа, проблеми и прогнози.

 • Пресконференция в БТА по повод 26-ти юни – международния ден против злоупотребата с психоактивни вещества и контрабандния трафик под надслов „Направи здравето своя нова тръпка, а не наркотиците!“. Темата на пресконференцията е „Подкрепа за хив превенцията сред инжекционно употребяващите наркотици утре”. Събитието се организира от фондация „Инициатива за здраве” в партньорство с Националния център по наркомании и Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към Министерство на здравеопазването. По време на пресконференцията са представени дейностите по Компонент 4 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции”, както и необходимостта от устойчиво дългосрочно финансиране на тези дейности и развиването на други програми за намаляване на вредите сред инжекционно употребяващите наркотици и други рискови групи.

 • Участие в сутрешния блок на „Радио „Фокус“, където са обсъждани темите относно превенцията на употребата на наркотични вещества от младежите, също както и защо младежите посягат към наркотиците и те ли са най-рисковата група, кои са веществата използвани най-често в България, търсят ли самите зависими помощ от лекаря или се опитват да се лекуват сами, какво е нивото на борбата с наркотиците в България, по какви признаци едни родител може да разбере дали детето му употребява някакви вещества и с кого трябва да се свърже за помощ?

 • Интервю за вестник „168 часа“ относно новите тенденции в пазара с наркотични вещества, кои са най-опасните наркотици, които се предлагат в момента, има ли промяна в начина на разпространение, продават ли се нови видове ПАВ?

 • Участие в репортаж за новините на БНТ 2 относно т.н. „дизайнерска дрога“– как, къде и под каква форма се разпространява и дали има промяна в начина и местата на разпространение на този вид наркотични вещества, влизат ли веществата в забранителен списък и колко често се актуализира той,преследва ли се от закона този вид дрога, има ли тенденция към все по-голяма употреба на този вид наркотик и хора на каква възраст го предпочитат, как действа в сравнение с други наркотици?

 • Подготвен е материал за списание Men’s Health за наркотичните зависимости с акцент върху употребата на кокаин, екстази и антидепресанти. Описани са психичните и социални последици от вредната употреба и зависимост към тях, също както и информация относно възможностите за справяне с проблема.

 • Участие в предаването „Брюксел 1“ с водещ Милена Милотинова относно пресконференция на комисар Вивиан Рединг на 17 септември 2013 г., на която са обявени нови мерки на Европейската комисия срещу дизайнерската дрога.

 • Участие в репортаж за новините на БНТ 2 по сигнал по повод лечението на зависими лица от кв. Красна поляна, гр. София. Представители на НЦН разясниха на зрителите на телевизията какво представлява терапията за лечение на зависимост от хероин, какъв е процентът на записали в програмата, както и дали се отказват в последствие.

 • Интервю за телевизия NOVA TV на тема „Алкохол“ и по конкретно кога прекомерната употреба на алкохол по празниците може да се окаже опасна, има ли тенденция през 2013 година (в сравнение с предходни години) броят на хората, потърсили помощ, да се увеличава или намалява, какви са основните проблеми, заради които през 2013 година хората са се обръщали за помощ.


IV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМИ.
Националния център по наркомании работи по следните програми:

1. Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013 г.

2. Дейности по Договор № GA.10.RTX.003.1.0/ за безвъзмездна помощ за действие между Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркомании и Националния център по наркомании.
V. ДИРЕКЦИЯ „АСПО”

Дейността на дирекция „Административно-стопанско и правно обслужване” през 2013г. беше насочена в изпълнение на разпоредбите регламентирани в следните нормативни актове: • 3акон за бюджета на Република България за 2013 г.;

 • Закон за счетоводството;

 • Индивидуален сметкоплан на НЦН - второстепенен разпоредител с

бюджетни кредити;

 • Кодекс за задължителното обществено осигуряване;

 • Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;

  • Кодекса на труда и други подзаконови нормативни актове, имащи отношение към дейностите на служителите в дирекцията регламентирани в длъжностните характеристики;

  • Закон за обществените поръчки;

  • Закон за конфликт на интереси;

  • Закон за защита на личните данни;

  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

  • Изпълнение на конкретни задачи формулирани в заповеди на директора на НЦН


1. Финансово – счетоводна дейност

Финансово - счетоводният сектор на НЦН изготвя и представя на Министерство на здравеопазването тримесечни и годишни финансови отчети съдържащи информация за финансовото състояние към определен период и за финансовите резултати от осъществяваната дейност.

Ежемесечно се изготвят ведомости за работна заплата на служителите, както и всички съпътстващи ги процедури по внасяне на социалните осигуровки и данък общ доход.

Тримесечни и годишни отчети се представят в Националния статистически институт съдържащи информация за фонд работна заплата, численост на персонала по образование и категории, материални активи и др.

Финансово – счетоводният сектор изготвя годишен счетоводен баланс, който обективно отразява финансовото и имуществено състояние на Националния център по наркомании.

От изработения годишен финансов отчет на НЦН за 2013-та година заслужават внимание следните позиции:

Бюджет на НЦН за 2013 г. 322 978,00 лв.

Утвърдени средства за персонал на НЦН за 2013 г. 202 978,00 лв.

Изразходени средства 314 845,00 лв.

Разход заплати 159 528,00 лв.

Други възнаграждения и плащания за персонала 16 566,00 лв.

Задължителни осигурителни вноски от работодателя 32 487,00 лв.

Капиталови разходи 7 980,00 лв.

Разходи за външни услуги 45 776,00 лв.

Вода, горива и електрическа енергия 17 148,00 лв.

Постелен инвентар и облекло 6 425,00 лв.

Материали 12 637,00 лв.

Командировки в страната 4 697,00 лв.

Командировки в чужбина 5 701,00 лв.

Медикаменти 2 677,00 лв.

Учебни и научно-изследователски разходи, книги 1 028,00 лв.

Ремонт 379,00 лв.

Платени данъци, мита и такси 1 736,00 лв.

Разходи за застраховки и други финансови услуги 80,00 лв.

По дейност „Международни програми” през изтеклата година съгласно договор за безвъзмездна помощ за действие с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании са изразходвани 79 409,00 лв.

За изпълнение на задачите по Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 - 2013 година, през годината са изразходвани 272 164,00 лв.

Счетоводната дейност на дирекцията включва: осчетоводяване на първични документи приход и разход от каса, банка, подотчетни лица и доставчици и въвеждането им в счетоводна програма „Скиптър”. Изготвяне на ежемесечни справки за МЗ – касов отчет и други разшифровки Б-Т, работа по договора с ЕМСDDA, както и осчетоводяване на фактури, приходни и разходни ордери на изброените проекти.

Касиерската дейност касае теглене и внасяне на парични средства по наличната сметка в БНБ и отразяването им в касовата книга; изработване на ведомости за заплати с програма „Терес“; изработване на сметки за изплатени суми по граждански договори; подаване на декларации за осигуровки на служителите от НЦН в НАП – Възраждане. Изготвени са 28 броя УП – 2 и УП - 3 за пенсиониране. Осъществена е годишна инвентаризация и счетоводно отразяване на липси и излишъци. Изработени са длъжностно и поименно щатни разписания, тримесечни справки за списъчен състав на НЦН, средно списъчен състав, фонд работна заплата, брой граждански договори и суми по тях. Заведени са картони с имуществото на центъра поименно на всеки служител.

През 2013 г. служителите от дирекцията организираха придобиване на сървърна конфигурация и хардуер, закупуване на офис обзавеждане и консумативи съгласно утвърдени заявки .

В изпълнение на заповеди на директора на НЦН служителите получиха и средства за работно облекло при спазване на разписаните правила в Наредба за работно и униформено облекло от 01.01.2011г., както и предпазни очила за работа с видеодисплеи, съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.


2. Контролна дейност

Дирекция „АСПО” представи в Министерство на здравеопазването в определения срок „Въпросник за финансово управление и контрол „както и доклад за изпълнението на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор през 2012-та година в Националния център по наркомани.

През 2013 г. са регистрирани 642 контролни листа за предварителен контрол. Във всички контролни листа е изразено „одобрение” за поемане на задължението от страна на финансовия контрольор. Обект на предварителен контрол през 2013-та година бяха всички разходи на центъра при спазване на регламентираните процедури за осъществяването му.

През 2013 година са регистрирани със заповеди 13 броя командировки в чужбина и 41 броя командировки в страната на служители от НЦН. За две командировки в чужбина командирован служител не е представил писмени доклади.

Актуализиран беше регистъра на договорите с юридически лица, изработени бяха анекси, както и нови договори, което създаде възможност за оперативен контрол на договорените ангажименти и на цените на услугите по тях. За 2013 г. договорите с юридически лица , съобразно потребностите на центъра са 61 броя.

В изпълнение на изискванията на Наредба №3 на МЗ за безопасни и здравословни условия на труд през 2013 г. НЦН се поднови договор със служба по трудова медицина „Вита инженеринг” ЕООД.

През месец април 2013 г. на Националния център по наркомании беше направена проверка от Комисията за защита на личните данни. По препоръка на комисията в Центърът се изградиха 3 нови регистъра и се обнови информацията в електронната база данни на комисията за съществуващия си регистър. Работата с лични данни се приведе в съответствие с изискванията на комисията.

През 2013 г. са изработени и изплатени 123 броя граждански договори. От тях 31 броя за извършване на допълнителна извънтрудова дейност на служители на НЦН.

Във връзка с направените разходите за 2013 г. по отношение изпълнението на Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 г. бе изработен отчет от главния счетоводител с вх. №0243/28.02.2014 г.

В центъра през 2013 -та година не са регистрирани сигнали от граждани и юридически лица за измами и корупция.

С цел икономия на финансови средства НЦН не извърши абонамент за държавен вестник, списания и специализирани издания. Беше прекратен гражданския договор на служителя по поддръжка.


Каталог: docs -> reports
reports -> Решение № ва-26-ео/2007 на Директора на риосв варна от 11. 03. 08 год за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
reports -> Анотация на проекта за пуп-прз за жилищно строителство
reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023035 в землището на с. Свети никола, община каварна
reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023037 в землището на с. Свети никола, община каварна
reports -> Код bg0002051 и „комплекс калиакра
reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023040 в землището на с. Свети никола, община каварна
reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница