О т ч е т за дейността на Общински съвет Пловдив и неговите комисии за периода 01. 05. 2013 г. 31. 10. 2013 г. Настоящият отчетДата25.07.2016
Размер284.63 Kb.
#5436
ТипПротокол
ПРИЛОЖЕНИЕ

към Решение №408,взето с

Протокол № 20 от 13.11.2013 г.
О Т Ч Е Т
за дейността на Общински съвет – Пловдив и неговите комисии

за периода 01.05.2013 г. - 31.10.2013 г.
Настоящият отчет е подготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл.14, ал.1, т.11 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет.
І. Обобщена информация за работата на Общински съвет – Пловдив, през отчетния период
За отчетният период – 1 май 2013 г. – 31 октомври 2013 г. Общински съвет – Пловдив е провел 12 заседания, на които е гласувал 270 решения. За двугодишния период от началото на мандата на настоящия общински съвет, общият брой гласувани решения е 1005. За сравнение предходния състав на общинския съвет е гласувал 886 решения – с 12 % по-малко.

Запазва се тенденцията за високото присъствие на общинските съветници в заседанията на съвета – 94.12 %.

За отчетният период съставът и структурата на Общински съвет – Пловдив е претърпял редица промени.


  • На 02.07.2013 г. общинските съветници Костадин Атанасов Кисьов, Мариана Иванова Димитрова – Гичева и Камен Маринов Шишманов депозират Заявления в деловодството на Общински съвет – Пловдив, с които заявяват, че напускат групата на „НИЕ и НДСВ”.

  • С Уведомление вх. № 13Х305/02.07.2013 г. общинската съветничка Дани Стефанова Каназирева информира, че е образувана нова ППГОС в Общински съвет – Пловдив с наименование: „Обединение за Пловдив” – „Съюз за Пловдив, „НИЕ” и „НДСВ” с ръководство в състав: Председател - Дани Каназирева и Зам.-председател – Мариана Димитрова – Гичева. Групата включва в състава си седем общински съветници, а именно: Дани Стефанова Каназирева, Владимир Иванов Кисьов, Вихра Иванова Ерамян, Ивелин Георгиев Парасков, Мариана Иванова Димитрова – Гичева, Костадин Атанасов Кисьов и Камен Маринов Шишманов.

  • С Решение от 03.07.2013 г. Общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на Тодор Динчов Петков като общински съветник от листата на ПП „БСП” и обявява за съветник Минка Алдомирова Сърнешка.

  • С Решение №299/13/01.08.2013 г. Общинският съвет избира Димитър Петков Колев за Кмет на Район „Западен”, вследствие на което пълномощията му на съветник са предсрочно прекратени и на заседанието на Общинския съвет, проведено на 04.09.2013 г. полага клетва следващия от листата на ПП „ГЕРБ” - Георги Николов Василев.

  • С Решение от 17.10.2013 г. Общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на Атанас Петков Петков като общински съветник от листата на ПП „БСП” и обявява за избран за общински съветник Севдалина Манева Петрова.

  • Със Заявление от 28.10.2013 г. общинският съветник Димитър Николов Цветков напуска ППГОС на ПП „ГЕРБ” и остава в Общинския съвет като независим общински съветник.

  • С Решение № 389/18/29.10.2013 г. се освобождават Руси Димитров Панчев и Димитър Николов Цветков като заместник-председатели на Общински съвет – Пловдив и се избират проф. Даниела Кирилова Дженева и Георги Василев Стаменов.

1. Разпределение на Решенията, според вносителите:


Инж. Иван Тотев – Кмет - 83 предложения

Инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет - 88 предложения

Розалин Петков – Зам.-кмет - 57 предложения

Георги Титюков – Зам.-кмет - 21 предложения

Стефан Стоянов – Зам.-кмет - 4 предложения

Инж. Александър Държиков - 2 предложения

Арх. Илко Николов -

Председател на Общински съвет - 6 предложения

Д-р Димитър Христозов – Председател

на комисията по чл.7 от Правилника за

фин. подпомагане на семейства и двойки

двойки с репродуктивни проблеми,

жители на Община Пловдив - 2 предложения

Постоянна комисия по

младежки дейности и спорт - 1 предложение

Постоянна комисия по

здравеопазване и социални дейности - 1 предложение

ППГОС ГЕРБ - 1 предложение

ППГОС БСП - 1 предложение

Инж. Ральо Ралев – Кмет на Район Северен - 1 предложение

Десислава Желязкова – Кмет на Район Западен -1 предложение

Костадин Димитров – Кмет на Район Тракия - 1 предложение


От страна на общинската администрация най-много предложения, които са станали решения са записани на името на инж. Димитър Кацарски. Те са 88 на брой. Най-много предложения, внесени от общински съветници са с вносител Председателя на Общинския съвет – 6.
2. По-важни решения според тяхната специфика
Решения за управление и разпореждане с общинска собственост

С Решение № 141/7/15.05.2013 г. се обявява недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Гладстон” №32 за частна общинска собственост и се възлага на кмета да внесе предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Сдружение „Дружество на пловдивските художници”, с оглед насърчаване развитието на културата в Пловдив, както и утвърждаване на града като културна столица на България.

С Решение № 142/7/16.05.2013 г. се дарява в полза на Българска народна банка недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе” №2.

С Решение № 144/7/15.05.2013 г. се одобряват схеми за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства на пешеходна зона І на гр. Пловдив.

С Решение №159/7/16.05.2013 г. е учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот, находящ се на бул. „Свобода” №6 в полза на Народно читалище „Антим І-1973”.

С Решение № 160/7/16.05.2013 г. е предоставено безвъзмездно за управление на Агенция за хората с увреждания за срок от 5 години на имот, находящ се на ул. „Санкт Петербург” №1.

С Решение №175/8/30.05.2013 г. се приема направеното от Българска народна банка дарение на обособена част, с адрес ул. „Райко Даскалов” №51.

С Решение №183/8/30.05.2013 г. се разрешава да се предостави безвъзмездно за управление на Дом за медико-социални грижи за деца – Пловдив имот на ул. „Вратцата” № 24.

С Решение №196/9/13.06.2013 г. се обявява недвижим – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” №2а за частна общинска собственост с цел внасяне предложение до Общински съвет за дарение на имота за нуждите на НХГ „Цанко Лавренов” – Пловдив.

С Решение №211/9/13.06.2013 г. се актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и се разрешава отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от пет години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември”, подлез на пл. „Съединение”.

С Решение №212/9/13.06.2013 г. се актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и се разрешава отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от пет години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, подлез до ПУ „Паисий Хилендарски”.

С Решение №213/9/13.06.2013 г. се актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и се разрешава отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от пет години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” и бул. „6-ти септември”, подлез до баня „Старинна” („Чифте баня”).

С Решение №241/11/18.07.2013 г. се възлага на Кмета на Община Пловдив да внесе искане чрез Областен управител на област с административен център – Пловдив до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет за вземане на решение за предоставяне за управление на Община Пловдив за срок от 10 години на имот – „Архитектурен паметник на културата, представляващ Археологически комплекс „Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол”.Реставрацията и експонирането на „Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол ще бъде решителна стъпка от страна на община Пловдив за опазване на културното наследство и ще допринесе за утвърждаването на града като една от световните културни столици на Европа. Интегрирането й  в живота и структурата на модерния град би допринесло за популяризирането на уникалната и хилядолетна история на Пловдив и утвърждаването му като атрактивна дестинация за културен и исторически туризъм.
С Решение №272/12/01.08.2013 г. се възлага на Кмета на Община Пловдив да внесе искане чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение в МС за вземане на решение за предоставяне за управление на Община Пловдив на следните държавни имоти: „Данчова къща” и къща „Бирдас” поради необходимостта от навременна и адекватна поддръжка на сградите в Старинен Пловдив.

С Решение №315/14/04.09/2013 г. се разрешава да се предоставят безвъзмездно за управление на Градска художествена галерия, сграда на ул. „Съборна” №22 и общински имоти на ул. „Съборна” №14а, ул. „Княз Александър І” №15, бул. „Източен” №3 и №5.

С решение № 346/15/19. 09. 2013 г. се предоставят безвъзмездно за управление на Спортно училище „Васил Левски” – Пловдив, имоти – публична общинска собственост, няходящи се в гр.Пловдив, бул. „Шести септември”№1.

С Решение №350/15/19.09.2013 г. се разрешава отдаване под наем за срок от 5 години, на имот - общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.”Четвърти Януари” №4 на Сдружение „Международен съвет на самодейните средища”.

С Решение № 360/16/03. 10. 2013 г. се предоставят безвъзмездно за управление на  Министерство на образованието и науката, помещения към новосъздадения Център за Кариерно ориентиране на територията на гр.Пловдив по  проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ул.„Алеко Константинов” № 11.

С решение № 398/18/29. 10. 2013 г. се предоставят безвъзмездно за управление на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив (ЦСМП), недвижими имоти: на ул.”Л.Каравелов” №26, ул. ”Модър №13 и бул. „България” №234.


Решения, свързани със здравеопазването и социалните дейности

С Решение №157/7/16.05.2013 г. се избира за управител на „ДКЦ ІІ Пловдив” ЕООД д-р Константин Сапунджиев.

С Решение №200/9/13.06.2013 се одобряват годишните финансови отчети за 2012 г. на едноличните търговски дружества, собственост на Община Пловдив.

С Решение №225/п//10/27.06.2013 г. се създава Детска ясла „Приказка” с Детска кухня „Млечен път” в район Тракия с оглед нарасналите нужди на жителите на града да ползват тази социална услуга.

С Решение №263/11/18.07.2013 г. се дава разрешение на управителя на МБАЛ Св. Пантелеймон” ЕООД да създаде дъщерно дружество за извънболнична помощ – специализиран медицински център, с оглед създаване на условия за комплексно съчетаване на извънболничната и болнична дейност.

С Решения №292/12/01.08.2013 г. и № 386/17/17.10.2013 г. се отпускат средства за нуждаещите се от подпомагане пловдивски граждани, поради възникнали здравни и социални проблеми по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани.

С Решение №294/12/01.08.2013 г. се отпускат средства в размер на 5479 лева на одобрените кандидати за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Пловдив.

С Решения от № 319 до 324, взети с протокол № 14 от 04.09.2013 г. и Решение № 347/15/19.09.2013 г. се разрешават замени на жилища по Програмата за преместване на желаещите граждани, живеещи на територията на кв. Столипиново в други райони на града.

С Решение №343/15/19.09.2013 г. се утвърждава д-р Иван Начев за спечелил конкурса за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център ІV Пловдив” ЕООД.

С Решение №355/16/03.10.2013 г. се изразява съгласие управителят на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, съвместно с управителите на другите Комплексни онкологични центрове и Специализирани болници по онкология да внесат предложение пред компетентните институции за изменение на нормативната уредба - закони и подзаконови актове, с цел осигуряване на адекватно заплащане на осъществяваните медицински дейности в тях.

С Решение №365/16/03.10.2013 г. се отпускат средства в размер на 10 946, 60 на одобрените кандидати за финансово подпомагане по Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив.

С Решение №384/17/17.10.2013 г. се определя д-р Мариана Господинова за спечелила конкурса за възлагане управлението на „Център за психично здраве - Пловдив” ЕООД.

С Решение №406/18/29.10.2013 г. се задължават управителите на лечебните заведения, които представляват търговски дружества със 100 % участие на Община Пловдив да не издават кредитно известие, с което занижават стойността на извършената медицинска дейност за м. септември 2013 г. до сума, определена от РЗОК – Пловдив и да подпишат анекс с РЗОК – Пловдив при условие, че до края на януари 2014 г. се изплатят на 100% реално изработените медицински дейности за 2013 г. Създава се комисия, която да поиска официална среща с НЗОК.

Решения, свързани с култура, туризъм, образование

С решение № 135/7/16.05.2013 г. се удостояват с почетна значка на град Пловдив учители от училищата и детските заведения от Община Пловдив по случай деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

С Решение №198/9/13.06.2013 г. се дава съгласие Община Пловдив да кандидатства и да членува в Световната федерация на туристическите градове. Членството във федерацията ще доведе до директен контакт с представители на китайски и световни субекти на туристическата индустрия и ще допринесе за популяризирането на града като туристическа дестинация.

С Решение №221/10/27.06.2013 г. се дава съгласие Община Пловдив да участва в учредяването на „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческото наследство”.

С Решение №238/11/18.07.2013 г. се одобрява проект за договор за побратимяване между град Пловдив и град Шенжен, Китайска Народна Република.

С Решение №239/11/18.07.2013 г. се удостоява проф. Георги Атанасов Кънев със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” по повод 75-годишния му юбилей.

С Решения №257/11/18.07.2013 г. и №375/17/17.10.2013 г. се отпускат средства за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования – ученици от училищата на територията на Община Пловдив за постигнати успехи през 2012 и 2013 г. в областта на изкуството, спорта и науката.

С Решение №273/12/01.08.2013 г. се разкриват 11 нови групи за учебната 2013/2014 г. в ОДЗ „Космонавт” и ЦВГ „Малина” с оглед създаването на максимални условия за улеснение на родителите и обхващането на децата в задължителна предучилищна подготовка.
Младежки дейности и спорт

С Решение №235/10/27.06.2013 г. Общински съвет – Пловдив декларира своята подкрепа за бъдещото съществуване и развитие на ПФК „Локомотив Пловдив 1926” АД и се обръща с призив към фирми, дружества и компании да подпомогнат финансово съществуването на футболния клуб според възможностите си.

С Решение № 256/11/18.07.2013 г. се дава съгласие от бюджета на Община Пловдив да се осигурят средства за такса за подаване на кандидатурата за домакинство на Световно първенство по гребане през 2018 г. на Олимпийски гребен канал – Пловдив.

С Решение №261/11/18.07.2013 г. се приема програма за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации.

С Решение №385/17/17.10.2013 г. се дава съгласие Кмета на Община Пловдив да подпише договорите с Международната федерация по гребане /FISA/ за организиране и провеждане на Световно първенство по гребане за младежи и девойки през 2015 година и Световно първенство по гребане за мъже и жени през 2018 година.
Решения, свързани с бюджет и финанси

С Решение № 137/7/16.05.2013 г. се изменя бюджета на Община Пловдив с оглед необходимостта да се осигурят средства за участие на Община Пловдив по проект „Красива България”.

С Решение №216/10/27.06.2013 г. се изменя бюджета на Община Пловдив за 2013 година, поради възникнала необходимост от осигуряване на средства за изграждане на нова детска градина в район Западен, проектиране на многоетажен паркинг и текущ ремонт на бул. „Източен” в участъка от бул.”6-ти септември” до ул. „Изток”, както и за текущ ремонт на подходите (южен и северен) от бул.”Цар Борис III Обединител” към ул. „Гладстон”.

С Решение №303/14/04.09.2013 г. се приема информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Пловдив за първото шестмесечие на 2013 г.


Устройство на територията

С Решение №217/10/27.06.2013 г. се приема изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ Хълм Васил Коларов (Данов хълм). Целите и очакваните резултати от реализацията на плана са: Създаване на възможност за реабилитирането на Данов хълм в зелената система за широко обществено ползване в съответствие с общоприети европейски норми и параметри; Подобряване на условията за ежедневен отдих и развлечения на гражданите и гости на града.

С Решение №245/11/18.07.2013 г. се одобрява „Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

С Решение №269/12/01.08.2013 г. се приема Проект за възстановяване на пътна инфраструктура на Община Пловдив, финансиран чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Пловдив от Европейската банка за възстановяване и развитие. Решението е изменено с Решение № 300/14/04.09.2013 г.

С Решение № 308/14/04.09.2013 г. се одобрява изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.2-нов по плана на ЖК ‘Кишинев’, УПИ І - комплекс, ‘Ив. П. Павлов’, гр. Пловдив във връзка с необходимостта от осъществяване предвижданията на ОУП Пловдив, одобрен с решение № 375/16/05.09.2007 г. на Общински съвет – Пловдив и значимия обществен интерес – провеждане на улица от първостепенната улична мрежа – продължението на ул. „Царевец“ – ІІІА клас, съгласно ПС КТС към ОУП Пловдив;

С Решение № 357/16/03. 10. 2013 г. се създава временен пазар „Гребна база” за търговия със селскостопанска продукция в УПИ І – етажен гараж, кв.3 по плана на спортен комплекс „Отдих и култура” на гр. Пловдив при граници: ул. „Ясна поляна”, ул. „Братия”, ул. „Владивосток”, УПИ ІІ – трафопост, до реализиране предвижданията в подробния устройствен план, предвид големия интерес към обекта от страна на търговците и жителите на града.

С Решение №369/17/17.10.2013 г. се възлага на Кмета на Община Пловдив да внесе искане чрез Областен управител на област Пловдив до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет за вземане на решение за предоставяне за управление на Община Пловдив, за срок от 10 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ археологически паметник на културата – „Малка Базилика” предвид, че реставрацията на Малката базилика в Пловдив е стъпка към утвърждаването на Пловдив като една от световните културни столици на Европа и в тази връзка са предприети действия по осъществяването на проект „Защитно покритие, консервация, реставрация и експониране на археологически паметник „Раннохристиянска базилика от Филипополис” и приобщаване крепостни стени с кула ІІ-ІVв.” Проектът е реализиран и е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1657/20.09.2013 г. на Дирекция за национален строителен контрол към министерството на инвестиционното проектиране. Интегрирането на „Малката Базилика” в живота и структурата на модерния град би допринесло за популяризирането на уникалната и хилядолетна история на Пловдив и превръщането му в дестинация на културния и исторически туризъм.

С Решение №391/18/29.10.2013 г. се приема доклада за изпълнение на Общия устройствен план на Община Пловдив през 2011 – 2012 г.

С Решение № 372/17/17. 10. 2013 г. е допуснато изменение на ОУП – Пловдив, одобрен с Решение № 375/16/05. 09. 2007 г. на Общински съвет – Пловдив, в Обхвата на Устройствена зона „ЗСА” – Спорт и атракции на територията на спортен комплекс „Отдих и култура”, гр. Пловдив и е одобрено планово задание, за изменение на ОУП в обхвата на устройствена зона „ЗСА” – спорт и атракции на територията на Спортен комплекс „Отдих и култура” поради необходимостта от привеждане в съответствие на предвиждането на устройствените планове – ОУП Пловдив и ПУП/ППЗРП на „Спортен комплекс „Отдих и култура”, относно: обхвата на определените с тях устройствени зони, касаещи обекти на спортна и атракционна инфраструктур във връзка с домакинството на световното първенство по гребане през 2018 година, което е свързано с необходимостта от реализиране на подобрения, модернизация на спортната, обществено обслужваща и атракционна база в парк „Отдих и култура”; и отстраняване на фактическа грешка в ОУП – Пловдив, която има значение за прилагане предвиждането на устройствените планове в следните два аспекта: ефективно управление на общинската собственост; стабилни устройствени условия за реализиране на инвестиционните намерения и осигуряване на всички видове източници на финансиране – общински, държавни, частни, европейски фондове при подобряване и модернизация на спортната, обществено обслужваща и атракционна база в Спортен комплекс „Отдих и култура” гр. Пловдив.
Екология

С Решение № 147/7/16.05.2013 г. е приета Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на гр. Пловдив.

С Решение № 224/10/27. 06. 2013 г. се разрешава разполагането на Преместваем обект – автоматична измервателна станция за мониторинг’ на атмосферния въздух на територията на район „Тракия“ на кръстовището на бул. „Освобождение“ и ул. „Съединение“ – гр. Пловдив във връзка с решение на междуведомствена работна група към МОСВ.

С Решение №373/17/17.10.2013 г. се приема Програма за достигане на нормативните нива по показателите фини прахови частици под 2, 5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух на територията на Община Пловдив.


Транспорт

С Решение № 342/15/19.09.2013 г. се разрешава процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 9, 11, 17, 21, 25, 26, 36 и 113 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив”.

С Решение №278/12/01.08.2013 г. се дава разрешение да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив".
Кандидатстване на Община Пловдив по проекти

С Решение № 139/7/16.05.2013 г. се разрешава поемане на задължение в размер на 2 265 693,19 лв., обезпечаващо авансово плащане по Договор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проект „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център-Пловдив"ЕООД.

С Решение № 140/7/16.05.2013 г. се упълномощава кмета да издаде от името на Община Пловдив запис на заповед във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „По пътищата на цивилизацията”.

С Решение №173/7/16.05.2013 г. се дава съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще” “, Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

С Решение № 176/8/30.05.2013 г. се разрешава да бъде сключен анекс към договор за реализирането на проект „Защитено покритие, консервация, реставрация и експониране на археологически паметник „Раннохристиянска базилика от Филипопол” и приобщаване на крепостни стени с кула от ІІ-ІV век” между фондация „Америка за България”, Министерство на кулутрата на Република България и Община Пловдив.

С Решение № 190/8/30.05.2013 г. се ратифицира споразумение за партньорство, подписано с Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” във връзка с кандидатстване и изпълнение на проект по Програма ВG06 „Деца и младежи в риск”.

С Решение №202/9/13.06.2013 г. се дава съгласие за участие на Община Пловдив като съфинансиращ партньор в проект SuWaNu – Устойчиви водни и хранителни опции за повторно използване, по Седма рамкова програма „Region of knowledge”, одобрен от Европейската комисия.

С Решение №302/14/04.09.2013 г. се разрешава Община Пловдив да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” – ЕАД за реализация на проект BG161РО001/1.4-09/2012 „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив”. Решението е спряно със заповед от Областния управител.

С Решение №339/15/19.09.2013 г. се разрешава на управителя на „ДКЦ ІІ – Пловдив” ЕООД да участва по проект на Европейски социален фонд 2007г.-2013г. по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Решения на Общински съвет – Пловдив, с които са направени структурни промени в общинската и районните администрации

С Решение №297/12/01.08.2013 г. се избира Валентин Николов Василев за Кмет на район „Южен”.

С Решение №298/13/01.08.2013 г. се прекратяват предсрочно пълномощията на Кмета на район „Западен” Десислава Генова Желязкова и с Решение № 299/13/01.08.2013 г. се избира Димитър Петков Колев за Кмет на района.
Изменени и допълнени Наредби и Правилници

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги – Решение №145/7/16.05.2013 г.; Решение №337/15/19.0.2013 г. /отменено частично с Решение №376/17/17.10.2013г./.

Наредба за началния размер на наемните цени на имоти – общинска собственост – Решение №152/7/16.05.2013 г.; Решение 336/15/19.09.2013 г.

Правилник за устройството и дейността на ОП „Градини и паркове”. Решение №234/10/27.06.2013 г.

Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове в гр. Пловдив – Решение №287/12/01.08.2013 г.

Правилник за устройството и дейността на ОП „Жилфонд” – Решение №288/12/01.08.2013 г.

Правилник за устройството и дейността на ОП „Общински пазари” – Решение № 289/12/01.08.2013 г.

Правилник за устройството и дейността на ОП „Траурна дейност” – Решение №358/16/03.10.2013 г.

Наредба №2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Пловдив – Решение №374/17/17.10.2013 г.
Отменени и нови Наредби и Правилници

Отменени са Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Пловдив, приета с Решение № 217/13/10.07.2008 г. и Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване на застрашени недвижими културни ценности, приета с Решение № 63/8/17.03.2011 г. и е приета нова Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на Община Пловдив – Решение № 146/7/16.05.2013 г.

Отменен е Правилник за организацията и дейността на Консултативен съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив – Решение № 223/10/27.06.2013 г.

Приета е нова Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в календара на културните събития на Община Пловдив – Решение №393/18/29.10.2013 г.


ІІ. Постоянни комисии към Общински съвет – Пловдив

През този отчетен период – 01.05.2013 г. – 31.10.2013 г. броят на предложенията, включени в дневен ред в извънреден порядък е 35.

За сравнение, през първата година от мандата на настоящия общински съвет, предложенията, включени в извънреден порядък са 119. За втората година техния брой е 59, т.е. с 50 % по-малко.
Предвид настъпили промени в състава на Общински съвет – Пловдив, с Решение №353/15/19.09.2013 г. се извършват съответно и редица промени в съставите на постоянните комисии.
Освобождават се:

Димитър Петков Колев от състава на ПК по КТЕМО и от ПК по ОРТ;

Красимир Атанасов Мурджев от състава на ПК по ЗСД;

Тодор Динчов Петков от състава на ПК по КТЕМО и от ПК по УТЖП;

Димитрина Стефанова Вакрилова от състава на ПКпо МДС.
Избират се:

Георги Николов Василев за член на ПК по КТЕМО и на ПК по ОРТ;

Атанас Петков Петков за член на ПК по КТЕМО и на ПК по УТЖП;

Минка Алдомирова Сърнешка за член на ПК по ЗСД и на ПК по МДС.


ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ЗА ПЕРИОДА 01.05.2013 - 31.10.2013 г.


ИМЕ НА КОМИСИЯ

Брой засе-дания

Брой разгледани предло-жения

Брой разгледани преписки

Общо

Правна комисия

15

276

17

293

ПК по бюджет и финанси

14

265

6

271

ПКпо екология и комунални дейности

13

67

8

75

ПК по здравеопазване и социални дейности

15


124

42

166

ПК по образование, наука и вероизповедание

15

62

17

79

ПК по общинска собственост и стопански дейности

15


242

56

298

ПК по култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения

15

75

12

87

ПК по устройство на територията и жилищна политика

13

196

26

222

ПК по обществен ред и транспорт

13

70

15

85

ПК по младежки дейности и спорт

15

63

11

74

ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

11

40

4

44

През този отчетен период най-натоварените комисии с най-голям брой разгледани преписки са Правна комисия, ПК по Общинска собственост и стопански дейности, ПК по Устройство на територията и жилищна политика и ПК по Бюджет и финанси.

Общо Постоянните комисии към Общински съвет – Пловдив са провели 154 заседания.

Председателите на постоянните комисии активно подпомагат работата на Председателя на Общински съвет – Пловдив. Своевременно насрочват заседанията на комисиите и допринасят за ефективното им провеждане.

Отсъствия от заседанията на комисиите.

Прави впечатление, че има общински съветници, които не присъстват на заседанията на постоянните комисии, проведени през отчетния период. Общинският съветник Славчо Атанасов не е присъствал на нито едно от заседанията на комисията по Обществен ред и транспорт. Нито едно присъствие няма в заседанията на Правна комисия и общинската съветничка Дани Каназирева. Илко Илиев е отсъствал от всички заседания на комисията по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


За периода от началото на мандата на настоящия Общински съвет, предложенията, които не са намерили място в дневен ред на заседание на съвета са, както следва:

Предложение относно отмяна на решение № 383, взето с протокол № 15 от 13.09.12 г. на Общински съвет Пловдив. Вносител: Дани Каназирева – общински съветник. Вносителят не присъства на заседанията на комисиите, поради което предложението не е включено в дневен ред за сесия.

Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив. Вносител: Дани Каназирева. Предложението не е намерило място в дневния ред за сесия, поради това, че вносителят не е присъствал на заседанията на комисиите, за да го защити.

Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им. Вносител: ППГОС от „ВМРО-НИЕ и НДСВ”. Някои от комисиите са дали отрицателно становище за включване на предложението в дневен ред. Липсва становище от администрацията.

Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив. Вносител: ППГОС „ВМРО-НИЕ и НДСВ”. Не е включено в дневен ред на заседание на съвета, защото комисиите са против.

Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП 'Жилфонд'. Вносител: ППГОС „ВМРО-НИЕ и НДСВ”. Изисканото от постоянните комисии становище от администрацията гласи, че искането за възстановяване на звеното в общинското предприятие е необосновано, поради което предложението не е намерило място в дневен ред за заседание на съвета. 

Предложение относно изграждане на детска площадка в район Южен. Вносител: Дани Каназирева. Изисканото становище от администрацията гласи, че средствата за изграждането на детската площадка ще бъдат заложени в бюджет 2013. Детската площадка се строи в момента. Предложението би следвало да се оттегли от вносителя.

Предложение относно изготвяне на Наредба за естетизация, външно оформление и саниране на сградите в гр. Пловдив. Вносител: Николай Радев – общински съветник. В процедура по проектиране е ПУП-ПРЗ на Централна градска част гр. Пловдив, към който съгласно изискванията на ЗУТ ще бъдат изработени правила и нормативи за прилагането му. В тази връзка е целесъобразно такава наредба да бъде изработена след одобряването на ПУП.

Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за началния размер на наемните цени на имоти-общинска собственост. Вносител: Дани Каназирева – общински съветник. Предложението не е включено в дневен ред, поради това, че се изчаква становище от администрацията. Вносителят не е присъствал на заседанията на комисиите.

Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред. Вносител: Димитринка Вакрилова – общински съветник. Становището на администрацията е, че предложението следва да бъде прието след промяна в действащото законодателство, поради което не е включено в дневен ред.

Предложение относно промяна на Приложение № 2 към Методика за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община Пловдив.Вносител: ППГОС от БСП. В момента се изготвя корекция на методиката, като исканите от ППГОС от БСП промени ще бъдат съобразени в нея.
Броят на предложенията, които не са намерили място в дневния ред на заседанията на Общински съвет – Пловдив от началото на мандата са 10. Това представлява по-малко от 1 % от общия брой взети решения, които са 1005.
По някои от недопуснатите за разглеждане от съвета предложения се изчакват становища от общинската администрция, а по други вносителя на съответните предложения не присъства на заседанията на постоянните комисии и така се нарушават изискванията на чл.71, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет.
Предложенията, включени в дневен ред на заседанията на съвета за отчетния период, които не са станали решения, поради оттегляне или отлагане са следните:

Предложение относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в местност 'Юрукалан', землище на с.Гълъбово, община Куклен. Вносител: инж. Д. Кацарски – Зам.-кмет – Оттеглено за доработка, след което е взето последващо решение.

Предложение относно даване на разрешение на управителя на 'ДКЦ V-Пловдив' ЕООД за закупуване на рентгенова тръба за компютърен томограф /скенер/. – Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет. Предложението е оттеглено от вносителя, след което е взето последващо решение.

Предложение относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. 'Георги Икономов'. Вносител: Инж. Д. Кацарски – Зам.-кмет – Оттеглено от вносителя.

 Предложение относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 'Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив'. Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет. – Оттеглено от вносителя. Предложението е доработено и е прието решение.

Предложение относно продажба на недвижим имот-чос, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Тракия', бл.150, вх.В, ет.1,ап.1/9 с площ на обект -97,72 кв.м. на правоимащите наематели Бончо Стоянов Иванов и Иванка Стоянова Иванова. Вносител: Инж. Д. Кацарски – Зам.-кмет – Оттеглено от вносителя.

 Предложение относно проект 'Постигане на устойчиво развитие на гр.Пловдив чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт 2020 г.', ПУР, План за регулация на улици с устройствени зони на прилежащите територии на част от Първа градска част за трасе на 'Източна тангента'. Вносител: Инж. Иван Тотев – Кмет. Оттеглено от вносителя.

Предложение относно Проект 'Постигане на устойчиво развитие на гр.Пловдив чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт 2020 г.' Вносител: Инж. Иван Тотев – Кмет. Оттеглено от вносителя.

 Предложение относно даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на ползване от Сдружение с нестопанска цел 'Протягам ти ръка' на 59 кв.м., част от имот с обща застроена площ 247.34 кв.м, включен в капитала на 'ДКЦ V-Пловдив' ЕООд, за създаване на Център за работа с деца с аутизъм и със специални образователни потребности. Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет. Оттеглено от вносителя.

 

ІІІ. Временни комисии към Общински съвет – Пловдив


Временна комисия за управление на Програма „Пловдив за младите”. Голяма е активността на комисията и за този отчетен период. Проведени са 14 заседания. Разгледани са всички постъпили в деловодството на Общински съвет – Пловдив проекти, свързани с развитието на младежките дейности в различните области, приемат се за разглеждане нови такива, изплащат се одобрените суми по одобрените проекти.
Комисията по чл.7 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Пловдив. За периода 01.05.2013 г. – 31.10.2013 г. комисията е провела 3 заседания. Разгледани са постъпилите до края на отчетния период молби и са изготвени поетапно две предложения, които са станали решения /№365/16/03.10.2013 г. и №294/12/01.08.2013 г./ Общо гласуваните средства в изпълнение на цитираните решения са в размер на 16425,60 лв.
Общинската наблюдателна комисия е провела 2 заседания.

Проведена е среща с лишен от свобода в затвора по негова молба.

Във връзка със социалната услуга, която предлага общината за реинтеграция на лишените от свобода – жители на община Пловдив, е проведена работна среща със Зам.-Кмета – Георги Титюков и Директор Дирекция „Социална политика” – г-жа Веселина Ботева.

ІV. Взаимодействие на Общински съвет – Пловдив с общинската администрация и институции/организации
И през този отчетен период Общински съвет –Пловдив продължи съвместната си работа с администрацията по Проект „Постигане на устойчиво развитие на гр. Пловдив чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт 2020 г.” С Решение №245/11/18.07.2013 г. се одобрява „Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Предстои да се приемат решения, във връзка с провеждане процедурите по ЗУТ за ПУП – план за регулация и застрояване в граници на зона за въздействие на публични функции с висока обществена значимост (Централна гара) и схеми и

- Проект за изменение/актуализация на ПУП на Първа градска част – Пловдив, в границите на зона за въздействие с преобладаващ социален характер и схеми.

Председателят на Съвета участва в заседанията на Регионалния съвет за развитие на Южен Централен район, в гр. Пазарджик и гр. Хасково във връзка с подготовката на Областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие на територията на Южен Централен район за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Активно е участието му и в Областния съвет за развитие.

В гр. Кулдига, Латвия, по време на международна конференция, организирана от Общинския съвет на гр. Кулдига и Латвийската асоциация на архитектите, Председателя на съвета направи презентация на Пловдив и запозна участниците с конкурса „Площад Централен – античност, модерност, визия”. Представи кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година.

По предложение на Председателя на Общински съвет - Пловдив с Решение №238/11/18.07.2013 г. се одобри проект за договор за побратимяване между град Пловдив, Република България и град Шенжен, Китайска Народна Република. На 17.11.2013 г. предстои подписване на договора.
V. Контрол на Общинския съвет

Общинските съветници са упражнили своето право и за отчетния период са отправли 15 питания към Кмета на Община Пловдив. 14 от тях са получили отговор на заседание на съвета, само едно чака такъв.

Най-много питания е отправила общинската съветничка Димитринка Вакрилова – четири. Георги Търновалийски, Николай Радев и Атанас Петков са с по две, а Вихра Ерамян, Руси Панчев, Лилия Учкунова, Мариана Димитрова – Гичева и Ангел Иванов са с по едно.
За отчетния период Областния управител е упражнил правото си по чл. 45, ал.4 и ал.8 от ЗМСМА по решения №№ 244, 269, 280, 300, 302, 335 и 337 – общо седем на брой. Пет от тях са върнати за ново обсъждане. Общинският съвет се е съобразил с аргументите на Областния управител и ги е разгледал повторно.

Решение №280/12/2013г. е изменено с Решение №301/14/04.09.2013 г.

Решение №335/14/04.09.2013 г. е отменено с Решение №367/16/03.10.2013 г.

Решение №269/12/01.08.2013 г. е изменено с Решение №300/14/04.09.2013 г.

Решение №337/16/03.10.2013 г. е отменено частично с Решение № 376/17/17.10.2013 г.

Решение №244/11/18.07.2013 г. е отменено с Решение №302/14/04.09.2013 г. и е прието ново решение.

Три решения са оспорени пред Административен съд – Пловдив, като за тях Областния управител е издал заповеди за спиране. Това са следните решения:

Решение №244/11/18.07.2013 г. Образувано е адм. дело № 2585 от 2013 г. С Определение № 2527 от 25.09.2013 г. Административен съд – Пловдив оставя без разглеждане Заповед № АК-04-7 от 19.08.2013 година на Областния управител, с която е оспорено решението, тъй като с последващо решение № 302/14/14.09.2013 г. с точка първа на същото, е отменено Решение № 244/11/18.07.2013 г.

Решение №302/14/04.09.2013 г. Образувано е адм. дело № 2954 от 2013 г. Проведено е заседание на 22.10.2013 г. и е обявено за решаване. Чака се решение на Административен съд – Пловдив.

Решение №269/12/01.08.2013 г., изменено с Решение №300/14/04.09.2013 г. Образувано е адм. дело № 2953 от 2013 г. На свое заседание, с Определение № 2890 от 31.10.2013 г. Административен съд – Пловдив, оставя без разглеждане оспорването на Областния управител против Решение №269/12/01.08.2013 г., изменено с Решение №300/14/14.09.2013 г.VІ. Разгласяване пред населението на актовете на Общинския съвет
Актовете на общинския съвет се изпращат на Кмета на общината и на Областния управител в 7-дневен срок от приемането им и се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов” №1. Срокът по чл 22, ал.1 и 2 от ЗМСМА се спазва.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница