О т ч е т за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през третото и четвърто тримесечие на 2017 год. В изпълнение на РешениеДата26.10.2018
Размер54.57 Kb.
#100586
ОБЩИНА БРАЦИГОВО

О Т Ч Е Т

За извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през третото и четвърто тримесечие на 2017 год.
1. В изпълнение на Решение №287 / 31.03.2017год. на Общински съвет град Брацигово и на основание чл.24а,ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.8,ал.2 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ

се сключи Договор №Д-63 / 06.07.2017год. за наем на земеделска земя –маломерни имоти с НТП –ниви в землището на с Жребичко, между кмета на община Брацигово и Иван Матеев Йончев от гр. Пловдив. Площ 12.289 дка с годишен наем в размер на 294.93 лева . Срокът на договора за наем е една стопанска година, считано от 01.10.2017г до 30.09.2018год. Годишният наем е платен преди сключване на договора за наем .


2.На основание разрешение за поставяне №10 /28.06.2017г и скица със схема за ситуиране на кафе-автомат издадени от гл. архитект на община Брацигово и на основание чл.56,ал.1 от ЗУТ и чл.19,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е сключен Договор за наем № Д-61-1 /03.07.2017год. между кмета на община Брацигово и „ Каривест „ЕООД с управител Карамфила Илиева Влахова от с. Исперихово за ползване на 1кв.м. тротоарна площ пред УПИ IV -125,в кв.19 по регулационния план на с. Исперихово за монтиране на кафе-автомат. Срок на договора за наем една година и месечен наем -30.00 лв.
3.В изпълнение на Решение №304 /28.04.2017год. на Общински съвет град Брацигово и на основание чл.15а,ал.4 и чл.23,ал.4,т.2 от Закона за рибарството и аквакултурите е сключен договор №Д-65 / 13.07.2017год. за възлагане безвъзмездно управление на рибните рисурси във водоем „Вриз“ намиращ се в землището на гр. Брацигово, местност „ Грамадите , между община Брацигово и Сдружение „ Ловно рибарско дружество Пещера „,представлявано от Иван Христов Джинев. Срок на договора –три години.
4. В изпълнение на Решение №287 / 31.03.2017год. на Общински съвет град Брацигово и на основание чл.24а,ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.8,ал.2 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ

се сключи Договор №Д-67-1 / 20.07.2017год. за наем на земеделска земя –маломерни имоти с НТП –ниви в землището на с.Равногор , между кмета на община Брацигово и Добромир Иванов Велчев от гр. Пазарджик. Площ 9.409дка с годишен наем в размер на 225.82лева . Срокът на договора за наем е една стопанска година, считано от 01.10.2017г до 30.09.2018год. Годишният наем е платен преди сключване на договора за наем .


5. В изпълнение на Решение №287 / 31.03.2017год. на Общински съвет град Брацигово и на основание чл.24а,ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.8,ал.2 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ

се сключи Договор №Д-67 / 20.07.2017год. за наем на земеделска земя –маломерни имоти с НТП –ниви в землището на с.Равногор , между кмета на община Брацигово и Димитър Иванов Пашкулев от гр. Брацигово. Площ 36.360дка с годишен наем в размер на 872.64лева . Срокът на договора за наем е една стопанска година, считано от 01.10.2017г до 30.09.2018год. Годишният наем е платен преди сключване на договора за наем .


6. В изпълнение на Решение №287 / 31.03.2017год. на Общински съвет град Брацигово и на основание чл.24а,ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.8,ал.2 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ

се сключи Договор №Д-71 / 25.07.2017год. за наем на земеделска земя –маломерни имоти с НТП –ниви в землището на с.Равногор , между кмета на община Брацигово и Димитър Нейчев Коланев от с. Равногор. Площ 92.024дка с годишен наем в размер на 2208.58лева . Срокът на договора за наем е една стопанска година, считано от 01.10.2017г до 30.09.2018год. Годишният наем е платен преди сключване на договора за наем .


7. На основание разрешение за поставяне №11 /18.07.2017г и скица със схема за ситуиране на кафе-автомат издадени от гл. архитект на община Брацигово и на основание чл.56,ал.1 от ЗУТ и чл.19,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е сключен Договор за наем № Д-72/26.07.2017год. между кмета на община Брацигово и „ Еспресо -Вендинг „ООД с управител Павлина Гочева Иванова за ползване на 1кв.м. тротоарна площ в района на чешмата за минерална вода в гр. Брацигово за монтиране на кафе-автомат. Срок на договора за наем една година и месечен наем -30.00 лв.
8. В изпълнение на решение №329 / 30.06.2017год. на Общински съвет град Брацигово и на основание чл.14,ал.2 и чл.8,ал.9 от ЗОС,чл.7,ал.1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от ОПФ и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на община Брацигово бе обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ № 026002 нива в землището на с. Исперихово, местност „ Ямките „. След проведен повторен търг за спечелил търга бе обявен единственият кандидат Моника Стоянова Гинина с годишен наем в размер на 936.10лева. Срок на договора за наем -10 години.Договорът е вписан в Службата по вписванията при РС град Пещера. Годишният наем за първата година е платен преди сключване на договора за наем.
9.В изпълнение на решение № 330/30.06.2017год. на Общински съвет град Брацигово и на основание чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.45,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество бе обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, намиращи се в закритото училище в с. Розово . След проведения търг се сключиха следните договори за продажба :
9.1. Договор № Д-91 /19.09.2017год. за продажба на машина пет-операционна КП-261,фабричен номер 4774/1972 за сумата от 570.00лв. без ДДС сключен между община Брацигово и „ ПИБ КОМЕРС „ЕООД с управител Петко Иванов Босовски.

Продажната цена с начислено ДДС е платена от купувача преди сключване на договора за продажба.


9.2 Договор № Д-87 /18.09.2017год. за продажба на дървен струг /дърводелски / за сумата от 210.00лв. без ДДС сключен между община Брацигово и Ергин Кемал Хаджимустафа.
Продажната цена с начислено ДДС е платена от купувача преди сключване на договора за продажба.
9.3 Договор № Д-86 /18.09.2017год. за продажба на Абрехт П16Е, фабричен номер 8 –България / АЗ Перущица / за сумата от 120.00лв. без ДДС сключен между община Брацигово и Ергин Кемал Хаджимустафа.

Продажната цена с начислено ДДС е платена от купувача преди сключване на договора за продажба.9.4 Договор № Д-90 /18.09.2017год. за продажба на струг-металорежещ за сумата от 1600.00лв. без ДДС сключен между община Брацигово и Георги Петров Пищронов.

Продажната цена с начислено ДДС е платена от купувача преди сключване на договора за продажба.


9.5 Договор № Д-88 /18.09.2017год. за продажба на банциг за сумата от 220.00лв. без ДДС сключен между община Брацигово и Георги Спасов Шопов.

Продажната цена с начислено ДДС е платена от купувача преди сключване на договора за продажба.


9.6 Договор № Д-89 /18.09.2017год. за продажба на Щрайхмус „Артех-Румъния „ за сумата от 730.00лв. без ДДС сключен между община Брацигово и Георги Спасов Шопов. Продажната цена с начислено ДДС е платена от купувача преди сключване на договора за продажба.
10.В изпълнение на Решение №306 /28.04.2017год. на Общински съвет град Брацигово и на основание чл.24а,ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ и чл.8,ал.2 от Наредбата за стопанисване,управление и разпореждане със земи от ОПФ и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ се сключиха договори за наем на земеделска земя за една стопанска година от 30.09.2017год. до 01.10.2018год.,както следват:
10.1 Договор за наем №Д-68 / 24.07.2017год.за земеделска земя в землището на с.Исперихово и с. Жребичко,сключен между кмата на общината и Ангел Гинин . Годишен наем в размер на 4261.54 лева, платени преди сключване на договора.
10.2 Договор за наем № Д-69 /24.07.2017год. за земеделска земя в землището на с. Жребичко,сключен между кмета на общината и Дора Гаджева. Годишен наем в размер на 610.43лева,платени преди сключване на договора.
10.3 Договор за наем № Д-70 /24.07.2017год. за земеделска земя в землището на с. Жребичко,сключен между кмета на общината и Гюлюмсер Идриз. Годишен наем в размер на 1609.66лева,платени преди сключване на договора.
10.4 Договор за наем № Д-73 /26.07.2017год. за земеделска земя в землището на с. Исперихово,сключен между кмета на общината и Никола Дучев. Годишен наем в размер на 973.98лева,платени преди сключване на договора.
10.5 Договор за наем № Д-95 /28.09.2017год. за земеделска земя в землището на с. Жребичко,сключен между кмета на общината и Гавраил Благов. Годишен наем в размер на 600.00лева,платени преди сключване на договора.
10.6 Договор за наем № Д-96 /28.09.2017год. за земеделска земя в землището на с. Жребичко,сключен между кмета на общината и Иван Матеев Йончев. Годишен наем в размер на 427.85лева,платени преди сключване на договора.
10.7 Договор за наем № Д-97 /28.09.2017год. за земеделска земя в землището на с. Жребичко,сключен между кмета на общината и Илия Бакърджиев. Годишен наем в размер на 1431.41лева,платени преди сключване на договора.
Каталог: doc obs
doc obs -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc obs -> Общински план за развитие на община Брацигово (2014-2020) съдържание I. Въведение 6 II. Обща характеристика на община брацигово 11
doc obs -> [Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Брацигово]
doc obs -> Решение №76/31. 03. 2016 год. Тарифа
doc obs -> Отчет информация за дейността
doc obs -> Телефонна информация за общините в Република България
doc obs -> Н а р е д б а за организацията на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община – Брацигово
doc obs -> Програма на културните събития през 2017 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница