О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна пощаДата01.08.2018
Размер209.5 Kb.
#77686О Т Ч Е Т
За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща

през м. юли 2015 г.


ДатаПостъпил сигнал

Съдържание

Отговорна институция


Предприети мерки

180

01.07.15

11:55


Зелен телефон

В гр. Пловдив, кв. Христо Смирненски, ул. Ручей, срещу номер 19 има ламаринен гараж, в който се отглеждат над 50 котки.

Община Пловдив

Сигналът е препратен до Община Пловдив по компетентност.

181

02.07.15

09:00


Ел. поща

Сигнал за задушаваща миризма от „Монди Стамболийски“ в 20 часа на 01.07.2015 г. на ул. Прогрес гр. Пловдив.

РИОСВ - Пловдив

На основание чл. 124 ал. 1 от АПК сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има предприети действия, не се разглеждат.

182

02.07.15

11:55


Зелен телефон

В гр. Асеновград е намерено птиче в безпомощно състояние.

РИОСВ - Пловдив

Поради безнадеждното състояние на птицата е невъзможността да бъде излекувана, същата е оставена на мястото, където е намерена на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР

183

03.07.15

15:00


Зелен телефон

Ул. Патриарх Евтимий в гр. Първомай, кв. Дебър беше разкопана през 2013 г. за ремонт на канализацията. От тогава до сега отсечка с дължина около 200 м. пред номер 32 е оставена с настилка чакъл.

Община Първомай

Сигналът е препратен до Община Първомай по компетентност. Получен е отговор, че с цел предотвратяване запрашеността на въздуха се извършва оросяване на улица Патриарх Евтимий. Предприети са мерки отсечката от улицата да бъде асфалтирана.

184

05.07.15

11:29


Зелен телефон

На ул. Богомил 120 в източна посока от бул. "Хр. Ботев" има нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Район Източен на Община Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на Район Източен на Община Пловдив.

185

06.07.15

09:00


Ел. поща

От няколко дни всяка вечер се носи дим и миризма от пушещ комин намиращ се в гр. Пловдив кв. Южен около Кукленско шосе в посока към Асеновград.

РИОСВ - Пловдив

Изпратено е писмо до подателя на сигнала с искане за уточняване на източника.

186

06.07.15

17:00


Зелен телефон

В с. Леново е намерен щъркел със счупен крак.

РИОСВ - Пловдив

Щъркелът е млад екземпляр със счупен крак. Изпратен е в Спасителен център за диви животни – Стара Загора за лечение.

187

07.07.15

12:47


Зелен телефон

Пред гараж на ул. Прилеп 16 има бухал в безпомощно състояние.

РИОСВ - Пловдив

При проверка на място е установено, че птицата е горска ушата сова с фрактура на крилото. Изпратена е в Спасителен център за диви животни – Стара Загора за лечение.

188

07.07.15

12:47


Зелен телефон

До помпена станция „Юг“ – комплекс VI-ти километър, на около 400 м. на южния речен бряг в момента пасат около 150 кози и овце. Нарушава се храстовата и дървесна растителност в защитена местност по Натура 2000.

Район Западен, Община Пловдив

Сигналът е препратен до Район Западен на Община Пловдив.

189

08.07.15

09:25


Зелен телефон

На 07.07.2015 г. в 22:12 ч. огромен облак задушлив дим се носи над КЦМ. С тежка миризма, от която пари на гърлото.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка в обекта, при която се констатира следното:

  1. От извършеното обследване на територията на обекта не е установено наличие на дим, както и „тежка миризма“.

  2. Извършена е проверка на технологичните дневници, които се водят ежесменно. Не е установена отразена аварийна ситуация и анормален режим на инсталациите в обекта в периода на подаване на сигнала.

  3. При проверката е установено, че обособено оловно производство (старо оловно) е в ремонт от края на м. юни 2015 г. Новата инсталация към същото производство е в пусково – настроечен режим, за което РИОСВ – Пловдив е уведомена писмено от оператора КЦМ АД

  4. От страна на оператора се изпълняват условията на действащото комплексно разрешително, както по отношение на своевременно уведомяване на контролния орган, така и по отношение на провеждане на предвидения мониторинг. Резултатите се представят пред РИОСВ – Пловдив в срока по КР и предвидения формат. В ООП се провеждат собствени непрекъснати измервания. Данните от тези измервания показват превишение по показател серни оксиди в средноденонощен период, но осреднените стойности за месец са в съответствие с НДЕ от КР. Всички останали показатели, които са нормирани и са предмет на мониторинг, са в съответствие с нормите.

190

08.07.15

09:25


Зелен телефон

В с. Ново село на ел. стълб има щъркел, който е оплетен със сезал.

РИОСВ - Пловдив

При проверка от еколога на Община Стамболийски е установено, че щъркелът е със закърнял ляв крак и ляво крило. На основание чл. 39, ал. 1 птицата е оставена на място в гнездото.

191

08.07.15

10:10


Ел. поща

Сигнал за отглеждане на животни в регулацията на населено място в гр. Асеновград, ул. "Васил Петлешков" 20.

ОДБХ, Община Асеновград.

Изпратен по компетентност до ОДБХ и Община Асеновград. Получен е отговор от Община Асеновград, че е извършена проверка на място. Установено е, че се отглеждат животни в селскостопанска постройка без нужните отстояния от границите на съседните имоти. Дадено е предписание да се премахнат животните или да се представи писмена декларация за съгласието на съседите. При неспазване на предписанието ще бъдат предприети мерки по налагане на санкции съгласно Наредба за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на Община Асеновград.

Получен е отговор от ОДБХ, че е извършена проверка от ветеринарни лекари от ОДБХ, съвместно с РУ на МВР на цитирания в сигнала адрес. Констатирано е, че в обекта се отглеждат 3 ярета за собствена консумация. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба 44 за ветеринарно – медицинските изисквания към животновъдните обекти това е обект за лични нужди и разпоредбите на Наредбата не се отнасят за него. Този факт, обаче не отменя задължението на стопанина да регистрира обекта и животните в него във Вет ИС на БАБХ, както и да сключи договор за ветеринарномедицинско обслужване, за което му е връчено предписание.192

08.07.15

13:15


Зелен телефон

В гр. Пловдив, след завод „Ален мак“, на ул. „Полет“ 1 има склад на фирма „Фармакол“. В района на склада от шахтите се носи много силна миризма на нафта и бензин.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка. Не е установена миризма и разлив на нефтопродукти в района.

193

08.07.15

13:22


Зелен телефон

В гр. Стамболийски на ул. „Клокотница“ 1 има цех за разфасоване на пилета. В момента в района се носи много силна миризма на мърша.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка. Не е установена миризма и изгаряне на отпадъци. Дадени са предписания.

194

08.07.15

17:35


Ел. поща

Сигнал за окастряне на 15-годишно дърво от сорта албиция на кръстовището на ул.”Борис І” и бул. „Освобождение“ в район ”Тракия” град Пловдив.

Община Пловдив

Сигналът е изпратен по компетентност до зам. кмет на Община Пловдив г-н Кафтански.

195

09.07.15

12:55


Зелен телефон

Сигнал за паднало гнездо с млад екземпляр на горска ушата сова.

РИОСВ - Пловдив

Птицата е изпратена за доотглеждане в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.

196

10.07.15

13:35


Зелен телефон

По пътя за с. Г. Воден, до кланица „Вет-33“ в имот се боядисват автомобили без необходимите за дейността условия и документи.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ – Пловдив. Дадени са предписания. Предстои последващ контрол за изпълнението им.

197

10.07.15

15:30


Зелен телефон

В кв. Изгрев на ул. „Ландос“ 95 има терен, който е превърнат в нерегламентирано сметище.

Район Източен на Община Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на Район Източен на Община Пловдив.

198

10.07.15

16:50


Ел. поща

Сигнал за замърсяване на въздуха в гр. Сопот вследствие дейности по подмяна на водопроводната мрежа в града.

РИОСВ - Пловдив

Информацията ще бъде публикувана на интернет страницата на МОСВ.

199

13.07.15

09:20


Зелен телефон

В гр. Пловдив на ул. Тракия около № 52 има 2 огромни строежа. Поради тази строителна дейност цялата улица е покрита с прах.

Район Централен,

Община ПловдивСигналът е препратен по компетентност до кмета на район Централен на Община Пловдив. Получен е отговор, че са извършени многократни проверки на място в различно часово време от инспектори от Пловдивски общински инспекторат. По време на проверките е установено замърсяване пред строителния обект на ул. Тракия срещу номер 541, както и това, че товарните автомобили на фирмата, работеща на другия обект, на ул. Ф. Македонски 82, превозват земна маса, без да са им покрити каросериите. За така констатираното на всяка от фирмите е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение и са им дадени предписания ежедневно да се почистват терените около обектите. Извършени са няколко допълнителни проверки, при които е установено, че дадените предписания се спазват. Проверките на обектите ще продължат, като при констатиране на нарушения ще бъдат предприети съответните административнонаказателни действия спрямо нарушителите.

200

13.07.15

09:55


Зелен телефон

В с. Ново Село е намерено щъркелче с липсващ крак.

РИОСВ - Пловдив

Птицата е изпратена в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.

201

14.07.15

09:00


Ел. поща

В с. Брестовица от около 1 месец не се почиства боклука.

Кметство Брестовица

Сигналът е препратен по компетентност кмета на с. Брестовица.

202

14.07.15

10:45


Зелен телефон

На ул. „Иван Вазов“ 41 е намерена бедстваща птица – сова или бухал.

РИОСВ - Пловдив

Птицата е изпратена за доотглеждане в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.

203

14.07.15

11:50


Зелен телефон

В с. Красново работи незаконен цех за производство на дървени въглища, който обгазява целия район.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка на място. Обектът е въведен в редовна експлоатация от главния архитект на Хисаря с удостоверение N:12/ 10.07.2015 г. По време на проверката не е установено обгазяване. Дадени са предписания.

204

15.07.15

11:30


Зелен телефон

В гр. Сопот от м. октомври се подменя водопроводната система. Запрашеността на въздуха е висока.

РИОСВ - Пловдив

На основание чл. 124 ал. 1 от АПК сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има предприети действия, не се разглеждат.

205

15.07.15

13:17


Зелен телефон

От 15 минути в района на КЦМ се носи остра, задушлива миризма.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е незабавна проверка. Не е установено наличие на остра, задушлива миризма.

206

15.07.15

16:50


Ел. поща

Около 30-40 автомобила дневно изхвърлят отпадъци от всякакъв вид в р. Въча, в устието й, или на брега на реката, на около 200 метра след ВЕЦ, в района на с. Кадиево.

Някои от отпадъците за запръстени.РИОСВ - Пловдив

Информацията ще бъде публикувана на интернет страницата на МОСВ.

207

16.07.15

09:50


Зелен телефон

В момента районът около КЦМ е обгазен от тъмно кафяв пушек, който се носи към Куклен.

РИОСВ - Пловдив

На 15.07.2015 год. в РИОСВ е получено писмо от „КЦМ“ АД относно пристъпване към процедура за сушене на зидария на шахтова пещ след капиталов ремонт с горивни газове на мазут и същите ще бъдат изпуснати „на свещ“ в атмосферата.

208

16.07.15

10:20


Зелен телефон

Сигнал за изхвърляне на отпадъци в р. Въча в района на с. Кадиево по пътя за гр. Пещера. Над 60 камиона изхвърлят отпадъци от всякакъв вид.

РИОСВ – Пловдив

Експерти от РИОСВ – Пловдив извършват съвместна проверка с кмета на с. Кадиево и РУП гр. Стамболийски в присъствието на подателя на сигнала. Констатирано е, че на територията на старото корито на р. Въча има изсипани земни маси от строежа на ЖП линията Пловдив – София. В момента на проверката багер, нает от кмета на с. Кадиево подравнява терена. Имотът представлява старо сметище, използвано до 2006 г. от селата Кадиево, Оризари и Златитрап. По молба на кмета на с. Кадиево са изсипани земни маси за подравняване на терена на бившето сметище. При огледа не са констатирани други отпадъци. От Община Родопи е представен констативен протокол с предписание за прекратяване изсипването на земни маси на посочения терен.

209

17.07.15

11:25


Зелен телефон

В с. Йоаким Груево е намерена малка сова, паднала от гнездо.

РИОСВ - Пловдив

Проведен е разговор с подателя на сигнала. Установено е, че намерената птица е млад екземпляр на горска ушата сова. Същата е без наранявания и е указано на подателя на сигнала да качи младата птица на клоните на дървото, до което е намерена, за да могат родителите ѝ да я отгледат.

210

20.07.15

11:55


Зелен телефон

В Пловдив на ул. „В. Левски“ 242 се носи силна миризма на хлор.

РИОСВ - Пловдив

От извършена незабавна проверка по документи и на място на фирма „Скорпио-46“ ЕООД гр. Пловдив по подадения сигнал е констатирано следното:

1. В момента на проверката се извършва прехвърляне на течен хлор от варел с вместимост от 800 кг. във варел с вместимост 400 кг. с цел търговска дейност, чрез разлика в налягането.

2. Извършено е обследване на производствената площадка и в района около нея, при което не е констатирано наличие на миризма на хлор.

3. В телефонен разговор е поканена подателката на сигнала да присъства на проверката, при което тя отказва.211

21.07.15

09:00


Ел. поща

Сигнал за паша на животни в рамките на града.

район Северен, Община Пловдив

Сигналът е изпратен до р-н Северен на Община Пловдив за предприемане на дейности по компетентност.

212

22.07.15

10:30


24.07.15

Ел. поща

Сигнал за силен дразнещ шум с източник съоръжение на територията на западната част на „Захарна фабрика“.

РИОСВ - Пловдив

На 13.08.2015 г. е извършена съвместна проверка с представител на РЛ – Пловдив. При проверката е установено, че в обекта производствения процес е организиран в едносменен режим от 07:00 до 15:30 часа на 5 дневна работна седмица. Производството е обособено в затворено хале без източници на шум в околната среда. От м. октомври 2014 г., поради липса на квоти за захар е спряно производството на захар. В тази връзка всички съоръжения, които са разположени на открито – навеси за захар, транспортна лента, елеватор за жълта захар към разтворител, не работят. Единствените съоръжения, които на открито са източници на шум са вътрешно заводския транспорт. Изнесеното до тук не кореспондира с описания в сигнала силен дразнещ шум.

213

23.07.15

09:10


Зелен телефон

Тази нощ в гр. Съединение на ул. Пловдив 12 е възникнал пожар в агроаптека, в следствие на което има изгоряло определено количество материали за агрозащита.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка на място. Пожарът е овладян бързо. Издадени са предписания за третиране на образуваните отпадъци.214

23.07.15

13:15


Зелен телефон

В следствие от възникнал пожар тази нощ в гр. Съединение на ул. Пловдив 12 в агроаптека, на около има разлети средства за растителна защита и торове.

215

23.07.15

14:15


Зелен телефон

На ул. Богомил 80 в гр. Пловдив е намерена беззащитна малка птица.

РИОСВ - Пловдив

При проверка на място е установено, че птицата е бързолет. Предадена е на СНЦ „Зелени Балкани“ за изпращане в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора

216

24.07.15

14:00


Зелен телефон

В гр. Пловдив зад ул. Шумен 45 (до р. Марица) камиони и каруци изхвърлят отпадъци и са формирали неорганизирано сметище.

Район Източен на Община Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на район Източен на Община Пловдив. Получен е отговорот кмета на р-н „Източен“, че е извършена проверка на посочения адрес от служители на р-н „Източен“ и ОП „Чистота“ и е констатирано наличие на нерегламентирано изхвърляне на смесени отпадъци. На 12, 13, 18 и 19.08.2015 г. отпадъците са извозени от ОП „Чистота“.

217

24.07.15

15:40


Зелен телефон

От комините на фирма „Елегант“, близо до надлеза на „Ален мак“ гр. Пловдив, се усеща остра задушлива миризма.

РИОСВ - Пловдив

На 13.08.2015 год. е извършена е проверка на място, от експерти на РИОСВ – Пловдив, при която е установено следното:

На обекта се извършва дейност – производство на трикотажни платове и свързаните с това дейности – плетене, багрене, каландиране и други. За нуждите на производствения процес се експлоатират два броя горивни източници – маслогрейка за нуждите на термофиксираща машина и един брой парен котел ПК-2,5 на твърдо гориво – въглища. Дружеството е извършило собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Намеренията на фирмата са да се премине на гориво „природен газ“. Към термофиксиращата машина е изградено коминно тяло, за отвеждане на парите при сушенето на вече багрените платове, от които евентуално могат да се формират миризми при сушенето на суров плат. Дружеството е предприело действия по улавяне и отвеждане на тези пари. Дружеството не използва азобагрила и азооцветители. При багренето се използват безвредни текстилни бои.218

27.07.15

15:15


Зелен телефон

Сигнал за безпомощен щъркел. Който лети само на височината на храстите.

РИОСВ - Пловдив

Щъркелът е в добро състояние без видими наранявания. Не е необходимо да се изпраща за лечение в спасителен център – Стара Загора. Птицата е оставена на свобода в района.

219

28.07.15

09:30


Зелен телефон

Сигнал за обгазяване нощем (след 24 часа) на районите Кючук Париж и Кършияка в от събота вечер до сега с миризма, идваща от завода на „Монди Стамболийски“.

РИОСВ - Пловдив

На основание чл. 124 ал. 1 от АПК сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има предприети действия, не се разглеждат.

220

28.07.15

10:30


Зелен телефон

От два дни в района около бул. Руски 39 мирише много на мърша.

Пловдивски общински инспекторат

Сигналът е препратен по компетентност до Пловдивски общински инспекторат. Получен е отговор, че инспектори на ПОИ са извършили проверка на място. По време на проверката не е установено наличие на миризма в участъка. Проведена е среща с подателката на сигнала, която е обяснила, че няколко дни след подаване на сигнала мъж от съседния двор е почиствал храстите, в следствие на което неприятната миризма е изчезнала.

221

28.07.15

14:10


Зелен телефон

В двора на църквата в с. Цалапица има ранен бухал.

РИОСВ - Пловдив

При проверка на място е констатирано, че птицата е горска ушата сова с нараняване по крилото. Екземплярът е изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора.

222

29.07.15

09:30


Зелен телефон

В Нареченски бани от всички чешми тече черна вода.

РЗИ – Пловдив, ВиК ЕООД

Сигналът е препратен по компетентност до РЗИ – Пловдив и ВиК ЕООД за проверка. Получен е отговор от ВиК ЕООД, че на 11.08.2015 г. представители на направление „Питейни води“ към ЛИК са взели проби от питейната вода от с. Нареченски бани и с. Наречен. Взетите проби по изследваните микробиологични и химични показатели отговарят на изискванията на водата предназначена за питейно-битови цели по Наредба №9.

223

29.07.15

10:30


Зелен телефон

В съседния имот на ул. Генерал Скобелев N:6 живее човек, който гледа над 15 прасета. Храни ги с мърша, която складира в гаража си.

Община Пловдив;

ОДБХ


Сигналът е препратен по компетентност до ОДБХ и Община Пловдив. Получен е отговор от ОДБХ – Пловдив, че е извършена проверка на посочения в сигнала адрес в с. Скутаре от официални ветеринарни лекари от отдел „Здравеопазване на животните“, при която не е констатирано отглеждане да селскостопански животни.

Получен е отговор и от Община Марица – извършена е съвместна проверка от представители на община Марица, официални ветеринарни лекари от отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ – Пловдив и кмета на с. Скутаре. При проверката на посочения адрес не се констатира отглеждане на селскостопански животни.224

30.07.15

15:50


Зелен телефон

В гр. Пловдив, в пространството между ул. Лайка 29 и ул. Деница има образувано нерегламентирано сметище, в което има изхвърлени трупове на овце или други животни.

Район „Северен“ на Община Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на район „Северен“ на Община Пловдив. Получен е отговор, че на 06.08.2015 г. е извършена проверка от служители, район „Северен“. В момента на проверката не е констатирано нарушение. Служители на отдел „Екология и чистота“ на район „Северен“ ще продъжат да извършват периодични проверки.

225

31.07.15

10:50


Зелен телефон

В с. Злати трап общ. Родопи от години няколко семейства се занимават с рязане на дърва. Установен е наднормен шум в съседните имоти.

Община Родопи

Сигналът е препратен до Община Родопи за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от Община Родопи, че е извършена проверка, при която не е установено рязането на дърва в с. Злати трап. В края на 2012 г. в Община Родопи постъпиха сигнали за рязане на дърва в с. Злати трап, свързано с образуване на шум. При извършване на съвместни проверки с представители на различни институции – РЗИ – Пловдив, РПУ – Стамболийски, ДГС – Пловдив и ИАГ – РДГ-Пловдив бе установено, че в близост до регулация на с. Злати трап, но извън нея, в имоти частна собственост в местността „Кордек Миша пара“, в землището на с. Злати трап се извършва рязане на дърва, свързано с образуване на шум. След извършените проверки рязането на дърва във въпросната местност „Кордек Миша пара“ в землището на с. Злати трап, се преустанови. В момента се извършват дейности по рязане на дърва за огрев на терени извън регулацията на селото – от ляво на пътя Пловдив – Злати трап и след селото по пътя Злати трап – Брестовица. Площадките за рязане на дърва, складиране и експедиране на дървесина са обект по чл.206 от Закона за горите и контролен орган е Районното управление на горите.


Каталог: files -> file -> zelen -> 2015
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2015 -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2015 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща
2015 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща
2015 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща
2015 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница