О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна пощаДата16.07.2017
Размер182.44 Kb.
#25895О Т Ч Е Т
За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща

през м. февруари 2014 г.


ДатаПостъпил сигнал

Съдържание

Отговорна институция


Предприети мерки

23

04.02.14

13:45Зелен телефон

На ул. Пере Тошев 1 от началото на 2014 г. се намира магазин БББ. Зад магазина има облагородена тревна площ със засадени розови храсти и други цветя. От 1 месец всички камиони, които зареждат магазина газят тревната площ. В момента тя е унищожена.

Кметство район Южен

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на район Южен.

24

06.02.14

14:35Зелен телефон

В кв. Христо Смирненски на ул. Козница 5 има къща с локално парно. Всяка сутрин от 7 до 8 часа комина пуши с гъст дим с кафяв цвят.

Община Пловдив, ПОИ

Сигналът е препратен до Община Пловдив за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от Пловдивски общински инспекторат, че инспектори от ПОИ са извършили неколкократни проверки на място. Установено е следното: На адреса се намира еднофамилна къща с коминно тяло. При една от проверките е констатирано емитиране на дим от комина на постройката, който е с бял цвят. Проведена е среща със собствениците, които са допуснали инспекторите в къщата. При проверката е установено, че стопаните се отопляват с твърдо гориво – дърва и въглища. Не е констатирано изгаряне на отпадъци. Извършването на проверка, относно височината на комина е извън правомощията и компетентността на ПОИ. Получен е отговор и от Община Пловдив – Район „Западен“, че:

  1. При извършения оглед на място не са констатирани пукнатини, и деформации на изградения комин.

  2. По данни на собственичката на цитираната сграда строителството е извършено през 1950 г. и собствениците не разполагат с проектна документация.

  3. В архива на Община Пловдив – Район Западен не е установено наличие на проектна документация и разрешение за строеж на въпросната жилищна сграда.

Във връзка с гореизложеното не може да се даде отговор, доколко изградения комин отговаря на проектна документация и строително разрешение.

25

11.02.14

10:30


Ел. поща

От известно време заработи карбидна пещ на завод Калцит в Асеновград. Започнаха отново да изпускат нефилтрирана карбидна прах.

РИОСВ - Пловдив

Отговорът на сигнала ще бъде публикуван на интернет страницата на МОСВ.

26

11.02.14

11:00


Ел. поща

В село Житница има мандра собственост на фирма „Икай“ ООД. От години мандрата изпуска отпадни води в р. Пикла в събота и неделя и във вечерните и нощните часове през седмицата от една черна тръба малко след края на селото.

РИОСВ - Пловдив

Отговорът на сигнала ще бъде публикуван на интернет страницата на МОСВ.

27

11.02.14

14:00


Ел. поща

Днес, в река Сребра, в района на с. Шишманци, са забелязани измрели нутрии, в резултат на замърсяване на реката от неизвестен източник.

РИОСВ - Пловдив

Отговорът на сигнала ще бъде публикуван на интернет страницата на МОСВ.

28

12.02.14

15:45Зелен телефон

Притежавам имот в гр. Перущица на ул. Кирил Тотов 36. В съседство има имот на ул. Извън регулация № 4 или 6. Собственичките на имота изхвърлиха около 2 т. бетонови отпадъци в моя имот.

Община Перущица, РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка на имот № 099436 общински полски път, местност Батен от експерти на РИОСВ – Пловдив и представител на Община Перущица. При проверката е установено, че описания имот (полски път) е засипан със строителни отпадъци с цел да се заравни и да се запълнят дупките по пътя.

29

14.02.14

09:23Ел. поща

На 14 Февруари от 24 часа покрай Марица дойде от запад миризмата на Монди от гр. Стамболийски.

РИОСВ - Пловдив

На основание чл. 124 ал. 1 от АПК сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има предприети действия, не се разглеждат.

36

20.02.14

09:55Ел. поща

Сигнал за миризма от дейността на „Монди Стамболийски“ на 20 Февруари вечерта.

30

17.02.14

09:48Ел. поща

Сигнал за непоносими миризми от отглеждани животни в съседен двор на ул. Христо Македонски 22, гр. Съединение

Община Съединение

Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност до Община Съединение. Получен е отговор, че със заповед е назначена комисия за извършване на проверка на място. Установено е, че в УПИ IV-1738 от кв. 142 по плана на гр. Съединение в момента на проверката се отглеждат два женски заека с 8 малки, 4 гълъба с 2 малки 4 пеещи скумруци. На противоположната страна на двора в заградено място се отглеждат около 15 кокошки, 1 пуек и едно куче. Съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община съединение, собственикът е осигурил място в своя двор за временно депониране на животински отпадъци (тор). На средата на дворното място не се констатира наличие на торище. Отглеждат се допустимия брой птици за лични нужди. Навесът за отглеждане на гълъби се намира на регулационната граница с УПИ III-1738 от кв. 142 и е с наклон към жилищната сграда на другия имот, което е довело до навлажняване и почерняване на граничната с навеса стая. Част от инертните материали, образувани от ремонтна дейност на жилищната сграда в УПИ III-1738 от кв. 142 е използвана за насипване на тротоара и дупките на улицата, която е без пътна настилка. Комисията предлага:

  1. Собственикът на имот в УПИ IV-1738 от кв. 142 да извършва ежеседмично извозване на животински отпадъци на собствен земеделски имот, за които е осигурил място в своя двор за временно депониране.

  2. Собственикът на имот в с УПИ III-1738 от кв. 142 незабавно да почисти и преустанови насипването на улицата с инертни материали от ремонтни дейности.

  3. За изясняване на имотните граници е необходимо да се извърши трасирането им от лицензиран геодезист.

  4. При неизпълнение на горе цитираното нарушителите да бъдат санкционирани, съгласно законовите разпоредби.

31

17.02.14

09:50Зелен телефон

Сигнал за непоносими миризми от отглеждано огромно количество животни в съседен двор на ул. 24 N:32 в с. Дълго поле. Не се почиства, фекалиите изтичат по улицата, при изнасяне на торова маса цялата улица се засипва с отпадъци.

Община Калояново

Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност до Община Калояново. Получен е отговор, че на адреса в частен имот се отглеждат 39 бр. говеда, от които 33 крави и 6 телета. Животните се отглеждат при добри хигиенични условия. Към момента на проверката улицата, по която се извеждат животните на паша е чиста, няма следи от изпражнения. Канала, разположен по дължината на улица 23-та е пълен с дъждовна вода примесена с фекалии. Собственика на имота е предупреден да почиства изпражненията, оставени от животните му по улицата и канала след всяко извеждане и прибиране от паша. При неизпълнение на предписаното ще бъде наложено административно наказание.

44

27.02.14

14:30Зелен телефон

Сигнал за непоносими миризми от отглеждане на около 60 броя крави, 20 овце и 5 прасета в имот на ул. „24“ N:32 в с. Дълго поле.

32

17.02.14

11:20Зелен телефон

Имам имот от 10 дка до подстанцията на Карлово, в близост до Депото за отпадъци, като 5 дка е земеделска земя, а 5 дка е с изготвен ПУП. Имотът е превърнат в нерегламентирано сметище за строителни отпадъци и пръст.

Община Карлово

Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност до Община Карлово. Получен е отговор от Кмета на Община Карлово, че ще бъдат предприети мерки за почистване на терена. Районът на замърсяване е голям и е необходим по-дълъг период за почистването му.

33

17.02.14

14:45Зелен телефон

На бул. В. Априлов 152 се намира автомивка „Усмивка“, която има утайници и калоуловители. За почистването на маслата и утайките не се вика фирма, а работниците ги изхвърлят в контейнерите.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ – Пловдив на фирма „Никита 13“ ООД, при която е установено, че фирмата има утайници и каломаслоуловители. Същата има сключен договор с „Моби шоп“ ЕООД, на която предава отпадъците с кодове: 13.05.03 – утайки от каломаслоуловител, 15.01.02 – пластмасови опаковки, 15.01.10 – опаковки замърсени с опасни вещества, 15.02.03 – абсорбенти, кърпи за изтриване, различни от упоменатите в 15.02.02.

34

20.02.14

09:00Ел. поща

Сигнал за обгазяване в центъра на Пловдив. Без характерна миризма. Доста силно  през нощта и рано сутринта. Предизвикало е задушаване. 

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ – Пловдив, при която е обследван района на „Автогара юг“ и „Централна гара“ Пловдив. Не е установено наличие на миризма. Проведени са разговори с работещи в района на открито, при които не е потвърдено изнесеното в сигнала.

35

20.02.14

09:50Зелен телефон

В гр. Първомай, кв. Дебър се изгражда участък от градска канализация. Главния канал от целия квартал в момента се зауства в р. Мечка под моста на Цариградско шосе.

Община Първомай

Сигналът е препратен до Община Първомай за извършване на проверка. Получен е отговор, че на 24.02.2014 е извършена проверка на място от служители на Общинска администрация – Първомай, при която не е установено заустване на отпадъчни води и замърсяване на водите на р. Мечка, както и видими следи от старо замърсяване. В момента на територията на кв. Дебър се извършват строителни и монтажни дейности за реализация на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай“

37

20.02.14

14:30Ел. поща

Сигнал за системно замърсяване на въздуха от фирма, намираща се на Кукленско шосе, след "Балканкар-Рекорд". В сутрешните часове след 8,00 и в обедните, редовно задимява целият район Южен в гр. Пловдив, като изгарят отпадъчни материали.

РИОСВ - Пловдив

За изясняване на обстоятелствата по сигнала от експерти на РИОСВ - Пловдив е извършена проверка в обект „Предприятие за производство на реклами и рекламни изделия” на „Андрея дизайн” ООД. Направени са следните констатации:

По компонент „Въздух“

·       Използвания в обекта котел с мощност 240кW, работи с натоварване 6-7ч. в рамките на работния ден. В момента на проверката съоръжението е в работен режим. Предвид мощността на котела, която не попада в обхвата на нормативните задължения за провеждане на собствени периодични измервания, за оператора е съгласуван План за мониторинг, предвиждащ еднократно провеждане на измервания на вредностите, формирани вследствие неговата експлоатация.

·       До момента не са проведени, съгласуваните еднократни измервания и пред РИОСВ-Пловдив не е представен доклад с резултати от проведени измервания, което по информация от присъстващ при проверката представител на обекта е в резултат на настъпила деформация на изпускащото устройство и подмяна. В тази връзка предстои преоборудване на подмененото коминно тяло с пробовземен отвор.  

·       Височината на изпускащите устройства към термофиксираща машина е коригирана в изпълнение на предписания на РИОСВ-Пловдив. 

·       Представен е инвентаризационен списък на химичните вещества и препарати, употребявани и съхранявани от „Андрея дизайн” ООД, както и информационни листове за безопасност на използваните мастила.

Фактор „Отпадъци“

При извършената проверка се установи, че: Основната дейност на дружеството „Андреа Дизайн“ ООД е производство на реклами и рекламни изделия. При извършване на същата се образуват производствени и опасни отпадъци, отпадъци от опаковки, отпадъци от черни и цветни метали, отработени масла и други. По време на проверката не са представени необходимите документи съгласно екологичното законодателство за образуваните от дейността на дружеството отпадъци.

За констатираните несъответствия със законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух и фактор отпадъци на оператора са дадени задължителни предписания. Предстои осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадените предписания и предприемане на последващи действия при констатирано неизпълнение.


38

21.02.14

10:30Зелен телефон

Срещу ул. Димо Хаджидимов 4 има цех за металообработка на фирма „Вико“. Всяка сутрин коминът им изпуска черен дим, сякаш се горят гуми.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка по случая от експерти на РИОСВ - Пловдив. Направени са следните констатации:

- На посоченото място е разположен склад за метали и железарска работилница на ЕТ "Зико - В. Тотина".

- Производствените халета се отопляват посредством печка на твърдо гориво. По време на проверката печката не работи. Димните газове се изпускат в атмосферата, чрез комин с височина не отговаряща на изискването на чл. 4, т. 3 от Наредба 1/ 2005 г. (Д. В. бр. 64/2005) и в тази връзка на собственика на обекта е дадено предписание за увеличаване височината на комина. Срокът за изпълнение на предписанието е 14.04.2014 г.

- При проверката не се установени следи от използване на друг вид гориво освен дърва и въглища.

От страна на РИОСВ - Пловдив ще продължи контрола и при констатиране на нарушения ще бъдат предприети предвидените административно наказателни действия.


39

24.02.14

13:30


Зелен телефон

Искам да сигнализирам, относно сигнал № 222/ 19.09.13, който се отнася за район в близост до жилищен комплекс „Марица Гарден“ Формирало се е нерегламентирано сметище, на което се изхвърлят и битови отпадъци.

Предписанието Ви не е изпълнено. Изхвърлянето на битови отпадъци продължава. В момента те се разпиляват от вятъра и замърсяват района, включително и р. Марица.РИОСВ – Пловдив, Пловдивски общински инспекторат, Кметство район Северен

Извършена е съвместна проверка. Установено е наличие на голяма маса строителни отпадъци, скални късове и по-малко количество битови отпадъци. След направена справка в районното кметство е установено, че част от замърсените имоти са собственост на ЕТ „Валентин Кънчев“. Към момента на проверката не се установени собствениците на съседните имоти, разположени върху замърсения терен. Дадени са предписания:

  1. Да се предприемат необходимите мерки и действия от страна на ЕТ „Валентин Кънчев“ за почистването на отпадъците, разположени върху имота, собственост на фирмата.

  2. От страна на Пловдивски общински инспекторат да бъдат предприети необходимите мерки и действия във връзка с установяване на собствеността на описаните имоти, като собствениците на същите да бъдат задължени да ги почистят.

40

25.02.14

14:40


Зелен телефон

В с. Брестник, в местност Манастира, собственик на имот 46.8 използва незаконно още два съседни имота – 46.84 и 46.85, които са общинска собственост. Тези 2 имота са превърнати в сметище за строителни отпадъци и стари автомобили. Разливат се моторни масла в близост до направения незаконен сондаж. Има опасност от замърсяване на почвите и подпочвените води.

Освен това в имотите имаше и акациева горичка, която вече е изсечена.РИОСВ - Пловдив

Изпратено е писмо до община Родопи за извършване на проверка. Получен е отговор, че на 28.03.2014г. е извършена проверка в присъствието на собственика на имот N:46.8 и са направени следните констатации:

В имоти N:N:46.85 и 46.84, местност „Манастира“ с. Брестник има паркирани 2 бр. стари автомобили – Трабант и Опел – не разкомплектовани, без номера. Поставени са около 14 бр. кошери. За същите е представено Удостоверение за регистрация на животновъден обект N:1226/01,08,2013г. на ОДБХ – гр. Пловдив. Струпани са 1 бр. автогума, 2 бр. седалки от автомобил и пластмасова броня, останки от дървена дограма и други отпадъци. Установено е наличие на сондажен кладенец.

Не е констатиран разлив на масла или разкомплектоване на автомобили.

Горепосочените имоти са общинска собственост. Собственикът на имот N:46.8 потвърди ползването на горните 2 имота.

Дадени са предписания до 11.04.2014г. да се ре паркират изоставените 2 бр. автомобили – Трабант и Опел и да се почистят имоти N:N:46.85 и 46.84 от струпаните в тях отпадъци.

При неспазване на така дадените предписания на нарушителя ще бъде съставен Акт за установяване на административно – наказателно нарушение.

На 15.04.2014 г. е извършена проверка от представители на Община Родопи, при която е констатирано, че всички предписания са изпълнени.


41

26.02.14

09:00


Ел. поща

В град Хисар на около 300 м. южно от Санаториума на МВР има канал за смяна на масла, който се ползва от недобросъвестни граждани. Отработените масла се изливат направо в почвата.

РИОСВ - Пловдив

Отговорът на сигнала ще бъде публикуван на интернет страницата на МОСВ.

43

26.02.14

11:01


Ел. поща

42

26.02.14

10:09


Зелен телефон

В с. Войводиново служители на Напоителни системи почистват напоителния канал, минаващ покрай къщите. Натрупват всички утайки, мръсотии и отпадъци покрай канала.

Община Марица

Сигналът е препратен до Община Марица и Напоителни системи за предприемане на действия, относно почистване на терена, като уведомят писмено РИОСВ – Пловдив и подателя на сигнала за предприетите мерки. Получен е отговор от кмета на община Марица, че експерти на общината са извършили проверка на място и са установили, че сигналът не е основателен. Напоителен канал "Ени арк" се почиства от собственика му - "Напоителни системи" ЕАД. Каналът се използва за подаване на вода за напояване през летния сезон и ежегодно се почиства от предприятието. Утайките от канала се изгребват, оставят се да изсъхнат за ден-два, след което се натоварват на камиони и се извозват на място, посочено от кмета на с. Войводиново. В моментра на проверката се почиства участък от канала, който се намира извън регулацията, в близост няма жилищни сгради и почистването не пречи на никого. Къщата на жалбоподателя е на около километър от мястото, което се почиства в момента на подаване на сигнала. Разговаряно е с представители на "Напоителни системи" ЕАД, които са дали уверение, че утайките ще продължават да се натоварват и извозват на посоченото място. Жалбоподателят е уведомен за резултатите от проверката. Получен е отговор и от Напоителни системи ЕАД – клон Марица, че ежегодно се извършва почистване на канала в регулацията на с. Войводиново. Окончателното почистване на ГНК РМ-1 „Ени Арк“ в регулацията на селото ще завърши до 17.04.2014 г.

45

28.02.14

10:10Ел. поща

В двора на бившето предприятие Крепежни изделия в съседство с двора на Металснаб на Кукленско шосе 13 има площадка за скрап. При товарене на вагоните и обработка на скрапа с кран се отделя голямо количество прах, който замърсява въздуха. Освен това се отделя и много силен шум и вибрации.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка на „Площадка за изкупуване, събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от опаковки и събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“ на фирма „ДСВ Метал Комерсиал” ЕООД, намираща се в гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” №13 - промишлен двор на ф-ма „Крепежни изделия“.

При проверката се констатира следното:

Дружеството притежава необходимите документи, издадени от РИОСВ – Пловдив за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Изкупуването на отпадъците от черни и цветни метали се реализира в част от имот (2,11 дка) № 56784.536.1040, гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” №13. Площадката е обособена в урбанизиран имот в южна индустриална зона на гр. Пловдив с отреждане „За производствени и складови дейности“. Площадката на „ДСВ Метал Комерсиал” ЕООД граничи с други производствени обекти и на север пряко граничи с производствената площадка на Цех за производство на фасадна изолация на „МАРИМПЕКС“ ООД. Площадката е бетонирана, оградена, осветена, охраняема с 24 часово видео наблюдение.

Във връзка с компетенциите на РИОСВ – Пловдив, за извършване на измерването, оценката и контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени дейности, съвместно със специалист от Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС – София, са проведени контролни измервания на нивата на шум, излъчвани в околната среда от площадката на „ДСВ Метал Комерсиал” ЕООД. Към момента на измерването източници на шум на площадката се явяват: един брой шредираща прес ножица за метален скрап и багер тип щипка за разнасяне на металните отпадъци.

В пункта се приемат отпадъци от черни и цветни метали по 8 часа на ден от 08:00 до 17:00 часа, като въздействието на източниците на шум на площадката е непостоянно. Излъчваният от дейността шум е с различни акустични характеристики: променлив и импулсен. Източници на шум се явяват и дейностите по товаренето на ЖП вагоните, които транспортират подготвените метални отпадъци, същите се предават на лица или фирми, притежаващи разрешения съгласно Закона за управление на отпадъците. Измерените стойности не превишават нормативно регламентираните гранични стойности на нива на шум, по границата на производствената площадката, определени за производствено-складови зони в приложение №2, таблица №2, ред шести от Наредба № 6/2006г. (ДВ.бр.58 от 2006 г). За недопускане на наднормени нива на шум в околната среда е дадено предписание на Управителя на фирмата, а именно: обектът да осъществява дейността си по начин, който не допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени за производствени зони в Наредба№6/2006 (ДВ. бр. 58/2006г).

По отношение на цитираното в сигнала за отделяне на голямо количество прах се констатира следното: На площадката на обекта не се експлоатират неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. От дейността би се емитирал неорганизирано прах при неблагоприятни атмосферни условия – наличие на вятър. С цел недопускане на неорганизирано запрашване в района на площадката от страна на РИОСВ – Пловдив е дадено предписание да се предприемат действия, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005г (ДВ. бр.64/2005).

От страна на РИОСВ – Пловдив се предвижда контролът да бъде продължен и при констатиране на нарушение ще бъдат предприети съответните административно - наказателни мерки.


Каталог: files -> file -> zelen
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница