О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна пощаДата08.05.2018
Размер157.78 Kb.О Т Ч Е Т
За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща

през м. февруари 2017 г.


ДатаПостъпил сигнал

Съдържание

Отговорна институция


Предприети мерки

23

01.02.17

10:10


Зелен телефон

Тази сутрин около 09:15 в ж.к. Тракия в района на парк Лаута се носи много силна и неприятна миризма на химикали.

РИОСВ - Пловдив

Проведен е разговор по телефона с подателя на сигнала за уточняване естеството на неприятната миризма на химикали. Описанието, дадено от подателя е за петролни продукти. Извършено е обследване на района в ж.к. Тракия около кметство „Тракия“ и магазин „Детски свят“ (допълнително уточнен район в телефонния разговор с подателя на сигнала). Не се установиха обекти, които биха били потенциални източници на миризми. Районът е жилищен с интензивен трафик в сутрешните и вечерни часове, което в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия биха довели до задържане на отработените газове от транспортните средства в района. При проверката не се установи наличие на миризми.

24

01.02.17

16:20


Зелен телефон

В гр. Карлово, кв. Сушица от един месец не се извозват битовите отпадъци.


Община Карлово

Сигналът е изпратен по компетентност на Община Карлово.

Получен е отговор, че е извършена проверка от Карловски общински инспекторат, при която е установено, че всички съдове за битови отпадъци на територията на кв. Сушица са почистени и пространството около тях също е чисто. Относно посоченият проблем в сигнала, Община Карлово посочва като причина падналия обилен снеговалеж.25

02.02.17

09:30


Зелен телефон

В гр. Асеновград в района на р. Чепеларска тази година зимуват няколко чапли, корморани и лебед. Вече трети ден лебедът е мъртъв в реката.

ОДБХ - Пловдив

Сигналът е изпратен по компетентност на ОДБХ – Пловдив.

26

06.02.17

09:00


Ел. поща

Сигнал за продажба на европейски блатни костенурки Emys orbicularis.

Районна прокуратура - Пловдив

Сигналът е изпратен в Районна прокуратура – Пловдив.

27

06.02.17

14:00


Зелен телефон

Сигнал за замърсяване от отглеждане на животни на ул. Калоян 20.


Община Хисаря,

ОДБХ - ПловдивСигналът е изпратен по компетентност до Община Хисаря и ОДБХ – Пловдив.

28

06.02.17

14:50


Зелен телефон

В съседство на ул. Шести септември 250 от началото на миналата седмица се носи жълт пушек от комина.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка в посочения обект, при която се констатира следното:

  1. На посочения адрес е разположена спортна зала, собственост и експлоатирана от „САТА“ ЕООД. Залата се отоплява с локално парно. Котелът е с мощност под 500 kW. Димните газове се емитират в атмосферата посредством градено коминно тяло. Котелът работи на твърдо гориво – въглища. При проверката не се установи наличие на отпадъци в котелно помещение, които биха се използвали за изгаряне.

  2. Работното време на котелното помещение е от 6:30 ч. до 12 ч. при 5 – дневна работна седмица.

На оператора е дадено предписание за проучване на възможност за преместване на котелното или увеличаване височината на коминното тяло в съответствие с нормативно определената в чл. 4, ал. 3 от Наредба №1/2005г. Срокът за изпълнение е до 1 месец от проверката, като РИОСВ – Пловдив следва да бъде уведомена за решението на фирмата.

29

07.02.17

09:00


Ел. поща

Сигнал за отглеждане, размножаване и продажба на Европейската блатна костенурка (Emys orbicularis).

Окръжна прокуратура - Пловдив

Сигналът е изпратен в Окръжна прокуратура – Пловдив. Получен е отговор, че Окръжна прокуратура отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписката.

30

07.02.17

13:00


Зелен телефон

Срещу дома на ул. Янко Сакъзов 35 има индустриално помещение. Периодично се изгарят неизвестни материали.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка във връзка със сигнала, при която се установи следното:

  1. На посочения адрес е разположена Експериментална база на УХТ. Част от помещенията са отдадени под наем на фирма, извършваща ремонт на машини за хранително-вкусовата промишленост.

  2. Отоплението на халето е чрез локалното парно на УХТ като се допълва от печка на дърва в студените дни. Печката работи по около 2 часа дневно, а димните газове се изпускат в атмосферата посредством комин (легален).

  3. Не се установи изгаряне на гуми, кабели и други отпадъци, които биха довели до обгазяване на района.

31

08.02.17

09:20


Зелен телефон

Сигнал за силен шум от строеж на ул. Бетовен и ул. Софроний Врачански.

Община Пловдив, Район „Централен“,

ПОИ


Сигналът е препратен по компетентност до Община Пловдив, Район „Централен“.

Получен е отговор за извършване на проверка от служители от Район „Централен“ двукратно на адреса, цитиран в сигнала и се установиха високи нива на шум вследствие използване на машина за рязане на строителни материали (тухли). Преписката е препратена от Район „Централен“ към Пловдивския общински инспекторат за предприемане на действия по компетентност.32

08.02.17

15:15


Зелен телефон

Сигнал за непрекъснат шум на ул. Д. Войников и Лозенград.

Община Пловдив, Район „Централен“

Сигналът е препратен по компетентност до Община Пловдив, Район „Централен“.

Получен е отговор, че са извършени проверки на експерти от отдел „Екология“ при Район „Централен“ на цитирания в сигнала адрес и не е констатирано наличие на източник на шум.33

09.02.17

09:30


Зелен телефон

В с. Сухозем, община Калояново отпадните води от овцеферма изтичат през дворно място.

Община Калояново

Сигналът е препратен до Община Калояново за проверка.

34

09.02.17

10:30


Зелен телефон

В гр. Асеновград, на стария път за Катуница, зад животинския пазар е формирано незаконно сметище от строителни и битови отпадъци.

Община Асеновград

Сигналът е препратен по компетентност на община Асеновград.

Получен е отговор, че община Асеновград стартира мероприятие по почистването на посоченото в сигнала място, което е с голяма дължина и ширина, поради което действията по изчистване на терена ще продължат няколко дни.35

10.02.17

14:40


Зелен телефон

В с. Оризаре под моста на р. Марица в коритото на реката има ферма. В коритото на реката има умрели 2 животни и струпани гуми.

РИОСВ – Пловдив, Община Родопи,

БД ИБР, Областна Администрация - Пловдив
Извършена е незабавна съвместна проверка с икономическа полиция, БД ИБР, община Родопи, ОДБХ. При направения обход на място в коритото на р. Марица се установи нерегламентирано замърсяване с гуми втора употреба, около 100 бр. и един бр. умряло животно (ЕРД).

Да се уточни в чие землище е нерегламентираното замърсяване, за да се дадат предписания на причинителя. Общината да уведоми писмено РИОСВ – Пловдив за предприетите действия.

В полученият отговор от Община Родопи е записано, че собствеността на имота, в който се намират – изградената животновъдна ферма, струпаните гуми и трупа на умрялото животно – Имот № 003127, местност „Казланча“, землище на с. Оризари е държавна собственост.

Сигналът е препратен до областния управител за предприемане на мерки по компетентност.36

10.02.17

13:05


Зелен телефон

В кв. Изгрев до ул. Батак 6 от много години има незаконно сметище.

Община Пловдив, Район „Източен“

Сигналът е препратен по компетентност на Община Пловдив, Район „Източен“. Получен е отговор, че служители от район „Източен“ са извършили проверка. На посоченият адрес е изграден джоб за 7 контейнера тип „Бобър“. Констатирани са 4 контейнера. ОП „Чистота“ ежедневно вдига и извозва съдовете. Община Пловдив е уведомена за необходимостта за закупуване на допълнителни съдове с цел предотвратяване нерегламентираното замърсяване в район „Източен“.

37

10.02.17

13:45


Зелен телефон

В Асеновград близо до входа на казармата на ул. Генерал Колев 15 зад жилищната ни сграда има незаконно сметище за всякакви отпадъци, вкл. и строителни, което съществува от 2-3 години.

Община Асеновград

Сигналът е изпратен по компетентност на Община Асеновград.

Получен е отговор от общ. Асеновград, че е извършена проверка в присъствието на подателя на сигнала и е констатирано, че нерегламентирано замърсяване няма, а само до стената на сградата има поставени малки количества строителен материал. Тъй като сградата е в етажна собственост, то почистването на общите части и прилежащия терен около сградата е в правата и задълженията на собствениците.38

13.02.17

09:00


Ел. поща

Замърсяване от ф-ма Ем транзит с. Труд.


РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив, при която е констатирано, че наличната печка в едно от халетата, работи с твърдо гориво – дърва и въглища. В момента на проверката, същата не работи и е студена. Дадено е предписание, да не се допуска изгаряне на отпадъци в печката. При извършване на последващ контрол и констатирани нарушения ще се предприемат административно-наказателни действия.

39

14.02.17

09:45


Зелен телефон

В целия град Пловдив пътната настилка и тротоарите са много замърсени.

Община Пловдив, Район „Южен“, ОП „Чистота“

Сигналът е препратен по компетентност до Община Пловдив, Район „Южен“ за предприемане на действия.

Получен е отговор от ОП „Чистота“, че след приключване на снеговалежите са предприети действия по механизирано поддържане чистотата на пътните настилки. Стартирани са дейности по машинно метене от 16.02.2017 и основно измиване на всички булеварди и улици от 01.03.2017 г. Към настоящия момент дейностите се изпълняват по годишен план.
40

14.02.17

13:20


Зелен телефон

В гр. Пловдив, ЖК Захарна фабрика, по пътеките в междублоковото пространство на бул. България 196, има разсипана отрова.

Община Пловдив, Район „Северен“

Сигналът е препратен по компетентност до Община Пловдив, Район „Северен“ за предприемане на действия.

Получен е отговор от общината, че е предвидено извършване на дезинфекция на района, посочен в сигнала на 21.02.2017г.41

16.02.17

14:20


Зелен телефон

В двора на училището има птица (вероятно врана) с нездрав вид.

ОДБХ - Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност на ОДБХ – Пловдив.

42

20.02.17

09:35


Зелен телефон

В гр. Асеновград, кв. Баделема, бл. 11, вх. Б, живущите на втория етаж ни подлагат на системно обгазяване.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка на място, съвместно с община Асеновград. Подателят на сигнала не е открит за извършване на проверка.

43

20.02.17

11:00


Зелен телефон

Намерена е ранена птица зад Агроцентъра в Пловдив.

РИОСВ - Пловдив

При проверка на място се установи, че птицата е от вид обикновен мишелов, ударена от автомобил. Екземплярът е изпратен за лечение в СЦДЖ гр. Стара Загора.


44

21.02.17

12:30


Зелен телефон

На ул. Свобода 69 от около 6 месеца има замърсяване със строителни и битови отпадъци вследствие на завършен строеж.

Община Пловдив, Район „Западен“, ПОИ

Сигналът e препратен по компетентност към Община Пловдив, Район „Западен“ и Пловдивски общински инспекторат (ПОИ). Получен е отговор от ПОИ, че е извършена проверка, при която е констатирано замърсяване със строителни отпадъци на незастроен поземлен имот на бул. Свобода № 69. Причинителят на замърсяването не е установен. На собственика на имота е изпратено писмо с нареждане в 14-дневен срок от датата на получаване да предприеме действия по почистване на имота. При неизпълнение ще бъдат предприети съответните административно наказателни действия.

45

22.02.17

10:10


Зелен телефон

В момента въздухът в района на бул. Руски в следствие на ремонта е силно запрашен.

ПОИ

Сигналът е препратен по компетентност на Пловдивски общински инспекторат. Получен е отговор от ПОИ за извършена проверка на място, при която не е констатирано видимо запрашаване. Проведен е разговор с подателя на сигнала, който е заявил, че запрашаването е било моментно непосредствено преди асфалтиране на булеварда.

46

23.02.17

16:25


Зелен телефон

Сигнал за нерегламентирано заустване на битово - фекални води в близост до централа на Билд инвест в с. Труд.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка на 24.02.2017 г. с представител на община Марица и подателя на сигнала. Не се установи наличие на нерегламентирано заустване, поради високи води на р. Пясъчник. На 28.02.2017 г. отново е извършена проверка и отново не е имало видимост на мястото, указано в сигнала.


47


27.02.17

09:00


Зелен телефон

В с. Златитрап, общ. Родопи, кв. 32, УПИ – I 322, УПИ – II 322 от доста време се образува нерегламентирано сметище от строителни и битови отпадъци.

Община Родопи

Сигналът е препратен по компетентност до Община Родопи. Получен е отговор от общината, че е извършена проверка и е проведен разговор с подателя на сигнала. Описаните в сигнала имоти са частна собственост, в регулацията на с. Златитрап и не са оградени, има следи от стари замърсявания, растителни отпадъци от клони и треви. В разговора с подателя на сигнала района периодично се почиства, горят се клони и треви. С писмо е уведомено кметство Златитрап за предприемане на действия по откриване на собствениците на описаните имоти и да им се даде предписание за почистване и поддържане на имотите, както и осъществяване на текущ контрол за недопускане на повторни замърсявания.


48

25.02.17 16:00ч

Зелен телефон

На околовръстно шосе на гр. Пловдив, в района на кръстовището за с. Първенец, изгарят гуми, има стелещ се пушек, носи се силна миризма.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка на място и обход на района след подаване на сигнала. Констатирано е, че автосервиз Липкар изгарят дървесни плоскости от свален в деня кофраж. Огънят се е разраснал към стърнищата и е бил загасен от служители.

Не се установи изгаряне на излезли от употреба автомобилни гуми.49

27.02.17 11:15ч

Ел. поща


В оранжерия в гр. Садово се извършва горене на гуми и др. отпадъци, предимно във вечерните часове.

РИОСВ - Пловдив

Отговорът на сигнала ще бъде публикуван на интернет страницата на МОСВ.

50

27.02.17

12:50


Ел. поща

В с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив се наблюдава замърсяване на околната среда от три обекта:

  1. В началото на селото, в посока гр. Хасково се намира ремонтна база за тежкотоварни автомобили, където изхвърлят изгорялото масло в почвата или го изгарят нерегламентирано в печката за отопление на базата, също така горят тракторни гуми.

  2. По пътя в посока с. Православен от дясната страна се намира фирма за производство на био жито и лимец, от където се вдига прах и се изхвърлят нерегламентирано отпадъци около селото (с. Бяла река), след което се подпалват.

  3. В центъра на селото се намира ресторант, от който се изхвърлят опаковки пред самото заведение, които събират гризачи.

РИОСВ - Пловдив

Екип от експерти а РИОСВ-Пловдив извърши проверки на обектите, посочени в сигнала, при които се установи следното:

1. На територията на авторемонтната база, стопанисвана от ЕТ „Борислав – Универсал“ Борислав Славчев, не се констатира изсипване на масло, както и изгаряне на тракторни гуми. На едноличния търговец са дадени предписания свързани с прилагането на Закона за управление на отпадъци.

2. На територията на цеха за преработка (мелене) на лимец, стопанисвана от „Еци 2002“ ЕООД се констатира наличие на една машина за мелене на лимец. Същата не е с постоянно натоварване, работи само при поръчки. След смилане преди пакетиране, брашното преминава през циклон за „успокояване“. Наличие на емисии от прах не са констатирани.

РИОСВ - Пловдив ще продължи да упражнява последващ контрол на посочените обекти, като при констатирани нарушения ще се предприемат административно-наказателни действия.51

28.02.17

13:45


Зелен телефон

В личния имот в с. Сухозем, общ. Калояново, обл. Пловдив, на подателя на сигнала, се изливат отпадъчни води от разположена в съседство овцеферма.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка, от която се установи:

  1. Имотът е необитаем от м. декември 2015 г, тъй като всички, които са живели в него са починали.

  2. Животните, отглеждани в двора са разпродадени до м. ноември 2015 г, поради тежко заболяване на собственика.

Подателят на сигнала не беше намерен за участие в проверката.


Каталог: files -> file -> zelen -> 2017
2017 -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2017 -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2017 -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2017 -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2017 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща
2017 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща
2017 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница