О т ч е т за работата на Общинската агенция за приватизация през 2006 година Настоящият отчетДата06.02.2018
Размер426.58 Kb.
#55463
О Т Ч Е Т

за работата на Общинската агенция за приватизация

през 2006 година

Настоящият отчет за работата на Общинската агенция за приватизация за 2006 година е изготвен на основание чл. 10,т. 3 и чл. 12, ал.8 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация .

В отчета са включени данни, информация и анализи, произтичащи от изпълнението на годишния план за приватизация в Община В. Търново за 2006 година, приет с решение № 750 / 22.12.2005 г и актуализиран с решение № 1134/ 2.11.2006 г на Общинския съвет.
А. ПОДГОТВЕНИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ОБЕКТИ

Подробна информация за подготвените за приватизация през 2006 година обекти от годишния план, включваща : открити процедури за приватизация на 31 обекта; приети правни анализи и цени на 36 обекта и обявени търгове за продажба за 42 обекта е представена в Приложение №1

Подготовката за приватизация на всеки от изброените в приложението обекти включва като правило следните дейности: събиране на комплект от изходна информация за обекта; извършване на предварителен анализ на документацията; отстраняване на съществуващи пропуски и нередности; предприемане на мерки за повишаване атрактивността на обекта; възлагане и приемане на правни анализи и пазарни оценки; обявяване на обектите по реда на ЗПСК; провеждане на търгове, актуализиране на приети цени и др. Наред с посоченото в приложението са посочени поименно и приватизационните процедури, които са приключили с подписване на договори за продажба през годината.

Освен описаните дейности, през годината от ОбАП и НСПСК е подготвена и продажбата на остатъчния дял от капитала “Свежест” ООД- В. Търново, която е извършена по реда на Търговския закон.

Наред с посоченото следва да бъде отбелязано , че при подготовката на отделни обекти от годишния план възникнаха сложни проблеми от правно, техническо или пазарно естество, които наложиха : закриване процедурите за приватизация на обекта УПИ Х кв. 25 по плана на с. Вонеща вода и на 34 на сто от капитала на “ВТО Мултиком” АД- В. Търново; отлагане откриването на процедура за приватизация на общинския дял в “ПИЕНО” ЕООД - Лясковец за 2007 година ; вземане на решение за търсене на неустойки от “Атил комерс” ООД – Габрово- купувач на 56 на сто от капитала на “Хлебопроизводство и сладкарство ”ЕООД – В. Търново поради неизпълнено задължение от същия.

Б. ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Паричните постъпления по приватизационните сметки за 2006 г възлизат на 1 943 462 лева, като същите са формирани от : сключени сделки вноски по договори за разсрочени плащания , върнати заеми, съпътствуващи мероприятия и начислени лихви.При вземане предвид и съществуващото начално салдо, общия размер средствата по приватизационните фондове за 2006 година е 2 587 701 лв., което е с 257 236 лв повече от плануваното. Обобщената информация по всеки от посочените източници е дадена в приложената по-долу таблица:Показатели


План за годината

лева

Отчет за годината

лева

Отчет

План

%

Начално салдо на 1.01.2006 година

644 239

6 44 239

100,0

Постъпления от сделки

1 125 000

1 350 387

120,0

Вноски по разсрочени плащания

200 000

213 054

106,5

Върнати заеми

337 927

351 969

104,1

Постъпл от съпътств.меропр.

15 000

17 318

115,4

Постъпления от лихви

8 300

10 734

129,3

Всичко средства по прив. фондове

2 330 465

2 587 701

111,0

Конкретните данни за формирането на всяко от горепосочените постъпления са представени в Приложения №№ 2,3,4, а анализът дава основание да бъдат направени следните изводи и заключения:

-Постъпления от сключени сделки. Преизпълнението се дължи на: своев ременната подготовка и провеждане на търгове за предвидените за продажба обекти , а така също и на предприетите мерки от НСПСК за въвеждане на увели чен депозит и максимален размер на стъпката на наддаване;

- начисления от вноски по разсрочени плащания. Преизпълнението е в резултат извършените авансови вноски по договорите за разсрочено плащане от лечебните заведения за извънболнична помощ и предсрочните вноски за магазини на ул. “Т. Търновски “ № 25 “Б” и “Г”;

- върнати заеми. През годината са върнати /обслужвани/ дадените заеми на : Общината, ЕИЦ, МОБАЛ, РНБ “П.Р. Славейков” и ОДПФЗС “д-р Трейман” . Проблематичен остава само дадения заем “Ятрус”ЕООД, за който има договор за цесия;

- приходите от съпътствуващи мероприятия. Преизпълнението се дължи на създадения интерес към предложените за продажба обекти, в резултат на което за 30 проведени търга са продадени 57 комплекта документация или средно по 2 комплекта на търг.

- постъпленията от лихви . Преизпълнението се на своевременното сключване договори за срочни депозити по р.827/23.02.2006 година на ОбС и договарянето с банката на преференциални лихвени проценти по депозитите.


В.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА

Получените през годината парични постъпления от сделки , вноски по разсрочени плащания, съпътствуващи мероприятия и взети решения от Об съвет са разпределени в съответствие с: изискванията на ЗПСК и Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията както следва :


Във фонд “ Инвестиции и дълготрайни активи ”

Обобщените данни за начисленията във фонд “ИДА” през отчетния период и сравнението им с годишния план за приватизация са представени в приложената по-долу таблица:
Показатели

План за

годината

лева

Отчет за годината

лева

Отчет

План

%

Начално салдо на 1.01.2006 г

130 969

130 969

100,0

Начисления от сключени сделки

1 023 750

1 228 852

120,0

Начисл.от вноски по разср. плащания

182 000

193 879

106,5

Върнати заеми

32 569

45 412

139,4

Лихви по с/ки 91% и 100%

300

757

252,3

Неустойки

-

18

-

Всичко парични средства по фонда

1 369 588

1 599 887

116,8


Във фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол”

Начислените средства във фонд “ РПСК”са представени в приложената по-долу таблица:
Показатели

План за

годината лева

Отчет за

годината

лева

Отчет

План

%

Начално салдо на 1.01.2006 год

513 270

513 270

100,0

Начисления от сключени сделки

101 250

121 535

120,0

Начисл. от вноски и лихви разср.плащ.

18 000

19 175

106,5

Постъпления от съпътст.мероприятия

15 000

17 300

115,3

Постъпления от върнати заеми

305 357

306 557

100,4

Постъпления от лихви и ср.депозити

8 300

9 977

120,2

Всичко парични средства по фонда

960 877

987 814

102,8Г. ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ

Разходите на средства от приватизационните фондове през годината са извършвани в съответствие с одобрената от Об съвет план-сметка за приходите и разходите от приватизацията , както и взетите от Об съвет конкретни решения в това отношение.Разходи от фонд “ Инвестиции и дълготрайни активи ”

Обобщените данни за разходите от фонда са показани в приложената по-долу таблица:Показатели

План за

годината

лева

Отчет за годината

лева

Отчет

План

%

Средства по фонда

1 369 588

1 599 887

113,9

Разход на средства за инв. програма

1 289 340

1 191 519

92,4

Преходен остатък

80 248

408 368

508,9

Поради възникнали временни затруднения при осигуряването на средства за инвестиционната програма в началото на годината е взето решение / № 987/2006г/ на Общинския съвет за допълване на необходимите средства за инвестиционната програма чрез вътрешен заем от фонд “РПСК” в размер на 400 000 лева – за газификация.През годината са осигурени необходимите средства и заемът е усвоен в съответствие с постъпилото искане.

От горепосоченото се вижда, че са осигурени необходимите средства за всички обекти по годишната инвестиционна програма , които са финансирани от фонд “Приватизация-инвестиционен”.

Разходи от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол”


Показатели

План за

годината лева

Отчет за годината

лева

Отчет

План

%

Средства по фонда

960 877

987 814

102,8

Разход на средства за приватизация

100 000

93 060

93,1

Дадени заеми по решение на Общ.съвет

423 827

423 827

100,0

Преходен остатък

437 050

470 927

107,7

Анализът на извършените разходи на средства от фонда показва, че основното перо представляват дадените заеми на Общината по решение на Общинския съвет. Останалата част е ползувана за дейности, свързани с организацията на приватизационния процес , в това число: изготвяне на правни анализи и оценки, консултантски услуги, обявяване и провеждане на търгове, маркетинг, реклама и публичен регистър, заплати на служителите в Об АП, възнаграждения на членовете на НСПСК, заплащане на осигуровки, стопански разходи и други .

Д .СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Следприватизационният контрол по задълженията на купувачите , произ-

тичащи от сключените договори е осъществяван в съответствие със ЗПСК и приетата от Об съвет Методика за подготовка на приватизационни сделки и следприватизационен контрол .

Обобщените данни за извършения следприватизационен контрол по направления са представени в приложената по-долу таблица :

Показатели

План за

годината

лева

Отчет за годината

лева

Отчет

План

%

Вноски по разсрочени плащания-лева

200 000

213 054

106,5

Задължения по следприватизационния контрол – броя

19

18

94,7


Наложени санкции и неустойки – лева

-

18

-
От анализа на данните в таблицата се вижда, че купувачите са спазвали поетите задължения за изплащане на дължими вноски по договори за разсрочено плащане, усвояване на инвестиции, разкриване на работни места, запазване предмет на дейност и обособяване на обекти.

Поради закъснение при изплащането на дължима вноска по договора за продажба на общинския дял в “Хлебопроизводство и сладкарство”ООД, през м. декември на 2006 година е предявена неустойка към купувача “Атил комерс” ООД –Габрово , изплащането на която следва да стане през 2007 година .

Конкретни данни за всяко едно от посочените в таблицата направления

са представени в приложения №№ 3,4 и 5.


Е. ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

През отчетния период няма жалби и възражения от участници в търговете срещу проведените от Об АП приватизационни процедури. Об АП също няма заведени дела срещу участници в приватизационния процес.

През годината е получено едно съдебно решение, с което ВАС отменя решението на ВТОС за спиране процедурата за приватизация остатъчния дял от”Хлебопроизводство и сладкарство “ ЕООД – В. Търново.
Ж. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ .

През отчетния период са подготвени и проведени 12 заседания на Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол , на които са разгледани общо 112 въпроса, свързани с организацията на приватизационния процес. Въз основа на предложения на НСПСК са приети 36 решения на Общинския съвет за извършване на приватизационни процедури, усъвършенствуване на годишния план и актуализация на план-сметките

От приетите от началото на годината решения по-значими са: отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2005 година; откриване на процедури за приватизация за обекти от годишния план за 2006 г; определяне на цени и начин на приватизация за обекти от годишния план за 2006 г; приемане на годишен план за приватизация за 2007 година; изменение и допълнение на Наредбата за възлагане на дейности , свързани с подготовката на обекти за приватизация и т.н.

През отчетния период са осъществени и други дейности, съпътствуващи приватизационния процес, които са свързани с изпълнението на годишния план като: поддържане и актуализация на публичен регистър за хода на приватизационния процес в общината; поддържане и актуализация на интернет страница на Об АП ; контрол върху връщане на дадени заеми; изготвяне и продажба на тръжна документация; контрол върху разходите и др.


З.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН СМЕТКАТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИ ТЕ НА Об АП

Финансовия отчет за приходите и разходите на Общинската агенция за приватизация за 2006 година е представен в Приложение № 6.

От отчета се вижда, че през годината във фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол” са начислени 167 987 лева , а преките разходи свързани с организацията на приватизационния процес са 93 060 лева.Поради обявена несъстоятелност и заличаване на “Нармаг” ЕООД, с решение №1171/2006 на Общинския съвет са отписани 17 578 лева, представляващи несъбираемо вземане на Об АП от посоченото дружество. Сравнението с одобрената план-сметка за приходите и разходите на ОбАП през 2006 г показва, че планът за приходите е преизпълнен с 25 737 лева, а от предвидените разходи е направена икономия в размер на 6 940 лева.

Наред с посочените приходи и разходи, по решение на Общинския съвет през годината от фонда са дадени заеми на Общината, ОДПФЗС , РНБ “П.Р. Славейков”, част от които /306 557 лева/ са върнати през отчетната година, а друга част /404 000 лева/ предстои да бъдат върнати в рамките на 2007 година. Освен посочените вземания, по сметките на фонда към 31.12.2006 г има преходен остатък в размер на 470 927 лева.

От изнесеното се вижда, че агенцията е осъществявала дейността си в рамките на предвидените по ЗПСК и одобрени от Об съвет и НСПСК средства за организиране на приватизационния процес и че няма финансови задължения.

На основание на изложеното и чл.10, т.3 и чл.12,ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП предлагам на Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол да вземе следното решение:

1.Приема отчета за дейността на Общинската агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация за периода от 1.01.2006 г. до 31.12.2006 година.

2.Одобрява представените отчети за паричните постъпления от приватизация и извършените разходи от приватизационните фондове за периода от 1.01.2006 г. до 31.12.2006 година, съгласно приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към настоящия отчет.Приложение : съгласно текста

Изп.директор на ОбАП:

05 Януари 2007 г. / инж. В.Байнов/
Приложение 1

О Т Ч Е Т

за подготвените за приватизация обекти от

годишния план за 2006 година
А.Открити процедури за приватизация


О Б Е К Т

Местонахождение

на обекта

Акт за собст-веност

Решение

на ОбС № …
1

2

3

4

5
1

Машинна работилница със складове в административно-производствена сграда /АПС/

В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


2

Офис № 1 на първи етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


3

Офис № 2 на първи етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


4

Офис № 9 на първи етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


5

Офис № 1 на втори етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998751/

22.12.2005г.


6

Офис № 2 на втори етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


7

Ателие № 1 на втори етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


8

Ателие № 2 на втори етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


9

Ателие № 3 на втори етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


10

Ателие № 4 на втори етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


11

Офис № 2 на четвърти етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


12

Офис № 3 на четвърти етаж в

АПС


В. Търново

ул. “Ниш” № 7444/

26.09.1998г751/

22.12.2005г.


13

УПИ І стр. квартал 1 с построена в него сграда

/ бивше училище /с. Хотница ,

общ.В. Търново338/ 3.02.1998 г

800/ 26.01.2006 г
14

Разсадник – 27, 074 дка –ІІІ категория

м. “Гьолбет” , общ. В. Търново

490/

25.02.1999г824/

23.02.2006 г


15

Разсадник – 28, 790 дка – ІІІ и ІV категория

м. “Гьолбет” , общ. В. Търново

491/

25.02.1999г824/

23.02.2006 г


16

Разсадник – 45, 457 дка –ІІІ и ІV категория

м. “Гьолбет” , общ. В. Търново

492/

25.02.1999г824/

23.02.2006 г


17

Реална част от Млад. дом, преустр. в търговски обект

ул. ”Христо Ботев”

№ 15, В. Търново3058/

3.10.2005 г871/

23.03.2006 г


1

2

3

4

5
18

Бивше училище,заедно с прилежащо дворно място

с. Деветаци,

общ.В. Търново371/ 6.04.1998 г

870/

23.03.2006 г


19

Застроен поземлен имот , със сграда /бивше училище/

с. Димитровци

общ.В. Търново2201/

14.04.2004 г870/

23.03.2006 г


20

Застроен поземлен имот , със сграда /бивше училище/

с.Шодековци

общ.В. Търново2202/

14.04.2004 г870/

23.03.2006 г


21

Нез. обект на строителство “Разш. на детска градина”

гр. Килифарево

общ.В. Търново3312/

26.07.2006 г906/

24.04.2006 г

22

Застроен УПИ ХІІІ кв. 9 с търговски обект

с. Вонеща вода общ.В. Търново

2305/

31.08.2004 г960/

18.05.2006 г

23

Застроен УПИ ХV кв. 29 с търговски обект

с. Леденик

общ.В. Търново3129/ 8.02.2006 г

960/

18.05.2006 г

24

Дворно място с построени в

него сгради /бивше училище/с. Райковци

общ. В. Търново1235/

20.07.2001 г960/

18.05.2006 г


25

Поземлен имот със сграда –

бивше училищес.Терзии,км. В. вода

общ. В. Търново3051/ 27.09.2005 г

982/

15.06.2006 г


26

УПИ Х в стр. квартал 25

с. В. вода,

общ. В. Търново3050/ 27.09.2005 г

982/06- откр;

1133/06-закр.


27

Сграда –бивша баня –кв.52

гр. Килифарево

общ. В. Търново375/

11.03.1998г1132/

2.11.2006 г


28

Застроен УПИ І кв.22 със сградибивше училище

с. Ресен

общ. В. Търново3139/

21.02.2006г1165/

23.11.2006г


29

Застроен УПИ V кв.48 със сгради/бивша вет. лечебница/

с. Вонеща вода

общ. В. Търново370/

28.08.2002г1166/

23.11.2006г


30

УПИ VІІ кв.8 -за общ. обслужване

с. Вонеща вода

общ. В. Търново1495/

28.08.2002г1168/

30.11.2006г


31

34 на сто от капитала “ВТО Мултиком “АД

гр. В. Търново, ул. “Магистрална “ 28

реш.на ВТОС ф.д.1409/96

961/03-откр.;

1170/06-закр.Б.Приети начални и актуализирани цениО Б Е К Т

Местонахождение

на обекта

Цена –

лв.


Решение

на ОбС № …

1

2

3

4

5

1

Офис № 9 на І етаж в административно-производст вена сграда / АПС/

В. Търново

ул. “Ниш” № 714 000

790/ 26.01.2006 г.

2

Офис № 2 на ІV етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 720 500

18 500


790/ 26.01.2006 г.

959/ 18.05.2006 г3

Магазин № 5 в сграда с общ.

обслужващи функцииВ. Търново

ул. “Ниш” № 7-А38 700

35 000


790/ 26.01.2006 г

959/ 18.05.2006 г4

УПИ І кв. 1 - със сграда – бивше училище

с. Хотница

общ. В. Търново125 000

825/23.02.2006 г .

5

Магазин за хранителни стоки

В. Търново, “Т.Тър новски”№ 25”Б”,

93 400

826/23.02.2006 г .

1

2

3

4

5

6

Ателие № 1на ІІ етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 726 000

872/23.03.2006 г

7

Ателие № 2на ІІ етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 755 000

872/23.03.2006 г

8

Офис № 3 на ІV етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 728 000

872/23.03.2006 г

9

Офис № 5 на ІV етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 78 600

873/23.03.2006 г

10

Офис № 6 на ІV етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 78 600

873/23.03.2006 г

11

Офис № 8 на ІV етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 78 600

873/23.03.2006 г

12

Офис № 9 на ІV етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 78 600

873/23.03.2006 г

13

Офис № 10 на ІV етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 78600

873/23.03.2006 г

14.

Офис № 11 на ІV етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 78 600

873/23.03.2006 г

15

Производствен цех № 2 на ІІ ет. в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 777 200

873/23.03.2006 г

16

Поземлен имот със сграда бивше училище

с. Димитровци

км. Габровци14 600

907/ 20.04.2006 г

17

Поземлен имот със сграда бивше училище

с.Деветаци

км. Габровци14 700

907/ 20.04.2006 г

18

Магазин № 2 в сграда с общ.

обслужващи функцииВ. Търново

ул. “Ниш” № 7-А81 400

908/ 20.04.2006 г

19

Офис № 1 на ІІ етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 730 700

908/ 20.04.2006 г

20

Офис № 2 на ІІ ет. в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 725 300

908/ 20.04.2006 г

21

Разсадник –“Сини вир” –

27,074 дкам. “Гьолбет”,

В. Търново59 000

957/ 18.05.2006 г

22

Разсадник - “Сини вир” –45,457 дка

м. “Гьолбет”,

В. Търново101 000

957/ 18.05.2006 г

23

Офис № 1 на ІІ етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 725 000

958/ 18.05.2006 г

24

Реална част от Млад. дом

В. Търново, ул. “Хр. Ботев”№ 15

192 600

984/15.06.2006 г

25

Работилница в сутерена в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 732 300

984/15.06.2006 г

26

Разсадник -“Сини вир” –

28,790 дкам. “Гьолбет”,

В. Търново200 500

983/15.06.2006 г

27

Офис № 1 на ІІ етаж в АПС

В. Търново

ул. “Ниш” № 729 500

985/15.06.2006 г

28

Застроен УПИ ХV кв. 29 със сграда търг. обект

с. Леденик

общ. В. Търново18 000

1026 /13.07.2006г

1

2

3

4

5

29

Дворно място със сгради /бивше училище и общежитие/

с. Райковци

общ. В. Търново


109 000

1026 /13.07.2006г


30

Офис № 2 на к.5,70 в 4 етажно

тяло на сграда с общ.

обслужващи функции


В. Търново

ул. “Ниш” № 7-А


28 000

1027 /13.07.2006г


31

Работилница на кота 2,60 в 2 -

етажно тяло в сграда с общ.

обслужващи функции


В. Търново

ул. “Ниш” № 7 А14 000

1027 /13.07.2006г


32

Ателие № 3 на ІІ етаж в сграда


В. Търново

ул. “Ниш” № 744 500

1057/ 3.08.2006 г

33

Ателие № 4 на ІІ етаж в сграда


В. Търново

ул. “Ниш” № 725 500

1057/ 3.08.2006 г

34

Офис на ниво магазини в 4-ет.

тяло на сграда с обществено

обслужващи функции


В. Търново

ул. “Ниш” № 7А


38 000

1089/ 21.09.2006 г


35

УПИ VІ кв.50 по със сграда в груб строеж / бивше разши рение на детска градина /

гр. Килифарево

общ. В. Търново


310 000

1090/ 21.09.2006 г


36

УПИ ХІІІ кв.9 с построена в него сграда-търг.обект


с. Вонеща вода

общ. В. Търново


26 000

1091/ 21.09.2006 гВ.Обявени и проведени търгове


О Б Е К Т

Обявена

начална цена

лева

Насрочени

търгове през 2006 год


Проведени

търгове през 2006 год

1

2

3

4

5

1

Магазин за хран.. стоки – ул. “Т.Търновски”№ 25”Б”

103 800

93 400


06.01; 20.01;

5.04; 19.04-

19.04.20062

Офис № 6 – І ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

13 270

06.01.2006


06.01.2006


3

Офис № 7 – І ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

13 660

06.01.2006


06.01.2006


4

Офис № 12 – ІV ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

52 720

06.01.2006


06.01.2006


5

Офис № 6 – ІV ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

9 672

8600


20.01;22.01;

28.04;12.05;

29.09.2006


-

-

29.09.20066

Офис № 8 – ІV ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

9 672

8600


20.01;22.02;

28.04;12.05;

29.09;13.10;


-

-

-7

Офис № 4 – ІV ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

9 177

08.02;22.02;

5.04;19.04;

29.09.2006


-

-

29.09.20061

2

3

4

5

8

Офис № 5 – ІV ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

9135

8 600


08.02;22.02;

28.04;12.05;

29.09.2006


-

-

29.09.20069

Офис № 9 – ІV ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

9135

8 600


08.02;22.02;

28.04;12.05;

29.09;13.10


-

-

-10

Офис № 10 – ІV ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

9135

8 600


08.02;22.02;

28.04;12.05;

29.09;13.10;


-

-

-11

Офис № 11 – ІV ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

9 070

8 600


08.02;22.02;

28.04;12.05;

29.09;


-

-

29.09.200612

Произв. цех № 2 ІІ ет -– ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

81 724

77 200


08.02;22.02;

12.05;7.06;

21.06;27.09;


-

-

27.09.200613

Офис № 9 – І ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

14 000

07.03.2006


07.03.2006

14

Офис № 2 – ІV ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

20 500
18 500

07.03;21.03;

5.04;19.04;

23.06;29.09;

13.10.2006-

-

--

15

Магазин № 5 - ул. “Ниш” № 7 “А” -В.Търново

38 700

35 000


07.03;21.03;

5.04;19.04;

23.06.2006


-

-

23.06.200616

УПИ І стр. кв. 1 по плана на с. Хотница със сграда /бивше училище/

125 000

5.04;19.04;

7.06;21.06;

27.09;11.10;

20.12.2006-

-

--

17

Ателие № 1 на ІІ ет. в АПС - ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

26 000

28.04.2006 12.05.2006

-

12.05.200618

Ателие № 2 на ІІ ет. в АПС - ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

55 000

28.04;12.05;

27.09;11.10;


11.10.200619.

Офис № 3 – ІV ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

28 000

28.04;12.05;

29.09;13.10;-

-


20.

Магазин № 2 - ул. “Ниш” № 7 “А” -В.Търново

81 400

7.06;21.06;

27.09;11.10;

27.10.2006


-

-

27.10.200621

Офис № 1 – ІІ ет – ул. “Ниш” № 7-А -В.Търново

30 700

7.06;21.06;

27.09;11.10;

27.10; 10.11;

20.12.2006-

-

--

22

Работилница на к №,00 – ул. “Ниш” № 7-А -В.Търново

16 600

7.06.2006

7.06.2006

23

Офис № 2 – ІІ ет – ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

23 500

7.06.2006

7.06.2006

24

Бивше училище

-с. Димитровци14 600

7.06.2006

7.06.2006

1

2

3

4

5

25

Бивше училище -

с.Деветаци14 700

7.06.2006

7.06.2006

26

Разсадник - 27,074 дка – м. “Гьолбет”, В. Търново

59 000

23.06.2006

23.06.2006

27

Разсадник – 45,457 дка – м. “Гьолбет”, В. Търново

101 000

23.06.2006

23.06.2006

28

Офис № 1 на ІІ ет. в АПС на ул. “Ниш” № 7 -В.Търново

25 000

23.06.2006

23.06.2006

29

Разсадник ІІІ иІV кат. м. “Гьолбет”

200 500

18.07;15.09;

20.09.2006-

20.09.200630

Търг. обект –реална част от партерния етаж на Мл. дом- ул. “Хр. Ботев “ 15

192 600

18.07.2006

18.07.2006

31

Работилница със склад в АПС - сграда на ул. Ниш № 7

32 200

18.07;15.09.

27.10.2006-

27.10.200632

Офис № 1 на І етаж в АПС на ул. Ниш № 7

29 500

18.07;.15.09; 10.11;

-

-


33

Поземлен имот със сграда бивше училище с. Терзии

19 000

20.09.2006

20.09.2006

34

Застроен УПИ със сграда ТО –

с. Леденик18 000

20.09.2006

20.09.2006

35

Дворно място със сгради / бив-ше училище/ с. Райковци

109 000

20.09;4.10;

27.10; 10.11;

20.12;


-

-

-36

Офис № 2 на к. 5,7в 4 ет. тяло на сграда – ул. Ниш 7 -А

28 000

20.09.2006

20.09.2006

37

Работилница на к. 2,6 в двуетажно тяло – ул. Ниш 7 -А

14 000

20.09;4.10;

27.10;


-

27.10.200638

Офис /ниво магазини/ в сграда на ул. “Ниш” № 7-А

38 000

15.11.2006

15.11.2006

39

Ателие № 3 на втори етаж в АПС на ул. “Ниш” № 7

44 500

1.11; 15.11;

20.12;


-

-


40

Ателие № 4 на втори етаж в АПС на ул. “Ниш” № 7

25 500

1.11; 15.11;

20.12;


-

-


41

УПИ VІ кв.50 с незавършена сграда /разш. детска градина/

гр. Килифарево310 000

1.11; 15.11;

20.12;


-

-


42

УПИ ХІІІ кв.9 със сграда – търг обект с. В.вода

26 000

1.11.2006

1.11.2006

Изп.директор на ОбАП :/ инж.В.Байнов/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница