O т з и в на доцент д-р Иван Тодоров Ламбев, дм, фармаколог относноДата02.06.2018
Размер55.48 Kb.
#71060


O Т З И В
на доцент д-р Иван Тодоров Ламбев, дм, фармаколог
ОТНОСНО: представения за апробация дисертационен труд

на д-р Николай Светославов Янев, докторант на самостоятелна

подготовка към Катедрата по фармакология и токсикология при

Медицински факултет, Медицински университет – София

на тема „Механизъм-насочено лечение на болката: експе-

риментални модели и фармакологични въздействия”
Процедурата е съобразена с изискванията на ЗРАС. Дисертационният труд е за при-

добиване на образователната и научната степен „Доктор” по направление 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление „Медицина”, научна специалност Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Болката е най-честият и нерядко спешен симптом, поради който пациентите посещават лекаря. За нейното лечение се използват лекарства от различни групи (аналгетици, адювантни средства, анестетици), а също и нефармакологични методи (хирургично лечение, лъчетерапия, физиотерапия, калотерапия и др.), а също – методи на алтерантивната медицина (акопунктура, хомеопатия и др.).

Изследванията върху патогенезата на болката и методите и средствата за нейното овладяване са изключително актуални. Актуална е и темата на дисертационния труд, който е представен на 113 стандартни машинописни страници с необходимата структура: литературен обзор, цел и задачи, материал и методи, експериментални резултати, обсъждане, изводи и приноси. Обзорът представлява около 40% от дисертацията. Литературната справка включва 184 съвременни статии по темата (от тях 171 на латиница и 13 на български език). Много от статиите са от последните 5 г. Мисълта е ясна и стегната. Трудът е написан на съвременен български език. Използването на чуждици е минимизирано.

Дисертантът – д-р Н. Янев, има две висши образования – денатална и хуманна медицина. Той е специалист по орална и лицево-челюстна хирургия. Положил е успешно кандидатския минимум по фармакология. Владее 2 чужди езика. Дисертационният труд е разработен предимно в Катедрата по фармакология и токсикология през времето от 2005 до 2011 г. Получените резултати са обобщени в 5 статии на английски език в списания на БАН (с общ IF 1.05) и са докладвани на 5 научни форума у нас и 2 в чужбина. В 2 от статиите и в 3 от резюмета колегата е първи автор. С дисертационния труд е свързан грант № 39/2006 г. към МУ – София. Освен това дисертантът е съавтор на 3 раздела (в един – първи автор) в учебници, имащи отношение към фармакотерапията на болката.

В литературния обзор се дискутират на високо научно равнище различните видове болка, ноцицепторите, централните пътища и структури на провеждане на ноцицептивни импулси, а също основните патологични болкови състояния. Описват се рецепторните механизми на болката от кухинните вътрешни органи, както и съдовата болка в зависимост от различни алгогенни стимули. Добре е представена ролята на редица автаткоиди, невротрансмитери и ендогенни модулатори, участващи механизми на ноцицепция, хипералгезия и антиноцицепция. Дискутира се значението, респ. липсата на определени гени, доказващи участието на Р2Х3 рецепторите и АТР в механосензорната трансдукция във висцералните органи, отчертващи нова насока за създаване на аналгетици – антагонисти на същите пуринергични рецептори, като се изказва хипотезата, че те ще бъдат лишени от НЛР на морфиномиметиците.

Във втората, сравнително по-кратка част на обзора, се дискутират неопиодните аналгетици, НСПВС и опиоидните аналгетици, като напълно уместно д-р Янев се фокусира върху тяхната съвременна класификация, основни терапевтични показания и главни НЛР, при това в сравнителен аспект.Поставените цели са са свързани с изследване на алодинията и ноцицепцията при голям брой експериментални модели на болка чрез съвременни фармакологични и хистоморфологични методи, изследване на възможностите за тяхната фармакологична модулация и др. Експериментите са проведени върху достатъчен брой имбредни нормотензивни бели мъжки плъхове и мишки, позволяващи достоверна статистическа обработка. Използвани са подходящи референтни препарати – аналетици, НСПВС, бенфотиамин и др., както и някои алгогени и инфламатогени (карагенин, адювант на Фройнд и др.).

Наборът от експериментални модели и апарати за in vivo изследвания впечетлява. Моделите са описани кратко, но с голяма прецизност, като по учебник. Те позволяват да се получи многостранна информация за болката, хипералгезията, острото и хроничното възпаление. Тук от една страна проличава много добрата подготовка на дисертанта, който е овладял всички тези методи, а от друга се вижда изключително високата професионална класа на неговия ръководител и неговия научен консултант (фармаколози на европейско равнище), които са го обучавали и направлявали в продължение на близо 7 години в създадена и обзаведена от тях лаборатория. Добре са описани хистоморфологичните и други методи.

Диазйнът на проведените експерименти е замислен и изпълнен така, че да се получат възможно най-много експериментални данни, които са описани и дискутирани аналитично. Направените изводи и оценката за собствените приноси са формулирани ясно. Те отразяват точно същественото от получените експериментални резултати. Затова ги приемам в представения вид.

С дисертационния труд на д-р Н. Янев се запознах преди две седмици. След прочита на неговия първия вариант имах критични бележки, свързани повече с литературния обзор, който в частта му за аналгетиците и НСПВС беше доста пространен с определено справочен характер, а мерните единици в дисератцията бяха на български език, а не по системата SI. В библиографията имаше само 3 публикации на български език. Не беше изяснена спазмолитичната активност на метамизола, установена експериментално от български автори върху рог от човешки утерус (Яръков, Щъркалев и Крушков, 1974) и излишно в духа на западните фармацевтични производители, преследващи комерсиални цели, се преекспонираше миелотоксичността на този наш ненаркотичен аналгетик. Не беше подкрепен със съответната статия установения още през 1989 г. факт, че метамизолът стимулира либерацията на бета-ендорфин (т.е. това е неопиоиден аналгетик с известен опиоиден, респ. ендогенен механизъм на действие, което не е доказано за парацетамола). Не беше цитирана проф. Н. Бакрачева, изследвала детайлно метамизола и дошла до извода, че много негови НЛР са всъщност близки до тези на плацебо. Дадох също и някои препоръки, отнасящи се за по-голяма конкретност на изводите и приносите, а също за оформяне на фигурите, като на всяка от тях трябваше да се посочи броят на използваните животни в група (n).
След прочита на втория преработен вариант на дисертацията отчитам, че моите критики и препоръки са съобразени напълно. Сега препоръчвам следното:

  1. към текста, под всяка фигура да се добави върху какви животни (в смисъл плъхове или мишки) са изпълнявани опитите;

  2. в обозра към ненаркотични аналгетици след метамизола на нов абзац да се дискутират накратко и споменат комбинираните аналгетични препарати на базата на парацетамол и метамизол (Paracofdal, Saridon, Sedalgin Neo);

  3. при неселективните НСПВС да се посочи, че за предотвратяване на техните улцерогенни ефекти върху СЧТ те се комбинират с протонни инхибитори (Esomeprazole, Lansoprazole, Omeprazole, Pantoprazole), мизопростол и по-рядко с H2-блокери (Famotidine, Ranitidine, Roxatidine);

  4. да се направи резюме на английски език със 7–10 ключови думи.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният дисертационен труд на д-р Николай Светославов ЯНЕВ „Механизъм-насочено лечение на болката: експериментални модели и фармакологични въздействия” напълно покрива качествените и количествените критерии на ЗРАС за придобиване на научно-образователната степен „доктор” по направление 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление „Медицина” и научната специалност „Фармакология”. Поради това предлагам на членовете на почитаемия Съвет към Катедрата по фармакология и токсикология да гласуват със „ЗА” и да насочат за защита дисертационния труд пред научно жури.

София, 13.10.2011 г. Доц. д-р Иван Ламбев, дм: (п/с)Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница