Обединено детско заведение №39“пролет”Дата13.11.2017
Размер87.52 Kb.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 39ПРОЛЕТ”РАЙОН “ОВЧА КУПЕЛ” – СОФИЯ


П Р А В И Л Н И К

ЗА


ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Директор:Олга Сотева София, 2011/2012г.


Глава 1.

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА

(непедагогически персонал – помощник-възпитатели, детегледачки, перач, кухненски персонал)

1. Всички служители са длъжни да изпълняват правилата от Правилника за безопасни условия на труд и противопожарна защита. От назначаването си всеки постъпил се инструктира за спецификата на работното му място от директора и мед. сестра срещу подпис.
2. Служителите преминават през система от инструктажи – встъпителен, пе-риодичен и инцидентен, които се документират.
3. Да се използва удобно и практично облекло при работа. Да се носят обувки с равни ходила, особено когато се ползва стълба при миене на прозорци.
4. Помещенията, в които се извършва трудова дейност, да бъдат добре по-чистени, проветрени и осветени.
5. Всеки да отговаря съвестно за поверените ключове от помещения в сградата, за да не възникват ненужни и неприятни инциденти.
6. По време на работа да не се напуска самоволно района на ОДЗ, а това да става само с разрешение, когато се извършва служебна работа извън детското заведение. Да се използва най-краткият път за отиване и връщане.
7. Когато се работи на височина (миене на прозорци и др.) да се работи по двойки. При непоносимост към височина (аерофобия) да се изтъкне този факт и да се потърси помощ от колега. Стълбата, която ще се ползва, да бъде здрава и стабилна.
8. Когато трябва да се извърши дейност, свързана с носене на тежести, да се работи внимателно и бавно. Ако е невъзможно да се извърши даденият вид работа, да се даде писмено аргументирано становище за това на ръководството на ОДЗ.
9. При работа с вредни препарати да се спазва изискването за съотноше-ние, да се носят предпазни ръкавици и марли на устата.
10. Да не се оставя сам служител в сградата.
11. Да се определят придружаващи лица при внасяне и теглене на суми от Общинска банка, и длъжностното лице да не остава само. Да се организира безопасността на служителите при теглене на големи суми .

12. При напускане на сградата да се проверяват занималните, коридорите, тоалетните за неизправности и наличието на деца и външни лица.


13. Да се внимава при използване на електрически уреди, да се включват в изправни контакти, да не се оставят без наблюдение, да не се покриват и след приключване на работния ден да се изключват от мрежата. Да се избере отговорник при ползването им, ако в помещението работи повече от един служител.
14. При наличие на повредени електрически ключове същите да не се пи-пат, писмено да се уведоми длъжностно лице.

Глава 2.

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ


Наемат се специализирани фирми за поддръжка и ремонт

1. Фирмите се задължават да пращат специалисти и квалифицирани служители.


2. Да се спазват правилата по охрана на труда и противопожарна охрана и оказва помощ при отстраняване на констатирани нарушения в това отношение.
3. Да поддържа изправни средствата за противопожарна охрана и участва за отстраняване на причини за пожар.


  1. Да не събират производствени отпадъци в работилниците, да се спазват

инструкциите за съхраняване и изхвърляне на лесно запалими и вредни отпадъци и материали.

5. Да проверява периодично ютии, електрически печки и други уреди и да отстранява повредите, водещи до трудови злополуки и пожар.

6. По време на пожар, евакуация и земетресение се действа по план за спасяването на децата в детското заведение.
7. Служителите на детското заведение да не се занимават с ремонт, за който не са компетентни.


Глава 3

ДОМАКИН

1. Да помага с труда си за изпълнението на Плана за безопасна работа и противопожарна защита.


2. Всички материално-отговорни лица са длъжни да подрежат складовете съгласно Правилника за безопасност и противопожарна защита.
3. Домакинът е длъжен при използване на електрически печки да взема мерки против пожар и токов удар с оторизирани фирми.
4. Да раздава и разпределя необходимите хигиенни средства.


Глава 4

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОХРАНАТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ


1. Да се ползва подходящо работно облекло или стикери с информация за всеки служител.


2. При постъпване на смяна да се проверява обекта и при нередности да се уведоми съответната инстанция (ръководство, полиция, пожарна команда).
3. Да се въведе тетрадка за приемане и издаване на обекта.


  1. Да се въведе тетрадка за приемане и издаване на обекта.

5. Да се придружават външните лица в детското заведение.


5. Специалните средства за безопасност да се използват само в краен случай, и то когато наблизо няма деца.

Глава 5


ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
  1. Средства за гасене на пожар:

а) с пожарогасител;

б) аерозоли, с химична пяна пожарогасител – зарежда се с въглероден двуокис. Да се ползва в открити помещения.


2. Изисквания за противопожарна охрана:

а) към всички помещения да има достъп за пожароспасителни операции.

б) не се разрешава складирането на лесно запалими материали в зани-мални и работилници;

в) вратите да се отварят навън и да не се пречи на евакуацията по време на пожара;

г) на всеки етаж трябва да има пожарогасител;

д) всички електрически печки да бъдат пожарообезопасени;

е) да се предпазват от запалване предпазителите, бушоните, ел. инсталациите.
Глава 6
ИЗИКСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, САНИТАРНА ХИГИЕНА

И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА


1. Районът на детската градина да се огражда с ограда. Не се допуска оградата да бъде плътна (тухлена или стоманобетон). Дворът да бъде естетично оформен и обезопасен.
2. Изходът на детската градина, водещ към улицата с интензивно движение на МП, да се обезопаси.
3. Всички стълбища, площадки и балкони да бъдат осигурени с подходящи здраво закрепени парапети.

4. Между тоалетната, спалнята и занималнята да има зрителна връзка чрез стъклена витрина.


5. Прозорците в дневните и спалните помещения да бъдат обезопасени.
6. Вратите на помещенията, в които пребивават деца, да се отварят по посока на изхода.
7. Подовете на дневните, спалните и гардеробните помещения на всички групи, както и кабинетите да са от топлоизолационен материал, устойчив на дезинфекционни разтвори. Мозаечен под се допуска в коридорите, сервизните помещения, входния вестибюл и стълбището. Стените на поме-щенията, в които пребивават деца, да бъдат гладки, матови и поддаващи се на дезинфекция. Стените на кухните, пералните и тоалетните да се облицоват с фаянсови плочки на височина на вратата.
8. В занималните, кабинети – контактите да бъдат монтирани на височина 1,50 м от пода или обезопасени с капачки. Всички електрически контакти за 220 волта да бъдат занулени.
9. Входът на сградата да бъде свързан чрез звънчева система за отваряне от служители.
10. Телефонната инсталация да се поддържа изправна.
11. Да не се допускат деца без придружаващ ги възрастен по коридори и стълби.
12. Пясъчникът да бъде с добро слънчево огряване. Върху бордюра да се закрепва дъска, за да не настинат децата, докато седят . Дълбочината на пясъчника не трябва да бъде повече от 30-40 см и да не задържа вода. През горещите летни дни на пясъчника да се монтират чадъри, за да играят децата на сянка. Периодично пясъкът да се подменя с чист.
13. Уредите за игра на детските площадки да се наблюдават и поддържат в пълна изправност. Не се допускат счупени части, стърчащи гвоздеи или части от облицовката, грапавини, разхлабени болтови връзки, нестабилни стълби за изкачване на пързалките и др.
14. Да се устройва подходяща паркова част с пейки за почивка и сенници за игра през лятото.
15. Всички места за занимаване на детската площадка да са в състояние, отговарящо на хигиенните изисквания.
16. Да се извършва периодично проветряване на помещенията, където пребивават децата.
17. Разположението на леглата, масите, столчетата и шкафчетата спрямо изходната врата на помещенията да бъдат така, че да позволява бързо и безпрепятствено излизане на децата в случай на пожар или друга опасност.
18. Всеки етаж да бъде осигурен с необходимото противопожарно оборуд-ване.
19. Всички функционални помещения (кухня, пералня и др.) да имат окачени на видно място инструкции за безопасна работа, изисквания, които строго да се спазват.
20. Поддържането в изправност на ел. инсталация и ел. съоръженията в цялата сграда на детската градина се осъществява от правоспособно и с необходимата квалификация техническо лице.
21. Ежегодно да се извършва измерване на съпротивлението на ел. инста-лацията от провоимаща лаборатория, за което да се състави протокол.
22. Да не се включват ел. уреди с повреден щепсел.

Глава 7

ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ДЕЦАТА.


1. Организиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата и осигуряване на мерките за избягване на травми, отравяния и изгаряния.
2. Осигуряване на придружител и мед. персонал при извеждане на децата от ОДЗ при организиране на лагери, екскурзии, разходки и др.
3. Осигуряване на необходимата чистота и дезинфекция в помещенията.
4. Директорът е задължен да направи оценка на риска за здравето и безопасността на работа, да планира подходящи мерки за предотвратяване на риск, да създаде организация за изпълнение на планираните мерки и осигури контрол.
5. Опазване здравето и живота на децата при игри, занимания и тренировки.
6.Да се изготвят специални указания и инструкции за ползване на плувния

басейн , съобразени с изискванията на санитерните инспектори и безопасната му експлоатация.

7.Правилникът е съобразен със ЗЗБУТ на МТСП / ДВ. Бр.124 /1997г./

Глава 8 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

І РАЗДЕЛИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Всеки служител, който постъпва на работа в ОДЗ № 39, независимо от неговото образование, квалификация и трудов стаж по която и да е специалност, да получава подробен инструктаж по безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана. За целта постъпващият на работа да бъде инструктиран от директор и медицинска сестра срещу подпис в деня на постъпване на работа.

Без встъпителен инструктаж и подписана декларация служителят не се допуска на работното му място.

След встъпителния инструктаж служителят ще минава първоначално обучение по безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана на работното място от длъжностни лица, медицинска сестра, отговорник по ППО, директор.

По правило обучението е индивидуално и новоназначеният се прикрепва към опитен служител за придобиване практически навици по безопасни и издържащи от санитарно гледище начини на работа, като работи под негово ръководство и отговорност.


ІІ РАЗДЕЛПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА В СГРАДАТА НА ОДЗ № 39

На основание Наредбата, правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация:Н А Р Е Ж Д А М:
1. Всички служители и учители да изпълняват стриктно Правилника за противопожарна охрана.
2. Забранявам тютюнопушенето в сградата на ОДЗ № 39.
3. Забранявам изхвърлянето на леснозапалими отпадъци на необезопасени места, както и всички такива, опасни за здравето и живота на децата.
4. Забранявам складирането на леснозапалими материали и течности.
5. При възникване на пожар да се информира на тел. 160 и 112.
6.Да се действа съобразно изготвения план, съгласуван и одобрен от началник 06 РСПАБ - СДВР и кмет СО р-н “Овча купел” .
Директор: /О.Сотева/
Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница