Обединено детско заведение №91, ”Слънчев кът”страница1/4
Дата11.01.2018
Размер0.6 Mb.
#42883
  1   2   3   4


Обединено детско заведение №91, ”Слънчев кът”,

гр.София 1836, район “Подуяне“, ж.к.”Левски Г запад“ до бл.7тел./факс: 946 61 43; e-mail: odz91@abv.bg; www.odz91.comУТВЪРДИЛ:

Директор на ОДЗ №91:

/Т.Кечева/П Р А В И Л Н И К

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕДНА

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №91“СЛЪНЧЕВ КЪТ”

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1. Този Правилник за вътрешния трудов ред се издава за конкретизиране на правата и задълженията на директора, длъжностните лица, работниците и служителите в ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №91. /Наричана за кратко ОДЗ №91/.
Чл.2. Този Правилник има за цел да уреди организацията на труда в ОДЗ №91 съобразно особеностите на дейността му, да създаде предпоставки за укрепване на трудовата дисциплина, да информира всички работещи за условията, изискванията и отговорностите както на работодателя, така и на наетите на работа.
Чл.3. Правилникът е разработен съгласно изискванията на чл.37 от КТ, с участието на членове от КНСБ- СБУ – служители в ОДЗ №91.
Чл.4. При разработването и издаването на Правилника са взети предвид разпоредбите на следните нормативни актове: чл.181 от Кодекса на труда; ЗНП; ППЗНП; КТД за отрасъл ”Средно образование” от 03..07.2012 год.; ПМС 56/10.03.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските; Законът за здравословни и безопасни условия на труд, Кодексът за задължителното обществено осигуряване.
Чл.5. Настоящият Правилник влиза в сила от деня на утвърждаването му от работодателя.
Чл.6. Контролът по прилагането и спазването на настоящият Правилник е задължение на директора - при негово отсъствие на официалния му заместник.
Глава втора.

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел І.

Трудов договор

Чл.7. Назначаването на работа на работници и служители става въз основа на писмен трудов договор. С трудовия договор се определя: мястото на работа, наименованието на длъжността и характера на работата, датата на сключването му и началото на неговото изпълнение; времетраенето му; размера на основния и удължен платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски; еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяването му; основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане; продължителността на работния ден или седмица.
Чл.8. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор са :

 1. молба свободен текст;

 2. професионална автобиография /CV/;

 3. лична карта или друг документ за самоличност, който веднага се връща;

 4. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно-професионална степен;

 5. документ за стаж по специалността - за педагогическите кадри;

 6. трудова книжка или препис-извлечение за трудов стаж;

 7. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа;

 8. здравна книжка – заверена за съответната година;

 9. свидетелство за съдимост


Чл.9. (1) Трудовият договор може да бъде сключен:

1. за неопределено време;

2. като срочен трудов договор.

(2) Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго.

(3) Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено.

Раздел ІІ.

Процедура и методи за подбор на учителските кадри

Чл.10.(1) Длъжностите, които ще се заемат въз основа на конкурс по реда на КТ са учителските.

(2) В комисията по назначенията се включват и представители на синдикалната организация.
Чл.11.Преди подписване на трудовия договор директора извършва подбор на кандидатите за дадено работно място или длъжност чрез провеждане на интервю.
Чл.12.Назначението на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и Инструкция №2 от 29.7.1994 г. на МОН. Директорът на ОДЗ №91 обявява свободните работни места в Бюрото по труда и в РИО на МОМН в тридневен срок от овакантяването им. Обявата на директора съдър

жа:


1.Точно наименование и адрес на детското заведение,

2.Свободната щатна длъжност,

3.Изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, определени в Инструкция №2;

4.Изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл.124а от ППЗНП;

5.Началният и краен срок за подаване на документите.
Чл.13.(1) При сключване на трудовия договор всеки работник или служител се запознава с трудовите си задължения, връчва му се длъжностната характеристика и срещу подпис и дата се запознава с Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд, Плана за действие при БАКП.
Чл.14. В ОДЗ №91 има създадена група по условия на труд, състояща се от 2 души, съгласно изискванията на ЗЗБУТ.
Чл.15. Провеждането на началните, периодичните и други инструктажи, дейността, свързана с разследване и водене на регистъра на трудовите злополуки и др. се осъществява от групата по БУТ.

Раздел ІІІ.

Допълнителен труд по трудов договор

Директорът на ОДЗ №91 може да извършва изменения на трудовото правоотношение при спазването на Кодекса на труда и Колективения трудов договор/03.07.2012 г. за Столична община в системата на "Средното образование”.


Допълнителен труд при същия работодател

Чл.16. Работникът или служителят може да сключи трудов договор с директора на ОДЗ №91, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.
Допълнителен труд при друг работодател

Чл.17. Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.
Работно време по трудов договор за допълнителен труд

Чл.18. (1) Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от:

1. 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители;

2. 48 часа седмично - за другите работници и служители.

(2) При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и повече от 48 часа.

(3) Работникът или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на директора на ОДЗ №91, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.

(4) Писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 за работа повече от 48 часа седмично се дава на директора на ОДЗ №91 - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца.

(6) Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с този кодекс.

(7) Директорът на ОДЗ №91 води документация за всеки работник или служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците и служителите, може да забранява или ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време.

(8) При поискване работодателят предоставя на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" информация за случаите, в които работниците и служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично.

Раздел ІV.

Изменение на трудовото правоотношение
Директорът на ОДЗ №91 може да извършва изменения на трудовото правоотношение при спазването на Кодекса на труда.
Чл.19. При всяко изменение на трудовото правоотношение директорът на ОДЗ №91 е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.
Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време

Чл.20. (1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на директора на ОДЗ №91 и длъжността е свободна.

(2) Предходната алинея се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъствуващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

Трудов договор със срок за изпитване

Чл.21. (1) Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

(2) В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.

(3) През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.

(4) В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

(5) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

Прекратяване на договора със срок за изпитване

Чл.22. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.

(2) Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по предходната алинея до изтичане на срока за изпитване.

Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение

Чл.23. (1) Директорът на ОДЗ №91 или работникът или служителят не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона.

(2) Не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.

(3) Директорът на ОДЗ №91 може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие

Чл.24. Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.

Изменение на мястото и характера на работата от работодателя

Чл.25. (1) Директорът на ОДЗ №91 може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава.

(2) Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.

(3) Директорът на ОДЗ №91 може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответствува на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини.
Глава трета.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел І.

Задължения на работодателя - Директор

Чл.26. Директорът на ОДЗ №91 е длъжен да осигури нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за което се е уговорил с работника като му осигури:

 • работата, която е определена при възникването на трудовото правоотношение,

 • работното място и условия съответстващи на характера на работата,

 • безопасни и здравословни условия на труд,

 • указания за реда и начина на изпълнение на задачите


Чл. 27. Директорът е длъжен да не разпространява личните данни от личните трудови досиета на служителите, /за което е подписал декларация в Комисията за защита на личните данни/; да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудово правоотношение.
Чл.28. Директорът е длъжен да изплаща в установените срокове трудовото възнаграждение и да ги осигурява за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и ред, установени по закон.
Чл.29. Директорът е длъжен да създаде условия на работниците и служителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.
Чл.30. Директорът на ОДЗ №91 като орган на управление:

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

 2. спазва и прилага ДОИ за ПВП;

 3. осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

 4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

 5. разпорежда се с бюджетните средства;

 6. сключва и прекратява трудовите договори с учителите, възпитателите, служителите и работниците;

 7. награждава и наказва учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ППЗНП;

 8. обявява свободните места в Бюрото по труда, в РИО на МОМН; в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица, работещи по трудово правоотношение в администрацията;

 9. организира приемането на децата, обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ за ПВП;

 10. подписва и подпечатва всички видове документи и съхранява печата на градината;

 11. съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения;

 12. контролира и отговаря за правилното водене на задължителната документация;

 13. изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

 14. предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в детското заведение.


Чл.31. Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява изпълнение на решенията му.

Административните актове на директора се отменят от кмета на СО.

При отсъствие на директора за срок по-малък от 30 календарни дни той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на детското заведение, а за срок на 30 – кмета на СО сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността “директор”.

Права на работниците и служителите по трудово правоотношение


Чл.32.(1) Всеки работник или служител има право да участва в Общото събрание на ОДЗ №91, да избира и да бъде избиран за пълномощник или представител на работниците и служителите.

(2) Всеки работник или служител има право да членува в синдикална организация или в съюз за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване.

(3) Всеки работник или служител има право да взема участие в мероприятията на синдикалната организация, в която членува, при условие, че това не пречи на изпълнение на задълженията му по трудово правоотношение.
Чл.33. Всеки работник или служител има право на информация, свързана с предстоящи промени по трудовото му правоотношение и на обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултати от трудовата си дейност.
Чл.34. Работниците и служителите имат право на равно възнаграждение за еднакъв и равностоен труд, независимо от пола им.
Чл.35. Работниците и служителите имат право на допълнителни и други възнаграждения на основание КТД/03.07.2012 г. за Столична община в системата на "Средното образование” и Вътрешни правила за определяне на работната заплата в ОДЗ №91, както следва:

-за продължителна работа в размер на 1 на сто от основното трудово възнаграждение;

-доплащане за безплатна храна в размер на 2.00 лв./дневно на непедагагеческия персонал и кухненските работници;

-за по-висока лична квалификация;

-на Допълнително трудово възнаграждение три пъти годишно за: Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост; за началото на учебната година и за Коледа.
Чл.36. Работник или служител има право да преустанови работата си, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето му, като незабавно уведоми прекия си ръководител за това.
Чл.37. Работниците и служителите имат право на работно облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място.

.
Чл.38. Учителите имат право:

1. свободно да определят методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използват интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

2. да получават информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните им задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната им квалификация;

3. да повишават образованието и професионалната си квалификация;

4. да дават мнения и да правят предложения за развитие на детската градина;5. да използват материално-техническа база на детското заведение за изпълнение на служебните си задължения.
Чл.39. Работниците и служителите имат право:

1. На своевременна, достоверна и разбираема информация за дейността на детското заведение,

2. Да изискват от директора обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултати от трудовата си дейност и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

3. На участие в квалификационни форми, на професионално развитие и израстване и на методически изяви.
Раздел ІІ.

Задължения на работниците и служителите по трудово правоотношение
Учители

Чл.40. Учителите са длъжни:

 • да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната им характеристика;

 • да преподават на книжовен български език, да общуват с децата на книжовен български език и да ги подпомагат да усвояват книжовноезиковите норми;

 • да уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъстват за осигуряване на заместник;

 • да участват в работата на педагогическия съвет и да изпълняват неговите решения;

 • да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

 • да опазват живота и здравето на децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от детската градина;

 • да поддържат и повишават професионалната си квалификация;

 • да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в детската градина, както и извън тях - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца;

 • да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

 • да не внасят в детската градина оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

 • да прилагат насоките и указанията за възпитателно-образователна работа, дадени от МОМН и осигуряват реализацията на Държавните образователни изисквания за ПВП.

 • да работят по одобрен от Педагогическия съвет дневен режим с децата, който е съобразен с Програмата за възпитателно-образователна работа, потребностите, нервно-психическото развитие на децата и седмичното разпределение на дейностите.

 • да ръководят цялостната работа в групата, направляват дейността на пом.възпитателя и поставят съответни изисквания; да не нарушават дневния режим на децата.

 • сами да преценяват и подбират организираните занимания и учебни форми, съдържанието, средствата и подходите; да съблюдават по време на престоя на децата в детската градина да не им се поставят непосилни задачи; да не се оказват насилие от когото и да било върху тях; да се зачита индивидуалността им и личното предпочитание там, където имат право на избор;

 • да подготвят ежедневно необходимите материали и обстановка за възпитателно-образователната работа за следващия ден от 13.00 до 15.00 ч..

 • в началото и в края на всяка учебна година учителките да извършват проверка на резултатите от ВОР на всяко дете по всички образователни направления и да я отразяват в дневника;

 • да следят движението на деца по коридори, стълбища и помещения извън занималните да не се извършва без придружител;

 • да не предават децата на непознати хора, освен с писменото разрешение на родителя, дадено лично на учителите или на медицинските сестри.

 • да предоставят на работодателя работната си сила за изпълнение на конкретна трудова функция - възпитание и обучение на децата;

 • да поддържат етични взаимоотношения и да не допускат пререкания и груб тон с родителите, децата, гости на заведението и помежду си;

 • да уважават човешките и граждански права на децата, личното достойнство, интересите, желанията и предпочитанията им;

 • да не допускат грубости, тревоги, прилагане на физическо и психическо насилие върху децата при никакви обстоятелства;

 • да не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията;

 • да подържат емоционалния тонус на децата, стимулират социалните им контакти;

 • да събират, обработват и съхраняват данни за личните папки на децата в групата;

 • да не разпространяват личните данни от папките на децата в групата.

 • да уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъстват за осигуряване на заместник;


Помощен и обслужващ персонал

Чл.41.(1) Всеки работник или служител е длъжен да се явява на време на работа и да бъде на работното си място до края на работния ден, съгласно установеното за него начало и край на работния ден с настоящия Правилник.

(2) За внезапно наложили се закъснения всеки служител е длъжен да информира Директора за своевременно осигуряване на заместник. За отсъствие по болест се уведомява лично Директора или неговия официален заместник в срок от 24 ч.

(3) Всеки работник или служител е длъжен да използва работното си време само за изпълнение на уговорените трудови функции и да напуска работното си място само по установения за това с този Правилник ред.
Чл.42.(1) Всеки работник или служител е длъжен да изпълнява трудовите си функции така, че да постига изискуемото се за него количество и качество на работа.

(2) За постигане на желаните резултати всеки работник или служител е длъжен да спазва технологическите и техническите правила, които се прилагат в ОДЗ №91.
Чл.43.(1) Всеки работник или служител е длъжен да се явява незабавно на организираните периодични обучения или инструктаж по безопасните методи на работа.

(2) Работниците и служителите са длъжни да използват по време на работа предоставеното им работно облекло и обувки.
Чл.44.(1) Всеки работник или служител е длъжен да пести суровините, материалите, енергията, паричните и др.средства, предоставени за изпълнение на трудовите му задължения.

(2) Всеки работник или служител е длъжен да пази грижливо имуществото, до което има досег с оглед характера на работата си. При идване на работа ежедневно всеки служител извършва оглед на обекта, в който работи. За възникнали проблеми или забелязани нарушения уведомява незабавно мед. сестра и Директора.
Чл.45.(1) Всеки работник или служител е длъжен да бъде лоялен и да пази доброто име на ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №91.

(2) Всеки работник или служител трябва да изпълнява така работата си, че да не пречи на останалите работници или служители.

(3) В процеса на работата си всеки работник или служител е длъжен да съгласува действията си с останалите работници и служители и да им оказва помощ и съдействие при необходимост.
Чл.46. Всеки работник или служител е длъжен да уведоми незабавно директорът на детското заведение за настъпила злополука, на която е бил свидетел или е узнал по друг начин.
Чл.47. Работниците и служителите са длъжни да поддържат ред и чистота на работното си място, както и на територията на детското заведение и да предават или оставят работното си място в изправно и чисто състояние.
Чл.48. Всеки служител лично отговаря за обекта, на който работи. При напускане на работното си място оставя обекта в пълна изправност, изключва ел.уредите, водопроводните кранове, затваря прозорците. Лично съхранява и опазва ключовете от обекта, в който работи. При отсъствие е длъжен да предостави ключа чрез свои близки.
Чл.49. Излизанията през работно време извън територията на заведението са забранени. За служебни излизания от заведението длъжностните лица уведомяват Директора за излизането и часа на връщане - като попълват в съответна тетрадка.

Глава четвърта.

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИРаздел І.

Редовно работно време

Чл.50. Детското заведение работи от 7.00 до 19.00 ч.
Чл.51. Сутрин детското заведение се отключва от работник по поддръжката в 6,30 ч, който изключва системата СОТ и от кухненския персонал. В 7.00 ч. идват дежурните учителки, медицинските сестри от яслените групи и мед. сестра на ДГ. Дежурните учителки поемат отговорност за децата пристигнали за периода от 7.00 до 7.30 ч. ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ СЕ КОНКРЕТИЗИРАТ В НАЧАЛОТО НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА СЪС ЗАПОВЕД.
Чл.52. (1) Нормалната продължителност на седмичното работно време при петдневна работна седмица е 40 часа. При дневно отчитане на работното време работят следните категории работници и служители:

- директор, счетоводител, касиер, домакин, медицински сестри, помощник възпитатели, чистачи, кухненски персонал, перач, работник поддръжка;

- на 4 часа работят: педагог на ясла и една пом. възпитателка.

(2) Работниците и служителите с ненормиран работен ден в ОДЗ №91 са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време.

(3) работниците и служителите с ненормиран работен ден имат право освен на почивките по чл. 151 от КТ и на почивка не по-малко от 15 минути след изтичането на редовното работно време.
Чл.53. (1) Работното време на учителите е 8 часа дневно, при 6 часа преподавателска заетост /със застъпване на обяд – 1 час и 30 мин./.

(2) В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в детското заведение:

1. за изпълнение на задължителната норма на преподавателска заетост, съгласно Наредба №3/18.02. 2008 г.на МОН /изм. и доп. ДВ, бр.4 от 2010 г./ - 30 часа седмично,

2. за участие в педагогически съвети и оперативки,

3. за групови и общи родителски срещи,

4. за самоподготовка,

5. за сбирки на обединения и комисии,

6. други задачи, възложени от директора и произтичащи от заеманата длъжност

(3) след изпълнение на изброените в (2) задължения, учителите могат да бъдат за подготовка извън детското заведение,

(4) за учителя по музика - 15 часа седмично (0.5 щат),

(5) педагог на ясла -15 часа седмично (0.5 щат)

Учителите имат 1 час и 30 мин. застъпване на работното време, през който организират заедно довършване храненето на децата, постепенното им измиване и подготовка за сън. Предават си всички случили се по време на смяната събития, като в тетрадката за Приемане-предаване вписват броя на приети и предадени деца и такива, които са взети на обяд или не са се явили по някаква причина.
Раздел ІІ.

Почивки

Чл.54. Почивката за хранене не може да бъде по-малка от 30 мин. ПОЧИВКИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В РАБОТНОТО ВРЕМЕ.
Чл.55. Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.
Чл.56. При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

Фирмата за трудова медицина има разработена за ОДЗ №91 система за почивките за отделните категории работници.Разпределение на работното време и почивките


 • ДИРЕКТОР 8.30 – 17.00 ч.

обедна почивка :12.00 – 12.30 ч.

Приемно време за външни посетители:

Сряда 9.00 - 12.30 ч.

 • УЧИТЕЛИ I смяна – 7.30 – 13.30 ч.


II смяна – 12.00 –18.00 ч.
 • ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ I смяна – 7.00 – 13.00 ч.


II смяна – 13.00 –19.00 ч.

 • УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА вторник и четвъртък

/петък през една седмица/

8.30 – 12.30 ч.
 • МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – ЯСЛА I смяна – 6.30 – 14.30 ч.


от 13.30 до 14.30 ч. самоподготовка

II смяна – 11.00 –19.00 ч.


от 11.00 до 12.00 ч. самоподготовка

 • ПЕДАГОГ /ВЪЗПИТАТЕЛ/ – ЯСЛА 8.00 – 14.00 ч.
 • МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – ГРАДИНА I смяна – 7.00 – 15.00 ч.


от 14.00 до 15.00 ч. самоподготовка

II смяна – 11.00 - 19.00 ч.от 11.00 до 12.00 ч. самоподготовка
 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ЯСЛА 8.00 – 16.00 ч.


от 15.00 до 16.00 ч. самоподготовка


 • ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛИ /Чистач/- ГРАДИНА ненормиран работен ден

обедна почивка 13.00 - 13.30 ч.


 • ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - ЯСЛА ненормиран работен ден

обедна почивка 13.30 – 14.00 ч. • ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ - КОРИДОР 10.00 – 18.30 ч. и 8.30 – 12.30 ч.

обедна почивка 12.30 - 13.00 ч.


 • СЧЕТОВОДИТЕЛ 8.00 – 16.30 ч. обедна почивка: 12.00 – 12.30 ч.

 • КАСИЕР 8.00–16.30ч. обедна почивка 12.30 - 13.00 ч.
 • ДОМАКИН 8.00 -16.30 ч.

обедна почивка 12.00 – 12.30 ч.


 • КУХНЕНСКИ ПЕРСОНАЛ 6.30 - 15.00 ч.

обедна почивка 12.00 – 12.30 ч.


 • РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА 6.30 -15.00 ч.

обедна почивка 12.00 – 12.30 ч.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница