Обект и предмет на дидактиката. Структура на дидактическата проблематика. Функции на дидактиката. Методи за дидактически изследваниястраница4/8
Дата03.01.2022
Размер42.93 Kb.
#111605
1   2   3   4   5   6   7   8
ПЕДАГОГИКА-лекции
Целеполагане в обучението

  1. Теоретичен модел.

  1. Определение – това е система от интелектуални и практически действия на учителя, чрез които се определят целите на обучението. Всяко умение променя нещо в обучението в положителна посока. Обектът на изменение на това умение са целите на обучението.

  2. Компоненти – умението се състои от два компонента, изведени от структурата на социалния опит, а именно:

  • Умение за операционализация на репродуктивните цели на обучението

  • Умение за операционализация на творческите цели на обучението

С понятието операционализация се обозначава процесът на формулиране на измерими цели на обучението, а самите измерими цели се наричат операционализирани.

  1. Операционализация на репродуктивните цели на обучението. Репродуктивните цели са тези, които са насочени към усвояване на резултатите от познавателната дейност на хората. Те могат да бъдат операционализирани чрез приложение на следната технология, която включва три етапа:

I етап – формулиране на глобална цел на обучението – усвояване на компетентности, необходими за пълноценната житейска и професионална реализация на личността.

II етап – определяне на компонентите на глобалната цел. Ако глобалната цел е усвояване, то тя има три компонента: запомняне, разбиране, приложение. Разделя се учебното съдържание на три – това, което подлежи на запомняне /формули, определения и т.н./, отделят се тези елементи, които подлежат на разбиране /закони, идеи, закономерности/, и накрая – всичко, което се учи с цел приложение.

От гледна точка на целеполагането тези компоненти на глобалната цел представляват цели на обучението. Но от гледна точка на контрола и оценката това не са цели, а критерии.

III етап – формулиране на измерими цели на обучението. Една цел е измерима, ако съдържа в себе си отговора на въпроса „Как ученикът ми доказва, че целта е постигната?“ Отговорът е „Чрез действия“. Следователно трябва да посочим тези действия, чрез които ученикът ми доказва, че е запомнил, че е разбрал, че може да прилага.Запомнил – назовава, определя страни, факти, описва явления, събития, разказва.

Разбрал – обяснява, разпознава, разграничава, сравнява, обобщава.

Прилагаанализира, синтезира, контролира, оценява, доказва, диагностицира и т.н.

От гледна точка на целеполагането тези действия представляват измерими цели, но от гледна точка на оценяването те не са цели, а показатели за контрол и оценка.  1. Операционализация на творческите цели на обучението. Творчески цели са тези, които са насочени не само към усвояване на резултатите, но и към усвояване на самия процес на познание. Учителят преподава социалния опит на човечеството, като той се разделя на две: резултати /репродуктивни цели/ и процес /творчески цели/. Съответно има два вида постижения – репродуктивни и творчески, също така и два начина за контрол и оценка – репродуктивен и творчески. „Едно е да дадеш на човек риба, да се нахрани, друго е да го научиш сам да си я лови.“ Творческа организация на обучението е тази, която е основана на решаването на учебни проблеми. Учебният проблем е теоретична или практическа трудност, решаването на която чрез собствена изследователска дейност придвижва ученика от незнание към знание. В резултат на творческа организация на обучението се развиват творческите способности на учениците. Творчеството в обучението се разбира в широкия смисъл на това понятие, а именно като процес, в който личността чрез собствена изследователска дейност открива субективно нови знания /нови за себе си знания/. В тесния смисъл думата творчество е процес на създаване на качествено нови за обществото продукти /картини, книги, музика/.

Технология за операционализация на творческите цели на обучението, която включва три етапа:

I етап – формулиране на глобална творческа цел (например усвояване на компетентности, необходими за осъществяването на творческа дейност).

II етап – Определяне компонентите на глобалната цел. Логично е те да представляват етапите, през които преминава решаването на един учебен проблем, а именно: идентификация на проблема, формулиране на хипотези, проверка на хипотезите.

III етап – формулиране на измерими творчески цели на обучението. На този етап е необходимо да се посочат тези действия, чрез които ученикът доказва, че може да идентифицира проблеми, може да формулира хипотези и може да проверява хипотези. За да осъществи творческа организация на обучение, учителят трябва да си отговори на следните взаимосвързани въпроси:  • Какво учениците не знаят?

  • Какво от това, което не знаят, могат да открият сами?

  • Чрез решаване на какви учебни проблеми да го направят?

Тема 5Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница