Обект и предмет на дидактиката. Структура на дидактическата проблематика. Функции на дидактиката. Методи за дидактически изследвания


Понятийно-терминологичен апарат на дидактикатастраница2/8
Дата03.01.2022
Размер42.93 Kb.
#111605
1   2   3   4   5   6   7   8
ПЕДАГОГИКА-лекции
Понятийно-терминологичен апарат на дидактиката

 1. Основно понятие – обучение – стратегия за предаване на социалния опит на следващото поколение, която се реализира чрез единството на дейността на учителя /преподаване/ и дейността на ученика /учене/, и в резултат на която се усвояват компетентности се постига пълноценно развитие на личността.

 2. Производни на основното понятие – извеждаме го чрез отговор на въпроса „Кои са специфичните особености на всяко обучение?“ Те са следните:

 • Цел

 • Съдържание

 • Методи

 • Форми

 • Принципи

 • Резултат

 1. Конкретизация на основните понятия:

 1. Цел на обучението. Първият начин за конкретизация на целта е в зависимост от структурата на личността. От тази гледна точка целите могат да бъдат: когнитивни (познавателни, насочени към усвояване на знание), афективни (насочени към развитие на емоционалната сфера), операционални (насочени към развитие на умения) и смесени.

Вторият начин за конкретизиране на целта на обучението е в зависимост от структурата на социалния опит. От тази гледна точка целите могат да бъдат: репродуктивни (насочени към усвояване на резултатите от познавателната дейност на хората) и творчески (насочени към усвояване не само на резултатите, но и към усвояване процеса на познавателна дейност).

 1. Учебно съдържание. Има два начина за конкретизация. От гледна точка на структурата на личността учебното съдържание се състои от знания, умения и отношения. Тези 3 елемента се обединяват в понятието КОМПЕТЕНТНОСТ. В зависимост от структурата на нужното знание учебното съдържание се състои от следните елементи: научни факти, научни понятия, научни закони и закономерности и научни теории.

 2. Методи на обучение: два начина за конкретизация:

 • В зависимост от източника на познание методите могат да бъдат: словесни (устно изложение на учителя, дискусия, мозъчна атака); практически (упражнение); нагледни (демонстрация)

 • Втори начин за конкретизация: методите се разглеждат от 3 гледни точки:

 • Методът като външна форма на обучението – учителят говори, учениците слушат / монологичен/; учителят задава въпроси, учениците отговарят /диалогичен/; учителят поставя задачи, учениците ги изпълняват /самостоятелна работа/;

 • Методът като вътрешна форма – учителят преподава знанията н готов вид /догматичен/; учителят създава проблемни ситуации, а учениците ги решават, като самостоятелно откриват знанията /евристичен/; учениците самостоятелно откриват знанията чрез наблюдения и експерименти /изследователски/;

 • Методът като логически път на познанието: аналитичен, синтетичен, аналитико-синтетичен, индуктивен, дедуктивен.

 1. Организационни форми на обучението – един начин на конкретизация, три групи:

I група: класни, урочни, организационни форми /урок – основна форма/

II група: класни, неурочни форми на обучение – семинар, учебна екскурзия, лабораторно занятиеIII група: извънкласни организационни форми – клубове, кръжоци

 1. Принципи на обучението. Съществуват седем класически принципа на обучение, обосновани още в първото системно изложение на дидактическите знания. Известни са още от бащата на педагогиката – Ян Амус Коменски /“Велика дидактика“/. Принципите са следните: активност, нагледност, достъпност, индивидуален подход, съзнателност, системност, трайност на знанията.

 2. Резултат от обучението – той отразява степента, в която са постигнати целите на обучението. По тази логика начините за конкретизация на резултатите са същите, каквито са и начините за конкретизация на целите на обучението, т.е. в зависимост от структурата на личността резултатите могат да бъдат когнитивни, афективни, операционални и смесени. От гледна точка на структурата на социалния опит резултатите могат да бъдат репродуктивни и творчески.

Тема 3Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница