Обект Канализационна система /Канализационна мрежа и псов/ Цел на заявеното ползванеДата25.10.2018
Размер162.5 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти


Обект

Канализационна система /Канализационна мрежа и ПСОВ/

Цел на заявеното ползване

Заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води за обект в експлоатация.

Водоприемник

Река Панагюрска Луда Яна

Поречие

Река Марица

Водно тяло

BG3MA700R220 – „Река Панагюрска Луда Яна от гр. Панагюрище до вливане на р. Стрелчанска Луда Яна ”

Място на заустване

Заустване №1/Поток №1 – в река Панагюрска Луда Яна

Надморска височина: Н – 505,50 м

Географски координати на точката на заустване след ГПСОВ:

42°29'04,20"N 24°11'25,50"E

Дъждопреливник №1 – в река Панагюрска Луда Яна Географски координати на точката на заустване:

42°30'38,85"N 24°11'13,93"E

Дъждопреливник №2 – в река Панагюрска Луда Яна Географски координати на точката на заустване:

42°30'19,93"N 24°11'16,36"E

Дъждопреливник №3 – в река Панагюрска Луда Яна Географски координати на точката на заустване:

42°30'19,66"N 24°11'16,75"E

Дъждопреливник №4 – в река Панагюрска Луда Яна Географски координати на точката на заустване:

42°30'12,00"N 24°11'09,41"E

Дъждопреливник №5 – в река Панагюрска Луда Яна Географски координати на точката на заустване:

42°30'02,13"N 24°11'03,91"E

Дъждопреливник №6 – в река Панагюрска Луда Яна Географски координати на точката на заустване:

42°29'30,41"N 24°11'26,17"E

Дъждопреливник №7 – в река Панагюрска Луда Яна Географски координати на точката на заустване:

42°29'30,41"N 24°11'26,17"E

Дъждопреливник №8 – в река Панагюрска Луда Яна Географски координати на точката на заустване:

42°29'55,21"N 24°11'02,25"E


Местност, административно единица, ЕКАТТЕ

Град Панагюрище, Община Панагюрище, Област Пазарджик

ЕКАТТЕ – 55302

Заявено водно количество за заустване

Q ср.ден. = 3990,00 м3/ден

Q ср.год. = 1 460 302 м3/год

Място за мониторинг

Пункт № 1 – РШ на изход ГПСОВ /шахта мониторинг/

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване

Показатели

Индивидуални емисионни ограничения

Задължение за провеждане на собствен мониторинг

Честота на пробовземане

Вид на пробата

Заустване № 1

Поток № 1

Смесен поток - БФОВ, ПОВ

след ГПСОВ и ДОВ


място за мониторинг

Пункт №1
РШ на изход ГПСОВ

Активна реакция рН

6,0 – 9,0
ежемесечно

еднократна
мг/дм3

кг/денНеразтворени вещества

35
ежемесечно

съставна

БПК5

25
ежемесечно

съставна

ХПК

125
ежемесечно

съставна

Общ азот

15
ежемесечно

съставна

Общ фосфор

2
ежемесечно

съставна

Екстрахируеми вещества

3
ежемесечно

еднократна

Нефтопродукти

0,5
ежемесечно

еднократна

Срок за достигане на

индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на разрешителното.

Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.


изисквания, при които се предоставя правото за използване

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея

 1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна система разрешително за заустване.

 2. Да се поддържа в изправност изградената канализационна мрежа, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води.

 3. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект.

Преливници към смесената канализационна система

 1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при сухо време.

 2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливниците по канализационната мрежа.

Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции

Към канализационната помпена станция не е предвиден авариен изпускател. Предвиден е авариен колектор, за изключване работата на цялата ПСОВ, посредством савак при входна шахта.

Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води от канализационната помпена станция /КПС/.

КПС да е осигурена за недопускане на аварийно заустване на непречистени отпадъчни води.


Изисквания към пречиствателната станция /

пречиствателните съоръжения

 1. ГПСОВ да осъществява висок капацитет на пречистване, като компенсира неочаквани пикови натоварвания.

 2. Да се поддържат в технологична и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения и оборудване към тях, като всички ремонтни, възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник.

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

 1. Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателните станции, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ–Пазарджик. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.

Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг

 1. Да се поддържа в изправност измервателното устрйство, осигуряващо измерване на количеството зауствани отпадъчни води.

 2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите за проектиране, изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляра на разрешителното.

 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.

Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води

Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемника

Около площадките за временно съхранение и изсушаване на утайките от пречиствателните съоръжения – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането на замърсители във водоприемника.

Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води

 1. Предвидено е повторно използане на част от пречистените отпадъчни води за промиване на част от технологичното оборудване. Същите се връщат отново на вход на ГПСОВ за пречистването им преди заустване във водоприемника. Предвидено е повторно използване на част от пречистените отпадъчни води за напояване на тревни площи. Количествата на повторно използваните пречистени отпадъчни води са приспаднати от разрешените за заустване водни количества. Разрешените за заустване водни количества са съгласно данни на база монтирано измервателно устройство на изход ПСОВ.
 1. При използване на повторно използване на пречистени отпадъчни води за напояване, да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, като се провежда собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаване на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.

Изисквания към начина на заустване във водния обект

Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

Други условия

Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

Други изисквания съобразно спецификата на обекта

 1. Експлоатацията на канализационната система да се извършва по реда на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване.

 2. Да не се допуска попадане на утайка във водоприемника.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес:

гр. Пловдив, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 / 4Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, wwwear.bd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница